Литературни термини - 7 клас

Вера Ценкова
Flashcards by , created over 5 years ago

термини

1687
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 5 years ago
Паисиевата история 6г
Вера Ценкова
Литературни родове и жанрове
Вера Ценкова
Древнерусская литература
Русская Литература_9
FORM AND STRUCTURE: ROMEO AND JULIET
Sarah Soler
GCSE Physics Revision notes
Megan McDonald
Тест - "Една българка"
Вера Ценкова
Понятия - литература
Вера Ценкова
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Понятия - литература_5-1
Вера Ценкова
Литература
Вера Ценкова
Question Answer
алегория Художествен похват - чрез конкретен образ се изразява някаква идея. Дума, израз или словосъчетание с преносен смисъл
басня Кратко литературно епическо произведение с изобличително и поучително съдържание. Разказва история със сатиричен характер, осмиваща недостатъците на хората, представени чрез образи на животни.
реторика ораторско изкуство
реторични фигури Фигури на речта, правят словото по-емоционално и изразително. Употребяват се в реториката.
реторичен въпрос реторична фигура - въпрос, съдържащ в себе си отговора.
реторично обръщение реторична фигура - обръщение към въображаем слушател, нещо неодушевено, абстрактно понятие
реторично възклицание реторична фигура - израз на чувство, отношение към някакво явление от действителността
рима /от гр.е - ритъм, съгласуваност/ звукосъчетание, повтарящо се в края на стиховете - придава ритмичност и мелодичност
сатира Лит.похват - със средствата на смеха се критикуват недостатъци или пороци. Посочва ги, за да постигне промяна. Най-често има характер на морален урок.
инверсия /от лат. -"преместване, преобръщане"/ Реторична фигура. Разместване на думите с цел да се подчертае значението им или да се засили емоционалното въздействие
метафора /от гр.ез. - "пренасяне"/ Пренасяне на черти от един предмет или явление върху друг в резултат на сходство или прилика.
метонимия Дума или израз с преносно значение. Названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет на основата на някакво подобие или заместване на предмета с названието на материала, от който е направен.
синекдоха Вид метонимия. Означаване на цялото с негова част.
силабическо стихосложение /от гр. ез. - "силабе" - "сричка"/ Стихотворна система, която се изгражда на принципа на еднакъв брой срички във всеки стих, разделени на ритмични групи с помощта на цезура.
цезура /от лат. език - "разсичане"/ Пауза в стих, с помощта на която се открояват различните му ритмични групи.
постоянен епитет епитет, който се употребява винаги с дадено съществително и образува с него неделима цялост.
антитеза /от гр. ез. - "противопоставяне"/ Стилен похват - свързване или съпоставяне на противоположни образи, идеи, чувства.