Estadística.

estadistica4
Mind Map by estadistica4, updated more than 1 year ago
estadistica4
Created by estadistica4 almost 5 years ago
6
0

Description

mapa conceptual estadística 4rt ESO A, grup 2

Resource summary

Estadística.
1 Qué és?
1.1 Recompte, ordenació i classificació d'unes dades.
1.1.1 Per obtenir una conclusió.
2 Estudi
2.1 Fases
2.1.1 Recollida de dades.
2.1.2 organització i representació de dades.
2.1.3 Anàlisis.
2.1.4 Conclusions.
3 Conceptes
3.1 Població
3.1.1 conjunt d'elements que es sotmeten a un estudi estadístic
3.2 Individu
3.2.1 cada un dels elements.
3.3 Mostra
3.3.1 Conjunt representatiu de la població.
3.4 Valor
3.4.1 Cada un dels resultats.
3.4.1.1 Ex: si llancem una moneda a l'aire els valors seran cara i creu.
3.5 Dades
3.5.1 Valors obtinguts.
3.5.1.1 Ex: 5 dades obtingudes: creu, cara, cara, creu, cara
4 Tipus de gràfics
4.1 Barres.
4.2 Sectors.
4.3 Punts
5 Mesures de centralització
5.1 Moda
5.1.1 Valor que més es repeteix
5.1.1.1 Ex: 3,3,3,2,1 Moda: 3
5.2 Mitjana
5.2.1 Valor mitjà
5.2.1.1 Ex: 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6 Me = 5
5.3 Mitjana aritmètica
5.3.1 Ex: Pes de 6 nois: 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kg
5.3.1.1 Mitjana aritmètica: x1+x2+x3+x4+x5+x6 / 6 =80kg
6 Mesures de posició
6.1 Per calcular dades, de menor a major
6.2 Tipus
6.2.1 Decils
6.2.1.1 10 parts iguals
6.2.2 Quartils
6.2.2.1 4 parts iguals
6.2.3 Percentils
6.2.3.1 100 parts iguals
7 Mesures de dispersió
7.1 És
7.1.1 Informació llunyania dels valors
7.2 Tipus
7.2.1 Recorregut
7.2.1.1 Diferència entre major i menor
7.2.2 Variància
7.2.2.1 Mitjana aritmètica del quadrat de les desviacions
7.2.2.1.1 Ex: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
7.2.3 Desviació mitjana
7.2.3.1 Mitjana aritmètica dels valors absolut
7.2.3.1.1 Ex: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
7.2.4 Desviació típica
7.2.4.1 Arrel quadrada de la variància
7.2.4.1.1 Ex: 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
8 Variables estadístiques
8.1 Característiques dels individus d'una població
8.2 Tipus
8.2.1 Variable qualitativa
8.2.1.1 Qualitats que no són números
8.2.1.2 Tipus
8.2.1.2.1 Variable qualitativa nominal
8.2.1.2.1.1 Modalitats no númeriques
8.2.1.2.1.1.1 NO segueix cap ordre
8.2.1.2.1.1.1.1 Ex: estat civil: solter, casat, divorciat....
8.2.1.2.2 Variable qualitativa ordinal
8.2.1.2.2.1 Segueix un ordre
8.2.1.2.2.1.1 Ex: sobre un examen pot ser suspès, aprovat
8.2.2 Variable quantitativa
8.2.2.1 S'expressa mitjançant un número
8.2.2.2 Tipus
8.2.2.2.1 Variable discreta
8.2.2.2.1.1 Valors aïllats
8.2.2.2.1.1.1 Ex: nombre de cosins de 3 amics: 3,4,1
8.2.2.2.2 Variable continua
8.2.2.2.2.1 Valors compresos entre dos nombres
8.2.2.2.2.1.1 Ex: altura de 2 germans: 1,63 , 1,72
Show full summary Hide full summary

Similar

PRUEBAS DE ESTADÍSTICA GRADO OCTAVO
jennydaza28
An Inspector Calls - Inspector Goole
Rattan Bhorjee
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch
Spelling, punctuation and grammar in English
Sarah Holmes
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez
mi mapa conceptual
juan marcelo
LA CONTABILIDAD Y LAS EMPRESAS
DAYANNA MARCELA SENA VERGARA
COMUNICACION VERBAL Y NO VERBAL
ivan dreew
MACROECONOMIA
Einar Steven Ortega
EXPRESION ORAL Y ESCRITA APLICADAS AL ÁMBITO PROFESIONAL
Flor Vanesa Villegas Cuentas
Mapa Conceptual
Jenny Carvajal