Skripte Ekof
Quiz by , created more than 1 year ago

Prijemni ispit 2010. - poslovna ekonomija

2308
0
0
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof about 8 years ago
Close

Prijemni 2010

Question 1 of 24

1

U odnosu na objektivno uslovljenu produktivnost, stvarna produktivnost je:

Select one of the following:

 • niža

 • viša

Explanation

Question 2 of 24

1

Prema delatnosti nosioci privređivanja se dele na:

Select one of the following:

 • proizvodne i potrošačke

 • osnovne i složene

 • pojedinačne i grupne

Explanation

Question 3 of 24

1

Prema sistemu slobodnog osnivanja, najvažniji formalni uslov za osnivanje preduzeća odnosi se na:

Select one of the following:

 • obezbeđenje sredstava za osnivanje i početak rada preduzeća

 • donošenje osnivačkog akta

 • odobrenje nadležnog organa uprave

Explanation

Question 4 of 24

1

Kriterijum na osnovu koga se preduzeća razvrstavaju na proizvodna, trgovinska i finansijska je:

Select one of the following:

 • delatnost

 • karakter procesa rada

 • struktura elemenata proizvodnje

 • veličina

 • vlasništvo

Explanation

Question 5 of 24

1

Vreme koje proteče od momenta obezbeđenja novčane sume za nabavku sredstava za proizvodnju i za isplatu zarada, pa sve do ponovne pojave vrednosti u novčanom obliku predstavlja:

Select one of the following:

 • ciklus proizvodnje

 • ciklus angažovanja

 • ciklus reprodukcije

Explanation

Question 6 of 24

1

Kada se izrađuje od više samostalnih delova, koji se spavaju u jedinstvenu celinu, s jednom namenom, fizički proizvod je:

Select one of the following:

 • homogen

 • heterogen

 • jednostavan

 • složen

Explanation

Question 7 of 24

1

Skup aktivnosti kojima se ostvaruje neki trajni zadatak u procesu ostvarivanja ciljeva preduzeća predstavlja:

Select one of the following:

 • proces reprodukcije

 • funkciju

Explanation

Question 8 of 24

1

Primenjena istraživanja oslanjanju se na:

Select one of the following:

 • fundamentalna istraživanja

 • razvojna istraživanja

 • tehničko-tehnološka istraživanja

Explanation

Question 9 of 24

1

Skup svih poslovnih informacija pomoću kojih se prate i usmeravaju tokovi poslovanja čini:

Select one of the following:

 • sistem kontrole

 • sistem informacija

Explanation

Question 10 of 24

1

S obzirom na potrebu postojanja bliskog kontakta sa ljudima, mora neposredno sarađivati sa:

Select one of the following:

 • funkcijom proizvodnje

 • pravnom službom

 • svim ostalim funkcijama u preduzeću

Explanation

Question 11 of 24

1

Kritičko proučavanje različitih pojava sa ciljem da se otkriju nova znanja koja mogu biti korisna u razvoju proizvoda, procesa i usluga je:

Select one of the following:

 • istraživanje

 • razvoj

Explanation

Question 12 of 24

1

Opšti poslovi su sastavni deo:

Select one of the following:

 • administrativno-stručnih poslova

 • zajedničkih poslova

 • izvršne funkcije

Explanation

Question 13 of 24

2

U funkcionalna područja poslovne ekonomije spadaju:

Select one or more of the following:

 • Proizvodnja

 • Marketing

 • Bankarstvo

 • Osiguranje

Explanation

Question 14 of 24

2

Prema nameni sredstva se dele na:

Select one or more of the following:

 • stvari

 • prava

 • novac

 • poslovna

 • posebna

Explanation

Question 15 of 24

2

Sadržinu funkcije rukovođenja čine:

Select one or more of the following:

 • određivanje ciljeva

 • poveravanje zadataka

 • koordinacija brojnih aktivnosti

 • kontrola ostvarivanja zadataka

 • raspoređivanje rezultata

Explanation

Question 16 of 24

2

Osnovni pojavni oblici organizaciono uslovljenih utrošaka materijala su:

Select one or more of the following:

 • škart

 • habanje

 • kalo

 • rastur

 • starenje

Explanation

Question 17 of 24

2

Kratkoročni planovi još se nazivaju:

Select one or more of the following:

 • strategijski

 • razvojni

 • godišnji

 • taktički

 • tekući

Explanation

Question 18 of 24

2

Zadaci finansijske funkcije su:

Select one or more of the following:

 • planiranje potrebnih finansijskih sredstava

 • pribavljanje potrebnih finansijskih sredstava

 • racionalno korišćenje sredstava

 • evidentiranje finansijskih sredstava

 • analiza i kontrola upotrebe sredstava

Explanation

Question 19 of 24

2

Osnovni zadaci kadrovske funkcije su:

Select one or more of the following:

 • formiranje radnog kolektiva

 • vođenje kadrovske evidencije

 • razvoj sistema nagrađivanja

 • razvoj kadrova

Explanation

Question 20 of 24

2

Kontrola proizvodnje obuhvata:

Select one or more of the following:

 • kontrolu materijala koji ulazi u preduzeće radi prerade

 • kontrolu operacija, odnosno toka procesa proizvodnje

 • kontrolu sredstava za rad, odnosno mašina i alata

 • završnu kontrolu proizvoda, delova, sklopova

Explanation

Question 21 of 24

3

Fill the blank space to complete the text.

Nagib zraka povučenog iz koordinatnog početka na krivu ukupnih troškova za svaki obim proizvodnje određuje visinu .

Explanation

Question 22 of 24

3

Sve dok je kriva graničnih troškova ispod krive prosečnih varijabilnih troškova, prosečni varijabilni troškovi:

Select one or more of the following:

 • rastu

 • opadaju

 • stagniraju

Explanation

Question 23 of 24

3

Operativni plan se sastavlja tako što se:

Select one or more of the following:

 • odrede ciljevi

 • zadaci prilagode raspoloživom materijalu i alatu

 • kapaciteti opterete zadacima

 • pripremi bilans potrebnog materijala

 • radna snaga optereti zadacima

 • odredi redosled operacija

 • pripreme radna mesta

Explanation

Question 24 of 24

3

Služba ekonomske kontrole mora sarađivati sa:

Select one or more of the following:

 • planskom službom

 • proizvodnjom

 • nabavnom službom

 • računovodstvom

 • prodajnom službom

Explanation