Skripte Ekof
Quiz by , created more than 1 year ago

Probni prijemni iz poslovne 2016.

4882
0
0
Skripte Ekof
Created by Skripte Ekof about 8 years ago
Close

Poslovna - probni 2016.

Question 1 of 24

1

Zadaci operativne pripreme proizvodnje su:

Select one of the following:

 • izdavanje operativne dokumentacije

 • posluživanje radnog mesta

 • utvrđivanje pravilnika o sistematizaciji radnih mesta

 • utvrđivanje standarda materijala

Explanation

Question 2 of 24

1

Prema prirodi robe za vreme skladištenja javljaju se prirodni gubici, a to su:

Select one of the following:

 • smanjenje vrednosti robe

 • kalo

 • gubici usled krađe

Explanation

Question 3 of 24

1

Manipulativna funkcija ambalaže podrazumeva da odgovarajuća ambalaža:

Select one of the following:

 • pruža zaštitu sadržini proizvoda

 • obezbeđuje efikasnije skladištenje, jer je lakši smeštaj i čuvanje proizvoda

 • privlači na sebe pažnju

 • olakšava korišćenje proizvoda

Explanation

Question 4 of 24

1

Proizvodnja velikih količina, neograničenog broja istorodnih proizvoda za tržište na osnovu zajedničke pripreme je:

Select one of the following:

 • serijska proizvodnja

 • pojedinačna proizvodnja

 • masovna proizvodnja

 • automatska proizvodnja

Explanation

Question 5 of 24

1

Kada radnik u proizvodnji obavlja tehnološke operacije i poslove posluživanja svog radnog mesta, takvo radno mesto je:

Select one of the following:

 • stabilno

 • nestabilno

 • netehnološko

 • režijsko

Explanation

Question 6 of 24

1

Metod posmatranja, metod ispitivanja i eksperimentalni metod su metode prikupljanja:

Select one of the following:

 • sekundarnih informacija na tržištu

 • primarnih informacija na tržištu

 • informacija o visini tržišnog učešća

 • informacija o konkurentskoj poziciji preduzeća

Explanation

Question 7 of 24

1

Poslovna ekonomija propisuje kako treba preduzeće da funkcioniše da bi ostvarilo željene ciljeve, i zato je poslovna ekonomija:

Select one of the following:

 • normativna naučna oblast

 • pozitivna naučna oblast

 • praktična naučna oblast

 • teorijska naučna oblast

Explanation

Question 8 of 24

1

Sirovine, materijal, nedovršena proizvodnja, poluproizvodi su:

Select one of the following:

 • obrtna sredstva u obliku prava

 • obrtna sredstva u obliku stvari

 • osnovna sredstva u obliku prava

 • osnovna sredstva u obliku stvari

Explanation

Question 9 of 24

1

Osnovni pojavni oblici organizaciono uslovljenih utrošaka materijala su:

Select one of the following:

 • lom i kvar

 • škart, kalo i rastur

 • habanje i starenje

 • zastarevanje

Explanation

Question 10 of 24

1

Prosečni varijabilni troškovi sa povećanjem obima proizvodnje:

Select one of the following:

 • najpre rastu, a zatim opadaju

 • najpre opadaju, dostižu svoj minimum, a zatim počinju da rastu

 • ne menjaju se

 • konstantno opadaju

Explanation

Question 11 of 24

1

Kada se izrađuje od više samostalnih delova, koji se spadaju u jedinstvenu celinu, s jedinstvenom namenom, fizički proizvod je:

Select one of the following:

 • jednostavan

 • složen

 • homogen

 • heterogen

Explanation

Question 12 of 24

1

Fill the blank space to complete the text.

Skup svih poslova pre početka proizvodnog procesa koji će obezbediti da se proizvodnja obavlja bez zastoja i prekida naziva se .

Explanation

Question 13 of 24

2

Prednosti linijskog sistema proizvodnje su:

Select one or more of the following:

 • racionalno korišćenje proizvodnih mogućnosti sredstava za rad

 • ostvarivanje maksimalnih rezultata uz minimalna ulaganja

 • proizvodnja maksimalnog broja proizvoda

 • kretanje materijala je mehanizovano, što skraćuje vreme trajanja ciklusa proizvodnje

 • ograničena mogućnost primene standarda

Explanation

Question 14 of 24

2

Za izračunavanje materijalnog bilansa potrebni su sledeći podaci:

Select one or more of the following:

 • prosečne zalihe

 • vreme obrta

 • koeficijent obrta

 • planirani obim proizvodnje

 • vrste i količine materijala potrebne za izradu jedinice mere proizvoda

Explanation

Question 15 of 24

2

Pokazatelji tržišne uspešnosti su:

Select one or more of the following:

 • relativni kvalitet proizvoda

 • prodajna cena

 • marža

 • zadovoljstvo kupaca

 • rabat

Explanation

Question 16 of 24

2

Analiza proizvodnje obuhvata:

Select one or more of the following:

 • analizu pripreme proizvodnje

 • analizu tehničke kontrole proizvodnje

 • analizu obima proizvodnje

 • analizu funkcionalnosti proizvoda

 • analizu tržišta nabavke i prodaje

Explanation

Question 17 of 24

2

Optimalni sastav radnog kolektiva ne može trajno da se obezbedi zbog:

Select one or more of the following:

 • fluktuacija radnika

 • promene kvalifikovanosti radnika u pojedinim periodima

 • nedostatka motivacije radnika

 • neadekvatnog sistema nagrađivanja radnika

Explanation

Question 18 of 24

2

Među najčešće korišćene kriterijume za razvrstavanje preduzeća ubrajaju se:

Select one or more of the following:

 • delatnost

 • obim poslovanja

 • struktura elemenata proizvodnje

 • organizaciona struktura preduzeća

 • sistem osnivanja preduzeća

Explanation

Question 19 of 24

2

Kontrola raspolaganja svim oblicima vrednosti obavlja se sa stanovišta:

Select one or more of the following:

 • dužine prosečnog ciklusa angažovanja

 • obima angažovanih sredstava

 • dužine ciklusa angažovanja

 • dužine ciklusa reprodukcije

Explanation

Question 20 of 24

2

Skladišta trgovinskih preduzeća mogu biti:

Select one or more of the following:

 • centralna

 • priručna

 • glavna

 • distributivna

 • skladišta gotovih proizvoda

Explanation

Question 21 of 24

3

Metode tehničke kontrole zavise od:

Select one or more of the following:

 • vrste delatnosti

 • vida proizvodnje

 • tehnološkog postupka

 • sistema proizvodnje

 • ritma proizvodnje

Explanation

Question 22 of 24

3

Fill the blank spaces to complete the text.

Prema vremenu izrade kalkulacije troškova mogu biti:
a)
b)
c)

Explanation

Question 23 of 24

3

Fill the blank space to complete the text.

Nagib zraka povučenog iz koordinatnog početka na grafik ukupnih troškova pokazuje visinu .

Explanation

Question 24 of 24

3

Za izračunavanje ostvarene produktivnosti neophodno je utvrditi:

Select one or more of the following:

 • ostvareni fizički obim proizvodnje

 • ostvarenu vrednost proizvodnje

 • ostvarene utroške radne snage

 • stvarne troškove elemenata proizvodnje

 • faktore koji su uslovili veličinu obima proizvodnje i utrošaka radne snage

 • faktore koji su uslovili veličinu ostvarene vrednosti proizvodnje i stvarnih troškova elemenata proizvodnje

Explanation