ทฤษฎีภาวะผู้นำ

Kom Nimmanhaemin
Mind Map by Kom Nimmanhaemin, updated more than 1 year ago
Kom Nimmanhaemin
Created by Kom Nimmanhaemin over 5 years ago
572
0

Description

Mind Map on ทฤษฎีภาวะผู้นำ, created by Kom Nimmanhaemin on 10/07/2014.

Resource summary

ทฤษฎีภาวะผู้นำ
1 ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะของผู้นำ
1.1 ทฤษฎีที่ค้นหาลักษณะนิสัยทางด้านบุคลิกภาพ สังคม สติปัญญา และมีการตั้งข้อสมมติขึ้นมาว่า ภาวะผู้นำเป็นลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
1.1.1 The tasks of leadership
1.1.1.1 กำหนดเป้าหมายของกลุ่ม
1.1.1.2 มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม
1.1.1.3 รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ
1.1.1.4 มีการบริหารจัดการ
1.1.1.5 ความสามารถในการปฏิบัติการ
1.1.1.6 สามารถอธิบายได้
1.1.1.7 เป็นตัวแทนกลุ่ม
1.1.1.8 แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม
1.1.1.9 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.1.2 Leader - constituent interaction
1.1.2.1 ผู้นำต้องมีพลังพิเศษหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ความคาดหวังของบุคคลอื่น และมีความเป็นตัวของตัวเอง
1.1.2.1.1 ทฤษฎีนี้พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่ชี้ชัดหรือแน่นอนของผู้นำ เพราะผู้นำไม่สามารถแสดงลักษณะเหล่านี้ออกมาได้
2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ
2.1 Kurt Lewin 's Studies
2.1.1 ผู้นำแบบอัตถนิยม หรืออัตตา
2.1.2 ผู้นำแบบประชาธิปไตย
2.1.3 ผู้นำแบบตามสบายหรือเสรีนิยม
2.2 Likert 's Michigan Studies
2.2.1 ลักษณะผู้นำ
2.2.1.1 แบบใช้อำนาจ
2.2.1.2 แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา
2.2.1.3 แบบปริกษาหารือ
2.2.1.4 แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2.3 Blake and Mouton 's managerial Grid
2.3.1 ภาวะผู้นำที่ดีมีปัจจัย 2 อย่าง คือ คนและผลผลิต
2.3.1.1 แบบมุ่งงาน
2.3.1.2 แบบมุ่งคนสูง
2.3.1.3 แบบมุ่งงานต่ำ มุ่งคนต่ำ
2.3.1.4 แบบทางสายกลาง
2.3.1.5 แบบทำงานเป็นทีม
2.4 MaGregor 's Theory X and Theory Y
2.4.1 การทำงานต้องคำนึงถึง ธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
2.4.1.1 Theory X พื้นฐานของคน
2.4.1.1.1 ไม่ชอบทำงาน ขี้เกียจ ต้องมีการควบคุมตลอดเวลาและกฎระเบียบ
2.4.1.2 Theory Y กลุ่มที่มองแง่ดี
2.4.1.2.1 มีความรับผิดชอบ พัฒนางาน มีศักยภาพในตนเอง
Show full summary Hide full summary

Similar

AQA A2 English Language (B)- Child language acquisition and language change
Bethany.
Business - Finance
LouisTaylor_
Geography - Unit 1A
NicoleCMB
OCR Biology AS level (f211) flashcards/revision notes
Dariush Zarrabi
Cory & Manuel
Prudensiano Manu
AS Biology Biochemistry and Cell Structure
sian_c_evans
National 5 English - Close reading question types
VEJackson
GCSE REVISION TIMETABLE
TheJileyProducti
Dr Jekyll and Mr Hyde - Characterisation
Calum Mooney
The Digestive System Slide Show
Hamza Ahmed
Philosophy - p1
Temirlan Shablin