4. Våldsförbudet & rätten till självförsvar

Louise Prytz
Mind Map by Louise Prytz, updated more than 1 year ago More Less
Louise Prytz
Created by Louise Prytz about 5 years ago
13
0
0

Description

Våldsförbudet

Resource summary

4. Våldsförbudet & rätten till självförsvar
1 Icke-interventionsprincipen
1.1 En stat får inte genom tvång lägga sig i hur ett annat land styr sig
1.2 Suveränitet & folkets rätt till självbestämmande
1.3 Traditionell uppfattning är att man i ett inbördeskrig får stödja regeringen men inte oppositionen. Uppfattningen har dock ifrågasatts och börjat gå mot att det ej är legitimt att stödja någon av sidorna, icke-intervention bör vara konsekvent
1.3.1 Ett steg längre: det är nu okej att stödja den part som är mest legitim (EX. USA & rebellerna i Syrien)
1.4 Urholkats; stater får nu lägga sig i hur en stat styrs vad gäller MR
2 Art. 2(4): All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.
2.1 Medel
2.1.1 Militärt våld
2.1.1.1 Bör uppnå en viss nivå
2.1.2 Ej ekonomiska eller politiska åtgärder
2.2 Mål
2.2.1 Vanligaste uppfattningen att syftet inte är relevant
2.2.2 Vissa menar att R2P ej räknas eftersom det inte riktas mot den territoriella integriteten eller det politiska oberoendet
2.3 Inskränker inte rätten till självförsvar
2.4 Även sedvanerätt och jus cogens
3 Undantag från våldsförbudet
3.1 Kollektivt eller enskilt självförsvar
3.1.1 Föregripande självförsvar
3.1.1.1 "Hotet" måste inte ha korsat gränsen för att en stat ska kunna använda självförsvar
3.1.1.1.1 T.ex. en båt har lämnat hamnen
3.1.1.2 Ingen rättsbestämning, definitionerna ligger i åskådarens öga
3.1.1.3 Det är legitimt att själv attackera först om man vet att en attack kommer att ske men bevisbördan ligger då på den staten
3.1.1.3.1 Ju tidigare självförsvar desto tyngre bevisbörda
3.1.1.3.2 Om man har fel är man själv en aggressor
3.1.1.4 Kraft efter 9/11, utnyttjas av USA
3.1.1.4.1 USA tar ett steg längre: förebyggande självförsvar. Mot fientligt sinnade makter som förbereder sig (skaffa vapen) även om det inte finns aktuella planer på attack
3.1.2 Omstritt begrepp. När är det legitimt?
3.1.2.1 Vidare vs smalare tolkning
3.1.3 Säkerhetsrådet
3.1.3.1 Art. 51: The right to self defence is available until the Security Council has taken measures necessary to restore international peace and security.
3.1.3.2 Måste rapporteras hit för att självförsvar ska vara legitimt
3.1.4 Legitimt vid väpnad attack. Men vad gäller vid cyber-attacker och mer moderna stridssätt? Hur allvarligt måste det vara? Hur inblandad måste en stat vara?
3.1.5 Måste vara proportioneligt och direkt
3.1.6 Kriterier 1. Ett väpnat angrepp ska föreligga 2. Om kollektivt självförsvar ska den direkt angripna staten ha begärt hjälp 3. Åtgärderna måste upphöra när SR vidtagit "nödvändiga åtgärder" 4. Proportionalitetsprincipen & behovsprincipen 5. Iaktta internationella humanitära rättens regler
3.1.7 Vem får man försvara sig mot?
3.1.7.1 Ändrades efter 9/11, visste inte att individer kunde göra så stor skada på stater
3.1.7.1.1 USAs krig mot al-Qaida och terrorn
3.1.7.2 Finns inte uttryckt att det måste vara mot en stat
3.1.8 Fredsframtvingande åtgärder
3.1.8.1 Om SR finner att det föreligger hot mot freden, ett fredsbrott eller angreppshandling kan det besluta om provisoriska åtgärder. T.ex. diplomatiska, politiska eller ekonomiska sanktioner eller militära ingripanden.
3.2 Åtgärder godkända av FN:s säkerhetsråd
3.2.1 Nödvändiga åtgärder för upprätthållandet av internationell fred & säkerhet (MR)
3.3 Kontroversiella undantag
3.3.1 Operationer för att evakuera utlänningar
3.3.2 Humanitär intervention
4 Våld: direkt eller indirekt användning av militära medel mot en annan stat vilket inte utgörs av bara någon enstaka mindre gränsidentitet, oavsett syfte. Aggression: våld av viss svårighetsgrad. Väpnat angrepp: ungefär samma som aggression
5 Jus in bello - hur våldet används när det redan är igång
6 Jus ad bellum - rätten att använda våld. När får våld användas?
Show full summary Hide full summary

Similar

EU:s politiska system 6 - 10
Louise Prytz
2. Jurisdiktion & immunitet
Louise Prytz
Comparative politics
Louise Prytz
Artiklar
Louise Prytz
1. Folkrättens grunder
Louise Prytz
Feminism
Louise Prytz
9. Mänskliga rättigheter
Louise Prytz
Internationell lag i väpnade konflikter
Louise Prytz
Shapiro och Clark
Louise Prytz
3. Statsansvar
Louise Prytz
Sveriges politiska system kap 1-5
Louise Prytz