TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.

Description

- bombers (orbita Geronina) Quiz on TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general., created by Jaouad OB on 04/14/2016.
Jaouad OB
Quiz by Jaouad OB, updated more than 1 year ago
Jaouad OB
Created by Jaouad OB almost 8 years ago
338
2

Resource summary

Question 1

Question
Quin dels següents drets no és un dret fonamental?
Answer
 • Quin dels següents drets no és un dret fonamental?
 • Llibertat religiosa i de culte.
 • Dret a un medi ambient adequat.
 • Dret a la pressumpció d’innocència.

Question 2

Question
La Constitució Espanyola garanteix el principi de legalitat. Què significa això?
Answer
 • Que per promulgar una llei han d’estar d’acord tots els partits polítics que integren el Congrés dels diputats.
 • Que tota llei ha de tenir un posterior desenvolupament reglamentari.
 • Que sempre que una llei estatal regula una matèria, les Comunitats Autònomes no podran legislar sobre aquest mateix fer.
 • Que els ciutadans i els poders públics estan sotmesos a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic.

Question 3

Question
En quina data va ser sancionada la Constitució Espanyola pel Rei?
Answer
 • El 27 de desembre del 1978.
 • El 20 de novembre del 1975.
 • El 6 de desembre del 1978.
 • Cap és correcta.

Question 4

Question
Quins dels següents principis són inherents a l’ Estat?
Answer
 • Sufragi universal.
 • La redistribució de la riquesa.
 • Seguretat jurídica.
 • Tots són inherents a l’ Estat.

Question 5

Question
De les següents formes d’ estat, a quina s’ assembla més la forma de l’ Estat espanyol?
Answer
 • Estat unitari.
 • Estat federal.
 • Estat regional.
 • Cap d’ ells.

Question 6

Question
Quin dels següents òrgans de govern no tenen les comunitats autònomes?
Answer
 • a) Poder Judicial.
 • b) “Parlament”.
 • c) Tribunal Superior de Justícia.
 • d) Les respostes correctes són la a i la c

Question 7

Question
Quins dels següents textos van ser utilitzats com a base per tractar els drets i deures fonamentals en la Constitució Espanyola?
Answer
 • Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Els judicis de Nuremberg.
 • La convenció de Ginebra.
 • Totes són correctes.

Question 8

Question
En quins grups agrupem els Drets Fonamentals?
Answer
 • Àmbit personal; àmbit econòmic; àmbit cultural.
 • Àmbit personal; àmbit polític; àmbit socio-econòmic, cultural.
 • Àmbit polític; àmbit personal.
 • Cap resposta és correcta.

Question 9

Question
El Dret de petició esta considerat com...
Answer
 • Dret privat.
 • Dret socio-econòmic.
 • Dret polític.
 • Cap resposta és correcta.

Question 10

Question
El dret a la igualtat i el dret a l’ objecció de consciència, són considerats com a drets fonamentals per la Constitució Espanyola?
Answer
 • No.
 • Si.

Question 11

Question
Quin és el període màxim que pot tenir l’ Estat d’ Alarma?
Answer
 • 15 dies.
 • 30 dies.
 • 15 dies prorrogables.
 • 30 dies prorrogables.

Question 12

Question
Què es necessita per la declaració de l’ Estat de Setge?
Answer
 • L’ aprovació prèvia del Consell de Ministres.
 • L’ aprovació del Senat.
 • La majoria simple del Congrés dels Diputats.
 • La majoria absoluta del Congrés dels Diputats.

Question 13

Question
Qui té la iniciativa de reforma de la Constitució Espanyola?
Answer
 • a) El Govern.
 • b) La Unió Europea.
 • c) Les Assemblees de les Comunitats Autònomes.
 • d) Les respostes correctes són la a i la & c

Question 14

Question
En el cas de reforma simple de la Constitució Espanyola, per quina majoria es necessària per aprovar, inicialment, la reforma en les dues cambres?
Answer
 • 3/5.
 • 2/3.
 • 3/5 en el Congrés i 2/3 en el Senat.
 • 2/3 en el Congrés i 3/5 en el Senat.

Question 15

Question
La sobirania nacional resideix:
Answer
 • A la corona.
 • Al poble espanyol.
 • Al Tribunal Constitucional.
 • A l’Audiència Nacional.

Question 16

Question
Qui té Iniciativa Legislativa?
Answer
 • El Govern.
 • El Congrés.
 • El Senat.
 • Totes les respostes són correctes.

Question 17

Question
La Constitució Espanyola determina l’existència de tres figures de l’Administració local obligatòries. Assenyala quina de les següents no ho és:
Answer
 • La província.
 • La regió.
 • El municipi.
 • L’illa.

Question 18

Question
De quin poder forma part el Tribunal Constitucional?
Answer
 • Del executiu.
 • Del legislatiu.
 • Del judicial.
 • De cap.

Question 19

Question
Quin és el període de designació del Tribunal Constitucional?
Answer
 • 9 anys amb renovació per terços de cada 3 anys.
 • 9 anys amb renovació de cada 3 anys.
 • 3 anys.
 • Cap resposta és correcta.

Question 20

Question
El Tribunal Constitucional té competències en:
Answer
 • Recurs d’ emparament.
 • Conflictes de competència entre Estat i Comunitats Autònomes.
 • Conflictes constitucionals.
 • Totes les respostes són correctes.
Show full summary Hide full summary

Similar

2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
Álex Lluch
TEMA 6.‐ EL GOBIERNO ABIERTO.
Laura Romero Garrido
Constitución Española 1978. Principios Generales.
Patrícia Sánchez
Constitución Española 1978. Principios Generales.
inmamerchante
Estructura de la Constitución de 1978
Beatriz Insua
Aprendizaje Título Preliminar
Test Constitución Española
Constitución Española (1978)
maya velasquez
La Constitución española de 1978:
molajavi
Índice de Aprendizaje
Test Constitución Española
Aprendizaje Título I
Test Constitución Española
TEST CE. PRINCIPIOS GENERALES
Loreto Vazquez