Phrases for Sylwia & Robert (Sept-Dec 2016)

Mariola Hejduk
Flashcards by Mariola Hejduk, updated more than 1 year ago
Mariola Hejduk
Created by Mariola Hejduk over 3 years ago
14
1

Description

practise your pronunciation and collocations
Tags

Resource summary

Question Answer
receive a message otrzymać wiadomość
remember to close the door pamiętać zamknąć drzwi
make a decision podjąć decyzję
make a choice wybrać
make a unique contribution to the company dać unikalny wkład w firmę
be on time być na czas
make excuses robić wymówki
do my best robić wszystko co w mojej mocy
do me a favour zrób mi przusługę
have a look spójrz
I want you to leave me alone. Chcę żebyś zostawił mnie samą.
have fun bawić się dobrze
make fun out of me robić ze mnie pośmiewisko
have a go spróbować
have a word with a boss zamienić słowo z szefem
have difficulties with speaking English mieć trudności z mówieniem po angielsku
5 days in a row 5 dni z rzędu
come back home wracać do domu
lose weight chudnąć
talk with each other rozmawiać ze sobą
I'm sick of my diet mam dosyć mojej diety
determined zdeterminowany
I got mixed up. coś mi się pomyliło.
earnings zarobki
I want to have peace and quiet. Chcę mieć święty spokój.
make friends zaprzyjaźniać się
haggle over the price targować się o cenę
notice changes for the better zauważać zmiany na lepsze
foreigners obcokrajowcy
my mind went blank pustka w głowie
I'm worried about my work jestem zaniepokojony moją pracą
I'm interested in working for you jestem zainteresowany pracowaniem dla was
I've had my hair done byłam u fryzjera zrobić włosy
I'm good at solving problems jestem dobry w rozwiązywaniu problemów
impatient niecierpliwy
I'm sorry for being late przepraszam za spóźnienie
book in advance zarezerwować z wyprzedzeniem
considerable expertise in working with specialist programmes pokaźna ekspertyza w pracowaniu ze specjalistycznymi programami
buy online kupować na internecie
get a good deal złapać okazję
in the morning in the afternoon in the evening rano po południu wieczorem
at risk (of) zagrożony ryzykiem
we looked at each other patrzyliśmy się na siebie
She's such a nice person! Ona jest taką miłą osobą!
I haven't seen you for ages! NIe widziałam cię od wieków!
a variety of... rożnorodność (czegoś)
have influence on mieć wpływ na
prevent an accident at work zapobiec wypadkowi w pracy
to be concerned about martwić się o
There is no need to concern. Nie ma powodu do zmartwień.
distinguish between rozróżniać pomiędzy
affect something/somebody wpływać na coś/kogoś
indicate a change wskazuje na zmianę
related to odnoszący się do
increase zwiększać
violent crime brutane przestępstwo
tolerant society tolerancyjne społeczeństwo
ensure something/somebody zapewnić coś/kogoś
possibility możliwość
tackle crime zwalczać przestępczość
regarding odnoszący się do
I'm available on my phone. Jestem dostępny pod telefonem.
continue to kontynuować
reduction in crime zmniejszenie przestępczości
give feedback dawać opinię
I value your contributions to the company. Doceniam twój wkład w firmę.
prepare przygotować
a household gospodarstwo domowe
a community lokalna społeczność
get involved in something zaangażować się w coś
be overweight mieć nadwagę (nie używać fat!)
pick on somebody czepiać się kogoś
heartburn zgaga
give birth to rodzić
at the latest najpóźniej
workmate kolega z pracy
go for a trip jechać na wycieczkę
cottage cheese biały ser
when I turned 15 kiedy skończyłem 15 lat
it was a surprise to me to była niespodzianka
it was very surprising to było bardzo zaskakujące
humid wilgotny
Show full summary Hide full summary

Similar

Англійські ідіоми та цікаві вирази
Tetiana Bilokin
Useful words and Phrases
tweety_rcj12
Welsh Past Tense Phrases
Keera
flashcards
Klaudia Sz.
French Technology Phrases
Naomi Anderson
Welsh Future Tense Phrases
Keera
History of Medicine: Key Phrases
Nuala Glasheen
Polish cases (nouns)
Diego Pérez Martín
French - Edexcel - GCSE - Time Expressions Flashcards
Josh Anderson
Interro français
Mario144 Mario
La Voyage Phrases
Oliver Hall