Industriell ekonomi

Stina Berg
Flashcards by Stina Berg, updated more than 1 year ago
Stina Berg
Created by Stina Berg over 1 year ago
17
0

Description

Industriell ekonomi Flashcards on Industriell ekonomi, created by Stina Berg on 03/27/2019.

Resource summary

Question Answer
Grundläggande begrepp: Företag "En organisation som samordnar arbetskraft, realkapital, teknik, information och kunskap för att producera varor och tjänster"
Grundläggande begrepp: Ekonomi Hushållning och begränsade resurser. Frågor som generellt har med resurser och deras hantering och fördelning att göra.
Grundläggande begrepp: Företagsekonomi Läran om företags hushållande med begränsade resurser. (wiki)
Grundläggande begrepp: Resurser Kapital, maskiner (för tillverkning), material, arbetskraft, information och kunskap.
Effektivitet Grad av måluppfyllelse
Inre effektivitet Att göra saker rätt - produktivitet
Yttre effektivitet Att göra rätt saker - måluppfyllelse
Produktivitet Antal maskinarbetade produkter i förhållande till antalet förbrukade maskinbearbetningstimmar eller antal debiterade konsulttimmar i förhållande till antalet arbetade timmar för en konsult (prestationer i förhållande till resursförbrukning.
Beskriv utgift När ett företag köper en vara eller tjänst uppstår en utgift, det som företaget skall betala till den som man köper varan eller tjänsten av. När t ex företaget får leverantörsfakturan bokförs utgiften.
Beskriv kostnad En kostnad är en periodiserad utgift, d v s man har fördelat utgiften till den eller de perioder den avser (t ex då varan levererats eller tjänsten har utförts).
Beskriv utbetalning När företaget betalar för den vara eller tjänst som man har köpt gör man en utbetalning till leverantören. Ofta betalar företaget då en leverantörsfaktura och utbetalningen bokförs som en minskning av leverantörsskulderna i företaget.
Beskriv påläggsprocent Beräknas alltid som en procentsats av den ingående varukostnaden [IVK] och erhålls genom att pålägget divideras med IVK. Påläggsprocent = pålägg i kronor ÷ ingående varukostnad [IVK]. Pålägg i kronor i täljaren. Du använder IVK i nämnaren.
Beskriv marginalprocent Beräknas alltid som en procentsats av försäljningspriset och erhålls genom att marginalen i kronor divideras med försäljningspriset. Marginalprocent = marginal i kronor ÷ försäljningspriset. Marginal i kronor i täljaren. Du använder försäljningspriset i nämnaren.
Känslighetsanalys kan användas som beslutsunderlag för en investering. Ge två exempel på annan information som också är användbara vid investering. Driftsäkerhet Underhåll Garantitid Utbildning Mijövänligt
Beskriv tre saker som karakteriserar ett aktiebolag. Juridisk person, Ansvaret begränsas till aktiekapitalet, bildas av en eller flera personer, styrelse och revisor behövs (revisor beror på storleken), ägarna saknar personligt ansvar.
I årsredovisningslagen finns det angivet vilka delar en årsredovisning ska bestå av. Vilka är det? Balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse.
Förklara begreppet affärshändelse. En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på ett företags förmögenhet och/eller sammansättning.
Förklara skillnaden mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital. I aktiebolag och ekonomiska föreningar skiljer man mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital måste användas inom företaget, och får alltså inte användas för vinstutdelning. Den övriga delen av det egna kapitalet, så kallat fritt eget kapital, kan företagets ägare fritt förfoga över, till exempel för utdelning till aktieägarna. Fritt eget kapital omfattar balanserad vinst och årets vinst.
Vilka förenklingar och antaganden görs vid linjär programmering? Alla samband är linjära Endast en målfunktion (minimeras eller maximeras) - tex: max TTB kortsiktigt eller maximera marknadsandel på långsikt behöver inte ligga i linje med att maximera TTB på kort sikt (målprogrammering) Kontinuerliga variabler uttrycks i heldal (diskreta) Deterministiskt kända (eg. fördelning, alltid samma resursåtgång Statisk
Balansräkningens tillgångssida består av två typer av tillgångar. Vilka är de och hur definieras de? Anläggningstillgångar - tillgångar som är avsedda att användas eller innehas stadigvarande i rörelsen. Med andra ord de långfristiga tillgångarna. Vidare finns tre olika typer av anläggningstillgångar: immateriella, materiella och finansiella. Omsättningstillgångar - är de tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel.
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
Mind Maps with GoConqr
Elysa Din
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 12.
Nikola Truong
Planificacion urbana y actores sociales
Pepe Flores
CICLOS ECONOMICOS CLASICOS EN MEXICO:EL CASO DE SINALOA Y SONORA, 1900-1996
JOSE ANGEL MORALES
Mapas mentales con ExamTime
VERO FONSECA
TRASTORNO DE LA AFECTIVIDAD
Elizabeth Flores
1. DEFINICIÓN DEL QUIEBRE 2. ESCUCHA E INDAGACIÓN
Stefany De la cruz
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas