ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

patchara katkong
Mind Map by patchara katkong, updated more than 1 year ago
patchara katkong
Created by patchara katkong almost 5 years ago
31
0

Description

ผลงานของ น.ส.พัชรา กาดกอง เลขที่ 16 ชั้น ม.4/1 เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1 ประชาคมอาเซียนที่จะถือกำเนิดในปี 2558 นั้น คนไทยจะได้ประโยชน์อะไร แน่นอนเราคงอยากทราบ แต่ในชั้นนี้ขอจำกัดเฉพาะทางเศรษฐกิจก่อน
1.1 ประการแรก ไทยจะ “มีหน้ามีตาและฐานะ” เด่นขึ้น
1.1.1 ประชาคมอาเซียนจะทำให้เศรษฐกิจ “ของเรา” มีมูลค่ารวมกัน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีขนาดใหญ่อันดับ 9 ของโลก ยังประโยชน์แก่คนไทยทุกคนที่จะได้ยืนอย่างสง่างาม “ยิ้มสยาม” จะคมชัดขึ้น
1.2 ประการที่สอง การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนจะคล่องและขยายตัวมากขึ้น
1.2.1 น กำแพงภาษีจะลดลงจนเกือบจะหมดไป เพราะ 10 ตลาดกลายเป็นตลาดเดียว
1.2.2 ผู้ผลิตจะส่งสินค้าไปขายในตลาดนี้และขยับขยายธุรกิจของตนง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะมีทางเลือกมากขึ้นราคาสินค้าจะถูกลง
1.3 ประการที่สาม ตลาดของเราจะใหญ่ขึ้น แทนที่จะเป็นตลาดของคน 67 ล้านคน ก็จะกลายเป็นตลาดของคน 590 ล้านคน
1.3.1 ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ
1.3.1.1 เพราะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังอีกเก้าประเทศได้ราวกับส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียในการดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น
1.4 ประการที่สี่ความเป็นประชาคมจะทำให้มีการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน
1.4.1 แต่ก็ยังผลพลอยได้ในแง่การไปมาหาสู่กัน ซึ่งก็จะช่วยให้คนในอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้จักกัน และสนิทแน่นแฟ้นกันมากขึ้น
1.4.1.1 เป็นผลดีต่อสันติสุข ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันโดยรวม นับเป็นผลทางสร้างสรรค์ในหลายมิติด้วยกัน
1.5 ประการที่ห้า โดยที่ ไทยตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่อาเซียน
1.5.1 ประเทศไทยย่อมได้รับประโยชน์จากปริมาณการคมนาคมขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับจีน (และอินเดีย) มากยิ่งกว่าประเทศอื่นๆ
1.5.1.1 บริษัทด้านขนส่ง คลังสินค้า ปั๊มน้ำมัน ฯลฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน จริงอยู่
1.5.1.2 ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกและลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับพวกเราคนไทยจะเตรียมตัวอย่างไร แต่ผลทางบวกนั้นจะชัดเจน เป็นรูปธรรมและจับต้องได้
Show full summary Hide full summary

Similar

ไข้เลือดออก
Panaporn Romyen
เลขโรมัน
supatharaporn.1524
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC
plaifa sangsooK
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
Pawadee Chaiyasa
ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากAEC
jomjam buddee
การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
Pawadee Chaiyasa
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa