ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

tuangves
Mind Map by , created over 5 years ago

Mind Map on ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, created by tuangves on 06/21/2014.

2222
0
0
Tags No tags specified
tuangves
Created by tuangves over 5 years ago
Anatomy and Physiology - BIO 111 - Test #1 Flashcards
ajudkins
Pe - Principles of Training
Beccadf 1
GCSE geography natural environment
Archie Horwood
Tips for Succeeding on the Day of the Exam
Jonathan Moore
BM 13 - ROGERS, BLANKERTZ, REICH, GRUSCHKA
christoph wimmer
Key Definitions for organic chemistry
katburr23
AQA Biology Haemoglobin
Sarah H-V
Deutsch Wortschatz A1C
Ericka C
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
Life in Germany
Ben C
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 การเปลี่ยนแทนที่ของสิ่งแวดล้อมในชุมชน
1.1
2 การใช้ทรัพยาการธรรมชาติระดับท้องถิ่นประเทศและระดับโลก
3 ปรากฎการทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4 ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นประเทศและดลก
5 แนวทางการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6

Media attachments