ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร

Bundit Nuntates
Mind Map by Bundit Nuntates, updated more than 1 year ago More Less
Bundit Nuntates
Created by Bundit Nuntates over 5 years ago
590
0
0

Description

Mind Map on ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร, created by Bundit Nuntates on 07/05/2014.

Resource summary

ท่านคิดว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต อะไรบ้าง และ อย่างไร
1 ด้านการเรียนการสอน
1.1 โครงการหนังสั้น go inter
1.1.1 ประกวดการทำหนังสั้นโดยให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเดินเรื่อง แข่งขันโดยมีรางวัล ผู้ชนะจะได้ฉายหนังหน้าศูนย์ภาษา
1.2 ต้นไม้พูดได้ (ENG)
1.2.1 นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา ทำป้ายไม้ (ออกแบบตามใจชอบ) เป็น Karaoke (การออกเสียงประโยคในภาษาอังกฤษ) พร้อมคำแปล และประโยคต้นแบบ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาตนเองที่เป็นประโยคกระชับ จำง่าย ใช้ได้จริงติดตามต้นไม้ที่แผนกตัวเอง
2 การวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2.1 วิธีการ / กระบวนการ
2.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ บริการวิชาการ
2.1.2 เผยแพร่งานวิจัยสู่เชิงพานิชย์
2.1.3 Social media, news media ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
2.2 งบประมาณ
2.2.1 หาแหล่งเงินทุนภายนอกและภายใน
2.3 ทรัพยากร
2.3.1 ยกระดับห้องปฏิบัติการ ISO 17025
2.4 คน
2.4.1 โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
3 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 การบริหารจัดการ
3.1.1 รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
3.1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง Multimedia
3.1.3 การฝังตัวในพื้นที่ท้องถิ่นเพิ่อจัดการองค์ความรู้
3.1.4 อบรมบุคลากร
3.2 พื้นที่การจัดแสดงศิลปะ
3.2.1 จัดสถานที่การแสดง
3.2.2 กิจกรรมเฉพาะกิจ
3.2.3 สร้างโอกาสการแสดงในชุมชน
3.3 การมีส่วนร่วม
3.3.1 นักศึกษา
3.3.1.1 บูรณาการกับแผนการเรียน
3.3.2 บริการวิชาการสู่ชุมชน
3.3.3 บุคลกร
3.3.3.1 กิจกรรมการแต่งการของบุคลากร
3.3.3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น
4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาด้านบุคลากร
4.1.1 เพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำ
4.1.2 อบรม
4.1.3 ฝังตัว
4.1.4 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
4.1.5 เพิ่มความรู้ด้านการวิจัย
4.1.6 ปลูกฝังให้มีใจรักในด้านงานบริการ
4.2 พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงิน, งบประมาณ และพัสดุ
4.2.1 วางระบบการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุให้เป็นระบบ
4.2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องระเบียบให้แก่บุคลากร
4.2.3 ดำเนินงานตามแผน
4.2.4 ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
4.3 พัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
4.3.1 ลดการใช้พลังงาน เช่น ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
4.3.2 ควบคุมการใช้วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
4.4 พัฒนาเกี่ยวกับภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค
4.4.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน, ห้องปฎิบัติการ, สำนักงานต่างๆให้อยู่ในสถาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
4.4.2 เพิ่มสวนสาธารณะ ลานกีฬา กิจกรรมให้นักศึกษา
4.4.3 เพ่มหอพักพนักงาน และ นักศึกษา เพิ่มเป็นสวัสดิการ
4.4.4 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและจราจร
4.5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
4.5.1 แก้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล, แบบฟอร์มกลาง, ระบบกลาง, ประชาสัมพันธ์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
4.6 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
4.6.1 เพิ่มสื่อในการประชาสัมพันธ์เช่น social network, TV, หนังสือพิมพ์ระดับชาติ
4.7 พัฒนาระบบสารสนเทศ
4.7.1 มีผู้ที่ดูแลระบบในการทำข้อมูลของหน่วยงานส่วนต่างๆเข้าระบบอย่างจริงจังและสมบูรณ์
4.7.2 ติดตั้งระบบ Wifi เพิ่ม
4.7.3 ปรับปรุงพัฒนา โปรแกรมที่มีอยู่เช่น ระบบงานทะเบียน, ระบบ ERP ของการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Show full summary Hide full summary

Similar

Lord of the Flies
lmg719
Concepts in Biology Final Exam
mlszala
Macbeth - Charcters
a.agagon
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Introduction to the Atom
Sarah Egan
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
chemsitry as level topic 5 moles and equations
Talya Hambling
1PR101 1.test - 7. část
Nikola Truong
PSBD/PSCOD/ASSD-New
Yuvraj Sunar