Martin Imrich
Quiz by , created more than 1 year ago

test1

3
0
0
Tags
Martin Imrich
Created by Martin Imrich almost 4 years ago
Close
 • EM- test 4/ test1

  Question 1 of 10

  1

  Jednotka (meracia jednotka) je určitá veličina, definovaná a prijatá dohodou, s ktorou :

  Select one of the following:

  • porovnávame ostatné veličiny iného druhu.

  • porovnávame ostatné veličiny toho istého druhu

  • porovnávame ostatné veličiny iného druhu

  Explanation

  Question 2 of 10

  1

  Násobky jednotiek SI sa vytvárajú vynásobením základných alebo odvodených jednotiek SI mocninou dekadického základu zo sady mocnín.
  Predpona kilo je násobok :

  Select one of the following:

  • 1000

  • 100

  • 10

  • 0.001

  Explanation

  Question 3 of 10

  1

  Metrický systém, ktorý bol vytvorený počas Francúzskej revolúcie na konci 18. storočia, zaviedol tieto vlastnosti :

  Select one or more of the following:

  • pre každú veličinu sa definuje jediná jednotka.

  • definícia jednotiek a ich vzťah je logický.

  • hodnoty a číselné hodnoty veličín.

  Explanation

  Question 4 of 10

  1

  Súčasťou štruktúry Metrickej konvencie je aj BIPM. Je to :

  Select one of the following:

  • Medzinárodný systém jednotiek.

  • Medzinárodný výbor pre miery a váhy.

  • Generálna konferencia pre miery a váhy.

  • Medzinárodný úrad pre váhy a miery.

  Explanation

  Question 5 of 10

  1

  Rozmer veličiny je výraz reprezentujúci veličinu v systéme veličín ako ...

  Select one of the following:

  • súčin mocnín faktorov reprezentujúcich odvodené veličiny daného systému

  • súčet mocnín faktorov reprezentujúcich základné veličiny daného systému

  • súčin mocnín faktorov reprezentujúcich základné veličiny daného systému

  • súčet mocnín faktorov reprezentujúcich odvodené veličiny daného systému

  Explanation

  Question 6 of 10

  1

  Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvomi priamymi rovnobežnými a nekonečne dlhými vodičmi zanedbatel'ného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu :

  Select one of the following:

  • vo vzdialenosti 2 m vyvolá silu 2.10^(-7) newtona na 2 m dĺžky vodiča.

  • vo vzdialenosti 2 m vyvolá silu 1.10^(-7) newtona na 2 m dĺžky vodiča.

  • vo vzdialenosti 1 m vyvolá silu 1.10^(-7) newtona na 1 m dĺžky vodiča.

  • vo vzdialenosti 1 m vyvolá silu 2.10^(-7) newtona na 1 m dĺžky vodiča.

  Explanation

  Question 7 of 10

  1

  Vedecká metrológia sa zaoberá organizáciou, vývojom a uchovávaním etalónov.
  Na kolko odborov sa člení ?

  Select one of the following:

  • 13

  • 11

  • 12

  • 10

  Explanation

  Question 8 of 10

  1

  Veličina je vlastnosť javu, telesa alebo látky, ktorá :

  Select one of the following:

  • sa dá kvalitatívne rozlíšiť, nedá sa však kvantitatívne stanoviť.

  • sa nedá kvalitatívne rozlíšiť, dá sa však kvantitatívne stanoviť.

  • sa nedá kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne stanoviť.

  • sa dá kvalitatívne rozlíšiť a kvantitatívne stanoviť.

  Explanation

  Question 9 of 10

  1

  V EÚ sa metrológia člení do troch kategórií: vedecká, priemyselná a legálna. Ktorá z nich sa zaoberá dopadom presnosti merania na obchod, zdravie a bezpečnosť ?

  Select one of the following:

  • vedecká metrológia

  • priemyselná metrológia

  • legálna metrológia

  Explanation

  Question 10 of 10

  1

  Metrológia je veda o meraní. Plní tri základné úlohy.

  Select one or more of the following:

  • vytváranie reťazcov nadväznosti

  • definovanie metód merania

  • realizácia prostriedkov merania

  • realizácia jednotiek merania

  • definovanie jednotiek merania

  Explanation