ฟังก์ชันและความสัมพันธ์

plaifa sangsooK
Mind Map by plaifa sangsooK, updated more than 1 year ago
plaifa sangsooK
Created by plaifa sangsooK about 6 years ago
52
0

Description

นางสาว ปลายฟ้า แสงสุข ม.4/1 เลขที่ 13 ในรายวิชาคณิตศาตร์ พื้นฐาน คุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
 1. ความสัมพันธ์
  1. ความหมายของความสัมพันธ์
   1. ในกรณีทั่วไป เราจะเขียนคู่อันดับ ในรูป (a,b) เรียก a ว่า สมาชิกตวัแรกของคู่อันดับ หรือ สมาชิกตัวหน้า และเรียก b ว่า สมาชิกตวัที่สองของคู่อนัดบั หรือสมาชิกตัวหลัง นอกจากน้ียงัได้ว่า (a,b)  (c,d) ก็ต่อเมื่อ a  c และ b  d
   2. โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
    1. บทนิยาม โดเมนของ r : เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย D เรนจ์ของ r : เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย R
    2. ผลคูณคาร์ทีเซียน
     1. A x B = {(x ,y) | x A และ y B }
     2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์
     3. ฟังก์ชัน
      1. ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
       1. f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง A ก็ต่อเมื่อ สำหรับสมาชิก x1 และ x2 ใดๆ ใน A ถ้า x1<x2 แล้ว f(x1)<f(x2) f จะเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง A ก็ต่อเมื่อ สำหรับสมาชิก x1 และ x2 ใดๆ ใน A ถ้า x1<x2 แล้ว f(x1)>f(x2)
       2. ฟังก์ชันจาก A ไป B
        1. ชนิดของฟังก์ชัน ถ้าความสัมพันธ์ r A B และความสัมพันธ์ นี้เป็นฟังก์ชันเราจะเรียกว่า r เป็นฟังก์ชันจาก A ไป B (function from A into B)และเขียนแทนด้วย f : A B โดยที่ D f = A และ R f B
        2. ฟังก์ชันประกอบ
         1. บทนิยาม ถา้ f และ g เป็นฟังกช์ นั แลว้ฟังก์ชันประกอบ f ของ g นิยามโดย (f ο g)(x) = f[g(x)] โดเมนของ f ο g คือสวนของโดเมน ่ g ที่ทาใหํ ้f ο g นิยาม
         2. ฟังก์ชันผกผัน
         Show full summary Hide full summary

         Similar

         การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
         plaifa sangsooK
         การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
         เชาวรัตน์ เเสงกล้า
         สูตรที่ใช้ในการแยกตัวประกอบ
         พรพิมล หมุยเฮบัว
         การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
         อุทุมพร ดงหิงษ์
         ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
         jomjam buddee
         เซต
         surasit sadlan
         หลีกเลี่ยงความรุนแรง
         Pawadee Chaiyasa
         ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
         patchara katkong
         ระบบเลขฐาน
         supaporn somparn
         อาเซียน
         Bas Arwut