Понятия - литература_5-1

Вера Ценкова
Flashcards by , created over 3 years ago

Основни понятия

1287
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 3 years ago
Вера Ценкова
Copied by Вера Ценкова over 3 years ago
Вера Ценкова
Copied by Вера Ценкова over 3 years ago
Паисиевата история 6г
Вера Ценкова
Литературни родове и жанрове
Вера Ценкова
Древнерусская литература
Русская Литература_9
Organelles and their functions
handrews
Year 11 Psychology - Intro to Psychology and Research Methods
stephanie-vee
Тест - "Една българка"
Вера Ценкова
Литературни термини - 7 клас
Вера Ценкова
Информация и ИТ
Надежда Андонова
Човекът и фантазията
Вера Ценкова
Литература
Вера Ценкова
Question Answer
мит Слово, разказ, свещен, достоверен текст за създателите си, обясняващ възникването и устройството на света.
художествена условност Вид споразумение, че всичко, написано в словесното изкуство, е измислено.
Библията /Свещеното писание/ Сборник от 77 книги, считани за избрани от Бог да направят посланията му достояние на хората. *От гр.е - "книга, написана на папирус".
Старият завет Първата част от Библията, разказваща за сътворението на света и човека, за събития и личности от древната еврейска история.
Новият завет Втората част от Библията, рзказваща за раждането, учението, разпятието и възкръсването на Христос.
легенда Устен, фантастичен разказ, служи повече за забавление и поука.
Вахагн * върховно арменско божество *повелител на мълниите, небето, слънцето и огъня.
Имир *скандинавско божество * леден великан, първото живо митично същество.
фолклор *народна мъдрост, народно знание * от англ. "folk" - народ и "lore" - знание, наука
фолклор - широк смисъл цялата култура на народа - народни вярвания, знания, обичаи, изкуство
фолклор - тесен смисъл *фолклорна словесност
Световното дърво, космическото дърво Символичен образ, посредник /медиатор/ между трите свята.
Великден Най-големият християнски празник. Честват се Възкресение Христово /християнски аспект/ и възкръсването на природата / езически аспект/.
Великденското яйце Символизира живота и прераждането.
Свети Георги *Християнски светец, победоносец, покровител на овчарите и стадата, на земеделието и плодородието. *Фолклорен юнак, побеждаващ зли чудовища, олицетворяващи лоши природни сили, води лятото.
Свети Димитър *Християнски светец, смятан за покровител на българския царски род-Асеневци; *фолклорен образ, брат-близнак на Св.Георги, води зимата.
художествен образ Обобщено, художествено изображение на света и човека във формата на конкретно, индивидуално явление.
Крали Марко *Главният герой в юнашките народни песни. *Хиперболизиран народен защитник.
фолклорна словесност - особености *устно народно творчество *колективно *анонимно *вариативно
фолклорни творби - видове * приказки *песни /митически, битови, юнашки, хайдушки, обредни/ *легенди и предания *пословици и поговорки *гатанки *заклинания
пейзаж Описание на природна картина с различна художествена задача.
Гергьовден *най-големят български пролетен празник *почита се св. Георги *преход от зимата към лятото * нар. поверие - "небето се отваря", земята и небето се сближават
бит начин на живот, условия, привички, обичаи, присъщи на определена човешка общност
род общност от хора с общи предци, минало и традиции
фолклорна песен * словесна фолклорна творба в стихотворна форма
епически песни разказват случка
лирически песни преобладават чувства и настроения
лироепически песни съчетават разказ и чувства
хипербола *художествен похват * преувеличение на качества, действия, образи и др., за да се подчертае най-същественото, да се изрази отношение
епитет * художествено определение на съществен признак на предмет или явление * с изобразителна или изразителна функция /постига се по-голяма образност и внушение/
постоянен епитет * във фолклорното творчество *повтарят се към едни и същи определяеми
предание *фолклорни текстове *предава се като видяно и чуто * възприема се като истина, която трябва да бъде запазена * не е свещен текст * герои - исторически или значими личности и събития * история, в която са заличени границите между историческа истина и художествена измислица
силабическо стихосложение /от гр. ез. - "силабе" - "сричка"/ Стихотворна система, която се изгражда на принципа на еднакъв брой срички във всеки стих, разделени на ритмични групи с помощта на цезура.
цезура /от лат. език - "разсичане"/ Пауза в стих, с помощта на която се открояват различните му ритмични групи.
постоянен епитет епитет, който се употребява винаги с дадено съществително и образува с него неделима цялост.
повествование * разказ *разказва се една или няколко случки
повествователни текстове - видове * разказ * повест * роман * приказка * легенда * предание
сюжет система от случки и събития, в която се проследява развитието на действието и се разкриват човешки характери и взаимоотношения
епизод звено в събитийната верига, отделна случка в развитието на сюжета, относително самостоятелна и завършена част от текста
извънсюжетни елементи * описания * природни картина * разсъждения
композиция постройката, подреждането, взаимовръзката и взаимозависимостта на всички части на текста
повествовател /разказвач/ този, който води разказа в текста * може да съвпада или не с автора на текста
обичай стар, общоприет навик, дълбоко вкоренен в бита на хората, предава се от поколение на поколение
обред действие, съпровождащо народен обичай
ритуал установен ред, по който се извършват обредните действия
бъдник специално подбрано и запалено на Бъдни вечер дъбово дръвче, което гори през цялата нощ, свързано е с образа на световното дърво - връзка между небето и земята
коледари *група неженени момци, водачът им е по-възрастен, женен мъж /станеник, цар/ * обхождат домовете, изпълняват коледарски песни за прослава на стопаните и благопожелания * празнично облечени с ямурлуци и накичени калпаци
пословици кратки народни умотворения * народна мъдрост, изказана в кратка стегната форма * думите не могат да се заменят със синоними
поговорки * фолклорни умотворения /по-кратки/ * едно изречение или израз с преносно значение
протагонист основен герой във фантастичната приказка
антагонист вредител, основен противник на героя във фантастичната приказка
лъжегерой фалшив претендент във фантастичната приказка
сравнение * художествено средство * основава се на съпоставка на предмет или явление с друг предмет или явление * пряко сравнение * отрицателно сравнение
балада Стихотворна творба Драматично събитие Необичайна случка Тежко изпитание за героите Силни преживявания Своеобразно продължение на живота след смъртта на героя
алегория * от гр.ез. - иносказание *художествен похват - с помощта на конкретни герои, ситуации и събития се представят абстрактни, отвлечени идеи или понятия * говори се и се изобразява едно, а сее разбира друго
балада * стихотворна творба *тайнственост и напрежение *необикновено събитие *героите - в изключителни обстоятелства с трагични последици