Patrik Tuháček
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on 3MG216 - 3. část, created by Patrik Tuháček on 03/22/2017.

204
5
0
No tags specified
Patrik Tuháček
Created by Patrik Tuháček almost 4 years ago
Close
 • 3MG216 - 3. část

  Question 1 of 30

  1

  Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří:

  Select one of the following:

  • snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů

  • ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím

  • přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem

  • přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům

  Explanation

  Question 2 of 30

  1

  Kvalitativní výzkum se zabývá:

  Select one or more of the following:

  • jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů.

  • jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci.

  • výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování.

  • jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?"

  Explanation

  Question 3 of 30

  1

  Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 4 of 30

  1

  Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí:

  Select one of the following:

  • opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami

  • pravidelný longitudiální výzkum

  • vícetematický výzkum pro více zadavatelů

  • výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb

  Explanation

  Question 5 of 30

  1

  "Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí:

  Select one of the following:

  • to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má.

  • to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky.

  • to, že je využitelná pro řešení daného problému.

  • to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití.

  Explanation

  Question 6 of 30

  1

  Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 7 of 30

  1

  Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří:

  Select one or more of the following:

  • dle poptávky

  • dle konkurence

  • dle pravděpodobnosti

  • dle nákladů

  Explanation

  Question 8 of 30

  1

  Strategie sbírání smetany se používá:

  Select one of the following:

  • při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu

  • při snižování výrobních nákladů běžné produkce

  • pro zboží realizované ve velkých objemech

  • při zavádění nových výrobků na trh

  Explanation

  Question 9 of 30

  1

  S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována:

  Select one of the following:

  • zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled

  • rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze

  • zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty

  • agresivita, manažerské rozhodování, úspěch

  Explanation

  Question 10 of 30

  1

  Internacionální marketing je marketing přesahující:

  Select one of the following:

  • národní hranice

  • nadnárodní hranice

  • globální hranice

  • evropské hranice

  Explanation

  Question 11 of 30

  1

  Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 12 of 30

  1

  Pro distribuční mezičlánky platí:

  Select one or more of the following:

  • Prostředníci nejsou vlastníky zboží.

  • Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží.

  • Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem.

  • Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží.

  Explanation

  Question 13 of 30

  1

  Intenzivní distribuce:

  Select one of the following:

  • je typ distribuce s velmi skromným počtem míst, kde je zboží k dispozici

  • je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech

  • je typ přímé distribuční cesty

  • je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců

  Explanation

  Question 14 of 30

  1

  Selektivní distribuce:

  Select one of the following:

  • odpovídá exkluzivní distribuci

  • znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky

  • zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst

  • znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst

  Explanation

  Question 15 of 30

  1

  Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty?

  Select one or more of the following:

  • ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení

  • ano, je to nejčastější forma distribuce

  • ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné

  • ne, je to neekonomické

  Explanation

  Question 16 of 30

  1

  Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta?

  Select one of the following:

  • dva a více

  • maximálně 10

  • jeden a více

  • žádný

  Explanation

  Question 17 of 30

  1

  Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem:

  Select one of the following:

  • osobní prodej

  • rádiová reklama

  • outdoorová reklama

  • televizní reklama

  Explanation

  Question 18 of 30

  1

  Životní cyklus módního výrobku:

  Select one of the following:

  • má horizontální tvar fáze úpadku

  • má dlouhou fázi úpadku

  • má krátkou fázi úpadku

  • má indiferentní fázi úpadku

  Explanation

  Question 19 of 30

  1

  Který z uvedených výroků není pravdivý ?

  Select one of the following:

  • průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat

  • produkt nemusí mít žádné hmotné rysy

  • produkt je základním nástrojem marketingového mixu

  • životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje

  Explanation

  Question 20 of 30

  1

  Brand positioning je:

  Select one of the following:

  • umístění značky v regálech maloobchodu.

  • umístění značky produktu do filmu či počítačové hry.

  • proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat.

  • umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty.

  Explanation

  Question 21 of 30

  1

  Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 22 of 30

  1

  Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 23 of 30

  1

  Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu?

  Select one or more of the following:

  • Distribuce

  • Targeting

  • Positioning

  • Komunikace

  Explanation

  Question 24 of 30

  1

  4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 25 of 30

  1

  Podporu prodeje by bylo možné definovat jako:

  Select one or more of the following:

  • disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem

  • soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže

  • pobídky podporující okamžitý prodej

  • soubor technik, mezi které patří např. sampling

  Explanation

  Question 26 of 30

  1

  Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 27 of 30

  1

  Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi.

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation

  Question 28 of 30

  1

  Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od:

  Select one of the following:

  • typu trhu, právních předpisů, poptávky

  • nákladů, poptávky, nabídky

  • nákladů, poptávky, právních předpisů

  • nákladů, poptávky, konkurence

  Explanation

  Question 29 of 30

  1

  Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují:

  Select one of the following:

  • konkurenci v rámci managementu podniku

  • konkurenci mezi odvětvími

  • vyjednávací sílu zákazníků

  • konkurenci komplementárních výrobků

  Explanation

  Question 30 of 30

  1

  Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů

  Select one of the following:

  • True
  • False

  Explanation