Comptabilitat (T.6 EIE)

tonako8
Flashcards by tonako8, updated more than 1 year ago
tonako8
Created by tonako8 over 6 years ago
68
0

Description

Anàlisi Econòmica i Financera

Resource summary

Question Answer
Com es calcula la ràtio de solvència d'una empresa? Dividint l'actiu corrent entre el passiu corrent.
Diem que una empresa té una situació patrimonial de màxima estabilitat quan: Tot el seu actiu ha estat finançat amb fons propis i no existeix passiu
Una patent és un element patrimonial d'una empresa que forma part de: Immobilitzat intangible.
.Quan el fons de maniobra és negatiu, indica que: L'actiu corrent és menor que el passiu corrent.
Com s'anomena la part de l'actiu corrent que està financiada amb el patrimoni net i el passiu no corrent? Fons de maniobra.
Com s'ordenen les submasses que formen l'actiu corrent d'una empresa? Existències, deutors comercials i altres comptes a cobrar, inversions financeres a curt termini i efectiu.
El Pla General Comptable és: Un text legal que regula la comptabilitat de les empreses i és d'obligat compliment.
Quin és el valor recomenat en una ràtio de solència? Entre 1 i 2.
Com anomenem els fons aportats pels socis a l'empresa més els beneficis generats i no distribuïts? Patrimoni net.
Quin dels següents llibres comptables és voluntari? El llibre major
Com s'anomena el conjunt de recursos financers posats a disposició de l'empresa per terceres persones i que cal retornar en un període superior a un exercici econòmic? Passiu no corrent.
Com s'anomena el conjunt de béns i drets propietat de l'empresa? Actiu.
Si a l'actiu corrent li restem el passiu corrent, obtenim: El fons de maniobra.
Com s'anomena el document comptable voluntari per a les Pimes que proporciona informació sobre els moviments de tresoreria realitzats durant l'exercici econòmic? L'estat de fluxos d'efectiu.
La comptabilitat pot ser de diversos tipus, però no: Comptabilitat de costos.
Com s'anomena la ràtio obtinguda després de dividir l'efectiu que té una empresa i el seu passiu corrent? Ràtio de tresoreria.
La ràtio de rendibilitat financera d'una empresa relaciona: El benefici abans d'interessos i impostos amb l'actiu total.
La ràtio que mesura la relació entre els recursos aliens d'una empresa amb els seus recursos propis es denomina: Ràtio d'endeutament total.
Quina és l'equivalència fonamental de la representació del patrimoni net d'una empresa? (BDO) Patrimoni net = béns + drets – obligacions.
Com es calcula la ràtio de liquiditat d'una empresa? Dividint els cobraments pendents dels seus clients més l'efectiu entre el seu passiu corrent
En quina part del balanç d'una empresa es recullen les reserves? Al patrimoni net dins dels fons propis.
Quan en el balanç d'una empresa l'actiu corrent és major que el passiu corrent, diem que: L'empresa presenta estabilitat financera.
La ràtio de rendibilitat financera d'una empresa relaciona: El benefici net amb el patrimoni net.
Com s'anomena la ràtio obtinguda després de dividir l'actiu total d'una empresa entre el seu passiu total? De solvència.
El Pla General Comptable és: Un text legal que regula la comptabilitat de les empreses i és d'obligat compliment.
.Com s'anomena el document comptable que reflecteix el resultat de l'exercici obtingut per la difèrencia entre ingressos i les despeses que s'han prodüit a l'empresa? L'estat de canvis en el patrimoni net.
Show full summary Hide full summary

Similar

Cuestionario-Entorno de La Empresa
rut.vallo.fernan
Tema1.Empresa y su entorno Lorena
lorena_c_19
AUTOANÁLISIS
thenicotain28
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Miriam Sanz
GESTIÓN FISCAL
Miriam Sanz
Gestión administrativa
iviyohane
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
iviyohane
RRHH en la empresa. Gestión de personal
Juan M Berrocal
Organigrama Insta PC
guille nc
ABP PARA EIE
Pilar Rodríguez
AUTOANÁLISIS
francogarciaana