RECURSOS ESTÍLICS

Lucas Castelló Ferrando
Mind Map by Lucas Castelló Ferrando, updated more than 1 year ago
Lucas Castelló Ferrando
Created by Lucas Castelló Ferrando over 2 years ago
7
0

Description

Mind Map on RECURSOS ESTÍLICS, created by Lucas Castelló Ferrando on 02/21/2018.

Resource summary

RECURSOS ESTÍLICS
1 F`ÒNICS
1.1 onomatopeia
1.1.1 imitar sons reals
1.2 al·literació
1.2.1 repetició d'un mateix so
2 SEMÀNTICS
2.1 comparació
2.1.1 relació entre dos termes amb una semblança real amb un nexe
2.2 metàfora
2.2.1 com la comparació pero sense el vincle
2.3 antítesi
2.3.1 oposa en una frase dues paraules ...
2.4 personificació
2.4.1 atribuir qualitats humanes a animals, objectes
2.5 hipèrbole
2.5.1 exageració
2.6 interrogació retòrica
2.6.1 pregunta emfàtica
3 MORFOSINTÀCTIQUES
3.1 anàfora
3.1.1 repetir un mot o grups a l'inici de dues o mes paraules
3.2 paral·lelisme
3.2.1 repetició d'una mateixa estructura varies vegades
3.3 asíndenton
3.3.1 omissió de connectors
3.4 polisíndenton
3.4.1 repetició d'un conector
3.5 encavalcament
3.5.1 una unitat sintàctica sobrepassa el vers
3.6 hipèrbaton
3.6.1 alteració de l'ordre gramatical dels elements d'una frase
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE AQA Chemistry - Unit 3
James Jolliffe
Mind Maps with GoConqr
croconnor
GCSE AQA Chemistry 2 Salts & Electrolysis
Lilac Potato
1PR101 2.test - Část 20.
Nikola Truong
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan
Primera Guerra Mundial
Elias Ortega
Globalización
Florencia Solano
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
Art & Design in Context
Rosario Flores Arroyo