Skripte Ekof
Quiz by , created more than 1 year ago

Vezbanje za prijemni iz poslovne

4712
0
0
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof about 8 years ago
Close

Prijemni poslovna - 100 pitanja za vezbu

Question 1 of 100

1

Količina materijala koja je potrebna za proizvodnju jedinice proizvoda određenog kvaliteta je:

Select one of the following:

 • normativ materijala

 • nomenklatura materijala

 • standard materijala

Explanation

Question 2 of 100

1

Režijski materijal se:

Select one of the following:

 • troši na pripremno-završnim poslovima

 • troši srazmerno obimu proizvoda, što omogućava njegovo normiranje

Explanation

Question 3 of 100

1

Razrada plana nabavke vrši se po:

Select one of the following:

 • kupcima

 • dobavljačima

Explanation

Question 4 of 100

1

Stepen finansijske samostalnosti preduzeća iskazuje se odnosom:

Select one of the following:

 • pozajmljenih sredstava prema ukupnim izvorima sredstava

 • sopstvenih prema pozajmljenim izvorima sredstava

 • sopstvenih prema ukupnim izvorima sredstava

Explanation

Question 5 of 100

1

Stepen finansijske zaduženosti preduzeća iskazuje se odnosom:

Select one of the following:

 • sopstvenih prema ukupnim izvorima sredstava

 • pozajmljenih prema ukupnim izvorima sredstava

 • ličnih prema ukupnim izvorima sredstava

Explanation

Question 6 of 100

1

Razrada plana prodaje vrši se po:

Select one of the following:

 • kupcima

 • dobavljačima

Explanation

Question 7 of 100

1

Stalna sredstva su sredstva angažovana u:

Select one of the following:

 • sredstvima za rad

 • zaradama

 • materijalu

Explanation

Question 8 of 100

2

Glavna skladišta proizvodnih preduzeća su:

Select one or more of the following:

 • međufazna skladišta

 • skladišta materijala

 • centralna skladišta

 • priručna skladišta

Explanation

Question 9 of 100

2

Tehnička kontrola ima za cilj da obezbedi:

Select one or more of the following:

 • željeni kvalitet proizvoda

 • željeni ritam rada

 • željenu strukturu asortimana

Explanation

Question 10 of 100

2

Subjektivni faktori koji utiču na rezultate rada nabavne službe su:

Select one or more of the following:

 • kvalitet kadrova

 • dobavljači

 • nabavna politika

 • tržišne cene

Explanation

Question 11 of 100

1

Veličina i domet funkcije istraživanja i razvoja zavisi od:

Select one or more of the following:

 • delatnosti preduzeća

 • veličine preduzeća

 • finansijske snage preduzeća

Explanation

Question 12 of 100

1

Koja disciplina spada u funkcionalne discipline poslovne ekonomije?

Select one of the following:

 • kadrovi

 • računovodstvo

 • informatika

 • kvantitativna analiza

Explanation

Question 13 of 100

1

Koja disciplina spada u pomoćne discipline poslovne ekonomije?

Select one of the following:

 • nauka o ponašanju

 • organizacija

 • poslovna politika

Explanation

Question 14 of 100

2

Koje od navedenih disciplina spadaju u posebne discipline poslovne ekonomije?

Select one or more of the following:

 • bankarstvo

 • osiguranje

 • turizam i hotelijerstvo

 • kadrovi

 • računovodstvo

 • menadžment

Explanation

Question 15 of 100

2

Koje oblasti obuhvata teorijska ekonomija?

Select one or more of the following:

 • mikroekonomiju

 • makroekonomiju

 • međuekonomiju

 • nauku o bihejviorizmu

Explanation

Question 16 of 100

2

Koji su teorijski ciljevi poslovne ekonomije?

Select one or more of the following:

 • razumevanje i objašnjenje suštine preduzeća

 • razumevanje i objašnjenje poslovanja preduzeća

 • razumevanje i objašnjenje faktora preduzeća

 • razumevanje i objašnjenje obima proizvodnje

Explanation

Question 17 of 100

2

Koji su pojavni oblici rezultata poslovanja?

Select one or more of the following:

 • fizički proizvod

 • ukupan prihod

 • dobitak

 • razmena

 • raspodela

 • potrošnja

Explanation

Question 18 of 100

3

Koji su kriterijumi za podelu preduzeća prema veličini?

Select one or more of the following:

 • broj zaposlenih

 • raspoloživi kapital preduzeća

 • ukupan godišnji prihod

 • obim proizvodnje

 • struktura asortimana

Explanation

Question 19 of 100

2

Koja su bitna obeležja organizacionog sistema?

Select one or more of the following:

 • elementi sistema

 • principi po kojima je konstituisan

 • cilj sistema

 • domet sistema

 • funkcija sistema

Explanation

Question 20 of 100

1

Efikasnost se može definisati kao:

Select one of the following:

 • blagovremeno izvršavanje zadataka

 • uspešnost u ostvarivanju ciljeva preduzeća

Explanation

Question 21 of 100

3

Koje aktivnosti obuhvata funkcija upravljanja?

Select one or more of the following:

 • određivanje ciljeva

 • utvrđivanje aktivnosti za ostvarivanje ciljeva i sagledavanje uslova za njihovo ostvarivanje

 • raspoređivanje rezultata poslovanja

 • koordinacija aktivnosti

 • kontrola poslovanja

 • raspoređivanje zadataka konkretnim izvršiocima

Explanation

Question 22 of 100

1

Ko su nosioci funkcije rukovođenja?

Select one of the following:

 • menadžeri različitih hijerarhijskih nivoa

 • upravljači

 • direktori

 • svi zaposleni u preduzeću

Explanation

Question 23 of 100

2

Koja sredstva spadaju u posebna sredstva?

Select one or more of the following:

 • sredstva rezerve

 • sredstva zajedničke potrošnje

 • poslovna sredstva

 • stalna sredstva

 • opticajna sredstva

Explanation

Question 24 of 100

2

Koji su trajni izvori sredstava?

Select one or more of the following:

 • poslovni fond

 • fond ulagača

 • rezervni fond

 • fond pozajmica

 • kreditni fond

Explanation

Question 25 of 100

2

Koji se principi primenjuju pri korišćenju sredstava preduzeća?

Select one or more of the following:

 • racionalnost

 • kontinuitet

 • normativni princip

 • princip rentabilnosti

 • princip blagovremenosti

Explanation

Question 26 of 100

2

Koji od navedenih troškova spadaju u troškove izrade?

Select one or more of the following:

 • troškovi osnovnog materijala

 • troškovi sredstava za rad u neposrednoj proizvodnji

 • troškovi za rukovodioce u proizvodnji

Explanation

Question 27 of 100

2

Prema vremenu izrade, kalkulacija troškova može biti:

Select one or more of the following:

 • prethodna

 • međukalkulacija

 • stvarna

 • standardna

 • objektivna

Explanation

Question 28 of 100

2

Koje vrste potrošnje postoje?

Select one or more of the following:

 • finalna

 • reprodukciona

 • stvarna

 • nužna

Explanation

Question 29 of 100

2

Ukupan prihod je uslovljen:

Select one or more of the following:

 • fizičkim obimom proizvodnje

 • tržišnim cenama proizvoda

 • troškovima elemenata proizvodnje

Explanation

Question 30 of 100

3

Koji su načini povećanja rentabilnosti?

Select one or more of the following:

 • bolje korišćenje kapaciteta

 • bolja radna disciplina

 • skraćenje ciklusa angažovanja

 • povećanje obima proizvodnje

 • povećanje kvaliteta proizvoda

Explanation

Question 31 of 100

2

Po vertikalnoj podeli funkcija, funkcije preduzeća se dele na:

Select one or more of the following:

 • upravljanje

 • rukovođenje

 • izvršenje

 • menadžment

 • istraživanje i razvoj

 • proizvodnju

Explanation

Question 32 of 100

2

Šta obuhvata rast preduzeća?

Select one or more of the following:

 • povećanje obima proizvodnje

 • povećanje broja zaposlenih

 • proširenje kapaciteta

 • proširenje područja delatnosti

Explanation

Question 33 of 100

2

Šta obuhvata razvoj preduzeća?

Select one or more of the following:

 • proširenje područja delatnosti

 • promene u organizaciji rada

 • proširenje kapaciteta

Explanation

Question 34 of 100

3

Na osnovu čega se utvrđuju ciljevi razvoja preduzeća?

Select one or more of the following:

 • realnih mogućnosti preduzeća

 • ambicija upravljačke strukture

 • promene organizacije

 • promene ukupnih fiksnih troškova preduzeća

Explanation

Question 35 of 100

3

Od čega zavisi dubina analize izvršnih funkcija?

Select one or more of the following:

 • složenosti globalnog zadatka preduzeća

 • stepena željene podele rada

 • veličine preduzeća

 • nematerijalnih elemenata radnog mesta

 • dubine sinteze funkcija

Explanation

Question 36 of 100

2

Koje su materijalne komponente radnog mesta?

Select one or more of the following:

 • radnik

 • sredstva za rad

 • energija

 • prostor

 • zadatak

Explanation

Question 37 of 100

1

Koje su nematerijalne komponente radnog mesta?

Select one or more of the following:

 • zadatak

 • nadležnost

 • odgovornost

 • energija i prostor

Explanation

Question 38 of 100

2

Koji su dometi funkcije istraživanja i razvoja?

Select one or more of the following:

 • fundamentalna istraživanja

 • razvojna istraživanja

 • primenjena istraživanja

 • društvena istraživanja

 • fokus istraživanja

 • funkcionalna istraživanja

Explanation

Question 39 of 100

2

Kod malih i srednjih preduzeća, funkcija istraživanja i razvoja je najčešće organizovana kao:

Select one or more of the following:

 • sektor ili odeljene vezano za proizvodnju

 • posebna organizaciona celina

Explanation

Question 40 of 100

1

Koji od navedenih planova imaju strategijski karakter?

Select one of the following:

 • srednjoročni plan

 • kratkoročni plan

 • operativni plan

Explanation

Question 41 of 100

2

Šta se sve određuje kratkoročnim planom?

Select one or more of the following:

 • asortiman proizvoda

 • obim proizvodnje

 • mesečna dinamika proizvodnje

 • pravci razvoja proizvodnje

 • veza između dugoročnog i srednjoročnog plana

Explanation

Question 42 of 100

1

Kako se najčešće organizuje funkcija planiranja u preduzeću?

Select one of the following:

 • kao samostalna funkcija

 • kao deo funkcije informisanja

 • kao zasebna organizaciona celina direktno podređena poslovodnom organu

Explanation

Question 43 of 100

3

Koji su vidovi proizvodnje?

Select one or more of the following:

 • pojedinačni

 • serijski

 • masovni

 • automatizovani

 • radionički

 • kontinuirani

Explanation

Question 44 of 100

1

Fill the blank space to complete the text.

Kod serijske proizvodnje, svaki proizvod mora biti .

Explanation

Question 45 of 100

3

Prednosti linijske proizvodnje su:

Select one or more of the following:

 • fleksibilnost kod promene asortimana

 • racionalno korišćenje radne snage

 • racionalno korišćenje sredstava za rad

 • kretanje materijala mehanizovano

Explanation

Question 46 of 100

3

Faktori za izbor optimalnog tipa proizvodnje su:

Select one or more of the following:

 • potrebe tržišta

 • mogućnost prodaje i nabavke potrebnih sredstava i obezbeđenja radne snage

 • mogućnost ostvarivanja rezultata

 • mogućnost posredovanja u proizvodnji

 • mogućnost formiranja razlike u ceni

Explanation

Question 47 of 100

1

Unapred utvrđene karakteristike materijala su:

Select one of the following:

 • standard materijala

 • nomenklatura materijala

 • normativ materijala

Explanation

Question 48 of 100

2

Sistematizacija alata vrši se prema:

Select one or more of the following:

 • srodnosti

 • funkcijama

 • proizvodima

 • kupcima

 • vremenskim razdobljima

Explanation

Question 49 of 100

3

Definisanje poslova i radnih mesta vrši se na osnovu:

Select one or more of the following:

 • pravilnika o sistematizaciji radnih mesta

 • operativnog plana

 • radnog naloga

 • radnog lista

 • liste operacija

Explanation

Question 50 of 100

2

Operativna priprema proizvodnje obuhvata:

Select one or more of the following:

 • izradu operativnog plana

 • terminiranje

 • izdavanje operativne dokumentacije

 • operativni pregled

 • dugoročni plan proizvodnje

Explanation

Question 51 of 100

3

Šta obuhvata plan angažovanog kapitala u proizvodnji?

Select one or more of the following:

 • plan osnovnih sredstava

 • plan obrtnih sredstava

 • plan trgovinskog kapitala

 • finansijski plan

Explanation

Question 52 of 100

2

Kontrola mašina u proizvodnji može da bude:

Select one or more of the following:

 • povremena

 • redovna

 • tekuća

 • standardna

Explanation

Question 53 of 100

2

Metode kontrole kvaliteta proizvoda su:

Select one or more of the following:

 • tehnička

 • statistička

 • komercijalna

 • kvalitativna

 • ulazna

Explanation

Question 54 of 100

2

Metode kontrole kvaliteta proizvoda su:

Select one or more of the following:

 • tehnička

 • statistička

 • komercijalna

 • kvalitativna

 • ulazna

Explanation

Question 55 of 100

1

Predmetni sistem u nabavci jeste podela rada prema:

Select one of the following:

 • vrstama robe

 • delovima tržišta

 • funkcijama parcijalnih poslova

Explanation

Question 56 of 100

2

Istraživanje tržišta nabavke obuhvata:

Select one or more of the following:

 • istraživanje količina robe

 • istraživanje kvaliteta robe

 • istraživanje nabavnih cena

 • istraživanje tražnje

 • istraživanje ponude

Explanation

Question 57 of 100

2

Primarni metodi istraživanja tržišta su:

Select one or more of the following:

 • posmatranje

 • ispitivanje

 • eskperimentisanje

 • interna analiza

 • statistički podaci

Explanation

Question 58 of 100

1

Plan nabavke se u proizvodnom preduzeću vrši na osnovu:

Select one of the following:

 • plana proizvodnje

 • plana prodaje

Explanation

Question 59 of 100

1

Plan nabavke se u trgovinskom preduzeću vrši na osnovu:

Select one of the following:

 • plana proizvodnje

 • plana prodaje

Explanation

Question 60 of 100

2

Evidencija nabavne službe obuhvata evidenciju:

Select one or more of the following:

 • materijala

 • dobavljača

 • kupaca

 • cena

 • kupoprodajnih ugovora

Explanation

Question 61 of 100

2

Minimalne zalihe su po funkciji:

Select one of the following:

 • rezervne

 • optimalne

 • maksimalne

 • nedovoljne

Explanation

Question 62 of 100

2

Kriterijumi za podelu divizija u prodajnoj službi su:

Select one or more of the following:

 • prema proizvodima ili uslugama

 • prema geografskom principu

 • prema potrošačima

 • prema dobavljačima

 • prema vremenskim razdobljima

Explanation

Question 63 of 100

2

Fill the blank space to complete the text.

Kod matrične organizacione strukture prodajne službe, primenjuje se princip rada.

Explanation

Question 64 of 100

2

Principi prodajne politike su:

Select one or more of the following:

 • veza sa tržištem

 • smanjenje poslovnog rizika

 • ugled na tržištu

 • izbor asortimana

 • politika cena

Explanation

Question 65 of 100

1

Istraživanje tržišta prodaje obuhvata:

Select one or more of the following:

 • istraživanje nabavnih cena

 • istraživanje količina robe na tržištu

 • istraživanje tražnje

 • istraživanje ponude

 • predviđanje prodaje

Explanation

Question 66 of 100

3

Kod predviđanja prodaje, potrebno je uzeti u obzir:

Select one or more of the following:

 • karakteristike proizvoda

 • pakovanje robe

 • troškove prodaje

 • troškove nabavke

 • obim proizvodnje

Explanation

Question 67 of 100

2

Razrada plana prodaje vrši se po:

Select one of the following:

 • dobavljačima

 • kategorijama kupaca

Explanation

Question 68 of 100

2

U agente, kao nezavisne posrednike, spadaju:

Select one or more of the following:

 • komisionari

 • mešetari

 • brokeri

 • aukcijske kuće

 • robne kuće

Explanation

Question 69 of 100

2

Bitni elementi kupoprodajnog ugovora su:

Select one or more of the following:

 • količina robe

 • cena robe

 • vrsta robe

 • kvalitet robe

 • rok isporuke

Explanation

Question 70 of 100

2

Evidencija prodajne službe obuhvata evidenciju:

Select one or more of the following:

 • kupaca

 • sklopljenih ugovora

 • kretanja prodaje

 • kretanja nabavke

 • dobavljača

Explanation

Question 71 of 100

3

Analiza prodajne funkcije obuhvata analizu:

Select one or more of the following:

 • tržišne uspešnosti

 • produktivnosti

 • rentabilnosti

 • ekonomičnosti

Explanation

Question 72 of 100

1

Organizaciona jedinica koja se bavi prijemom, smeštajem, čuvanjem i izdavanjem robe iz skladišta naziva se:

Select one of the following:

 • skladišna funkcija

 • skladišna služba

Explanation

Question 73 of 100

2

Prema funkciji, skladišta mogu biti:

Select one or more of the following:

 • klasična

 • distributivna

 • centralna

 • nastrešnice

Explanation

Question 74 of 100

2

Pri organizaciji skladišne službe, treba poštovati sledeće principe:

Select one or more of the following:

 • ekspeditivnost

 • ekonomičnost

 • produktivnost

 • rentabilnost

Explanation

Question 75 of 100

2

U prirodne gubitke u skladištima spadaju:

Select one or more of the following:

 • kalo

 • rastur

 • krađa

 • lom

 • poplava

Explanation

Question 76 of 100

1

Materijal u koji se proizvod pakuje je:

Select one of the following:

 • ambalaža

 • pakovanje

Explanation

Question 77 of 100

1

Proces stavljanja robe u ambalažu je:

Select one of the following:

 • pakovanje robe

 • ambalaža

Explanation

Question 78 of 100

2

Sistemi evidencije artikala kod skladišne službe mogu biti:

Select one or more of the following:

 • serijski

 • dekadni

 • matrični

 • centralizovani

 • kombinovani

Explanation

Question 79 of 100

1

Sa kojom funkcijom najviše sarađuje skladišna funkcija?

Select one of the following:

 • transportnom

 • proizvodnom

 • nabavnom

Explanation

Question 80 of 100

3

Bruto prostor skladišta obuhvata:

Select one or more of the following:

 • neto prostor skladišta

 • prostor za prijem robe

 • prostor za izdavanje robe

 • prostor za provetravanje

 • prostor za ptice

Explanation

Question 81 of 100

3

Produktivnost radnika u skladištu možemo povećati:

Select one or more of the following:

 • povećanjem stručnosti radnika u skladištu

 • automatizacijom skladišta

 • racionalnim rasporedom robe u skladištu

 • sistemom kretanja u skladištu

 • otpuštanjem radnika

Explanation

Question 82 of 100

1

Prevoz putnika i robe sa jednog mesta na drugo je:

Select one of the following:

 • transport

 • transportno poslovanje

Explanation

Question 83 of 100

1

Značaj transporta je u prevazilaženju kakve nepodudarnosti između potrošnje i proizvodnje?

Select one of the following:

 • prostorne

 • vremenske

Explanation

Question 84 of 100

2

Evidencija transportne službe obuhvata evidenciju:

Select one or more of the following:

 • vozača i vozila

 • goriva i maziva

 • guma

 • usluga voznog parka

 • sigurnosnih bankina

Explanation

Question 85 of 100

1

Dokument koji se koristi pri prevozu robe železnicom naziva se:

Select one of the following:

 • tovarni list

 • konosman

Explanation

Question 86 of 100

1

Dokument koji se koristi pri prevozu robe kamionom naziva se:

Select one of the following:

 • konosman

 • tovarni list

Explanation

Question 87 of 100

1

Dokument koji se koristi pri prevozu robe avionom naziva se:

Select one of the following:

 • vazduhoplovni tovarni list

 • vazduhoplovni konosman

Explanation

Question 88 of 100

1

Dokument koji se koristi pri prevozu robe morskim brodom naziva se:

Select one of the following:

 • konosman

 • tovarni list

Explanation

Question 89 of 100

1

Kasko osiguranje je osiguranje:

Select one of the following:

 • prevoznih sredstava

 • robe na putu

Explanation

Question 90 of 100

1

Kargo osiguranje je osiguranje:

Select one of the following:

 • prevoznih sredstava

 • robe na putu

Explanation

Question 91 of 100

1

Skup svih poslovnih informacija pomoću kojih se prate i usmeravaju tokovi poslovanja su:

Select one of the following:

 • sistem informacija

 • sistem reprodukcije

 • sistem angažovanja

Explanation

Question 92 of 100

2

Kadrovska funkcija se organizuje u većim preduzećima najčešće kao:

Select one of the following:

 • deo opštih poslova preduzeća

 • samostalna organizaciona jedinica podređena direktoru

Explanation

Question 93 of 100

1

Određena dozvoljena odstupanja kvaliteta proizvoda nazivaju se:

Select one of the following:

 • tolerancija

 • emancipacija

 • inkluzija

Explanation

Question 94 of 100

3

Organizacija tehničke kontrole zavisi od:

Select one or more of the following:

 • delatnosti preduzeća

 • veličine preduzeća

 • širine delokruga kontrole

 • organizacionog sistema proizvodnje

 • produktivnosti radnika u preduzeću

Explanation

Question 95 of 100

2

Opšti poslovi u preduzeću obuhvataju:

Select one or more of the following:

 • administrativno-stručne poslove

 • poslove obezbeđenja sredstava

 • poslove zaštite radnika

 • kadrovske poslove

 • poslove informisanja

Explanation

Question 96 of 100

1

Pravni poslovi spadaju u:

Select one of the following:

 • administrativno-stručne poslove

 • poslove obezbeđenja informacija

 • generalno-stručne poslove

Explanation

Question 97 of 100

2

U malim inokosnim preduzećima, finansijske poslove obavlja pre svega:

Select one of the following:

 • vlasnik preduzeća

 • izvršioci u preduzeću

Explanation

Question 98 of 100

2

Kod analize troškova voznog parka preduzeća, jedinice učinka mogu biti:

Select one or more of the following:

 • kilometri

 • radni dani

 • radni časovi

 • radne sedmice

Explanation

Question 99 of 100

2

Polisa osiguranja može biti:

Select one or more of the following:

 • opšta

 • pojedinačna

 • međufazna

 • prethodna

 • stvarna

Explanation

Question 100 of 100

3

Kod prevoza robe železnicom, pošiljke mogu biti:

Select one or more of the following:

 • vagonske kolske

 • komadne - denčane

 • šlepovske

Explanation