การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Description

Mind Map on การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน, created by MOnzkey พิทักษ์ on 08/30/2013.
MOnzkey พิทักษ์
Mind Map by MOnzkey พิทักษ์ , updated more than 1 year ago
MOnzkey พิทักษ์
Created by MOnzkey พิทักษ์ over 9 years ago
1391
1

Resource summary

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
 1. แนวคิดและความหมายของชุมชน
  1. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่
   1. จิตสำนึกรวม (Consciousness)
    1. หลักการ (Principle)
     1. จุดมุ่งหมาย (Purpose)
    2. เทคนิคการศึกษาชุมชน
     1. การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน
      1. การประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
       1. ลักษณะสำคัญของเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม
        1. การใช้ประโยชน์ของเทคนิค PRA
         1. ข้อดีของเทคนิค PRA
          1. ข้อจำกัดของเทคนิค PRA
          2. แผนที่ความคิด (Mind Mapping)
           1. การทำแผนที่ความคิด
            1. ประโยชน์ของแผนที่ทางความคิดในการระดมการมีส่วนร่วม
           2. วิธีการ และกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
            1. การสังเกต (Observation)
             1. ประเภทของการสังเกต
              1. บทบาทของนักพัฒนาในสนาม
               1. ข้อดีของการสังเกต
                1. ข้อจำกัดของการสังเกต
                2. การสัมภาษณ์ (Interview)
                 1. ลักษณะของการสัมภาษณ์
                  1. ประเภทของการสัมภาษณ์
                   1. หลักการสัมภาษณ์
                    1. การแนะนำตัว (Introduction)
                     1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Good Relationship)
                      1. การเข้าใจวัตถุประสงค์ (Objectives)
                       1. . การจดบันทึก (Take Note)
                        1. การสัมภาษณ์ (Interview)
                        2. ข้อดีของการสัมภาษณ์
                         1. ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์
                         2. การสนทนากลุ่ม (Focus group)
                          1. องค์ประกอบในการจัดสนทนากลุ่ม
                           1. ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม
                            1. ข้อจำกัดของการสนทนากลุ่ม
                            2. การใช้ข้อมูลเอกสาร
                             1. ชนิดของข้อมูลเอกสาร
                              1. การใช้ข้อมูลเอกสาร
                               1. ข้อดีของข้อมูลเอกสาร
                                1. ข้อจำกัดของข้อมูลเอกสาร
                                2. การเข้าสนาม
                                 1. การศึกษาแบบผสมผสาน
                                 2. การวิเคราะห์ชุมชน
                                  1. การวิเคราะห์ชุมชนกับการพัฒนา
                                  2. เงื่อนไขและขอบเขตการประยุกต์ใช้
                                   1. การศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน
                                    1. ความหมายการศึกษาชุมชน
                                     1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน
                                      1. ประเภทของการศึกษาชุมชน
                                       1. แนวคิดในการศึกษาชุมชน
                                       2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
                                        1. การทบทวนข้อมูลมือสอง (Review of Secondary Sources)
                                         1. การสังเกตการณ์โดยตรง (Direct Observation)
                                          1. แผนที่วงจรข่าย (Network Maps)
                                           1. การสัมภาษณ์ (Interview)
                                            1. แบบสอบถามอย่างสั้น (Short Questionnaire)
                                             1. ประวัติบุคคล (Biography)
                                              1. การทำประวัติพื้นที่ (Local History)
                                               1. เส้นเวลา (Time Line)
                                                1. การศึกษารายกรณี (Case Study)
                                                Show full summary Hide full summary

                                                Similar

                                                Hitler's rise to Chancellorship Jan '33
                                                Simon Hinds
                                                Chemistry 1
                                                kelsey.le.grange
                                                Transforming Graphs
                                                james_hobson
                                                Cory & Manuel_1
                                                Prudensiano Manu
                                                BIOLOGY B1 7
                                                x_clairey_x
                                                Hitler's Chancellorship
                                                c7jeremy
                                                GCSE REVISION TIMETABLE
                                                rebekahanne11
                                                History- Medicine through time key figures
                                                gemma.bell
                                                The Rise of the Nazis
                                                shann.w
                                                el centro comercial
                                                Pamela Dentler
                                                NCEA Guide to Studying
                                                Kerrin _