Emilie Mathisen
Flashcards by , created 6 months ago

Language

11
0
0
Tags
Emilie Mathisen
Created by Emilie Mathisen 6 months ago
Letters and Essays Topics
Kanza Rehan
Subject Topics
Jessie Howes
GCSE Subjects
Jeb7
20 Study Hacks To Improve Your Memory
jen.sch.ca
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
GCSE Subjects
KimberleyC
ExamTime's Getting Started Guide
PatrickNoonan
P.E Yr 9 flowchart
Gabriel10
chemistry as level topic 4 - , group 1 and 2
Talya Hambling
Connecting to The Internet and Search Engines
Henry Cookson
Question Answer
Forklar eksplisitt språk Det som direkte (bokstavelig talt) leses i setningen -> Surface structure. Fonologi, morfologi og syntaks. "Er Knut hjemme?"
Fordeler og ulemper med eksplisitt språk Fordeler: - Direkte - Ikke åpent for misforståelser Ulemper: - Kan ikke forklare alt (derfor man bruker metaforer)
Forklar implisitt språk Lese mellom linjene, budskap -> deep structure. Semantikk, pragmatikk og diskurs. "Er Knut der?" - mener egentlig: Kan jeg snakke med Knut? Dikt, emojis.
Fordeler og ulemper med implisitt språk Fordeler: - Et rikt språk med mange muligheter - Åpner for estetikk, humor osv. Ulemper: - Forenkle kommunikasjon (Knut) - Kommunikasjonsproblemer - misforståelser eller problemer med å forstå et budskap
3 modeller for forståelse av tekst Surface structure, text-based og situational.
Hva er surface structure modell? Lære (motsetning til huske), altså gjenfortelle noe vi har lest. Man kan gjenfortelle en tekst uten å ha lært noe.
Hva er text-based modell? Litt (!) dypere enn surface, her legges merke til morfemer og syntaks, fører til "overfladisk læring", men kan i noen tilfeller styrke makrostruktur (bruke kunnskap til å løse problemer?). Vanskelig å løse nye problemer basert på denne kunnskapen.
Hva er situational modell? Dypere læring, kan ansees som skjemaer når text-based blir en del an annen kunnskap. Fører til bredere, mer bearbeidet makro-system (eks. evne til å ikke bare gjenfortelle, men også bruke kunnskapen til å løse nye problemer).
Hva er fonologi? Lyd og rytme språk og deres forhold til hverandre. Fonem: minste lydsegment som kan endre betydning av et ord TOT fenomenet
Hva er morfologi? Ord, hvordan ordet er oppbygd og hvordan det er dannet av mindre enheter (morfemer)
Hva er syntaks? Hvordan man setter ord sammen og forholdet mellom leddene i en setning.
Hva er semantikk? Studiet av språkets mening, betydning, innhold, sammenheng mellom ord.
Hva er pragmatikk? Å bruke språk på en spesiell måte i en spes situasjon. Hvordan kontekst bidrar til mening.
Hvilke modeller forklarer ord og hvordan vi innkoder/gjenhenter dem? Semantiske modeller: Hierarkiske modeller og Spredningsmodell Leksikalske modeller: Searching model, Logogen modell og Kohort modell
Hva er Hierarkisk nettverksmodell? Semantisk modell på ord, innkoding og gjenhenting. Knyttet til semantisk hukommelse. Ord sorteres etter frekvens og typikalitet i noder som er plassert høyere og lavere ift hverandre. Basic-level terms: et nivå på midten der alle distinksjonstrekk er Pga. cognitive economy ble det antatt at informasjon kun ble lagret på ett sted i nettverket (i den høyeste noden: "fugl puster" lagres i dyr, ikke fugl) Problem: er for rigid
Hva er Spredningsmodell? Semantisk modell på ord, innkoding og gjenhenting. Ord representert som et nettverk, ikke hierarkisk men web-like system av noder, der avstand mellom disse bestemmes av relevans og andre trekk. Stimuli -> parallell aktivering -> spredning. 3 nivåer: 1. Konseptuelt - noder representerer et konsept. Noder er koblet til andre noder med ulike relasjoner. 2. Lemma - syntaks aspektet av ordkunnskap. 3. Lexeme - fonologisk aspekt Problem: begrenset modell
Hva er Searching model? En leksikalsk modell på ord, innkoding og gjenhenting. Organisert etter frekvens og søker etter ord hierarkisk, trigget av stimuli. Gjenkjenningssystem delt inn i stavelse og lyd. Info fra leksikon satt inn i mer generelle system, slik at syntaks og semantisk info kan trigge aktivering
Hva er Logoen modell? En leksikalsk modell på ord, innkoding og gjenhenting. Parallell prosessering der alle ord aktiveres, men trigges i ulik grad (mens setningen pågår). Hvert ord representeres av et logogen: spesifiserer ordets attributter. Aktiveres på 2 parallelle måter: sensorisk input eller kontekstuell informasjon. Input blir oppdaget og matchet med et logogen. Aktivert logogen = gjenkjennelse. Knyttet til priming
Hva er Kohort modell? En leksikalsk modell på ord, innkoding og gjenhenting. Den fyldigere modellen. Er designet for å ta hensyn til auditiv ordgjenkjennelse. Som lyttende er vi sensitive til gjenkjennelses punktet. Modellen forklarer i større grad den fulle skalaen av faktorer som påvirker leksikalsk tilgang. Tar hensyn til hvordan tonefall påvirker ord. Prosess starter B-U og så T-D. 3 stadier: 1 - word-initial cohort. 2 - velge medlem og analysere. 3 - det valgte medlem integreres i semantisk kontekst
Hvilke faktorer påvirker leksikalsk tilgang? Frekvens, fonologisk struktur, syntaks kategori, morfologisk struktur, semantisk relaterte ord, alternative betydninger
Hva er lexical ambiguity? Ett ord kan tolkes på flere måter/ha flere betydninger
Når er språk tvetydig, og forskning på dette Fonem monitorering teknikk, T-D, B-U, kryss-modal leksikalsk oppgave, dominant eller frekvent betydning, kontekst, syntaks, semantikk (forventninger), pragmatikk, diskurs Forskning: Bartlett: indianer historien. The Whorf hypothesis
Hva er Whorf hypotesen? Språk former tankemønster. Lingvistiske kategorier lager kognitive kategorier. Lingvistisk determinisme og lingvistisk relativitet. Differensiering: ant ord i et domene i et språk (kritikk: ant ord varierer med hvordan vi definerer det, morfemer) Ulik grammatikk i språk: morfemer, SVO, form og substans. Denne hypotesen har ikke overbevist folk
Hvordan påvirker språk tenkning? Whorf hypotesen. Leksikalsk (Fargebegreper, tall/tellesystem, objektbegreper, spatiale begreper) og grammatiske (kjønn) påvirkninger.