ทฤษฎีภาวะผู้นำ

Description

Mind Map on ทฤษฎีภาวะผู้นำ, created by Kom Nimmanhaemin on 10/07/2014.
Kom Nimmanhaemin
Mind Map by Kom Nimmanhaemin, updated more than 1 year ago
Kom Nimmanhaemin
Created by Kom Nimmanhaemin over 8 years ago
836
0

Resource summary

ทฤษฎีภาวะผู้นำ
 1. ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะของผู้นำ
  1. ทฤษฎีที่ค้นหาลักษณะนิสัยทางด้านบุคลิกภาพ สังคม สติปัญญา และมีการตั้งข้อสมมติขึ้นมาว่า ภาวะผู้นำเป็นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
   1. The tasks of leadership
    1. กำหนดเป้าหมายของกลุ่ม
     1. มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม
      1. รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ
       1. มีการบริหารจัดการ
        1. ความสามารถในการปฏิบัติการ
         1. สามารถอธิบายได้
          1. เป็นตัวแทนกลุ่ม
           1. แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม
            1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
            2. Leader - constituent interaction
             1. ผู้นำต้องมีพลังพิเศษหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคลอื่น และมีความเป็นตัวของตัวเอง
              1. ทฤษฎีนี้พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่ชี้ชัดหรือแน่นอนของผู้นำ เพราะผู้นำไม่สามารถแสดงลักษณะเหล่านี้ออกมาได้
           2. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ
            1. Kurt Lewin 's Studies
             1. ผู้นำแบบอัตถนิยม หรืออัตตา
              1. ผู้นำแบบประชาธิปไตย
               1. ผู้นำแบบตามสบายหรือเสรีนิยม
               2. Likert 's Michigan Studies
                1. ลักษณะผู้นำ
                 1. แบบใช้อำนาจ
                  1. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา
                   1. แบบปริกษาหารือ
                    1. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
                   2. Blake and Mouton 's managerial Grid
                    1. ภาวะผู้นำที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คนและผลผลิต
                     1. แบบมุ่งงาน
                      1. แบบมุ่งคนสูง
                       1. แบบมุ่งงานต่ำ มุ่งคนต่ำ
                        1. แบบทางสายกลาง
                         1. แบบทำงานเป็นทีม
                        2. MaGregor 's Theory X and Theory Y
                         1. การทำงานต้องคำนึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
                          1. Theory X พื้นฐานของคน
                           1. ไม่ชอบทำงาน ขี้เกียจ ต้องมีการควบคุมตลอดเวลาและกฎระเบียบ
                           2. Theory Y กลุ่มที่มองแง่ดี
                            1. มีความรับผิดชอบ พัฒนางาน มีศักยภาพในตนเอง
                         Show full summary Hide full summary

                         Similar

                         The Cold War
                         dottydiva96
                         A-Level Economics: Supply and Demand
                         cian.buckley+1
                         AS Pure Core 1 Maths (AQA)
                         jamesmikecampbell
                         IB Economics SL: Macroeconomics
                         Han Zhang
                         AQA GCSE Biology Unit 2.3
                         Matthew T
                         Vectors
                         Andrea Leyden
                         Of Mice and Men Quotes
                         _Jess_
                         Marriage and Family Life - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
                         nicolalennon12
                         GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
                         livvy_hurrell
                         AQA GCSE Product Design Questions
                         Bella Statham
                         Repaso Revalida PR 2016
                         Rodrigo Lopez