จำนวนอตรรกยะ

พรสวรรค์ ปะติตังโข
Mind Map by พรสวรรค์ ปะติตังโข, updated more than 1 year ago
93
0
0

Description

ผลงานของน.ส พรสวรรค์ ปะติตังโข ชั้นม.4/1 เลขที่15 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอคุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

จำนวนอตรรกยะ
1 จำนวนเศษส่วน
1.1 จำนวนคละ
1.2 เศษเกินเขียนให้เป็นจำนวนคละ
1.3 เศษส่วนแท้
1.4 เศษส่วนไม่แท้
1.5 เศษส่วนหน่วย
1.6 เศษส่วนอย่างต่ำ
1.7 เศษส่วนเหมือน
2 จำนวนทศนิยม
2.1 ทศนิยม หมายถึง ค่าจำนวนเต็มที่แบ่งออกเป็นสิบส่วน ร้อยส่วน พันส่วน....เท่าๆกันซึ่งเขียนได้ในรูปเศษส่วน
2.2 การบวกทศนิยม
2.2.1 การบวกทศนิยม ใช้วิธีตั้งหลัก และจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วบวกตัวเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน ถ้าผลบวกได้เกิน 9 ให้ทศไปยังหลักข้างหน้าเหมือนการบวกจำนวนนับ ตัวอย่าง42.36 + 23.86 = ? วิธีทำ คุณสมบัติสลับที่ของการบวกเช่น 5.3 + 4.6 = 4.6 + 5.3 = 9.9 คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกเช่น ( 0.14+0.83)+0.13 = 0.14 + (0.83 + 0.13) = 1.10
2.3 การลบทศนิยม
2.3.1 การลบทศนิยม ใช้วิธีตั้งหลักและจุดทศนิยมให้ตรงกัน แล้วลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจาย หลักข้างหน้ามาเหมือนกับจำนวนนับ
2.4 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยม
2.4.1 ขั้นตอนการทำโจทย์ปัญหาการบวกและลบทศนิยม มีดังนี้ 1.) ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกจำนวนที่เพิ่มขึ้น ใช้วิธีบวก 2.) ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกจำนวนที่ลดลง ใช้วิธีลบ
2.5 การคูณทศนิยม
2.5.1 1. การหาผลคูณโดยใช้การบวก เช่น2 x 3.5 = 3.5 + 3.5 = 7.0 2. การหาผลคูณโดยการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนเช่น 3. การหาผลคูณโดยวิธีลัดให้คูณเหมือนการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับ และผลคูณจะมีตำแหน่งทศนิยมเท่ากับทศนิยมที่โจทย์กำหนดให้ เช่น3x0.7 = 2.1 หรือ4 x2.17 = 8.68 เป็นต้น คุณสมบัติการสลับที่ของการคูณเช่น5x0.8 = 0.8x5 =4.0
2.6 โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม
2.6.1 1.) อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์กำหนดสิ่งใดให้ และต้องการทราบอะไร
3 จำนวนจริง
3.1 จำนวนเต็มศูนย์
3.2 จำนวนเต็มลบ
3.3 จำนวนเต็มบวก
Show full summary Hide full summary

Similar

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ อะไร จากAEC
พรสวรรค์ ปะติตังโข
Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Food Technology - Functions of ingredients
evie.daines
Maths GCSE - What to revise!
sallen
Logic Pro X Practice Exam
Chris Redding
AS level Maths Equations to Remember
Gurdev Manchanda
Leaving Certificate Japanese Kanji
Sarah Egan
RadioTelefonia
Adriana Forero
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong
Specific Topic 7.3 Timber selection
T Andrews