Farmacología P2

Description

Preguntas de parcial dos de farmaco
Bea BeHappy
Quiz by Bea BeHappy, updated more than 1 year ago
Bea BeHappy
Created by Bea BeHappy over 7 years ago
767
2

Resource summary

Question 1

Question
Quin dels següents fàrmacs pot incrementar la toxicitat de la digoxina?
Answer
 • Enalapril
 • Valsartan
 • Espironolactona
 • Labetalol
 • Furosemida

Question 2

Question
Quina de les següents associacions fàrmac-indicació és correcta?
Answer
 • Atenolol - Hiperplàsia benigna de pròstata
 • Amliodipino - HTA en pt diabètics
 • Enalapril - Insuficiència cardíaca
 • Clortalidona - Angina de pit
 • Hidroclorotiazida - HTA severa

Question 3

Question
Quin és el fàrmac d'elecció en el tto agut de la angina de pit?
Answer
 • Nitroglicerina ev
 • Mononitrat d'isosorbide vo
 • Dinitrat d'isosorbide sublingual
 • Dinitrat d'isosorbide vo
 • A i C correctes

Question 4

Question
Quina de les següents associacions fàrmac - grup farmacològic es correcta?
Answer
 • Nifedipidina - Antagonista del Calci
 • Verapamil - Antagonista dels receptors de angiotensina II (ARAII)
 • Atenolol - Vasodilatador directe
 • Alisken - Blocador alfa-adrenérgic
 • Losartan - Inhibidor Enzim conversiu de l'Angiotensina (IECA)

Question 5

Question
Respecte a l'acecumarol, quina de les següents afirmacions es correcta?
Answer
 • Es un fàrmac antiagregant plaquetari
 • Está indicat en pacients amb hemorràgia activa
 • El seu antidot es la vitamina K
 • Té una acció ràpida i curta que el fa idoni per casos d'urgència
 • Totes son correctes

Question 6

Question
En relació a la hepaorina sòdica, quina de les següents afirmacions es correcta?
Answer
 • S'administra per via intravenosa
 • És un fàrmac antifibrinolític
 • Només s'administra per via subcutània
 • Mai necessita controls d'hemostàsia per adjustar dosi
 • A i B correctes

Question 7

Question
Quin dels següents fàrmacs és un fibrinolític?
Answer
 • Àcid acetilsalicítil
 • Clopidogrel
 • Tenecteplasa
 • Acenocumarol
 • Dabigatran

Question 8

Question
Pel que fa al tractament de la gota
Answer
 • La colchicina està indicada per l'atac agut de la gota
 • L'alopurinol està indicat per l'atac agut de la gota
 • L'alopurinol està indicat per la prevenció de la gota crònica
 • Els AINEs estan indicats per la prevenció de la gota crònica
 • A i C correctes

Question 9

Question
El síndrome de Cushing és un efecte advers caracteristic del següent fàrmac:
Answer
 • Aldosterona
 • Progesterona
 • Hormona del creixement
 • Vasopresina
 • Dexametasona

Question 10

Question
Quin d'aquests fàrmacs es pot utilitzar com a anticonceptiu d'emergència?
Answer
 • Levonorgestrel
 • Anastrazol
 • Raloxifè
 • Fulvestrant
 • Alendronat

Question 11

Question
En el tractament de l'hipertiroidisme, quina de les següents afirmacions es correcta?
Answer
 • Els símptomes poden reduir-se amb tiroxina exògena
 • El carbimaxol inhibeix la síntesi d'hormones tiroidals
 • El tto d'elecció es la L-tiroxina
 • El iode radioactiu no està indicat en el tto definitiu
 • Totes son correctes

Question 12

Question
En l'hipotiroidisme quina de les següents afirmacions es correcta?
Answer
 • La Levotiroxina està contraindicada en el ttto del hipotiroidisme
 • La levotiroxina s'administra a dosis estàndard en tots els pacients
 • La levotiroxina (T4) s'ha d'utilitzar amb precausicó en pt amb malaltia cardiovascular
 • Les hormones tiroidees són els fàrmacs d'elecció en les dietes d'aprimament.
 • B i C son correctes

Question 13

Question
Referent a les insulines
Answer
 • Són el tto de primera elecció en la DM2
 • Els anàlegs de la insulina tenen l'inconvenient de provocar lipodistròfia a la majoria de pt
 • La insulina detemir es la que presenta un inici d'acció més ràpid
 • La insulina NPH es la més indicada quan s'utilitza una bomba d'insulina
 • La insulina Lispro és un anàleg d'insulina d'acció ràpida

Question 14

Question
La contracció miocàrdica produïda pels digitàlics és
Answer
 • Lenta, potent i llarga
 • Lenta i sostinguda
 • Ràpida, llarga i potent
 • Ràpida, curta i potent
 • Cap de les anteriors

Question 15

Question
De les següents assenyala la resposta correcta respecte als fàrmacs, o grups de fàrmacs, que es poden utilitzar en el tractament de la insuficiència cardíaca
Answer
 • Nitrats i nitrits
 • Inhibidors de l'enzim convertidor de l'angiotensina
 • Inhibidors de la fosfodiesterasa III
 • Agonistes dopaminèrgics
 • Totes son correctes

Question 16

Question
Els compostos que contenen òxid de nitrogen (-NO) en la seva molècula, es considera que:
Answer
 • Estimulen la guaniliciclasa soluble
 • Activen la formació de GMPc intracel·lular
 • Estimulen la proteicinasa fosforilitzadora
 • PRovoquen una disminució de Ca2+ citosòlic
 • Totes son correctes

Question 17

Question
Quina de les següents son contraindicacions per a l'ús de la quinidina excepte una:
Answer
 • Glaucoma
 • Hipertròfia prostàtica
 • Miastènia gravis
 • Bloquejos A-V
 • Hipercolesterolèmies

Question 18

Question
Els blocadors dels canals del Ca, en general, a nivell miocàrdic
Answer
 • Provoquen major aport d'O2 al miocardi
 • Augmenten la FC
 • Augmenten la demanda de O2 del miocardi
 • Augmenten la contractilitat cardíaca
 • Totes son correctes

Question 19

Question
L'efecte antiaginós dels beta blocadors es deu, fonamentalment a...
Answer
 • La disminució de la FC
 • Reducció de la tensió arterial
 • L'augment de la contractilitat cardíaca
 • A i B correctes
 • A, B i C correctes

Question 20

Question
Dels següents fàrmacs, quin no té propietats antianginoses?
Answer
 • Verapamilo
 • Propanolol
 • isosorbida 5-mononitrato
 • Salbutamol
 • Nifedipina

Question 21

Question
L'acció dels nitrats sobre el miocardi es tradueix en
Answer
 • Abolició del dolor anginós
 • Redistribució del flux sanguini del subepicardi al subendocardi
 • Augment del temps d'exercici
 • Totes son correctes
 • Cap es correcta

Question 22

Question
Quina de les següents no es una reacció adversa dels nitrats utilitzats per via transdèrmica?
Answer
 • Cefalea
 • Metahemoglobinèmia
 • Diarrea
 • Taquicardia
 • Hipotensió ortostàtica

Question 23

Question
En el tractament de la HTA no complicada, es d'elecció
Answer
 • Indicar dieta hiposòdica
 • Disminuir la ingesta etílica
 • El control del pes corporal
 • Efectuar, de manera regular, exercici isotònic
 • Totes son certes

Question 24

Question
Assenyala la resposta correcta respecte dels beta blocadors
Answer
 • Disminueixen la demanda d'O2 mitjançant la disminució de la FC, la contractilitat i la TA
 • Són de primera elecció en angina inestable o estable sempre que no estiguin contraindicats
 • No han de disminuir la FC a menys de 50-60px' en repòs
 • Cal evitar la retirada brusca del beta blocador en malalts coronaris
 • Totes son certes

Question 25

Question
Els inhibidors de l'encim conversos de l'angiotensina (IECA) actuen:
Answer
 • Bloquejant el pas d'anguitensina I a angiotensina II
 • Activant la guianililciclasa citosòlica
 • Augmentant la producció de bradicinina
 • Alterant el catabolisme lipídic
 • A i C certes

Question 26

Question
Els beta bloquejadors poden ser utilitzats en les següents situacions exepte:
Answer
 • HTA
 • Arrítmies cardíaques
 • Crisis hipertiroïdal
 • Asma bronquial
 • Angor pectoris

Question 27

Question
El gemifibrozilo es un
Answer
 • Fàrmac antineoplàsic
 • Antibiótic polipeptídic
 • Fàrmac hipolipemiant
 • Derivat dihidrotiazídic de l'al·lopurinol
 • C i D correctes

Question 28

Question
En general, el tractament de les hiperlipoproteïnèmies persegueix:
Answer
 • Prevenir i/o reduir la placa d'ateroma
 • Augmentar la concentració de LDL
 • Augmentar la concentració de HDL
 • Disminuir la concentració de HDL
 • A i C certes

Question 29

Question
quina de les següents no és una indicació clínica de la vitamina D
Answer
 • Hiperparatiroïdisme
 • Osteodistròfia renal
 • Raquitisme
 • Osteomalàcia
 • Osteoporosi

Question 30

Question
La secreció de calcitonina està augmentada en cas de:
Answer
 • Hipocalcèmia
 • Hipercalcemia
 • Hiperpotassèmia
 • Hipopotassèmia
 • Cap de les anteriors

Question 31

Question
La vitamina D augmenta l'absorció de
Answer
 • Ca
 • Fe
 • Vit. B12
 • Aminoàcids
 • Àcid fòlic

Question 32

Question
Els inhibidors de l'aldosa-reductasa
Answer
 • Són diürètics de la nansa de Henle que no produeixen hipopotassèmia
 • Actuen d'una manera semblant als inhibidors de la anhidrasa carbònica i són també útils en el tto del glaucoma
 • Inhibeixen la formació de sorbitol i, per tant, podrien ser útils en la prevenció de les complicacions de la diabetis
 • Són útils en el tractament de les hiperlipèmies, associats a l’acepimox o al probucol
 • A i B son certes

Question 33

Question
De les següents afirmaciona sore els efectes adversos del tractament amb colestiramiana són certes exepte:
Answer
 • Produeix extrenyiment
 • Produeix elevació important de les tansaminases
 • Interfereix en l'absorció de nombrosos medicaments
 • Produeix nàusees
 • Té molt mal gust

Question 34

Question
Pacient de 53 anys amb alteracions neurològiques(parestèsies, atàxia, disminució de la sensibilitat vibratòria) entre els antecedents destaca una trombosi mesentèrica intervinguda fa 4 anys amb resecció amplia del budell prim i colon. Les dades analítiques són: Hb baixa, VCM alt, siderèmia normal, ferritina normal, reticulòcits alts i vitamina B12 baixa. Quin tractament seguirà el malalt?
Answer
 • Sulfat ferros per via oral
 • Ferro dextrà per via IM
 • Vit. B12 per via oral
 • Hidroxicobalamina per via IM
 • Complexe vitamínic que inclogui vit. B12 i àcid fòlic per via oral

Question 35

Question
La eritropoietina
Answer
 • Regula el pas d'angiotensina a angiotensina l
 • És un polipèpid de síntesi química
 • És un compost endogen de síntesi al moll d'os
 • Estimula la síntesi de totes les cèl·lules sanguínies
 • Està indicat en l'anèmia d'origen renal

Question 36

Question
Respecte al tto amb Fe oral, es fals...
Answer
 • La fempta pot adquirir una coloració negra mentre duri el tto
 • L'absorció disminueix quan el Fe s'administr amb aliments, però se evita així l'efecte irritant sobre la mucosa gstrointestinal
 • El Fe està indicat en pt amb úlcera pèptica activa
 • S'amministra sempre per vo, es sulfat de ferros
 • L'administració continuada, un cop plens els dipòsits de ferro, produeix hemocromatosi

Question 37

Question
Senyala l'afirmació correcta
Answer
 • Els corticoides inhalats són d'utilitat en l'asma
 • Els corticoides orals no afecten al creixement
 • Els corticoides tòpics no hinhibeixen l'eix hipotalam-hipòfisi-suprarenal
 • Els tto de corticoides de llarga durada no inhibeixen l''eix hipotalam-hipòfis-suprarenal
 • Totes son correctes

Question 38

Question
Els corticoides estan indicats en
Answer
 • Endocarditis reumàtica
 • Colitis ulcerosa
 • Artritis reumatoidea
 • A i B
 • Totes correctes

Question 39

Question
Respecte a la heparina
Answer
 • És una molècula antigoagulant utilitzada només in vitro
 • No és útil en tto aguts de tromboembolisme ja que la seva acció no és inmediata
 • S'haurà d'administrar sempre en període de temps no superior a les 12hores
 • Si utilitzem per via e.v s'haurà d'administrar heparina sòdica
 • C i D son correctes

Question 40

Question
Pel tractament dels coàguls ja formats, que es pot utilitzar?
Answer
 • Aprotinina
 • Uroquinasa
 • Dipiridamol
 • Activadors del plasmiogen tipus tissular
 • B i D són correctes

Question 41

Question
Per fer un tto preventiu de les trobosis produïdes per estats d'hipercoagulabilitat, el més correcte serà admnistrar:
Answer
 • Substàncies que augmentin ots els metabòlits derivts de l'àcid araquidònic
 • Inhibidors de la formació de tromboxans
 • Inhibidors de la degradació de l'AMPc
 • Inhibidors de la formació PGI2
 • B i C correctes

Question 42

Question
Respecte als diferents tipus d'heparina assenyala la resposta correcta
Answer
 • L'heparina no fraccionada tan sols es pot administrar per via subcutània
 • L'heprarina de baix pes molescular pot administrar-se en períodes de dosificació més llargs que les heprarines no fraccionadesº
 • L'heparina de baix pes molescular necessita per actuar unir-se a l'antitrombina lll i a la trombina
 • L'heparina no fracciona no es pot utilitzar com anticoagulant in vivo
 • B i C son correctes

Question 43

Question
Senyala la resposta correcta
Answer
 • Les hormones tiroïdals participen en la regulació del metabolisme energètic
 • Les hormones tiroïdals contenen iode en la molècula
 • La hipòfisi participa en la regulació delfuncionament del tiroides
 • Es pot produir transtorns per efecte comper excés d'hormones tiroïdals
 • Totes son certes

Question 44

Question
En el tto de l'hipotiroidisme és cert que
Answer
 • S'ha d'iniciar el tto en altes dosis
 • La formulació de la tiroxina existent en el mercat espanyol és la levotiroxina
 • La hormona tiroidea s'administra per via IM
 • Són millors els preparats de tiroides dessecat enfront els preparats de la levotiroxina sintètics
 • B i D correctes

Question 45

Question
En quina de les següents situacions no està indicat l'ús d'hormones tiroidees
Answer
 • En el hipotiroïdisme d'adults
 • En certs casos d'hipotiroidisme associat a antitiroïdls
 • En l'obesitat com complement a la dieta
 • En el càncer de tiroides
 • En el goll per dèficit de iode

Question 46

Question
En ralació a la teràpia hormonal substitutiva (THS) en la menopausia, senyala l'opció falsa
Answer
 • S'utilitza per a reduir el risc de malaltia cardiovascular a la menopausa
 • En dones s'utilitza estrògens sols en forma de pegat transdèmic
 • Prevé l'parició d''steoporosi
 • Els estrògens s'admnistren normalment en forma de pegat transdèrmic
 • Els gestagens es poden administrar per via vaginal. Oral o transdermica

Question 47

Question
En el tto anticonceptiu, el risc de malaltia cardiovascular augmenta en les dones, senyala l'opció falsa
Answer
 • Ultilitzant dosis altes d'estrògens
 • Tener hàbit de fumar
 • Presenten obesitat
 • Són de raça caucàsica
 • Son hipertenses

Question 48

Question
L'oxitocina
Answer
 • S'administra per vo
 • Es una hormona peptídica
 • S'utilitza en la inducció del part
 • Està especialment indicada en multípares
 • B i C certes

Question 49

Question
Els efectes osteoporòtics que apareixen durant el tto amb glucocorticoides són deguts a:
Answer
 • La hiperactivitat osteoblàstica a càrrec de la PTH
 • La hiperactivitat osteoclàstica a càrrec de la PTH
 • Augment en l'absorció intestinal de Ca2+
 • La disminució en l'absorció intestinal de Ca2+
 • B i D correctes

Question 50

Question
Quina de les següents accions es produirà administrant glucorticoides a dosis terapeutiques
Answer
 • Estimulació de la producció de glucosa
 • Acció hidroelectrolítica
 • Acció antiinflamatòria
 • A i C correcta
 • Totes son correctes

Question 51

Question
La cistitis hemorràgica és un efecte advers produït per la ciclofosfamida. Per a evitar aquest efecte es requereix la coadministració d'un altre fàrmac, quin?
Answer
 • Bicarbonat sòdic 10%
 • Manitol
 • Mesna
 • Àcid ascòrbic
 • Àcid folínic

Question 52

Question
durant l’administració intravenosa de doxorubicina, per a un limfoma no Hodgkin, la malalta es queixa de molèsties a la zona d’administració. Al revisar el catèter es veu envermelliment i calor al lloc de la punció. Quina actitud s’ha de prendre en aquesta situació?
Answer
 • Para de manera immediata l'administració
 • Retirar el catèter per no causa més lesió
 • És una reacció normal, s'ha de calmar a la malalta
 • No retirar el cateter
 • A i D correctes

Question 53

Question
Entre les següents, és possible que hi hagi alguna substància inhibidora de l funció cortico-suprarrenal. Quina és?
Answer
 • Fludrocortisona
 • Corticina
 • Glutamina
 • Aminoglutetimida
 • Cap de les anteriors

Question 54

Question
Les sulfonilurees
Answer
 • Retarden l'absorció dels hidrats de carboni
 • Disminueixen la resistència a la insulina
 • La gliczida és un fàrmac d'aquest grup
 • La metformina es un fàrmac prototip d'aquest grup
 • Són els hipoglucemiants d'elecció en cas de diabetis gestacional

Question 55

Question
Quin és el fàrmac hipoglucemiant oral d'elecció per un pacient bès amb Diabetis Mellitus tipus ll?
Answer
 • Pioglitazona
 • Sitagliptina
 • Glibenclamida
 • Metformina
 • Repaglinida

Question 56

Question
Quina d'aquestes associacions grup terapèutic - fàrmac és correcta?
Answer
 • Antiemètic - Colestipol
 • Estatines - Simvastatina
 • Fibrats - Acarbosa
 • Resines d'intercanvi iònic - Colestiramina
 • B i D són certes

Question 57

Question
Pel que fa al tto de la hipercolesterolemia?
Answer
 • A un pacient amb hipercolesterolèmia, sempre se lo han de prescriure mesures dietètiques i tto farmacològic alhora per disminuir els nivells de colesterol
 • Si un pacient no presenta cap malaltia cardiovascular prèvia, cal valorar-li el seu risc cardiovscular per conèixer si cal iniciar-li tto farmacològic i hipolipemiant
 • Els fibrats són els fàrmacs d'elecció
 • S'han de tenir present que les estatines poden disminuir les transaminases, fet que implca suspendre el tto.
 • L'àcid nicotínic és l'ùnic fàrmac que ha demostrat disminuir la morbimortalitat cardiovascular

Question 58

Question
El Ca es essencial per
Answer
 • La conducció nerviosa
 • LA construcció de la matriu òssia
 • L'hemostàsia
 • La contracció muscular
 • Totes son correctes

Question 59

Question
Assenyala la resposta incorrecta
Answer
 • La calcitonina provoca disminució de la resorció òssea
 • L'absorció del cali pot ser inhibida pels glucocorticoides
 • L'hormona paratiroidea intervé en el metabolisme del fòsfor
 • L'hormona Paratiroidea invervé en l'eliminació del Ca
 • Als bifosfonats també se'ls anomena fàrmacs resortius

Question 60

Question
Els tractaments llargs amb corticosteroides no produeixen
Answer
 • Atrofia de l'escorça suprarenal
 • Úlcera péptica
 • Hiperglucemia
 • Osteoporosis
 • Millora de la cicatrizcació de les ferides de la fragilitat capilar

Question 61

Question
Assenyala la resposta correcta
Answer
 • La prolactina s'allibera a la neurohipófisis
 • L'hormona adenorticotropa (ACTH) se segrega a l'escorça suprarenal
 • Dosis elevades i continues d'anàlegs de la GnRH poden inhibir la secreció de FSH i LH
 • La tirotropina (TSH) se secreta a l'hipotàlem
 • L'oxitocina s'emmagatzema a l'adenohipòfisis

Question 62

Question
Indica quina de les següents afirmacions es correcta
Answer
 • L'Àcid fòlic s'utilitza en el tto de l'anèmia ferropènica
 • El Fe s'utilitza en el tractament de l'anemia megaloblàstica o perniciosa
 • La vitamina B12 s'utilitza en el tto de l'anèmia microcílica
 • L'Àcid fòlic i la vitamina B12 s'utilitzen en la prevenció de defectes del tub neural en dones en edat fèrtil que hagin planificat un embaràs
 • La vitamina B12 està indicada en l'anemia ferropènica

Question 63

Question
L'associació d'un vasoconstrictor als anestèsics locals comporta
Answer
 • Una disminució de l'efecte anestèsic
 • Una disminució de la velocitat d'absorció de l'anestèsic
 • Augmnentar la dosi de l'anestèsic
 • Una disminució del temps d'acció de l'anestèsic
 • Un augment de la toxicitat sistèmica de l'anestèsic

Question 64

Question
Els medicaments emprats en el tto de l'asma
Answer
 • Estimulants b2-adrenergics
 • Antigol·linergics
 • Teofil·lina
 • Corticoides inhalats
 • Totes son correctes

Question 65

Question
Salbutamol és un fàrmac que pertany al grup de:
Answer
 • Anticolinèrgics
 • b2 agonistes d'acció curta
 • b2 agonistes d'acció llarga
 • Base xàntica
 • glucocorticoides

Question 66

Question
Son recomanacions al pacient en la prevenció dels efectes secundaris associats als corticoides inhalats
Answer
 • Rentar la boca amb aigua desprès de cada administració
 • Emprar càmeres espaiadores quan s'utilitzin ihnaladors en pols
 • Tractar la candidiasi de manera profilàctica amb antifúngics
 • Cap resposta es correcta
 • A, B, C son correctes

Question 67

Question
Els factors que determinen l'efectiitat del tto de la teràpia inhalatòria
Answer
 • Quantitat d'aerosol produida
 • Flux inspiratori
 • Tamany de la partícula
 • Tècnica d'inhalació
 • Totes son correctes

Question 68

Question
El mecanisme d'acció dels antiàcids es:
Answer
 • inhibició de la secreció àcida
 • Neutralització de l'àcid en la llum gàstrica
 • Protecció de la mucosa gàstrica
 • Adsorció de la pepsina i altres enzims proteolítics
 • B i D correctes

Question 69

Question
L'amalgat és
Answer
 • Antiàcid sistèmic
 • Antiàcid no sistèmic
 • Protector de la mucosa gàstrica
 • Inhibidor de la bomba de protons
 • Antihistamínic H2

Question 70

Question
Escull la resposta correcta
Answer
 • Els antiàcids s'han d'administrar 1h abans dels menjars
 • El sucralfat s'ha d'administrar 1h després dels menjars
 • l'omeprazol s'ha d'administrar 1h abans d'esmorçar
 • La ranitidina s'administra amb el dinar
 • Les sals de bicarbonat s'administren durant els menjars

Question 71

Question
L'antitussigen sense activitat opioide és
Answer
 • Metadona
 • Codeina
 • Morfina
 • Dihidrocodeina
 • Dextrometorfà

Question 72

Question
En cas d'una bradicardia, s'utilitza
Answer
 • atropina
 • adrenalina
 • acetilcolina
 • salbutamol
 • ipratropium

Question 73

Question
Els anticolinèrgics estan contraindicats en
Answer
 • adenoma de prostata
 • glaucoma
 • insuficiència hepàtica
 • asma bronquial
 • A i B correctes

Question 74

Question
Els antidepressius tenen els següents efectes farmacològics excepte:
Answer
 • Antidepressiu
 • ansiolític - sedant
 • Antimanías
 • Analgèsic
 • Anti-histamínic

Question 75

Question
Senyala el mètode directe de determinació de l'adherencia al tractament
Answer
 • Test de Hayness-Sackett
 • Comptar els comprimits
 • Pesar els inhaladors
 • Test de Morisky-Green
 • Anàlisi de femtes

Question 76

Question
Els anticolinérgics es poden utilitzar en les següents malalties excepte
Answer
 • parinson
 • diarrea
 • asma
 • glaucoma
 • còlic renal

Question 77

Question
El fàrmac d'elecció en el tto del shock anaflàctic és
Answer
 • Histamina
 • Adrenalina
 • Levarterenol
 • Isoproterenol
 • A i B

Question 78

Question
La carbidopa i la benseracida són
Answer
 • Antiparkinsonians directes
 • Antimuscarínics centrals
 • Inhibidors perifèrics de la dopa-descarboxilasa
 • Coadjuvant del tto amb L-dopa
 • C i D correctes

Question 79

Question
Els antidepressius en general
Answer
 • Tenen efecte inmediat (hores - dia)
 • Tenen un marge de dosificació ben establert per sota del que no hi ha resposta
 • No hi na problemes si el tractament no es fa de manera continuada
 • Són poc tòxics ja que a mayor eficàcia menor toxicitat
 • Totes son certes

Question 80

Question
Els agonistes b2 adrenèrgics estàn indicats en
Answer
 • tto HTA
 • tto hTA
 • tto broncoespasmes
 • tto incontinencia urinaria
 • tto arritimies

Question 81

Question
La substància a les terminacions nervioses parasimpàtiques postganglionars és la:
Answer
 • Monoaminooxidasa
 • Acetilcolinesterasa
 • Adrenalina
 • Acetilcolina
 • Cap es correcta

Question 82

Question
Quin dels següents fàrmacs produeix un bloqueig selectiu dels receptors beta adrenèrgics?
Answer
 • Guanetidina
 • Propanolol
 • Escopolamina
 • Nicotina
 • Fentolamina

Question 83

Question
quin dels fàrmacs següents té una acció estimulant tant dels receptors alfa, beta 1 i beta 2 adrenèrgics?
Answer
 • Adrenalina
 • Isoproterenol
 • Levarterenol
 • Fentolamina
 • Propanolol

Question 84

Question
el fàrmac d’elecció per confirmar la presència de feocromocitoma en un pacient portador d’hipertensió greu és
Answer
 • Piperoxan
 • Fenoxibenzamina
 • Histamina
 • Fentolamina
 • Metacolina

Question 85

Question
l’acetilcolina te dos tipus d’accions colinèrgiques: nicotínica i muscarínica. L’acció muscarínica pot ser bloquejada per:
Answer
 • Adrenalina
 • Atropina
 • Nicotina
 • Curare
 • C i D correcta

Question 86

Question
quin d’aquests símptomes és propi de l’intoxicació atropínica?
Answer
 • Pols lent
 • Pell freda i humida
 • Sequedat de boca i faringe
 • Descens de la Tª corporal
 • Totes son correctes

Question 87

Question
l’administració de corticoides per al tractament de l’asma es recomana que es faci per via:
Answer
 • Oral
 • Subcutànea
 • inhalatoria
 • endovenosa
 • Els corticoides no útils en el tractament de l'asma

Question 88

Question
Respecte a les sals de Mg i Na
Answer
 • Són compostos antiàcids sistèmics
 • Són laxants formadors de massa
 • Son laxants osmòtics
 • Són laxants del grup bisacodil
 • Totes son falses

Question 89

Question
respecte a l’omeprazol, dins de quin grup farmacològic l’inclouríeu?
Answer
 • Antiàcids sistèmics
 • Protectors de la mucosa
 • Inhibidors de la bomba de protons
 • Antihistamínics H2
 • Totes són falses

Question 90

Question
El laxant que preferentment s'utilitza x preparar el malalt davant una exploració radiològica intestinal és:
Answer
 • Lactulosa
 • Segó
 • Celulosa
 • No s'utilitza cap, es recomana la ingesta de fibra i aigua
 • Bisacodil

Question 91

Question
el pacient asmàtic, quin fàrmac té contraindicat?
Answer
 • Paracetamol
 • AAS
 • Beta bloquejants
 • A i B
 • B i C

Question 92

Question
quin antiemètic presenta major eficàcia davant els vòmits causats pels antineoplàsics?
Answer
 • Cleboprida
 • Ondasentrona
 • Dimenhidrinat
 • Morfina
 • A i C

Question 93

Question
en un cas d’ulcus gastroduodenal ja instaurat, quin dels següents fàrmacs seria més recomanable?
Answer
 • Prostaglandina
 • Antiinflamatoris no esteroidals
 • Antihistamínics H2
 • Antihistamínics H1
 • Blocdors beta adrenèrgics

Question 94

Question
quin dels següents fàrmacs no produeix broncodilatació?
Answer
 • Teofil·lina
 • Blocadors beta adrenèrgics
 • Bromur d'ipratropium
 • Xantines
 • Cap de les anteriors

Question 95

Question
una de les següents no és una de les accions farmacològiques pròpies de les metilxantines?
Answer
 • Relaxant de la fibra muscular bronquial
 • estimulació de l'activitat cardíaca
 • Inhibició generalitzada a nivell del sistema nerviós central
 • Estimulacio de la diüresis
 • Relaxant de la fibra muscular llisa vascular

Question 96

Question
un dels següents fàrmacs no és un fàrmac ni mucolític ni expectorant?
Answer
 • Tripsina
 • Iodur sòdic
 • Ondasentrona
 • Bromhexina
 • N-acetilciteïna

Question 97

Question
la cleboprida:
Answer
 • És un estimulant de la motilitat gastrointestinal
 • És un estimulant de la motilitat gastrointestinal del grup dels parasimpàtico-mimètics
 • És un laxant
 • A i B són certes
 • Totes són falses

Question 98

Question
quin dels següents fàrmacs és un inhibidor de la secreció àcida gàstrica?
Answer
 • Sucralfat
 • Almagat
 • Visoprostol
 • Omeprazol
 • C i D

Question 99

Question
l’antitussigen recomanat en els nens és:
Answer
 • Codeïna
 • Metadona
 • Noscapina
 • Dextrometorfà
 • Està contraindicat utilitzar antitussígens en els nens

Question 100

Question
les sals de bismut en el tractament de l’ulcus tenen acció:
Answer
 • Protecció de la mucosa
 • Neutralitzant de l'àcid
 • Inhibidor del bacteri Helicobacter pylori
 • B i C
 • A i C

Question 101

Question
un avantatge del gel d’hidròxid d’alumini sobre altres coneguts antiàcids és:
Answer
 • No produeix alcalinització sistèmica
 • Millora la digestió
 • És més agradable de prendre
 • Té la potència més gran per neutralitzar l'àcid clorhídric
 • És absorbit sistèmicament

Question 102

Question
El gran ventall de fàrmacs antiemètics engloba els següents fàrmacs excepte:
Answer
 • Simpaticomimètics
 • Neurolèptics
 • Benzamides
 • Antihistamínics H2
 • Anticolinèrgics

Question 103

Question
si un pacient no sap utilitzar la via inhalatòria per prendre la dosis de glucocorticoides pel seu tractament de l’asma, les mesures que cal prendre són:
Answer
 • Passar a utilitzar la via oral a dosis més altes
 • Demanar al servei de la farmàcia que serveixin una altre preparació per tal d'utiitzar un altre
 • Fer una bona educació de l'ús de inhaladors
 • Dir al pacient que consulti de nou al metge
 • A i D

Question 104

Question
respecte als antihistamínics H1:
Answer
 • Poden utilitzar-se en el tto de les reaccions anafilactiques
 • N'hi ha qe poden utilitzar-se com a anticinètics
 • Molts d'ells tenen efectes antimuscarínics
 • Poden donar somnolència
 • Totes son correctes

Question 105

Question
respecte al cromoglicat disòdic:
Answer
 • És uun antagonista de la serotonina
 • Produeix el mateix efete que la teofil·lina
 • Es un inhibidor de l'alliberament d'histamina
 • Es un agonista H1
 • B i C correctes

Question 106

Question
La sequedat de boca que pot aparèixer quan s’administra dimenhidrinat és un efecte de tipus:
Answer
 • Procolinèrgic
 • Antimuscarínic
 • Antihistamínic h2
 • Secundari
 • Totes son falses

Question 107

Question
Quina de les següents no és una acció farmacològica propis de la morfina?
Answer
 • Analgèsia
 • Depressió del SNC
 • Relaxació intestinal
 • Augmeent de la FR
 • Nausees i vòmits

Question 108

Question
els anestèsics locals:
Answer
 • Actuen a nivell dels canals de Ca de la membrana neuronal
 • Actuen a nivell dels canals de sodi de la membrana neuronal
 • No actuen sobre els canals iònics
 • Tenen receptors propis específics de localització citoplasmàtics
 • Actuen sobre qualsevol tipus de canal iiònic de la membrana neuronal

Question 109

Question
la durada de l’efecte anestèsic local depèn de:
Answer
 • De la seva liposolubilitat
 • De la seva estabilitat en front de les esterases tissulats
 • De l'aclariment pasmàtic local
 • Si s'administra un vasoconstrictor conjuntament
 • Totes son correctes

Question 110

Question
el major perill de la sobredosi per morfina és:
Answer
 • Anúria
 • Paràlisi
 • Depressió del centre respiratori
 • Colapse cardiovascular
 • Cap de les anteriors

Question 111

Question
la ketamina és:
Answer
 • Un antihistamínic
 • Un opiaci
 • anestèsic inhalatori
 • anestèsic endovenós
 • Cap de les anteriors

Question 112

Question
el xarop d’ipecacuana és:
Answer
 • Un diürètic
 • antiarrítmic
 • emetitzant
 • narcòtico
 • relaxant muscular

Question 113

Question
El fentanil és:
Answer
 • Una benzodiazepina utilitzada en l'anestesia
 • Un analgèsic major dels tipus agonista-antagonista mixt
 • Un antagonista dels analgèsics opiacis
 • Un analgèsic major del grup dels agonistes purs
 • Cap de les anteriors

Question 114

Question
Señala la respuesta incorrecta
Answer
 • La ketamina produce diaforia y alucinaciones durante la recuperación anestésica en adultos
 • EL propofol se utiliza en anestesia general, tanto en inducción como en mantenimiento
 • El tiopental es muy hidrosoluble y por eso tiene un indicio de acción muy lento
 • Los anestesicos locales se administran frecuentemente con un vasoconstrictor para reducir la absorción sistemica
 • En la neuroleptoanalgesia el paciente no pierde la consciencia y se utiliza un alagesico opiáceo como el fentanilo y un neuroleptico como el droperidol

Question 115

Question
Señala la respuesta correcta
Answer
 • el dexometrorfano es un mucolitico
 • para reducir la viscosidad de las secreciones bronquiales utilizamos mucoliticos
 • el serum hipotónico estimula la hidratación y ayuda a eliminar la mucosidad
 • B i C
 • A, B i C

Question 116

Question
Por lo que hace sobre los fármacos del asma, señala la INCORRECTA
Answer
 • El bromuro de ipatropio es un anticolinérgico que tiene un efecto broncodilatador directo local
 • El salmeterol es un fármaco antagonista de receptores β adrenérgicos
 • El salbuutamol y la terbutalina tienen un inicio rápido y se administran a demanda
 • Los fumadores necesitan más dosis de teofilina porque su metabolismo esta augmentado
 • La teofilna es un fármaco con margen terapéutico estrecho

Question 117

Question
Respecto a la terapia antiasmática, señala la incorrecta
Answer
 • Entre los fármacos utilizados en la profilaxis encontramos los corticosteroides y los antagonistas de los mediadores como el comoglicato disodico
 • El ketoliteno es un antihistamínico antiH1 que se administra vo
 • Los antileucotrienos como el montelukast se utilizan en el broncospasmo secundario al AAS
 • Las cámaras espaciadoras reducen las partículas de fármaco en la boca, reduciendo la candidiasi oral
 • La flucticasona por vía inhalatoria se administra 10 minutos antes del broncodilatador β2 adrenergico

Question 118

Question
Señala la respuesta INCORRECTA de la digoxina
Answer
 • Inhibe las ATPasa Na/K en las fibras de miocardio, incrementando asíi la contractibilidad del corazón
 • Hay que reducir la dosis en pacientes con un aclaraiento de la creatinina disminuido
 • La hiperpotasemia aumenta los signos de toxicidad digitalica
 • El verapamilo aumenta la concentración plasmática de la digoxina
 • En la digitalización rápida se administra l dosis por vía parenteral cada 4-6h

Question 119

Question
Señala la respuestra correcta
Answer
 • los inotrópicos adrenérgicos estimulan los receptores muscarinicos
 • La dopamina es irritante venoso y se ha de ir con cuidado con la extravasación
 • La dopamina y la dobutamina pueden producirse arritmias y se ha de ir con un monitoreo continuo
 • A i B
 • B i C

Question 120

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • el bisoprolol es un bloqueador adrenérgico de solo los receptores β1
 • El labetalol se utiliza por vo en la HTA grave del embarazo
 • El propanolol es un bloqueador β adrenergico no cardioselectivo
 • Los bloqueadores β adrenérgicos se utilizan en la HTA
 • La doxazosina es utilizada en la HPB y se recomienda administrarla por la noche porque puede provocar hTA ortostática al ser un bloqueador alfa afrenérgico

Question 121

Question
Señala la asociación incorrecta referente a efectos adversos
Answer
 • Diltiazem - Trastorno del gusto
 • Nitroprusirato - metahemoglobinemia
 • Ibersartan - Angioedema
 • Mononitrato de isosorbide - sufocaciójn facial
 • Enalapril - hipopotassemia

Question 122

Question
Por lo que hace a los antagonistas del Ca
Answer
 • Reducen la contractibilidad y la FC
 • Estan indicados en la IC
 • El dictiazem es un inductor enzimático
 • Se asocia generalmente a bloqueadores β1 adrenérgicos
 • Todas son correctas

Question 123

Question
Señala la asociación INCORRECTA en referencia a los nitratos
Answer
 • Via sublingual - crisis anginosa aguda
 • vía transdermic - profilaxis de angor justo antes de un esfuerzo o actividad sexual
 • Perfusión ev - emergencia HTA por infarto
 • vo - profilaxi angor
 • via parenteral -IC congestiva

Question 124

Question
Por lo que hace a los antiarrítmicos
Answer
 • Lo son la lidocaína, la fenitoina y la quinidina
 • los de clase ll (β bloqueadores) pueden dar hTA i bradicardia
 • Al inicio del tto pueden dar cansancio y mareo
 • A y C
 • A, B y C

Question 125

Question
Referente a la amiodarona
Answer
 • Es un antagonista del Ca del grupo de las dihidropiridinas
 • Puede producir fotosensibilidad y neumonitis
 • La terapia se inicia generalmente con una pauta cada 8h durante 7-10 dias para pasar a una terapia de mantenimiento que incluye períodos de descanso debido a su larga semivida plasmática
 • B y C
 • A y C

Question 126

Question
Señala la asociación CORRECTA
Answer
 • Ácido tranexamico - fibrinolitico
 • Clopidogel - antiagregante plaquetario
 • Enoxaparina - trombolitico
 • Tenecteplasa - antifibrinolitico
 • AAS - anticoagulante oral

Question 127

Question
Señala la respuesta INCORRECTA referente a los cumarinicos
Answer
 • La wafarina y el acetocumarol son cumarínicos
 • Son anticoagulantes, es decir, evitan la síntesis de coágulos
 • Se utilizan en caso de urgencia
 • Se desaconsejan durante el embarazo
 • El antídoto es la vitamina K

Question 128

Question
Por lo que hace a la heparina
Answer
 • La heparina sódic se administra en perfusión endovenosa intermitente
 • Las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular se administran por vía im
 • Todas pueden dar trombopenia como efecto adverso
 • El sulfato de protamina neutraliza por completo el efecto anticoagulante de la dalteparina
 • Todas son correctas

Question 129

Question
Por lo que hace a los efectos adversos en terapia antiulcerosa, señala la incorrecta
Answer
 • Bicarbonato sódico - alcalosis sistemica
 • Hidroxido de Magnesio - Restreñimiento
 • Sales de bismuto - coloración negra de las heces
 • Misoprostol - aumento de la contracción uterina
 • Sucralfato - sequedad de boca

Question 130

Question
Por lo que hace a los inhibidores de bomba de protones (IBP)
Answer
 • Provocan un aumento compensatorio de la gastrina, consecuencia de la rreducción de acidez
 • Administrados por vo reducen 95% de la producción de ácido, pero por via parenteral reducen solo el 5%
 • Son el pantoprazol y el lansoprazol
 • A y C
 • B y C

Question 131

Question
Señala la asociación INCORRECTA
Answer
 • Somatropina - hormona del crecimiento
 • Mixedema o hipotiroidismo - tto con liotironina
 • Enfermedad de Graves o hipertiroidismo - tto con carbimazol
 • Tiamazol - hiperpigmentación cutánea
 • Levotiroxina - administrar con alimentos

Question 132

Question
Por lo que hace a los efectos adversos de los corticosteroides señala la respuesta incorrecta
Answer
 • a- Provocan aspecto cushingoide
 • Producen osteoporosisi y ulceras pépticas
 • Provocan diseminación de las infecciones
 • Provocan hipoglicemia
 • Pueden provocar hipertensión y glaucoma

Question 133

Question
Señala la asociación fármaco – indicación incorrecta
Answer
 • Fludrocortisona – shock anafiláctico
 • Hidrocortisona – insuficiencia suprarrenal aguda
 • Clobetasol – psoriasis
 • Dexametasona – edema cerebral
 • Fluticasona – asma bronquial

Question 134

Question
Para disminuir la actividad androgenica por ejemplo en el cáncer de próstata se puede
Answer
 • Bloquear la síntesis de gonadotropinas hipofisarias
 • Bloquear los receptores periféricos de los andrógenos
 • Reducir la síntesis de testoserona
 • Impedir la transformación de testosterona en la forma activa dihidrotestosterona
 • Todas son correctas

Question 135

Question
Señala la correcta
Answer
 • Para el bloqueo de la síntesis de gonadotropinas como en la pubertad precoz se utiliza la gonadorelina en administración pulsatil
 • En hipogonadismo masculino primario se utilizan andrógenos como el proionato de testosterona
 • El tamoxifeno, bloqueador de los receptores de los estrógenos, esta indicado en cáncer de mama avanzado en mujeres postmenopausica
 • Los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular
 • La terlipresina en administración endovenosa se utiliza en el tratamiento de varices esofágicas

Question 136

Question
Señala la asociación incorrecta
Answer
 • Insulina rápida o regular – inicio de acción a los 30 min
 • Insulina NPH – duración del efecto 4h
 • Insulina aspart – inicio a los 5 min
 • Insulina Giargina – duración efecto 24h
 • Insulina detemir – administrar 2 veces día

Question 137

Question
Por lo que hace a los hipoglucemiantes, señala la correcta
Answer
 • Las sulfolinureas como la glibenclamida, estimulan la secreción de insulina
 • La metformina es una biguanida y actua aumentando la sensibilidad a la insulina en tejuido hepático y periférico
 • La metformina esta contraindicada en insuficiencia renal ya que puede dar acidosis láctica
 • A y B
 • A B y C

Question 138

Question
Referente al tratamiento de la hiperuricemia señala la incorrecta
Answer
 • El alopurinol es un fármaco que inhibe la síntesis de acido úrico
 • Diureticos como la hidroclorotiazida disminuyen la excreción de acido úrico
 • La colquicina es un fármaco indicado en la profilaxis de ataque agudo de gota
 • Se ha de interrumpir el tratamiento con colquicina si aparecen vómitos
 • Se ha de ajustar la dosis de alopurinol en caso de Insuf Renal

Question 139

Question
Señala la incorrecta de los antiateromatosos
Answer
 • La pravastatina es la estatina que menos interacciones a nivel metabólico presenta
 • Las estatinas se han de administrar preferentemente por la mañana
 • Las estatinas están contraindicadas durante el embarazo
 • La colestiramina interfiere en la Absorción de vitaminas liposolubles y en la Absorción de medicamenteos durante la circulación enterohepatica
 • Los fibrados como el gemfibrozil pueden provocar dolor muscular, Miositis y rabdomiolisis

Question 140

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • El sevelamero es un fármaco indicado en la hiperfosfatemia
 • Los bifosfonatos como el asadronato están indicados en la hipercalcemia de enfermedades malignas
 • La calcitonina se utiliza para reducir la hipercalcemia urgentemente
 • El cinacalcato se utiliza en el hipotiroidismos
 • En la Hipocalcemia secundaria al hipoparatiroidismo esta indicado administrar calcio

Question 141

Question
Respecto a los bisfosfonatos la incorrecta
Answer
 • Se utilizan en osteoporosis de mujeres postmenopausicas y en metástasis óseas
 • Tienen biodisponibilidad oral muy alta y aumenta con los alimentos
 • Después de tomarlos se ha de mantener una posición vertical para evitar erosiones esofágicas
 • Se han descrito asos de osteonecrosis de mandíbula y fracturas de femur
 • El acido zelendronico se administra por parenteral

Question 142

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • La administración de hierro disminuye la Absorción del ciprofloxacino, por lo tanto se han de espaciar las administraciones
 • La forma ferrosa (Fe2+) es la que mejor se absorbe
 • La administración de Ac fólico esta indicado cuando se administran fármacos que interfieren en la síntesis del ac fólico como el trimetoprim – sulfametoxazol
 • El Fe oral se ha de administrar con antiácidos para evitar las molestias GI
 • En los pacientes gastroctomizados la dianocobalomina se ha de administrar por vía parenteral

Question 143

Question
Señala la respuesta incorrecta referente al tratamiento con Fe
Answer
 • Produce oscurecimiento de heces
 • Por vía parenteral se administra diariamente o cada 12h según el grado de anemia
 • Los preparados de hierro para beber pueden manchar los dientes
 • La extravasación de hierro por vía endovenosa puede provocar manchas permanentes en la piel
 • Por vía parenteral puede producir reacciones alérgicas graves

Question 144

Question
Señala la respuesta incorrecta
Answer
 • Una mala adherencia al tratamiento puede tener como consecuencia un aumento de la admisión hospitalaria
 • Las terapias empleadas en profilaxis son muy susceptibles a una falta de adherencia.
 • Para determinar la adherencia , un método directo son las encuestas sobre grado de cumplimiento
 • En general , el porcentaje de incumplimiento terapéutico es del 50-60 % para todas las terapias
 • Los métodos directos para determinar la adherencia se usan en los ensayos clínicos, pero no son aplicables a la práctica diaria.

Question 145

Question
Por lo que hace al SNA simpático
Answer
 • Los fármacos que actúan en este sistema incluyen los adrenérgicos y antiadrenergicos
 • La Dopamina a dosis bajas, tiene un efecto β, produce vasodilatación y aumenta el flujo plasmático renal
 • La Dopamina a dosis altas aumenta el flujo renal
 • A y B
 • A y C

Question 146

Question
Señala la respuesta incorrecta:
Answer
 • La Dobutamina esta indicada en insuficiencia cardíaca porque aumenta la fuerza contráctil del corazón
 • La noradrenalina se administra vía parenteral , preferentemente E V directa (bolus), ya que generalmente se trata de situaciones de urgencia
 • L isoprenalina se utiliza en el bloqueo AV hasta la implantación del marcapasos
 • El tratamiento para la intoxicación de β bloqueadores incluye la Dopamina y fármacos para revertir la hipoglucemia como el glucagón
 • El Salbutamol es útil en la prevención del parto prematuro, por que produce relajación uterina debido a su efecto agonista β2

Question 147

Question
Señala la correcta:
Answer
 • El Suxametone o Succinilcolina es un bloqueador de la placa motriz despolarizante
 • Durante el tratamiento con Rocuroni el paciente debe mantener la respiración asistida
 • La Pilocarpina es un colinérgico utilizado en ele tratamiento del glaucoma
 • La Neostigmina es antagonista del Rocuroni
 • Todas son correctas

Question 148

Question
Señala la incorrecta:
Answer
 • Pironisticmina es un anticolenesterasico para miastenias graves
 • La Neostigmina es un anticolinérgico para miastenia graves
 • Los fármacos anticolinérgicos como el Hipatropio o la Escopolamina están contraindicados en HBP
 • Los fármacos colinérgicos pueden producir aumento de secreciones , hipersalivación y sudoración
 • Los fármacos colinérgicos están contraindicados en el asma por que producen bronconstriccción

Question 149

Question
Referente a los Antiepilepticos:
Answer
 • La Motrigina inhibe la excitación por inhibición del acido glutámico, abriendo los canales de sodio
 • La Carbamazepina puede agravar los cuadros de ausencia
 • Los barbitúricos como el Fenobarbital o la Primidona no son considerados de primera elección por la sedación que producen
 • Alguno de ellos, como el acido Valproico y la Fenitoina tienen un margen terapéutico estrecho, por lo cual se han de monitorizar los niveles plasmáticos
 • Todas son correctas

Question 150

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • La Carbidopa y la Benselacida atraviesan la BHE e inhiben la Dopadescarboxilasa a nivel del SNC, impidiendo el paso de Levodopa a Dopamina
 • La Cabergolina es un potenciador de la actividad dopaminergica utilizado en Parkinson i tamniene para inhibir la lactancia materna
 • La Levodopa se transforma es Dopamina por la Dopadescarboxilasa
 • La Entacapona es un potenciador de la actividad dopaminergica por que inhibe la enzima Catecoloximetiltranfrasa(COMT)impidiendo así la destrucción de Dopamina
 • El Biperideno es un anticolinérgico indicado en las distinesias agudas iatrogénicas, como por ejemplo el parkinsonismo producido por antieméticos antidopaminegicos

Question 151

Question
Referente a los antidepresivos señala la respuesta correcta
Answer
 • La Amitrictilina y la Nortrictilina son inhibidores no selectivos de la recaptación de Monoaminas, denominados antidepresivos triciclicos
 • Los inhibidores de la Monoaminoxidasa (IMAO) disminuyen la cantidad de serotonina disponible
 • Generalmente comienzan a hacer efecto a los 2 o 3 días de iniciar el tratamiento
 • A y B
 • A y C

Question 152

Question
Respecto a los neurolépticos señala la incorrecta
Answer
 • Producen parkinsonismo
 • Producen efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, estreñimiento y retención urinaria
 • Pueden producir sindrome neuroléptico maligno
 • El haloperidol es un neuroléptico atípico
 • Están indicados en la psicosis que se produce por ejemplo en la demencia

Question 153

Question
Por lo que hace a los anestésicos inhalados
Answer
 • El oxido nitroso inactiva la vitamina B12 pudiendo interferir en la producción de hematíes
 • El oxigeno se utiliza para suprimir la acción del oxido nitroso
 • El sevoflurano produce más efectos adversos a nivel cardiaco que el desflurano
 • A y B
 • A, B y C

Question 154

Question
Son fármacos de primera elección en el tratamiento de IC
Answer
 • Los diuréticos
 • Antagonistas del calcio
 • IECA
 • Todos los anteriores
 • Ninguno de los anteriores

Question 155

Question
Cual de las asociaciones fármaco-grupo es correcta
Answer
 • Enalapril – ARA II
 • Propanolol – Bloqueador α adrenérgico
 • Losartan – Inhibidor IECA
 • Labetalol – bloqueador β adrenérgico cardioselectivo
 • Nifedipino – Antagonista calcio

Question 156

Question
Cuales de estas asociaciones fármaco- indicaciones es correcta
Answer
 • Labetalol – antiarritmicos
 • Atenolol – prevencion secundaria IAM
 • Nifedipino – IC
 • Enalapril – Angina pecho
 • Losartan – HPB

Question 157

Question
Respecto a los antagonistas del calcio
Answer
 • La nifedipina aumenta la contractibilidad
 • Diltiazem y verapamil tienen efecto inotrópico positivo
 • Su principal indicación es la IC
 • El diltiazem y verapamil se utilizan para ANGOR
 • Producen vasoconstricción arterial

Question 158

Question
Respecto a nitroprisuitanos la correcta
Answer
 • Es un potente vasoconstrictor arterial
 • Se administra en forma de parches transdérmicos
 • Se utiliza para emergencias hipertensivas
 • Es antagonista de calcio
 • Todas son falsas

Question 159

Question
Cual de los siguientes fármacos podemos emplear para tto de coagulos o trombos ya formados
Answer
 • Clopidogel
 • Uroquinasa
 • Misoprostol
 • Tecneteplasa
 • B y D

Question 160

Question
La heparina sódica
Answer
 • Se administra IV
 • Es un fármaco antifibrinolitico
 • Solo se administra SC
 • No necesita controles de hemostasia (pruebas de laboratorio) para ajustar la dosis
 • A y B

Question 161

Question
Respecto a Vit K es cierto
Answer
 • Es un fibrinolitico sistémico
 • Tiene un efecto inmediato
 • Esta indicada en casos de hipercoagubilidad
 • La vía de administración más idónea es la intramuscular
 • Todas son falsas

Question 162

Question
Respecto a acenocumarol (sintron)
Answer
 • Es un antiagregante plaquetario
 • Esta contraindicado en pacientes con hemorragia activa
 • Su antídoto es el sulfato de protamina
 • Tiene una acción rápida y corta que lo hace idóneo para casos de urgencia
 • Potencia el efecto de la Vit K

Question 163

Question
Cual de los siguientes acciones se producirá si administramos glucocorticoides a dosis terapéuticas
Answer
 • Hidroelectrolitica
 • Inmunodepresoras
 • Antiinflamatoria
 • A y C
 • Todas son correctas

Question 164

Question
No es propio de un tratamiento con corticoides
Answer
 • Emplear dosis fisiológicas para tratamiento sustiutivo
 • Emplear la técnica de días alternos para finalizar un tratamiento
 • Suspender bruscamente un tratamiento prolongado
 • Que pueda producir alteraciones oculares como cataratas
 • Su administración por vía topica

Question 165

Question
Respecto a los Mineralocorticoides, es falso que
Answer
 • Se utilizan en terapia sustitutiva
 • Retienen sodio y agua en el túbulo renal
 • La espironolactona es el antídoto de la aldosterona
 • Todas correctas

Question 166

Question
Señala la correcta
Answer
 • La gonadorelina (GnRH) estimula la secreción de LH y FSH
 • La FSH y LH son hormonas que se segregan en las gonadas
 • El estradiol se sintetiza en la adenohipofisis
 • La progesterona se sintetiza durante la primera fase del ciclo menstrual
 • Las concentraciones plasmáticas de FSH y LH son más elevadas durante la 1ª semaa de ciclo menstrual

Question 167

Question
Señala la correcta
Answer
 • El etinilestradiol es un progesterano utilizado VO
 • En los anticonceptivos hormonales combinados monofásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo
 • En los anticonceptivos hormonales combinados bifásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo
 • En los anticonceptivos hormonales combinados trifásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo
 • En los anticonceptivos hormonales combinados bifásicos las dosis de progesteranos son variables dependiendo los días de ciclo

Question 168

Question
Los fármacos inhibidores de las α glucosidadas
Answer
 • Son segregadores de insulina
 • Retardan la Absorción de hidratos de carbono
 • Tienen un efecto similar a la insulina
 • Permiten la entrada de insulina dentro de la célula
 • No se pueden combinar con otros antidiabéticos

Question 169

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • Los uricosuricos aumentan la eliminación renal de acido úrico
 • El alopurinol actúa inhibiendo la síntesis de acido úrico
 • La colquicina esta indicada para el tratamiento de la artrosis aguda gotosa
 • La colquicina es un fármaco seguro, casi no presenta efectos adversos
 • Todas son correctas

Question 170

Question
Cual de estos fármacos no se utiliza para el tratamiento de las dislipemias
Answer
 • Sertralina
 • Sinvastatina
 • Fenofibrat
 • Colestiramina
 • Atorvastatina

Question 171

Question
Señala la incorrecta
Answer
 • La Absorción del calcio puede ser inhibida por glucocorticoides
 • En caso de osteoporosis es suficiente dar altas dosis de calcio
 • La hormona paratiroidea interviene en la eliminación del calcio
 • La Hipocalcemia puede ser debida a un hipoparatiroidismo
 • La calticonina provoca una disminución de la reabsorción ósea

Question 172

Question
Cual de las siguientes no es una indicación clínica de la vitamina D
Answer
 • Hipoparatiroidismo
 • Raquitismo
 • Osteomalacia
 • Osteoporosis
 • Hiperparatiroidismo secundario

Question 173

Question
Referente a los bifosfonatos, la correcta
Answer
 • Inhiben la reabsorción ósea
 • La Absorción por vía oral es muy buena
 • Los alimentos no interfieren en la Absorción
 • Se les llama fármacos resortivos
 • Mejor administrarlos con la cena

Question 174

Question
Mujer de 80 años con anemia VCM alto y anticuerpos antifactor intrínseco positivo. Que le daremos
Answer
 • Hierro IM
 • Ac fólico
 • Hierro IV
 • Hierro VO
 • Vitamina B12 IM

Question 175

Question
Dentro de los antiasmáticos cual de los siguientes no se encuentra dentro del grupo de los broncodilatadores
Answer
 • Teofilina
 • Cromoglicato
 • Terbutalina
 • Salbutamol
 • B y D

Question 176

Question
En el paciente con EPOC, que fármaco tiene indicado con una sintomatología intermitente
Answer
 • Cromoglicato
 • Beclometasona
 • Β2 adrenergico
 • Anticolinérgico
 • Montelukast

Question 177

Question
Que hace el fármaco utilizado en el tratamiento del ulcus gd. Cual es falso
Answer
 • El bismuto coloidal es un protector de mucosa
 • Respecto a antiácidos, es preferible utilizar los no sistémicos
 • Lansozaprol es un anti H2
 • La pirenzepina es un antimuscarinico
 • El fármaco de primera elección es un antihistamínico

Question 178

Question
En el ulcus gastroduodenal ya instaurado, cual de los siguientes fármacos seria más recomendable para una embarazada
Answer
 • Analogo de prostaglandinas
 • Sucralfato
 • Omeprazol
 • Misoprostol
 • Ranitidina

Question 179

Question
Como se han de administrar los antiácidos compuestos por sales de aluminio y magnesio
Answer
 • Las dosis prescritas se administran al principio de la comida
 • Las dosis prescritas se administran durante la comida y antes de postres
 • Las dosis se administran entre 1 y 2 horas después de comidas
 • Las dosis se administran a dosis únicas inmediatamente después de comidas
 • Se puede administrar en cualquier momento

Question 180

Question
Cual es el fármaco de elección en el tratamiento agudo de ANGOR
Answer
 • Nitroglicerina IV
 • Mononitrato de isosorbide VO
 • Dinitrato de isosorbide vía SL
 • Dinitrato de isosorbide VO
 • A y C

Question 181

Question
De las siguientes afirmaciones sobre los efectos adversos del tratamiento con colestiramina son ciertos excepto
Answer
 • Produce estreñimiento
 • Desencadena crisis migrañosas
 • Interfiere en la Absorción de numerosos medicamentos
 • Produce aumento de gases intestinales
 • Produce elevación reversible de las trasnsaminasas

Question 182

Question
Señala que fármaco no es un hipotensor
Answer
 • A metildopa
 • Atropina
 • Bloqueadores ganglionares
 • Prazonsin
 • Diuréticos

Question 183

Question
Señala la correcta
Answer
 • El alopurinol esta indicado en el tratamiento de la gota aguda
 • Los uricosuricos aumentan la eliminación renal del acido úrico
 • Los uricosuricos disminuyen la eliminación renal del acido úrico
 • La colciquina es un fármaco muy seguro, casi no presenta efectos adversos
 • Todas son falsas

Question 184

Question
Señala la asociación de fármaco-grupo correcta
Answer
 • Enalapril – vasodilatador directo
 • Propanolol – bloqueador α adrenérgico
 • Losartan – ARA II
 • Labetalol – antagonista calcio
 • Diltiazem – inhibidor IECA

Question 185

Question
Cual asociación fármaco - indicación es correcta
Answer
 • Labetalol – antiarritmico
 • Tamsulosina – HBP
 • Nifedipina – IC
 • Enalapril – Angina de pecho
 • Nitroglicerina – hipotensión severa

Question 186

Question
Referente a los nitratos la correcta
Answer
 • El mononitrato de issorbide se utiliza en la prevención de angina de pecho
 • Los parches trasndermicos se aplican de forma continua durante las 24h
 • Uno de los efectos adversos más frecuentes es la hipertensión
 • En caso de crisis anginosa se recomienda tragar el comprimido sin masticas
 • Por vía IV su acción puede durar más de 6h una vez finalizada la perfusión

Question 187

Question
Que es cierto de la levodopa
Answer
 • Es util para el parkinson
 • Puede dar discinesias al cabo de unos años
 • Atraviesa la BHE
 • Se administra junto a cabtidopa o benseracida
 • Todas son correctas

Question 188

Question
En espasticidad
Answer
 • Hay reflejos tendinosos exagerados
 • El diazepam actúa sobre el SNC
 • La toxina botulimica actúa a nivel muscular
 • Hay implicaos neurotransmisores espinales
 • Todas son correctas

Question 189

Question
Del diazepam es falso
Answer
 • Es depresor del SNC
 • La sobredosis revierte con Naloxona
 • Esta indicado para tratar insomnio, ansiedad y convulsiones
 • Actúa a través de GABA
 • Es típico que provoque dependencia y tolerancia

Question 190

Question
Importante a la hora de tratar ULCUS gástrica
Answer
 • Prevenir recidivas
 • Cicatrización
 • Aliviar dolor
 • Disminuir el acido en estomago
 • Todas

Question 191

Question
Cual no es mucolitico ni expectorante
Answer
 • Tripsina
 • Yoduro sódico
 • Odansentrona
 • Bromhexina
 • N acetilcisteina

Question 192

Question
La principal complicación de insulina
Answer
 • Lipodistrofia insulinica
 • Resistencia a insulina
 • Hipoglucemia
 • Alergia a insulina
 • Alteraciones visuales por edema del cristal

Question 193

Question
Los anticonceptivos hormonales orales están contraindicados en
Answer
 • Trichomoniasis genital
 • Enfermedad tromboembólica
 • Infección pélvica
 • Cervicitis aguda
 • No se pueden administrar en ninguna de las situaciones anteriores

Question 194

Question
Los glucocorticoides están contraindicados
Answer
 • En ulcus gástrica activa
 • En caso de DM inestable
 • En psicosis
 • En glaucoma
 • En todas las anteriores

Question 195

Question
Efectos secundarios que no aparecen durante el tratamiento con anticonceptivos orales hormonales
Answer
 • Tension mamaria
 • Hiperglucemia
 • Aumento de peso
 • Cefalea
 • Hipotensión arterial

Question 196

Question
La acción antiinflamatoria de los glucocorticoides es debida a
Answer
 • La reducción de numero y actividad de células presentes al locus de la inflamación
 • La inhibiion de la ciclooxigenasa
 • La estimulación de la fosfolipasa A2
 • A y B
 • Ninguna

Question 197

Question
Indicaciones de los estrógenos, cual no es correcta
Answer
 • Vaginitis atrófica menopáusica
 • Hemorragia uterina disfuncional
 • Cáncer de próstata androgueno-dependiente
 • Hiperplasia de endometrio
 • Inestabilidad vasomotora menopáusica importante

Question 198

Question
Cual de las siguientes asociaciones es incorrecta
Answer
 • Enalapril - IECA
 • Losartan – antagonista de receptores Angiotensina II
 • Clortalidona – glucocorticoide
 • Hidrocloraciona – diurético
 • Diltiazem – antagonista del calcio

Question 199

Question
Cual de las siguientes fármaco-indicacion es incorrecta
Answer
 • Atenolol – hipertensión arterial
 • Furosemida - Insuficiencia cardiaca
 • Captopril – Insuficiencia cardiaca
 • Titroprusiato sódico – emergencia hipertensiva
 • Todas son ciertas

Question 200

Question
En que fármacos hay que hacer pruebas hematológicas para ajustar la dosis
Answer
 • Heparina sódica
 • Clopidogrel
 • Ac. Aminocaproico
 • Acenocumarol
 • A y D

Question 201

Question
Cual de las siguientes relaciones es la correcta
Answer
 • Ranitidina – antihistamínico H1
 • Difenhidramina – hipolipemiante
 • Lactulosa - hipoglucemiante
 • Diclofenaco – ansiolítico
 • Metoclopramida – antiemético

Question 202

Question
Cual de las siguientes asociaciones fármaco-indicacion es correcta
Answer
 • Digoxina – HPB
 • Losartan – hipotensión ortostática
 • Furosemida – edemas
 • Hidroclodracina – angina de pecho
 • C y D

Question 203

Question
Que fármaco produce hiperpotasemia
Answer
 • Verapamil
 • Doxazosina
 • Enalapril
 • Furosemida
 • Digoxina

Question 204

Question
Cual de las siguientes asociaciones antiadrenergico-patologia es correcta
Answer
 • Doxazosina – hipotensión
 • Timolol – glaucoma
 • Tamsulosina – HPB
 • Bisoprolol – hipotensión
 • Bisoprolol – hipotensión Todas

Question 205

Question
Cual de las siguientes afrimaciones para los parasimpaticomimeticos es correcta
Answer
 • Producen los efectos de la Norepinefrina endógena
 • Producen efectos secuntarios tipo anticolinérgico: rubor facial, sequedad de boca, ret urinaria, estreñimiento…
 • La rivastigmina se utiliza para tratar la miastenia gravis
 • El edrofoni se utiliza para miastenia gravis
 • La fisostigmina se utiliza en la intoxicación por antimuscarinicos

Question 206

Question
Los antidepresivos
Answer
 • Su efecto se manifiesta de forma inmediata una vez empezado el tratamiento
 • El citalopram produce muchos efectos secundarios anticolinérgicos
 • Se han de retirar de forma gradual para que no se produzca recaída
 • Su eficacia varia bastante de unos grupos a otros
 • Los IMAO son los más utilizados para tratar cualquier tipo de depresión

Question 207

Question
Cual asociación fármaco indicación es correcta
Answer
 • Entacapona – epilepsia
 • Clozapina – depresión
 • Carbamazepina – epilepsia
 • Sertralina – Parkinson
 • Todas

Question 208

Question
Los antidiabéticos orales
Answer
 • La rosiglitazona aumenta la acción de la insuilina, por lo que se utiliza en pacientes con resistencia periférica a insulina
 • Se utilizan en DM I cuando los nieveles de glucemia no se consiguen controlar con dieta ni ejercicio
 • A diferencia de la insulina, nunca producen hipoglucemia
 • La glibenclamida disminuye el apetito, por lo que se administra en pacientes diabéticos que son obesos
 • El efecto secundario más grave de la acarbosa es la acidosis láctica

Question 209

Question
Que combinación es correcta
Answer
 • Lispro – análogo de insulina humana de acción lenta
 • Hidrocortisona – glucocorticoide con acción mineralocorticoide
 • Alopurinol – uricosurico
 • NPH – insulina humana de acción rápida
 • Metilprenisolona – mineralocorticoide

Question 210

Question
Que relación antimuscarinico-indicacion es correcta
Answer
 • Tropicamida- glaucoma
 • Otiloni – ulcera
 • Biperideno – cinetosis
 • Ipatropio – asma bronquial
 • A y D

Question 211

Question
Las benzodiacepinas
Answer
 • Tienen acción miorelajante a nivel periférico
 • Desarrollan tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsionantes, a dosis elevadas y en tratamientos prolongados
 • Inhiben la acción del GABA sobre su propio receptor
 • No desarrollan dependencia física ni psicológica, por lo cual se puede interrumpir de golpe
 • El diazepam se utiliza en el tratamiento del incsomnio de conciliación

Question 212

Question
Cual de estoas asociaciones fármaco – efecto adverso es correcta
Answer
 • Levodopa – vómitos
 • Acido valproico – amnesia retrograda
 • Pergolida – fluctuaciones de la respuesta (periodos off)
 • Levomepromazina – hiperprolactinemia
 • A y D

Question 213

Question
Cual de las siguientes asociaciones fármaco-indicacion es la correcta
Answer
 • Hierro – anemia macrolitica
 • Ac fólico – anemia microlitica
 • Vit B12 – anemia megaloblastica
 • Hierro intravenoso – anemia perniciosa
 • A y C

Question 214

Question
Cual de los siguientes asociaciones fármaco-indicacion es correcta
Answer
 • Aripiprazol – epilepsia
 • Citalopram – depresión
 • Clozapina – epilepsia
 • Clometiazol – Insomino
 • B y D

Question 215

Question
Relación fármaco – indicación correcta
Answer
 • Codeína – rinitis alérgica
 • Montelukast – Dislipemia
 • Omeprazol – ulcus
 • Isoniazida – tos
 • Loperamida – dolor

Question 216

Question
Cual es el fármaco de elección en las crisis hipertensivas
Answer
 • Tamsulodina
 • Captropril
 • Salbutamol
 • Azitromicina
 • Vit K

Question 217

Question
Si la enfermar tritura comprimidos de mononitrato de isosrbide de liberación sostenida y los administra a un paciente. Que ha de hacer
Answer
 • Decirlo al medico inmediatamente
 • No hacer nada y continuar con el esquema posológico pautado
 • Administrar un hipotensor inmediatamente
 • Decirlo a la enfermera del turno siguiente porque el paciente se los toma mejor triturados
 • Todas son correctas

Question 218

Question
Que afirmación es correcta
Answer
 • La liotironina es la hormona para el hipotiroidismo
 • La levotiroxina se utiliza en hipotiroidismo grave cuando se requiere un efecto rápido
 • El propiiouracilo se utiliza para tratar el hipotiroidismo durante el embarazo
 • El metimazol es un antitiroideo que actúa inhibiendo la enzima peroxidasa tiroidea
 • En la crisis tirotoxica o tormenta tiroidea se utiliza una dosis elevada de liotironina parenteral, para inhibir rápidamente la síntesis endógena de hormonas tiroidales

Question 219

Question
Que asociación fármaco-indicacion es correcta
Answer
 • Simvastatina – hipercolesterolemia
 • Gemfivrozil – hipertriglicemia
 • Atorvastatina – hiperlipemia mixta
 • Colestiramina – hipercolesterolemia
 • Todas son correctas

Question 220

Question
Que asociación fármaco – indicación es correcta
Answer
 • Propanolol – HPB
 • Doxazosina – tratamiento de arritmias
 • Verapamil – IC
 • Ramipril – IC
 • B y C

Question 221

Question
Ante un paciente anginoso tratado con nitratos para la prevención de ANGOR que afirmación es correcta
Answer
 • El tratamiento ha de ser continuo para mantener su eficacia (administración continua de nitratos lleva a la perdida de efecto)
 • Instruir al paciente para triturar los comprimidos de liberación sostenida para facilitar la deglución
 • Para la prevención de angina de pecho, la vía de administración de elección es la buslingual
 • La nitroglicerina se ha de conservar el blíster en un lugar protegido de la humedad y el calor
 • Ninguna es correcta
Show full summary Hide full summary

Similar

EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1ER GRADO SECUNDARIA 5to Bim
FELIPE SOLTERO
CULTURA GENERAL
thank_05_64
POLITICA CRIMINOLOGICA segundo parcial
Valeria Sanchez
Antibióticos
Romina Andrea C Pino
prueba 1
ANGELA HIDALGO
Exani II - Estructura
Gastón Amato
Farmacología: Principios Básicos
Samuel E. Martínez
Modelo de Examen de Inglés - Selectividad
juanmadj
ESTUDIANTE
Omar valeta
FARMACOCINETICA
sofia collazos
Prueba de Sociales y Ciudadanas
D. Valenzuela