La sil·laba: diftongs i hiats (Àlex Lluch)

Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated 11 months ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 5 years ago
306
2

Description

Activitat introductòria sobre el diftong: nivell 2n-3r ESO

Resource summary

Question Answer
Què és el diftong És la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba, i triftong la unió de tres vocals en una mateixa síl·laba
Activitat 1 Separa les síl·labes de les paraules següents tenint en compte que cada síl·laba conté una sola vocal
ànima à-ni-ma
capsa cap-sa
telèfon te-lè-fon
columna co-lum-na
resposta res-pos-ta
gimnàstica gim-nàs-tica
insecticida in-sec-ti-ci-da
suport su-port
branca bran-ca
carpeta car-pe-ta
indi in-di
ungla un-gla
simplicitat sim-pli-ci-tat
bolígraf bo-lí-graf
gramàtica gra-mà-ti-ca
cendrer cen-drer
trompa trom-pa
2014-08-11-184100_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-184530_1920x1080_scrot.png (image/png)
Activitat 3 Separa les paraules compostes i prefixades tenint en compte la seua formació
nosaltres nos-al-tres
desordre des-or-dre
celobert cel-o-bert
benestar ben-es-tar
vosaltres vos-al-tres
adhesiu ad-he-siu
milhomes mil-ho-mes
coincidir co-in-ci-dir
inhumà in-hu-mà
transatlàntic trans-at-làn-tic
besavi bes-a-vi
subespècie sub-es-pè-ci-e
inanimat in-a-ni-mat
exhumar ex-hu-mar
subhasta sub-has-ta
alhora al-ho-ra
Completa: 2014-08-11-185231_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-185417_1920x1080_scrot.png (image/png)
2014-08-11-185548_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-185720_1920x1080_scrot.png (image/png)
Activitat 5 Subratlla les agrupacions de vocals i separa les síl·labes de les següents paraules
2014-08-11-185548_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-185720_1920x1080_scrot.png (image/png)
Activitat 6 Subratlla el diftong i separa les síl·labes de les paraules de la taula següent
2014-08-11-190214_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-190307_1920x1080_scrot.png (image/png)
Activitat 7 Completa
2014-08-11-190003_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-190059_1920x1080_scrot.png (image/png)
Activitat 8 Classifica les següents paraules segons si sona o no sona la vocal u
2014-08-11-190435_1920x1080_scrot.png (image/png) 2014-08-11-190536_1920x1080_scrot.png (image/png)
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
La dièresi (Àlex Lluch): diftong i hiat
Àlex Lluch
Posició dels pronoms febles (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Errors ortogràfics sobre els dictats 1 (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Català grafies j/g
vinyet.albors201
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
Guionet i paraules compostes (Àlex Lluch)
Àlex Lluch