Istorijos egzui. Asmenybės.

Mykolas Jankaiti
Flashcards by Mykolas Jankaiti, updated more than 1 year ago
Mykolas Jankaiti
Created by Mykolas Jankaiti almost 7 years ago
662
0

Description

Visos 84 egzamino programoje esančios asmenybės.

Resource summary

Question Answer
Vytautas Didysis - LDK didysis kunigaikštis. Jo laikais Lietuva pasiekė didžiausią galybę; buvo įveikti kryžiuočiai. XIV-XVa
Mindaugas - Lietuvos valstybės įkūrėjas. Lietuvos karalius. XIIIa.
Gediminas - LDK didysis kunigaikštis, Vilniaus, kaip sostinės, įkūrėjas, diplomatinėmis ir karinėmis priemonėmis stiprino LDK. XIV a.
Algirdas - Gedimino sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis. Prisijungė rusų žemių, kovėsi su mongolais-totoriais, XIV a.
Kęstutis - Gedimino sūnus, Algirdo pagalbininkas. Trakų ir Žemaitijos valdovas. Lietuvos didysis kunigaikštis XIV a.
Jogaila - LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius, pasirašė Krėvos sutartį; pakrikštijo Lietuvą, išleido pirmas privilegijs. XIV a.
Kazimieras Jogailaitis - Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius. Savo privilegijomis išplėtė Ponų Tarybos vaidmenį, pradėjo įbaudžiavinimą. Patvirtino pirmą teisės rinkinį Lietuvoje - Kazimiero teisyną. XV a.
Aleksandras - LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius. Privilegijomis išplėtė Ponų Tarybos vaidmenį, stiprino amatų ir prekybos raidą. Jo laikais plėtėsi bajorų teisės ir dalyvavimas valdyme - ėmė rinktis Lietuvos bajorų seimai. XV-XVI a. sandūra.
Kristupas Kolumbas - italų kilmės Ispanijos keliautojas ir atradėjas, atrado amerika 1492 m.
Vaskas da Gama - portugalų atradėjas, atradęs jūrų kelią į Indiją 1498 m.
Ferdinandas Magelanas - ispanų keliautojas, atradėjas, jo suorganizuota flotilė apiplaukė pasaulį. XVI a.
Martinas Liuteris - vokiečių mąstytojas, teologas, reformacijos pradininkas. XVI a.
Johanas Gutenbergas - vokiečių spaustuvininkas, XV a. vid. pagamino rankinį raidžių - judančių literų - liejimo prietaisą ir rankinį spaustuvės atspaudų presą.
Mikalojus Kopernikas - lenkų kilmės astronomas, heliocentrizmo autorius. XV-XVI a. sandūra.
Leonardas da Vinčis - italų dailininkas, iradėjas. XV a.
Nikolas Makiavelis - Italijos politinis veikėjas, istorikas, filosofas ir rašytojas, absoliutizmo teorijos kūrėjas, pirmo politologijos vadovėlio autorius. XVI a
Abraomas Kulvietis - Lietuvos protestantas, aukštesniosios mokyklos Vilniuje steigėjas, Karaliaučiaus universiteto profesorius. XVI a.
Martynas Mažvydas - Mažosios Lietuvos protestantų veikėjas, pirmos lietuviškos spausdintos knygos "Katekizmas" (1547 m.) autorius.
Mikalojus Daukša - Lietuvos katalikų veikėjas, "Postilės" autorius. XVI a.
Žygimantas Augustas - LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius, ATR pirmasis valdovas, Renesanso kultūros puoselėtojas Lietuvoje, pasirašė Liublino uniją. XVI a.
Mikalojus Radvila Rudasis - Biržų ir Dubingių kunigaikštis, LDK etmonas, Vilniaus vaivada, kancleris, reformacijos veikėjas, mokyklų steigėjas, lietuvybės puoselėtojas. Vadovavo lietuviams Liublino derybose. XVI a.
Jonas Chodkevičius - LDK etmonas, Žemaičių seniūnas, Lietuvos delegacijos Liublino seime vadovas. Rūpinosi katalikybės sklaida, švietimu. XVI a.
Steponas Batoras - ATR vengrų kilmės karalius, privilegija patvirtino Vilniaus universiteto įkūrimą. XVI a.
Pranciškus Skorina - XVI a. 3-io deš. pradžioje Vilniuje įkūrė pirmąją spaustuvę LDK. Leidiniams rašė pratarmes, pastabas. Laikomas senosios baltarusių literatūros kūrėju.
Motiejus Strijkovskis - lenkų kilmės istorikas. Parašė pirmą Karaliaučiuje išspausdintą Lietuvos istoriją - "Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronika"
Kazimeras Semenavičius - LDK bajoras, karininkas, inžinierius, raketų išradėjas ir konstruktorius. XVII a.
Motiejus Kazimieras Sarbievijus - poetas, VU profesorius. XVI-XVII a. sandūra.
Žanas Žakas Ruso - prancūzų švietėjas, smerkęs socialinę nelygybę, išaukšinęs resupbilką, kaip geriausią valdymo formą. XVIII a.
Šarlis Luji Monteskjė - prancūzų švietėjas, veikalo "Apie įstatymų dvasią" autorius, sukūręs trijų valdžių principą. XVIII a.
Maksimilijenas Robespjeras - jakobinų lyderis, Prancūzijos diktatorius, išplėtojęs terorą. XVII a.
Napoleonas Bonapartas - Prancūzijos generolas, konsulas, imperatorius. Pasižymėjo vidaus reformomis ir savo kariniais žygiais. XVIII-XIX a. sandūra
Stanislovas Augustas Poniatovskis - ATR paskutinis karalius, jo valdymo metais priimta 1791-05-03 Konstitucija.
Tadas Kosciuška - 1794 m. sukilimo ATR vadas.
Jokūbas Jasinskis - 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas.
Otas fon Bismarkas - XIX a. antros pusės Vokietijos diplomatas, kancleris, Vokietijos suvienijimo organizatorius.
Zigmantas Sierakauskas - vienas iš 1863-1864 m. sukilimo vadų.
Konstantinas Kalinauskas - vienas iš 1863-1864 m. sukilimo vadų.
Antanas Mackevičius - katalikų dvasininkas, vienas iš 1863-1864 m. sukilimo vadų.
Jurgis Bielinis - lietuvių spaudos draudimo metais - knygnešys. XIX a.
Jonas Basanavičius - lietuvių tautos patriarchas, gydytojas, rašytojas, istorikas. 1883 m. pradėjo leisti laikraštį "Aušra".
Vincas Kudirka - lietuvių tautinio atgimimo XIX a. antroje pusėje veikėjas, "Varpo" leidėjas ir redaktorius; Tautinės giesmės autorius.
Juozas Tumas-Vaižgantas - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, rašytojas, laikraščių leidėjas, katalikų dvasininkas. XIX-XX a. sandūra
Adomas Mickevičius - lietuvių kilmės lenkų poetas romantikas, poezijai įkvėpimo sėmėsi iš Lietuvos praeities; slaptų draugijų VU narys. XIX a.
Simonas Daukantas - rašytojas, istorikas, Žemaičių tautinio sąjūdžio XIX a. pirmoje pusėje dalyvis. Pirmos Lietuvos istorijos lietuviškai autorius.
Motiejus Valančius - Žemaičių vyskupas, rašytojas, Žemaičių tautinio sąjūdžio XIX a. pirmoje pusėje dalyvis, blaivybės sąjūdžio įkvėpėjas, mecenatas, parapinių mokyklų tinklo steigėjas, lietuviškų knygų spausdinimo Mažojoje Lietuvoje ir gabenimo į Didžiąją Lietuvą organizatorius.
Vincas Pietaris - gydytojas, rašytojas, pirmo lietuviško istorinio romano autorius. XIX-XX a. sandūra
Maironis (Jonas Mačiulis) - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, poetas neoromantikas, katalikų dvasininkas. XIX-XX a. sandūra
Laurynas Ivinskis - poetas, rašytojas, pirmo lietuviško kalendoriaus leidėjas, rūpinosi valstiečių švietimu. XIX a.
Petras Vileišis - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, inžinierius, matematikas, politinis veikėjas, laikraščių leidėjas. XIX-XXa. sandūra.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, kompozitorius, dailininkas. XIX-XX a. sandūra.
Benitas Musolinis - Italijos diktatorius 1922-1944 m., fašizmo ideologas ir vadovas. Įtraukė Italiją į Antrąjį pasaulinį karą.
Vladimiras Leninas (Uljanovas) - Rusijos bolševikų ideologas, vadas, 1917 m. Spalio revoliucijos organizatorius, pirmasis sovietinis diktatorius
Josifas Stalinas (Džiugašvilis) - SSRS diktatorius, "gensekas" 1924-1953 m., Gulago sistemos, kolektyvizacijos, penkmečių ir industrializacijos SSRS autorius. Lietuvos sovietinės okupacijos iniciatorius. Įtraukė SSRS į šaltąjį karą
Adolfas Hitleris - VOkietijos diktatorius 1933-1945 m., nacionalsocializmo ideologas ir vadovas. Sukėlė Antrąjį pasaulinį karą. Įsakė vykdyti holokaustą.
Vinstonas Čerčilis - Didžiosios Britanijos Karališkojo laivyno admirolas Pirmojo pasaulinio karo metais; ministras pirmininkas 1940-1945 m. 1946 m. pasakė kalbą, kuri simboliškai laikoma Šaltojo karo pradžia.
Franklinas Delanas Euzveltas - JAV prezidentas, 1932-1945 m. "Naujojo kurso" autorius; paskelbė lendlizo įstatymą. Antihitlerinės koalicijos dalyvis.
Augustinas Voldemaras - pirmasis Lietuvos ministras pirmininkas, A. Smetonos diktatūros metais taip pat užėmė šias pareigas. Tautininkų partijos veikėjas, XXa. 4-ame deš. pasižymėjo ultradešiniosomis pažiūromis.
Juozas Tūbelis - Lietuvos finansų, žemės ūkio ministras, ministras pirmininkas A.Smetonos diktatūros metais nuo 1929 m. iki 1938 m.
Antanas Smetona - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, kalbininkas, pirmasis Lietuvos prezidentas, Lietuvos diktatorius 1926-1940 m.
Aleksandras Stulginskis - Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkas, Respublikos prezidentas 1923-1926 m.
Kazys Grinius - Lietuvos Steigiamojo Seimo metu - Lietuvos ministras pirmininkas, Lietuvos prezidentas 1926 m.
Justas Paleckis - politikas, žurnalistas, Sovietų valdžios 1940 m. paskirtas Lietuvos Respublikos prezidentu. Realios valdžios neturėjo.
Vincas Krėvė-Mickevičius - rašytojas, visuomenininkas VU profesorius, pirmos sovietinės okupacijos metais trumpai ėjo Lieutvos Liaudies vyriausybės ministro pirmininko pareigas.
Juozas Ambrazevičius (Brazaitis) - 1941 06 23 sukilimo metu sudarytos Laikinosios vyriausybės vadovas.
Steponas Darius (Jucevičius-Darašius) - lakūnas, sportininkas, nepriklausomybės kovų savanoris.
Stasys Girėnas (Girskis) - lakūnas, kartu su S.Dariumi perskirdęs Atlantą 1933 m.
Haris Trumenas - Jav prezidentas 1945-1952 m. Įsakė numesti atomines bombas Japonijoje. Trumeno doktrinos autorius. NATO kūrėjas
Džordžas Ketletas Maršalas - JAV kariuomenės vadas Antrojo pasaulinio karo metais; JAV valstybės sekretorius, Maršalo plano autorius.
Leonidas Brežnevas - SSRS generalinis sekretorius 1964-1982 m. Jo laikai įvardijami stagnacija. Brežnevo doktrinos autorius, karo Afganistane iniciatorius.
Džonas Ficdžeraldas Kenedis - JAV prezidentas XX a. 7-ame deš. pradėjęs plačią reformų politiką. Nebaigė kadencijos, nes buvo nušautas.
Nikita Chruščiovas - SSRS generalinis sekretorius 1953-1964 m. Pradėjo atlydį, pasmerkė asmens kultą, vykdė įvairias reformas. Tačiau jėga numalšino demokratinius judėjimus socialistiniame bloke.
Michailas Gorbačiovas - SSRS generalinis sekretorius 1985-1991 m., pirmas ir paskutinis SSRS prezidentas. "Perestroikos" autorius, kai kurių istorikų laikomas žmogumi, užbaigusiu Šaltąjį karą. Įsakė pulti Lietuvos Televizijos bokšto gynėjus 1991 01 03
Jonas Žemaitis-Vytautas - Lietuvos kariuomenės generolas, antisovietinės ginkluotos rezistencijos Lietuvoje vyriausiasis vadovas XX a. 5-6-ame deš.
Adolfas Ramanauskas-Vanagas - vienas iš antisovietinės ginkluotos rezistencijos XX a. 5-6-ame deš. Lietuvoje vadovų.
Juozas Lukša-Daumantas - vienas iš antisovietinės ginkluotos rezistencijos XX a 5-6-ame deš. Lietuvoje vadovų.
Kazimieras Kojalavičius-Vijūkas - kunigas, literatas, VU teologijos profesorius, VU rektorius, retorikos vadovėlio autorius. XVII a.
Antanas Sniečkus - LKP CK sekretorius, pirmos ir antros sovietizacijos vykdytojas. XX a.
Romas Kalanta - Lietuvos disidentas, patriotas, 1972 m., išreikšdamas protestą prieš sovietų valdžią, viešai susidegino Kaune, viename iš Laisvės alėjos skverelių.
Antanas Terleckas - LLL vienas iš įkūrėjų aktyvus disidentas sovietinėje Lietuvoje. XX a.
Vincentas Sladkevičius - katalikų dvasininkas, nuo 1972 m. pradėjęs leisti LKBK ir 11 metų vadovavęs šiam leidiniui.
Sigitas Tamkevičius - katalikų dvasininkas, nuo 1972m. pradėjęs leisti LKBK ir 11 metų vadovavęs šiam leidiniui.
Nijolė Sadūnaitė - katalikų vienuolė, disidentė, aktyvi LKBK darbuotoja, Vilniaus Helsinkio grupės narė. XX a.
Vytautas Landsbergis - Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (vėliau Sąjūdžio) vadovas, Atkuriamojo Seimo (Aukščiausios Tarybos) pirmininkas, 1990 03 11 Akto signataras, buvęs Seimo pirmininkas (Konservatorių partija); europarlamentaras.
Algirdas Mykolas Brazauskas - Lietuvos KP vadovas sovietmečiu, Sąjūdžio laikais inicijavo LKP atsiskyrimą nuo SSKP. Lietuvos prezidentas 1993-1998 m.; Lietuvos ministras pirmininkas (Socialdemokratų partija).
Show full summary Hide full summary

Similar

A Level: English language and literature technique = Dramatic terms
Jessica 'JessieB
Physics
Holly Bamford
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
mi mapa conceptual
Michelle Diaz
VIAJES DE EXPLORACIÓN
Maverick MVP
Creación del archivo
Lina Baldovino
Situaciones de riesgo de la polifarmacia en el adulto mayor
ALONDRA ROBLES
TEST SOBRE LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN TICS
Luis Ángel Domínguez Ruíz