Стефан Радев
Quiz by , created more than 1 year ago

Тестът по паразитология от книжката на изд. Реко. Част 1

2356
1
0
Стефан Радев
Created by Стефан Радев almost 5 years ago
Close
 • Parasitology - MU Sofia - part 1 (552-751)

  Question 1 of 200

  1

  552. Хищниците са:

  Select one or more of the following:

  • а) Типични паразити

  • б) Приличат на паразитите поради това, че ползват жертвата си за храна

  • в) Различават се о т паразитите, защото жертвата служи за еднократно хранене

  Explanation

  Question 2 of 200

  1

  553. Всеки паразит има следните особености:

  Select one or more of the following:

  • а) Използва гостоприемника като източник на храна

  • б) Използва гостоприемника като място за живот

  • в) Нанася здравни щети на гостоприемника

  • г) Паразити са всички индивиди на даден биологичен вид

  Explanation

  Question 3 of 200

  1

  554. Темпорерните ектопаразити:

  Select one or more of the following:

  • а) Живеят временно по кожата и образуванията й

  • б) Живеят за дълъг период по кожата и образуванията й

  • в) Жизнеността им зависи о т температурата на гостоприемника

  • г) Наричат се временни паразити

  Explanation

  Question 4 of 200

  1

  555. Организми, които при нормално състояние живеят свободно, но случайно попаднали в подходящ гостоприемник се превръщат в паразити, са:

  Select one or more of the following:

  • а) Псевдопаразити

  • б) Темпорерни паразити

  • в) факултативни паразити

  • г) Само растителни паразити

  Explanation

  Question 5 of 200

  1

  556. Хетероксенните паразити се:

  Select one or more of the following:

  • а) Развиват в голям брой видове гостоприемници

  • б) Развиват се в повече о т един гостоприемник

  • в) Се размножават полово в един гостоприемник, а в друг - безполово

  • г) Размножават само безполово

  Explanation

  Question 6 of 200

  1

  557. Паразитизмът е такова междувидово взаимодействие, при което:

  Select one or more of the following:

  • а) Единият организъм живее за сметка на другия и му вреди

  • б) Двата организма живеят заедно и имат взаимна нужда един о т друг

  • в) Двата организма живеят заедно, но нямат нужда един о т друг и не си вредят

  • г) Вид симбиоза

  Explanation

  Question 7 of 200

  1

  558. Паразитите о т растителен произход се наричат:

  Select one or more of the following:

  • а) Зоопаразити

  • б) Ендопаразити

  • в) фитопаразити

  • г) Паразити о т растителен произход не съществуват

  Explanation

  Question 8 of 200

  1

  559. Според теориите за произхода на зоопаразитизма паразитите се развиват:

  Select one or more of the following:

  • а) О т сапрозои (живеещи върху мъртви животни)

  • б) О т хищници

  • в) При промяна на отношенията между двата симбионта

  • г) Този произход все още е неясен

  Explanation

  Question 9 of 200

  1

  560. Ако цистата на едноклетъчен организъм попадне в човешкия храносмилателен канал, оцелее и организмът намери подходящи условия за съществуване, то това е:

  Select one or more of the following:

  • а) Възникване на ендопаразитизъм

  • б) Възникване на екзопаразитизъм

  • в) Няма пряко отношение към паразитизма

  Explanation

  Question 10 of 200

  1

  561. За кръвния паразитизъм са валидни следните твърдения:

  Select one or more of the following:

  • а) Той е форма на ендопаразитизма

  • б) Паразитите са произлезли след преминаване на безгръбначни към кръвосмучене

  Explanation

  Question 11 of 200

  1

  562. Случайното поглъщане на свободно живеещи кръгли червеи или яйцата им може да бъде пример за:

  Select one or more of the following:

  • а) Възникване на ендопаразитизъм

  • б) Частен случай без еволюционно значение

  • в) Пример за произхода на зоопаразитизма

  Explanation

  Question 12 of 200

  1

  563. Паразитизмът е възникнал еволюционно:

  Select one or more of the following:

  • а) След появата на свободно живеещите организми

  • б) Преди появата на свободно живеещите организми

  • в) Едновременно с появата на свободно живеещи организми

  Explanation

  Question 13 of 200

  1

  564. Във връзка с приспособяване на паразита към гостоприемника могат да възникнат следните изменения у него:

  Select one or more of the following:

  • а) Регресивни

  • б) Прогресивни

  • в) Обикновено и двата вида изменения

  Explanation

  Question 14 of 200

  1

  565. Изчезването на храносмилателната система при тениите е пример за:

  Select one or more of the following:

  • а) Прогресивно изменение

  • б) Регресивно изменение

  • в) Няма отношение към паразитизма на плоските червеи

  Explanation

  Question 15 of 200

  1

  566. Някои о т защитните механизми на ендопаразитите са:

  Select one or more of the following:

  • а) Приспособления за защита о т ензимите на гостоприемника

  • б) Антигенна (молекулна) мимикрия

  • в) Антигенна вариация

  Explanation

  Question 16 of 200

  1

  567. Антигенната вариация е:

  Select one or more of the following:

  • а) Установена при маларийните плазмодии

  • б) Характерна за кръвни паразити, пренасяни о т кръвосмучещи насекоми

  • в) Представлява замяна на повърхностни антигени на последователни паразитни генерации

  • г) Има отношение само към клетъчния имунитет на гостоприемника

  Explanation

  Question 17 of 200

  1

  568. По правило влиянието на паразита върху гостоприемника е:

  Select one or more of the following:

  • а ) вредно

  • б) неутрално

  • в) полезно

  • г) всички отговори са верни

  Explanation

  Question 18 of 200

  1

  569. Когато паразитите използват за храна кръв, лимфа, клетки и тъкани о т гостоприемника, действието им е:

  Select one or more of the following:

  • а ) вредно

  • б) химично

  • в) токсично

  • г) нутритивно

  Explanation

  Question 19 of 200

  1

  570. Гостоприемникът реагира срещу паразита със следните реакции: а) клетъчно-тъканни

  Select one or more of the following:

  • б ) хуморални

  • в) с възпаление

  • г) с образуване на антитела срещу антигени на паразита

  • а) клетъчно-тъканни

  Explanation

  Question 20 of 200

  1

  571. При паразитози, причинени о т чревни хелминти, най-висок е титърът на антителата от клас:

  Select one or more of the following:

  • а) lg А

  • б) Ig E

  • в) IgM

  • г) lg G

  Explanation

  Question 21 of 200

  1

  572. Извънклетъчните форми на маларийните плазмодии (спорозоити и мерозоити) се унищожават главно чрез:

  Select one or more of the following:

  • а) Т - лимфоцити

  • б) lg G - рецепторно-медиирана фагоцитоза

  • в) системата на комплемента (или комплемент-зависимо лизиране)

  • г) lg D

  Explanation

  Question 22 of 200

  1

  573. Борбата срещу вътреклетъчните паразити се осъществява главно чрез:

  Select one or more of the following:

  • а) хуморален имунен отговор

  • б) системата на комплемента

  • в) антитялообразуване

  • г) клетъчен имунен отговор

  Explanation

  Question 23 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  574. Паразитите, отделящи в гостоприемника секрети и екскрети, наречени токсини, имат действие.

  Explanation

  Question 24 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  575. Временни органели за движение при едноклетъчните организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) са

  Explanation

  Question 25 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  576. Органели за движение при едноклетъчните организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) са

  Explanation

  Question 26 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  577. Широкото разпрострнение на някои едноклетъчни организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) се дължи на способността на трофозоитите да образуват форми за преживявяне в неподходящи условия, разпространение и съхранение, наречени

  Explanation

  Question 27 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  578. формата, в която някои едноклетъчни организми о т тип Sarcomastigophora (Protozoa) преживяват неблагоприятни условия и се разпространяват, се нарича

  Explanation

  Question 28 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  579. Едноклетъчните организми, които се придвижват с помощта на камшичета или чрез ондулиращи мембрлани принадлежат към клас

  Explanation

  Question 29 of 200

  1

  580. Към клас Mastigophora (Flagellata, Камшичести) се отнасят паразити о т родовете:

  Select one or more of the following:

  • а) Trypanosoma

  • б) Plasmodium

  • в) Leishmania

  Explanation

  Question 30 of 200

  1

  581. Към клас Mastigophora (Flagellata, Камшичести) се отнасят паразити о т родовете:

  Select one or more of the following:

  • а) Entamoeba

  • б) Trypanosoma

  • в) Toxoplasma

  Explanation

  Question 31 of 200

  1

  582. При някои представители на клас Flagellata (Mastigophora) се срещат:

  Select one or more of the following:

  • а) ондулираща мембрана

  • б) повече о т едно ядро

  • в) реснички по цялата повърхност ва клетката

  • г) сравнително малък брой камшичета

  Explanation

  Question 32 of 200

  1

  583. Опорна и защитна функция при първаците (Protozoa) имат:

  Select one or more of the following:

  • а) аксостилът

  • б) кутикулата

  • в) ондулиращата мембрана

  • г) черупките

  Explanation

  Question 33 of 200

  1

  584. Leishmania donovani и Leishmania tropica, паразитиращи у човека:

  Select one or more of the following:

  • а) са вътреклетъчни паразити

  • б) паразитират в кръвни клетки

  • в) се пренасят о т насекоми

  • г) принадлежат към клас Flagellata (Mastigophora)

  Explanation

  Question 34 of 200

  1

  585. Първаците се движат с помощта на:

  Select one or more of the following:

  • а) камшичета

  • б ) реснички

  • в) временни двигателни органоиди

  • г) аксостил

  Explanation

  Question 35 of 200

  1

  586. Leishmania donovani и Leishmania tropica имат:

  Select one or more of the following:

  • а) ондулираща мембрана

  • б) един флагелум

  • в) еднаква морфология

  • г) членестоноги преносители

  Explanation

  Question 36 of 200

  1

  587. Leishmania donovani причинява заболяването:

  Select one or more of the following:

  • а) лаймска болест

  • б) тропическа язва - кожна лайшманиоза

  • в) кала-азар - тропическа спленомегалия

  • г) малария

  • д) висцерална лайшманиоза

  Explanation

  Question 37 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  588. Leishmania tropica причинява заволяването

  Explanation

  Question 38 of 200

  1

  589. Природен резерваор на Leishmania donovani са:

  Select one or more of the following:

  • а) котки

  • б) Phlebotomus papatasii

  • в) комари о т род Anopheles

  • г) кучета

  Explanation

  Question 39 of 200

  1

  590. Природни резервоари на Leishmania tropica са :

  Select one or more of the following:

  • а) диви гризачи

  • б) коне и птици

  • в) кърлежи

  • г) кучета

  Explanation

  Question 40 of 200

  1

  591. Преносители на лайшманиите са:

  Select one or more of the following:

  • а) комари о т род Anopheles

  • б) кърлежи о т род Dermacentor

  • в) мухи о т род Glossina (мухата цеце)

  • г) двукрили насекоми о т род Phlebotomus

  Explanation

  Question 41 of 200

  1

  592. Амастиготната форма на лайшманиите :

  Select one or more of the following:

  • а) е екстрацелуларна

  • б) има камшиче

  • в) е овална, с размери 2 - 4 микрометра

  • г) не се развива във флеботомите

  Explanation

  Question 42 of 200

  1

  593. Промастиготната (лептомонадната) форма на лайшманиите :

  Select one or more of the following:

  • а) е афлагелатна

  • б) се развива във флеботомите

  • в) причинява заболяването кала-азар

  • г) има вретенообразна форма с тъп преден край и заострен заден край

  Explanation

  Question 43 of 200

  1

  594. У човека амастиготната форма на Leishmania donovani паразитира:

  Select one or more of the following:

  • а) във фагоцитите на черния дроб, слезката, костния мозък, лимфните възли и кръвта

  • б) в кръвната плазма, лимфните възли, гръбначномозъчната течност

  • в) в дебелото черво и черния дроб

  • г) в хепатоцитите и еритроцитите

  Explanation

  Question 44 of 200

  1

  595. Кала-азар :

  Select one or more of the following:

  • а) се нарича кожната лайшманиоза

  • б) се нарича висцералната лайшманиоза

  • в) е трансмисивна болест

  • г) е природоогнищна болест

  Explanation

  Question 45 of 200

  1

  596. За първаците о т клас Mastigophora е характерно, че:

  Select one or more of the following:

  • а) имат флагелуми

  • б) образуват псевдоподи

  • в) някои преминават през афлагелатен стадий (лайшмания)

  • г) някои имат ондулираща мембрана

  Explanation

  Question 46 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  597. Някои първаци преживяват неблагоприятните условия и се разпространяват като образуват

  Explanation

  Question 47 of 200

  1

  598. Lamblia intestinalis се отнася към:

  Select one or more of the following:

  • а) тип Sporozoa

  • б) тип Ciliophora, клас Ciliata

  • в) тип Sarcomastigophora, клас Mastigophora

  • г) тип Nematoda

  Explanation

  Question 48 of 200

  1

  599. Lamblia intestinalis:

  Select one or more of the following:

  • а) е многоклетъчен паразит

  • б) е едноклетъчен паразит

  • в) е колониално животно - паразит

  • г) не е паразит

  Explanation

  Question 49 of 200

  1

  600. За биологичния цикъл на Lamblia intestinalis е вярно, че:

  Select one or more of the following:

  • а) преминава през три жизнени форми

  • б) преминава през две жизнени форми

  • в) преминава през два жизнени цикъла

  • г) има само една единствена жизнена форма

  Explanation

  Question 50 of 200

  1

  601. Заразяването на човека с ламблиоза става чрез:

  Select one or more of the following:

  • а) храни и води, контаминирани с цисти на Lamblia intestinalis

  • б) контакт със здрав цистоносител

  • в) чрез цисти, разнасяни о т мухи, хлебарки, мишки, плъхове и др.

  • г) кръвопреливане д) полов контакт

  Explanation

  Question 51 of 200

  1

  602. Вегетативната форма на Lamblia intestinalis:

  Select one or more of the following:

  • а) притежава цитостома и цитопрокт

  • б) притежава осем флагелума

  • в) е моноксенна

  • г) е хетероксенна

  • д) образува цисти

  Explanation

  Question 52 of 200

  1

  603. Цистната форма на Lamblia intestinalis е:

  Select one or more of the following:

  • а) подобна на вегетативната, но е по-голяма о т нея

  • б) подобна на вегетативната, но е по-малка о т нея

  • в) не наподобява вегетативната форма

  • г) без камшичета и е обвита с плътна обвивка

  Explanation

  Question 53 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  604. Попълнете пропуснатите термини в текста: В стомаха и дванадесетопръстника на човека на цистата на Lamblia intestinalis се разрушава от и тя се превръща във форма.

  Explanation

  Question 54 of 200

  1

  605. При инвазията с Lamblia intestinalis е характерно:

  Select one or more of the following:

  • а) механично увреждане на ресничестия епител на тънкото черво

  • б) промяна на повърхностните антигени на паразита

  • в) освобождаване на токсини от организма

  • г) отделяне на токсини в организма

  Explanation

  Question 55 of 200

  1

  606. Заразяването с Lamblia intestinalis:

  Select one or more of the following:

  • а) се нарича инфекция

  • б) се нарича инвазия

  • в) може да причини заболяването ламблиоза

  • г) може да причини заболяването жиардиаза

  • д) може да причини заболяването трихоцефалоза

  • е) се нарича цистоза

  Explanation

  Question 56 of 200

  1

  607. О т ламблиоза по-често боледуват:

  Select one or more of the following:

  • а) хората на средна възраст

  • б) най-възрастните хора

  • в) децата

  Explanation

  Question 57 of 200

  1

  608. Цисти на Lamblia intestinalis могат да се открият в:

  Select one or more of the following:

  • а) отпадни води

  • б) дуоденален сок

  • в) лимфа и кръв

  • г) урина

  Explanation

  Question 58 of 200

  1

  609. Кои о т м етодите за откриване на Lambita intestinalis у човека са преки:

  Select one or more of the following:

  • а) дуоденално сондиране

  • б) фекална цистоскопия

  • в) серологични тестове

  • г) имунологични методи

  • д) молекулярно-биологични методи

  Explanation

  Question 59 of 200

  1

  610. флагелумите на Lamblia intestinalis са:

  Select one or more of the following:

  • а) осем на брой и са свободни

  • б) осем на брой и свързани с ондулираща мембрана към клетъчното тяло

  • в) осем на брой и свързани с ондулираща мембрана помежду си

  Explanation

  Question 60 of 200

  1

  611. Представителите на род Trichomonas:

  Select one or more of the following:

  • а) спадат към едноклетъчните паразити

  • б) имат ондулираща мемебрана

  • в) образуват цисти

  • г) имат 3-5 флагелума

  Explanation

  Question 61 of 200

  1

  612. Паразитите о т род Trichomonas:

  Select one or more of the following:

  • а) са извънклетъчни

  • б) са вътреклетъчни

  • в) имат свободноживеещи непаразитни форми

  • г) се срещат само у човека

  Explanation

  Question 62 of 200

  1

  613. Trichomonas vaginalis:

  Select one or more of the following:

  • а) паразитира във влагалаището на жената и уретрата на жената и мъжа

  • б) не паразитира у мъже

  • в) няма болестотворно значение

  • г) може да предизвика възпалителното заболяване на влагалищната лигавица -
   колпит

  Explanation

  Question 63 of 200

  1

  614. Trichomonas vaginalis:

  Select one or more of the following:

  • а) паразитира във влагалището на голям процент о т жените

  • б) паразитира във влагалището на минимален процент жени

  • в) се развива особено добре в кисела среда във влагалището

  • г) се развива в алкална среда

  Explanation

  Question 64 of 200

  1

  615. Trichomonas vaginalis има:

  Select one or more of the following:

  • а) четири (понякога 5) свободни флагелума

  • б) еластичен аксостил

  • в) ондулираща мембрана

  • г) 2 ядра

  Explanation

  Question 65 of 200

  1

  616. Заразяването с Trichomonas vaginalis се осъществява:

  Select one or more of the following:

  • а) по кръвен път

  • б) по битов ко нтакт

  • в) чрез полов контакт

  • г) по трансмисивен път

  Explanation

  Question 66 of 200

  1

  617. Trichomonas hominis:

  Select one or more of the following:

  • а) паразитира изключително в хранопровода

  • б) паразитира в сляпото черво (и понякога съседните му области)

  • в) паразитира във влагалището

  • г) паразитира в дванадесетопръстника

  Explanation

  Question 67 of 200

  1

  618. В сляпото черво у човека живеят:

  Select one or more of the following:

  • а) Trichomonas vaginalis

  • б) Trichomonas hominis

  • в) Lamblia intestinalis

  • г) Enterobius vermicularis

  Explanation

  Question 68 of 200

  1

  619. Trichomonas hominis най-често

  Select one or more of the following:

  • а) живее в сляпото черво

  • б) има ясно болестотворно значение

  • в) няма флагелуми

  • г) болестотворното му значение не е напълно изяснено

  Explanation

  Question 69 of 200

  1

  620. Trichomonas hominis:

  Select one or more of the following:

  • а) е прокариот

  • б) е еукариот

  • в) е едноклетъчен паразит

  • г) е многоклетъчен паразит

  Explanation

  Question 70 of 200

  1

  621. При полов ко н такт може да стане заразяване с:

  Select one or more of the following:

  • а) Trichomonas vaginalis

  • б) Trichomonas hominis

  • B) Ascaris lumbricoideus

  • г) Lamblia intestinalis

  Explanation

  Question 71 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  622. Trichomonas hominis живее в и има
  форма.

  Explanation

  Question 72 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  623. Избройте четири белега, характерни за устройството на Trichomonas hominis:  Explanation

  Question 73 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  624. Trichomonas vaginalis живее Във и

  Explanation

  Question 74 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  625. Попълнете липсващите термини:
  Trichomonas hominis и Trichomonas vaginalis са представители на , клас

  Explanation

  Question 75 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  626. Trichomonas vaginalis се храни с и

  Explanation

  Question 76 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  627. Trichomonas vaginalis причинява паразитоза, която се нарича

  Explanation

  Question 77 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  628. Заразяването с Trichomonas vaginalis се осъществява чрез т

  Explanation

  Question 78 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  629. Според географското си разпространение Trichomonas vaginalis е паразит.

  Explanation

  Question 79 of 200

  1

  630. Трихомоназата у ж ената се проявява най-често под формата на:

  Select one or more of the following:

  • а) колпит

  • б) възпаление на влагалищната лигавица, придружено с влагалищно течение

  • в) сънна болест

  • г) кала-азар

  Explanation

  Question 80 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  631. Избройте представители на Род Trichomonas, които живеят у човека:


  Explanation

  Question 81 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  631. Избройте представители на Род Trichomonas, които живеят у човека

  Explanation

  Question 82 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  632. Trypanosoma rhodesiense живее в и на човека.

  Explanation

  Question 83 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  633. Trypanosoma gambiense живее в к и т на човека.

  Explanation

  Question 84 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  634. Д айте примери за паразити, представители на Род Trypanosoma, които са
  болестотворни за човека и причиняват сънна болест:

  Explanation

  Question 85 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  635. Дайте пример за паразит, представител на Род Trypanosoma, който причинява
  болестта сифилис по конете:

  Explanation

  Question 86 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  636. Trypanosoma gambiense се пренася от ,която се заразява чрез

  Explanation

  Question 87 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  637. Попълнете липсващия термин:
  Според начина си на разпространение сънната болест е заболяване.

  Explanation

  Question 88 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  638. Допълнете:
  Trypanosoma equiperdum се предава о т болно на здраво животно при

  Explanation

  Question 89 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  639. Допълнете:
  Трипанозомите се размножават по начин чрез

  Explanation

  Question 90 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  640. Допълнете:
  Trypanosoma gambiense причиняв форма на сънната боласт

  Explanation

  Question 91 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  641. Допълнете:
  Trypanosoma rhodesiense причиняв форма на сънната болест.

  Explanation

  Question 92 of 200

  1

  642. Паразитите о т род Trypanosoma, които паразитират у човека, м огат да се
  пренасят:

  Select one or more of the following:

  • а) о т членестоноги преносители

  • б) о т мухи - цеце (Glossina)

  • в) по полов път

  • г) кръвосмучещи дървеници

  Explanation

  Question 93 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  643. Заразяването със сънна болест (африканска трипанозомоза) става чрез

  Explanation

  Question 94 of 200

  1

  644. Паразитите о т род Trypanosoma, които паразитират у човека, м огат да се
  пренасят:

  Select one or more of the following:

  • а) по полов път

  • б) о т кръвосмучещи мухи

  • в) от комари

  • г) от дървеници

  Explanation

  Question 95 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  645. Заразяването с болест на Шагас (американска трипанозомоза) става чрез

  Explanation

  Question 96 of 200

  1

  646. Сънната болест при човека се причинява от:

  Select one or more of the following:

  • а) представители на род Leishmania

  • б) представители на род Plasmodium

  • в) представители на род Trypanosoma

  • г) представители на род Trichomonas

  Explanation

  Question 97 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  647. Хроничната форма сънната болест се предизвиква от

  Explanation

  Question 98 of 200

  1

  648. В членестоног преносител могат да се развиват различни стадии на
  паразитите о т род Trypanosoma, например:

  Select one or more of the following:

  • а) трофозоит и спорозоит

  • б) епимастиготна и трипомастиготна форма

  • в) вегетативна и цистна форма

  • г) просветна, тъканна и цистна форма

  Explanation

  Question 99 of 200

  1

  649. Trypanosoma bmcei (gambiemse) причинява:

  Select one or more of the following:

  • а) африканска трипанозомоза при човека

  • б) болест на Шагас при човека

  • в) заболяване при конете

  • г) сънна болест при човека

  Explanation

  Question 100 of 200

  1

  650. Trypanosoma crusi причинява:

  Select one or more of the following:

  • а) африканска трипанозомоза при човека

  • б) болест на Шагас при човека

  • в) заболяване при конете

  • г) сънна болест при човека

  Explanation

  Question 101 of 200

  1

  651. Trypanosoma equiperdum причинява:

  Select one or more of the following:

  • а) африканска трипанозомоза при човека

  • б) болест на Шагас при човека

  • в) заболяване при конете

  • г) сънна болест при човека

  Explanation

  Question 102 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  652. Американската трипанозомоза (болестта на Шагас) се причинява от

  Explanation

  Question 103 of 200

  1

  653. Сънната болест се причинява от:

  Select one or more of the following:

  • а) Trypanosoma equiperdum

  • б) Leishmania tropica

  • в) Leishmania donovani

  • г) Trypanosoma brucei (gambiense)

  Explanation

  Question 104 of 200

  1

  654. Болестта на Шагас се причинява от:

  Select one or more of the following:

  • а) Trypanosoma equiperdum

  • б) Leishmania tropica

  • в) Leishmania donovani

  • г) Trypanosoma crusi

  Explanation

  Question 105 of 200

  1

  655. Сънната болест:

  Select one or more of the following:

  • а) се пренася о т Phlebotomus

  • б) се причинява о т Trypanosoma gambiense и Trypanosoma rhodesiense

  • в) се причинява о т Leishmania donovani и Leishmania tropica

  • г) има за резервоар копитни бозайници

  Explanation

  Question 106 of 200

  1

  656. Човек може да се зарази с Entamoeba histolytica по следните начини:

  Select one or more of the following:

  • а) ухапване о т кърлеж

  • б) чрез полов контакт

  • в) поглъщане на цисти

  • г) поемане на замърсена с цисти храна и вода

  Explanation

  Question 107 of 200

  1

  657. За представителите на клас Sarcodina са характерни:

  Select one or more of the following:

  • а) флагелуми

  • б ) реснички

  • в) псевдоноги

  • г) твърд Вътрешен скелет

  Explanation

  Question 108 of 200

  1

  658. Представителите на клас Sarcodina са:

  Select one or more of the following:

  • а) протозои

  • б) прокариоти

  • в) амеби

  • г) хелминти

  Explanation

  Question 109 of 200

  1

  659. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Коменсалната форма се нарича:

  Select one or more of the following:

  • а) forma magna

  • б) forma minuta

  • в) forma cystica

  Explanation

  Question 110 of 200

  1

  660. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Паразитиращата в тъканите
  форма се нарича:

  Select one or more of the following:

  • а) forma magna

  • б) forma minuta

  • в) forma cystica

  Explanation

  Question 111 of 200

  1

  661. Entamoeba histolytica съществува в три форми. Инвазиоспособната форма се нарича:

  Select one or more of the following:

  • а) forma magna

  • б) forma minuta

  • в) forma cystica

  Explanation

  Question 112 of 200

  1

  662. Съществуването на цистната форма на Entamoeba histolytica е приспособление за:

  Select one or more of the following:

  • а) преживяване на неблагоприятните условия във външна среда

  • б) заразяване на нови индивиди

  • в) разпространение в различни тъкани на гостоприемника

  • г) избягване на имунна реакция

  Explanation

  Question 113 of 200

  1

  663. Коя о т характеристиките се отнася за Entamoeba histolytica:

  Select one or more of the following:

  • а) придвижване чрез псевдоподи

  • б) наличие на вътрешен скелет

  • в) наличие на два различаващи се слоя цитоплазма

  • г) съществуване под форма на коменсал и паразит

  Explanation

  Question 114 of 200

  1

  664. Forma minuta на Entamoeba histolytica е:

  Select one or more of the following:

  • а) паразит

  • б) коменсал

  • в) еритрофаг

  • г) способна да заразява нови индивиди

  Explanation

  Question 115 of 200

  1

  665. Forma magna на Entamoeba histolytica е:

  Select one or more of the following:

  • а) паразит

  • б) коменсал

  • В) еритрофаг

  • г) способна да заразява нови индивиди

  Explanation

  Question 116 of 200

  1

  666. Forma cystica на Entamoeba histolytica е:

  Select one or more of the following:

  • а) паразит

  • б) еритрофаг

  • в) способна да се разпрастранява в различни тъкани

  • г) способна да заразява нови индивиди

  Explanation

  Question 117 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  667. Как се доказва наличието на коменсалната форма на Entamoeba histolytica при
  видимо здрави хора?

  Explanation

  Question 118 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  668. Носителство на просветна (коменсална) Entamoeba histolytica се доказва по
  наличието на във

  Explanation

  Question 119 of 200

  1

  669. В червата на човек паразитират протозои, представители на следните родове:

  Select one or more of the following:

  • а) Balantidium

  • б) Lamblia

  • в) Toxoplasma

  • г) Entamoeba

  Explanation

  Question 120 of 200

  1

  670. В червата на човек паразитират протозои, представители на следните родове:

  Select one or more of the following:

  • а) Trichomonas

  • б) Leischmania

  • в) Toxoplasma

  • г) Entamoeba

  Explanation

  Question 121 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  671. Избройте четири вида протозои, които се откриват в червата на човека
  (използвайте латински имена). , , ,

  Explanation

  Question 122 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  672. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така: Едноклетъчен,
  открива се в дебелото черво на човека, съществува като коменсал или паразит,
  паразитната форма е еритрофаг, разпространява се чрез цистната си форма.

  Explanation

  Question 123 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  673. Напишете латинското име на паразита, описан накратко така: Едноклетъчен
  чревен ендопаразит, извънклетъчен, принадлежи към клас Sarcodina.

  Explanation

  Question 124 of 200

  1

  674. Половото размножаване при придставителите на род Plasmodium:

  Select one or more of the following:

  • а) се извършва в женските комари о т род Anopheles

  • б) се извършва в междинния гостоприемник

  • в) се извършва в хепатоцитите на човека

  • г) включва тъканната и еритроцитната схизогония

  Explanation

  Question 125 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  675. Схизогонията ( размножаване) при представителите на род
  Plasmodium се дели на схизогония ( в ;. паренхимните
  клетки на ) и схизогония ( в )
  В зависимост о т клетките на гостоприемник, в които се извършва.

  Explanation

  Question 126 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  676. Представителите на род Plasmodium имат сходен биологичен цикъл на развитие,
  който включва: ( размножаване);
  ( размножаване), и ( размножаване).

  Explanation

  Question 127 of 200

  1

  677. Подредете в необходимата правилна последователност биологичните форми,
  които се образуват при гамогонията и спорогонията на Plasmodium vivax:

  Select one or more of the following:

  • а) гаметоцити

  • б) макрогамети и микрогамети

  • В) оокинета

  • г) зигота

  • д) спорозоити

  • е) ооциста

  Explanation

  Question 128 of 200

  1

  678. Превръщането на микрогаметоцитите на Plasmodium vivax в микрогамети:

  Select one or more of the following:

  • а) се осъществява чрез: делене на ядрата им

  • б) води до образуване на подвижни камшичести мъжки полови клетки, годни да
   оплождат макрогаметите

  • в) не е свързано със съществени промени на гам етоцитите

  • г) се осъществява в средното черво (стомахчето) на мъжките комари о т род Anopheles

  Explanation

  Question 129 of 200

  1

  679. Инвазиоспособните биологични форми на Plasmodium vivax са:

  Select one or more of the following:

  • а) спорозоитите на Plasmodium vivax в слюнчените жлези и техните канали у
   женските комари о т род Anopheles

  • б) брадизоитите, които са локализирани в хепатоцитите на крайния
   гостоприемник

  • в) тъканните мерозоити на Plasmodium vivax

  Explanation

  Question 130 of 200

  1

  680. Късните рецидиви при малария терциана са резултат от:

  Select one or more of the following:

  • а) тахиспорозоитите, които се размножават безполово в еритроцитите

  • б) брадиспорозоитите, които се развиват в тъканни схизонти и мерозоити и се
   размножават безполово в еритроцитите

  • в) тахиспорозоитите, които веднага след като проникнат 0 еритроцитите,
   започват да се развиват

  Explanation

  Question 131 of 200

  1

  681. Тъканната схизогония на Plasmodium falciparum и Plasmodium malariae:

  Select one or more of the following:

  • а) се прекратява, след като всички тъканни мерозоити навлязат в
   еритроцитите

  • б) води до образуване на брадиспорозоити, които след дълъг период о т време се
   развиват в тъканни схизонти и мерозоити и започват еритроцитна
   схизогония

  • в) се различава о т тъканната схизогония на Plasmodium vivax и Plasmodium ovale

  Explanation

  Question 132 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  682. Подредете в правилната последователност биологичните форми, които се
  образуват при ендоеритроцитната схизогония на Plasmodium vivax: пръстенен трофозоит амебовиден трофозоит зрял трофозоит незрял (делящ се) схизонт зрял схизонт (морула)

  Explanation

  Question 133 of 200

  1

  683. Пръстенният трофозоит на Plasmodium vivax:

  Select one or more of the following:

  • а) е много нежен, с по две ядра и заема 1/6 о т диаметъра на опаразитения
   еритроцит

  • б) прилича на пръстенния трофозоит на Plasmodium malariae

  • в) заема 1/2 до 1/4 о т диаметъра на опаразитения еритроцит

  Explanation

  Question 134 of 200

  1

  684. Амебовидният трофозоит на Plasmodium vivax:

  Select one or more of the following:

  • а) е силно подвижен

  • б) образува псевдоподи и в цитоплазмата му има тъмнокафяви пигменти зърна

  • в) опаразитените еритроцити са по-големи и се оцветяват по-слабо в сравнение
   с неопаразитените

  • г) има форма на лента, която е напречно разположена в опаразитените, но
   непроменени по големина и интензивност на оцветяване, еритроцити

  Explanation

  Question 135 of 200

  1

  685. Шуфнеровата зърнистост представлява:

  Select one or more of the following:

  • а) голям брой дребни виолетово багрещи се зрънца, които се наблюдават във
   вътрешността на опаразитените с Plasmodium vivax еритроцити

  • б) три до п ет мораВочервени зрънца, които се наблюдават във вътреш ността
   на опаразитените с Plasmodium falciparum еритроцити

  • в) голямо количество тъмновиолетови зрънца, които се наблюдават във
   вътреш ността на опаразитените с Plasmodium ovale еритроцити

  Explanation

  Question 136 of 200

  1

  686. Зрелият схизонт (морула) на Plasmodium vivax се състои от:

  Select one or more of the following:

  • а) 6 до 12 мерозоита, които са разположени под формата на розетка около
   централна пигментна купчинка в средната част на еритроцита

  • б) 12 до 14 мерозоита, които са неправилно струпани около купчинка пигмент в
   средната част на еритроцита

  • в) 12 до 24 мерозоита, които са разположени неправилно около пигментна
   купчинка и могат да се наблюдават в периферната кръв при много тежки
   форми на заболяването

  Explanation

  Question 137 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  687. Гам етоцитите н а имат формата на полумесец.
  Макрогаметоцитите са в сравнение с микрогаметоцитите. Те се
  наблюдават в кръв чрез микроскопски методи при подходящо
  оцветяване на препаратите.

  Explanation

  Question 138 of 200

  1

  688. При изследване на пациент, страдащ о т лека форма на тропическа малария,

  Select one or more of the following:

  • а) в препарати о т периферната му кръв микроскопски се наблюдават пръстенни
   форми на Plasmodium falciparum и оформени гаметоцити

  • б) в препарати о т периферната му кръв микроскопски се наблюдават схизонти и морули

  • в) се установяват трескави пристъпи с неясноизразена периодичност

  • г) се установяват трескави пристъпи на всеки четрърти ден

  Explanation

  Question 139 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  689. Малария терциана се причинява от

  Explanation

  Question 140 of 200

  1

  690. Малария квартана се причинява от:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р. malariae

  • в) Р. falciparum

  • г) Р. ovale

  Explanation

  Question 141 of 200

  1

  691. Малария тропика се причинява от:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р. malariae

  • в) Р. falciparum

  • г) Р. ovale

  Explanation

  Question 142 of 200

  1

  692. П етнистост на Маурер се намира в еритроцитите, опаразитени с:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р. malariae

  • в) Р. falciparum

  • г) Р. ovale

  Explanation

  Question 143 of 200

  1

  693. П етнистост на Джеймс се намира в еритроцитите, опаразитени с:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р. malariae

  • в) Р. falciparum

  • г) Р. ovale

  Explanation

  Question 144 of 200

  1

  694. Пестнистост на Шуфнер се намира 8 еритроцитите, опаразитени с:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р malariae

  • в) Р. falciparum

  • г) Р. ovale

  Explanation

  Question 145 of 200

  1

  695. Еритроцитната схизогония на Plasmodium malariae трае:

  Select one or more of the following:

  • а) 72ч

  • б) 48ч.

  • в) 24ч.

  Explanation

  Question 146 of 200

  1

  696. Еритроцитната схизогония на Plasmodium falciparum трае:

  Select one or more of the following:

  • а) 72ч.

  • б) 4вч

  • в) 24ч.

  Explanation

  Question 147 of 200

  1

  697. Еритроцитната схизогония на Plasmodium ovale трае:

  Select one or more of the following:

  • а) 72ч

  • б) 48ч.

  • В) 24ч.

  Explanation

  Question 148 of 200

  1

  698. Еритроцитната схизогония на Plasmodium vivax трае:

  Select one or more of the following:

  • а) 72ч

  • б) 48ч.

  • 8) 24ч.

  Explanation

  Question 149 of 200

  1

  699. Морулата на Plasmodium falciparum има:

  Select one or more of the following:

  • а) 12 - 14 мерозоита

  • б) 6 - 12 мерозоита

  • В) 12 - 24 мерозоита

  Explanation

  Question 150 of 200

  1

  700. Морулата на Plasmodium vivax има:

  Select one or more of the following:

  • а) 12 - 14 мерозоита

  • б) 6 - 12 мерозоита

  • В) 12 - 24 мерозоита

  Explanation

  Question 151 of 200

  1

  701. Морулата на Plasmodium malariae има:

  Select one or more of the following:

  • а) 12 - 14 мерозоита

  • б) 6 - 12 мерозоита

  • В) 12 - 24 мерозоита

  Explanation

  Question 152 of 200

  1

  702. Характерена особеност на стадий амебовиден трофозоит на Plasmodium vivax е:

  Select one or more of the following:

  • а) наличието на 2 - 3 псевдопода

  • б) лентовидната му форма

  • В) развитието му В еритроцитите на вътрешните органи

  Explanation

  Question 153 of 200

  1

  703. Характерено за стадий амебовиден трофозоит на Plasmodium falciparum е:

  Select one or more of the following:

  • а) наличието на 2 - 3 псевдопода

  • б) лентовидната му форма

  • в) развитието му в еритроцитите на вътрешните органи

  Explanation

  Question 154 of 200

  1

  704. Характерено за стадий амебовиден тромозоит на Plasmodium malariae е:

  Select one or more of the following:

  • а) наличието на 2 - 3 псевдопода

  • б) лентовидната му форма

  • В) развитието му 8 еритроцитите на вътрешните органи

  Explanation

  Question 155 of 200

  1

  705. Гам етоцитите на кой Вид малариен плазмодий имат форма на полумесец:

  Select one or more of the following:

  • а) Plasmodium vivax

  • б) Р. malariae

  • 8) Р. falciparum

  Explanation

  Question 156 of 200

  1

  706. Кога започва еритроцитната схизогония на Plasmodium vivax?

  Select one or more of the following:

  • а) Няколко дни след ухапването о т комара и попадането в кръвообръщението на
   човека на тъканните мерозоити.

  • б) Веднага след ухапването о т комара

  • в) Две седмици след ухапването о т комара

  • г) Три седмици след ухапването о т комара

  Explanation

  Question 157 of 200

  1

  707. Пръстенчетата (трофозоити) на кой о т видовете плазмодии се отличават о т
  тези на останалите?

  Select one or more of the following:

  • а) На Plasmodium vivax

  • б) На Plasmodium malariae

  • в) На Plasmodium falciparum

  • г) На Plasmodium ovale

  Explanation

  Question 158 of 200

  1

  708. При кои плазмодии еритроцитната схизогония е еднакво продължителна?

  Select one or more of the following:

  • а) На Plasmodium vivax

  • б) На Plasmodium malariae

  • в) На Plasmodium falciparum

  • б) На Plasmodium ovale

  Explanation

  Question 159 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  709. При кои видове плазмодии пристъпите на треската нямат изразена
  периодичност и се застъ пват?

  Explanation

  Question 160 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  710. В морулата на кой плазмодий мерозоитите са разположени под формата на
  розетка?

  Explanation

  Question 161 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  711. Зърнистостта на Джеймс е характерна за : ,

  Explanation

  Question 162 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  712. П етнистост на Маурер се наблюдава в еритроцитите при опаразитяване с:

  Explanation

  Question 163 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  713. Шуфнерова зърнистост доказва опаразитяване на еритроцитите с

  Explanation

  Question 164 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  714. При кои плазмодии опаразитените еритроцити не променят големината си?
  u

  Explanation

  Question 165 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  715. При кой о т плазмодиите морулата е съставена о т 12 до 24 мерозоита?

  Explanation

  Question 166 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  716. Вярно ли е, че пръстенчетата на Plasmodium falciparum често са с по 2 ядра

  Explanation

  Question 167 of 200

  1

  717. При маларийните плазмодии: След колко последователни схизогонии
  мерозоитите образуват гаметоцити?

  Select one or more of the following:

  • а) след 4

  • 6) след 20

  • 0) след 6 - 8

  • г) след 20 - 24

  Explanation

  Question 168 of 200

  1

  718. Гаметоцитите на Plasmodium falciparum са:

  Select one or more of the following:

  • а) кръгли

  • б) с форма на полумесец

  • 0) полигонални

  • г) с форма на издължени елипс

  Explanation

  Question 169 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  719. Вярно ли е, че гам етоцитите на Plasmodium vivax са с форма на издължена
  елипса? .

  Explanation

  Question 170 of 200

  1

  720. Инкубационният период на малария терциана трае:

  Select one or more of the following:

  • а) седем дни

  • б) десет дни

  • 0) четиринадесет дни

  • г) дВадесет и един дни

  Explanation

  Question 171 of 200

  1

  721. Инкубационният период на малария кВартана трае:

  Select one or more of the following:

  • а) седем дни

  • б) четиринадесет дни

  • 8) дВадесет и един дни

  • г) дВадесет и осем дни

  Explanation

  Question 172 of 200

  1

  722. Инкубационният период на малария тропика трае:

  Select one or more of the following:

  • а) седем дни

  • б) единадесет дни

  • В) двадесет и два дни

  • г) тридесет и три дни

  Explanation

  Question 173 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  723. О т кога според СЗО маларията в България е ликвидирана?

  Explanation

  Question 174 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  724. Характерни за маларийните пристъпи са: , с

  Explanation

  Question 175 of 200

  1

  725. При нелекуваните болни о т малария броят на пристъпите е:

  Select one or more of the following:

  • а) 8 -1 0

  • б) 10 -1 5

  • В) 15 - 20

  • г) 20 - 30

  Explanation

  Question 176 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  726. Вярно ли е, че пристъпът при малария тропика трае средно 20 часа?

  Explanation

  Question 177 of 200

  1

  727. Колко трае пристъпът при малария квартана?

  Select one or more of the following:

  • а) 8 - 12 часа

  • б) 3 - 4 часа

  • в) 15 - 20 часа

  • г) 18-20 часа

  Explanation

  Question 178 of 200

  1

  728. Кои органи се засягат най-често при маларията?

  Select one or more of the following:

  • а) стомах

  • б) черен дроб

  • 0) слезка

  • г) тънки и дебели черба

  Explanation

  Question 179 of 200

  1

  729. Тахизоитите на Toxoplasma gondii са:

  Select one or more of the following:

  • а) интрацелуларни паразити

  • б) едноклетъчни паразити

  • 8) тъканни паразити

  • г) екстрацелуларни паразити

  Explanation

  Question 180 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  730. Избройте някои о т морфологичните характеристики на Toxoplasma gondii
  и ,

  Explanation

  Question 181 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  731. Болестта, която причинявя Toxoplasma gondii се нарич

  Explanation

  Question 182 of 200

  1

  732. Междинен гостоприемник на Toxoplasma gondii:

  Select one or more of the following:

  • а) са представители на клас Влечуги (Reptilia)

  • б) са представители на клас Птици (Aves)

  • В) е чоВекът

  • г) е котката

  Explanation

  Question 183 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  733. Избройте някои о т крайните гостоприемници на Toxoplasma gondii:, и други

  Explanation

  Question 184 of 200

  1

  734. Посочете крайните гостоприемници на Toxoplasma gondii:

  Select one or more of the following:

  • а) чоВек

  • б ) гризачи

  • В) котки

  • г) птици

  Explanation

  Question 185 of 200

  1

  735. Схизогонията е етап о т биологичния цикъл на Toxoplasma gondii, който протича:

  Select one or more of the following:

  • а) по Време на безполовото размножаване на паразита

  • б) по Време на половото размножаване на паразита

  • в) в междинния гостоприемник

  • г) в крайния гостоприемник

  Explanation

  Question 186 of 200

  1

  736. Спорогонията е етап о т биологичния цикъл на Toxoplasma gondii, който протича:

  Select one or more of the following:

  • а) по време на безполовото размножаване на паразита

  • б) в крайния гостоприемник

  • в) в междинния гостоприемник

  • г) по Време на половото размножаване на паразита

  Explanation

  Question 187 of 200

  1

  738. След проникване на спорозоити на Toxoplasma gondii В междинния гостоприемник:

  Select one or more of the following:

  • а) спорозоитите навлизат В чревния епител

  • б) започва етапъ т на схизогония

  • в) започва етапъ т на спорогония

  • г) образуват се ооцисти

  Explanation

  Question 188 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  739. Тахизоитите са паразитни форми на Toxoplasma gondii, които се , ,

  Explanation

  Question 189 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  740. Брадизоитите са паразитни форми на Toxoplasma gondii, които : на , , -

  Explanation

  Question 190 of 200

  1

  Fill the blank space to complete the text.

  741. Единственият паразитен болестотворен представител на инфузориите у
  човека е '

  Explanation

  Question 191 of 200

  1

  742. Balantidium coli живее В:

  Select one or more of the following:

  • а) тънкото черво на човека

  • б) дебелото черво на човека

  • В) дебелото черво на свинята

  • г) жлъчните пътища на черния дроб на човека

  • д) пикочния мехур на свинята и човека

  Explanation

  Question 192 of 200

  1

  743. Кои о т изброените паразити образуват цисти

  Select one or more of the following:

  • а) Lamblia intestinalis

  • б) Entamoeba histolytica

  • В) Balantidium coli

  • г) Trihomonas hominis

  Explanation

  Question 193 of 200

  1

  744. При кои от изброените паразити Вегетативните форми живеят в
  храносмилателния тракт като коменсали и се превръщат в паразити при отслабена
  имунна защита?

  Select one or more of the following:

  • а) Entamoeba histolytica

  • б) Balantidium coli

  • В) Lamblia intestinalis

  Explanation

  Question 194 of 200

  1

  745. В егетативната форма на Balantidium coli:

  Select one or more of the following:

  • а) е с яйцевидна форма

  • б) е с кръгла форма

  • В) има реснички

  • г) има осем флагелума

  • д) е с дължина 30-200мм

  • е) е с дължина 10-20 мм

  Explanation

  Question 195 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  746. Г осто пр ием ни ците на B a la n tid iu m c o li са: и ;

  Explanation

  Question 196 of 200

  1

  747. Най-простите истински многоклетъчни (Eumetazoa):

  Select one or more of the following:

  • а) са представители на тип Cnidaria (Coelenterata)

  • б) са хидрите, медузити и коралите

  • в) имат тяло, чиято вътрешност е заета о т гастро-васкуларна празнина

  • г) имат мезоглея, разположена между екто- и ендодермата

  Explanation

  Question 197 of 200

  1

  748. Гастро-васкуларната празнина при представителите на тип Cnidaria:

  Select one or more of the following:

  • а) служи за храносмилане

  • б) служи за пренос на вещества до различни части на тялото

  • в) определя характерното устройство на представителите на типа, както и
   първоначалнотонаименование на типа

  • г) не се свързва с външната среда

  Explanation

  Question 198 of 200

  1

  Fill the blank spaces to complete the text.

  749. Отвън тялото на меш естите е покрито с , а отвътре
  гастро-васкуларната празнинна е тапицирана с Между двата
  слоя има пихтиесто вещество, което се означава катo

  Explanation

  Question 199 of 200

  1

  750. М еш естите имат:

  Select one or more of the following:

  • а) обикновено две жизнени форми - полип и медуза

  • б) радиална симетрия

  • в) двустранна симетрия

  • г) книдоцити

  Explanation

  Question 200 of 200

  1

  751. Копривните клетки на мешестите:

  Select one or more of the following:

  • а) са разположени между епидермалните клетки

  • б) имат специализирани органели - нематоцисти

  • в) са най-характерния белег на тип Мешести

  • г) осигуряват на меш естите еволюционен успех

  Explanation