REPASO TEMA SEGURIDADE SOCIAL

fol garcia barbon
Flashcards by , created over 1 year ago

Repaso do tema de Seguridade Social de FOL

2
0
0
Tags
fol garcia barbon
Created by fol garcia barbon over 1 year ago
Seguridade Social 4 - Financiamento
André Cavallini
Constituição Federal - Seguridade Social - Artigo 194
André Cavallini
Sistema de Seguridade Social
Thiago Amério
Cold War Timeline
jacksearle
General Physiology of the Nervous System Physiology PMU 2nd Year
Med Student
Seguridade Social e o PAS
Clara Fonseca
Seguridade Social 3 - Organização e Princípios Constitucionais
André Cavallini
Previdência X Seguridade
André Cavallini
Seguridade Social 2 - Conceituação
André Cavallini
Seguridade Social 1 - Evolução no Brasil
André Cavallini
Question Answer
Podo recibir asistencia médica se nunca coticei? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Unha persoa que nunca cotizou, ten dereito a recibir algunha prestación? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
O tempo que estou de baixa, conta para a antigüidade? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Durante o tempo que estou de baixa o contrato está (elixe unha opción): a. Extinguido b. Suspendido Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
O tempo que estou de baixa, tense en conta para as pagas extras? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
En total, a duración máxima dunha baixa é de ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se estou de baixa por enfermidade común, para poder cobrar a prestación teño que ter cotizados polo menos ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se estou de baixa por enfermidade profesional ou accidente de calquera tipo, para poder cobrar a prestación teño que ter cotizados polo menos ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nunha baixa por enfermidade común, canto cobro os tres primeiros días? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nunha baixa por enfermidade profesional ou accidente laboral, canto cobro o primeiro días? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nunha baixa por enfermidade ou accidente común cobro o 60% da prestación ata o día... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nunha baixa por enfermidade ou accidente común cobro o 75% da prestación dende o día... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nunha baixa por enfermidade ou accidente profesional cobro o 75% da prestación dende o día... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Canto tempo teño para entregar un parte de alta na empresa? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Canto tempo teño para entregar un parte de baixa na empresa? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se unha persoa por accidente ou enfermidade sofre unha redución no seu rendemento igual ou maior ao 33% pero pode seguir realizando funcións fundamentais do traballo ten unha incapacidade permanente ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se unha persoa por accidente ou enfermidade non pode traballar na súa profesión pero si noutras ten unha incapacidade permanente ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se unha persoa por accidente ou enfermidade non pode traballar en ningunha profesión ten unha incapacidade permanente ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se unha persoa por accidente ou enfermidade non pode traballar en ningunha profesión e ademais necesita asistencia para a vida diaria ten unha incapacidade permanente ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Unha incapacidade permanente parcial dá dereito a unha pensión/indemnización (elixe unha) de 24 meses da BR Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Unha incapacidade permanente total dá dereito a unha pensión/indemnización (elixe unha) do 55% da BR Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Unha incapacidade permanente absoluta dá dereito a unha pensión/indemnización (elixe unha) do 100% da BR Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Unha gran invalidez dá dereito a unha pensión/indemnización (elixe unha) do 100% da BR e unha compensación do 45% da pensión/indemnización (elixe unha) para a asistencia Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se estou de baixa por maternidade cobro o .... da miña base reguladora Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se estou de baixa por paternidade cobro o .... da miña base reguladora Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
A baixa por maternidade dura... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
A baixa por paternidade dura ... Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Para poderme xubilar teño que ter cotizados polo menos ...... anos Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Completa cos porcentaxes no caso dunha xubilación: Polos primeiros 15 anos ...: % dende mes 1 ao 163 seguintes: ...% A partir do mes 164: .........% Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
No caso dunha viuvez, ao viuvo/a correspóndelle o .... da pensión. Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
NO caso de que a pensión de viuvez se teña que repartir entre varios/as ex, ao/á actual correspóndelle un .... % Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
As pensións de orfandade cóbranse ata os .... anos, salvo que estea estudiando e non teña ingresos superiores ao SMI que neste caso é ata os ... anos Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
A pensión de orfandade é do ....% sendo máximo o ....% para cada fillo/a Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se me vou voluntariamente dun traballo, teño dereito a cobrar a prestación por desemprego? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Canto tempo teño para solicitar o paro? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Canto tempo teño que ter cotizado como mínimo para cobrar o paro? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se teño un ano cotizado, teño dereito a .... meses de paro Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Como máximo poderei cobrar o paro durante ... meses/anos Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Canto cobro os primeiros 6 meses de paro? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
A partir do sexto mes de paro, canto cobro? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
É obrigatorio para un traballador/a estar afiliado á Seguridade Social ou pode decidir non facelo? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Un traballador sofre unha doenza muscular como consecuencia do traballo que realiza es está de baixa, canto debería cobrar? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Adrián sofre un accidente de moto no camiño do traballo á casa, ten dereito a baixa? de que tipo? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Na baixa por maternidade, cando tempo ten que disfrutar obrigatoriamente a nai? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Cantas pagas ten un xubilado? 12 ou 14? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se unha persoa que ten unha pensión de viuvez se casa de novo (ou se fai parella de feito), perde a pensión? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Se un traballador durante as vacacións inicia unha baixa, perde eses días de vacacións? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)
Nas pensións de xubilación, existe unha pensión máxima? Nariz Paiaso (binary/octet-stream)