Please wait - loading…

Các nguồn lực

Description

Java Mind Map on Các nguồn lực, created by Lưu Bị on 01/17/2019.
Lưu Bị
Mind Map by Lưu Bị, updated more than 1 year ago
Lưu Bị
Created by Lưu Bị over 3 years ago
10
1

Resource summary

Các nguồn lực
 1. Con người
  1. Ca từ hrm
   1. Phân công
   2. Qui trình
    1. Nhiều điểm + qui định --> process hoàn chỉnh
    2. Địa điểm
     1. Nhiều Form
      1. Nhiều tiêu chí
       1. Nhiều loại
       2. Nhiều form, khu vực nào
        1. Bộ phận
        2. Phân công
         1. Người
          1. process
           1. Qui định
           2. Android
            1. Thực hiện, ghi nhận , đánh giá, báo cáo
            Show full summary Hide full summary

            Similar

            Java Week 5 Object Oriented Programming
            Troy Bowlin
            Java Practice 1
            Ummm No
            Servion - Java Questionnaire
            rohit.benedict
            Java Core. Basics
            Gadget
            Java Practice 2
            Ummm No
            Programming Review
            Shannon Anderson-Rush
            Useful String Methods
            Shannon Anderson-Rush
            Programming in Java
            Faheem Ahmed
            Object Oriented Programming Concepts
            Cmagapu
            Herencias de clases
            Manuel Espin