ESTADÍSTICA

Mapamentalgrup34esoa
Mind Map by Mapamentalgrup34esoa, updated more than 1 year ago
Mapamentalgrup34esoa
Created by Mapamentalgrup34esoa almost 5 years ago
7
0

Description

És un mapa mental sobre l'estadística.
Tags

Resource summary

ESTADÍSTICA
1 Ciència
1.1 Anàlisi
1.1.1
1.2 Classificació
1.2.1
1.3 Recompte
1.3.1 DADES
2 S'utilitza
2.1 En ciències
2.1.1 Físiques
2.1.2 Socials
2.1.3 Humanitats
3 Conceptes
3.1 Població
3.1.1 Conjunt de tots elements subjectes al estudi.
3.1.1.1 ex: alumnes als que sel'hi passa una esnquesta
3.1.2 Individu
3.1.2.1 Unitat estadística
3.2 Mostra
3.2.1 Conjunt representatiu reduit de la població
3.2.1.1 ex: Si s'enquesta a 1000 persones i 900 escolleixen la mateixa resposta, 9 de 10 serà la mostra corresponent
3.3 Valor
3.3.1 Resultat estadístic
3.3.1.1 ex: 9 de cada 10 alumnes fa algun extraescolar
3.4 Dada
3.4.1 cadascun dels
3.4.1.1 Valor
3.4.1.2 ex: resposta en una enquesta
4 Variables
4.1 Qualitatives
4.1.1 Nominal
4.1.1.1
4.1.1.2 amb
4.1.1.2.1 ORDRE
4.1.2 Ordinal
4.1.2.1 Modalitats no numèriques
4.1.2.2 sense
4.1.2.2.1
4.1.3 ex: esport preferit
4.2 Quantitativa
4.2.1 Discretes
4.2.1.1 Amb nombre finit de valors
4.2.2 Contínues
4.2.2.1 Prenen qualsevol valor d'un interval
4.2.3 ex: altura dels alumnes segons l'edat
5 Mesures
5.1 Centralització
5.1.1 Moda
5.1.1.1 Dada amb major freqüència absoluta
5.1.2 Mitjana aritmètica
5.1.2.1 Suma de N nombre entre N
5.1.2.2 Representa per ME
5.1.3 Mitjana
5.1.3.1 Valor que queda al mig si ordenem de forma creixent
5.2 Dispersió
5.2.1 Rang
5.2.1.1 La diferència entre el valor mínim i el valor màxim en un grup de nombres.
5.2.2 Variància
5.2.2.1 La mitjana aritmètica dels quadrats de les diferències de les dades amb la mitjana.
5.2.3 Desviació típica
5.2.3.1 L'arrel quadrada positiva de la variància.
5.3 Posició
5.3.1 Divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre d'individus.
5.3.2 Per calcular les mesures de posició cal que les dades estiguin ordenats de menor a major .
5.3.3 Tipus
5.3.3.1 Percentils
5.3.3.1.1 Els percentils són els 99 valors que divideixen la sèrie de dades en 100 parts iguals .
5.3.3.1.2 Els percentils donen els valors corresponents a l'1% , al 2% ... i al 99% de les dades.
5.3.3.2 Quartils
5.3.3.2.1 Els quartils són els tres valors de la variable que divideixen a un conjunt de dades ordenades en quatre parts iguals .
6 Grafics estadístics
6.1 Representació de dades
6.1.1 En forma de visió global
6.1.1.1 S'extreuen conclusions
6.2 Tipus
6.2.1 Gràfic de barres
6.2.1.1 Representació mitjançant barres horitzontals o verticals d'unes dades.
6.2.2 Piràmide de població
6.2.2.1 La gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una població.
6.2.3 Gràfic de línies
6.2.3.1 Per representar gràficament l'evolució d'uns valors al llarg del temps.
6.2.4 Gràfic de "Pareto"
6.2.4.1 Mètode d'anàlisi que permet discriminar entre les causes més importants d'un problema i les que ho són menys.
6.2.5 Gràfic de sectors
6.2.5.1 Consisteix en un gràfic circular dividit en sectors, la longitud de l'arc de cada sector és proporcional a la quantitat que representa
6.2.6 Pictograma
6.2.6.1 Gràfic que representa mitjançant dibuixos la característica estudiada
6.2.7 Gràfic de dispersió
6.2.7.1 Mostra gràficament la relació entre dues variables quantitatives
6.2.8 Cartograma
6.2.8.1 Esquema cartogràfic en el qual es representen dades estadístiques d'una zona deterninada .
7 Freqüències i taules
7.1 Freqüència
7.1.1 Quantitat de vegades que es repeteix un determinat valor en una mostra
7.1.2 Tipus
7.1.2.1 Freqüència absoluta
7.1.2.1.1 El nombre de vegades que apareix un valor
7.1.2.1.2 És igual al nombre total de dades
7.1.2.1.3
7.1.2.2 Freqüència relativa
7.1.2.2.1 El resultat de dividir la freqüència absoluta d'un determinat valor entre el nombre total de dades
7.1.2.2.2 S'agrupen en
7.1.2.2.2.1 Taules (de freqüència)
7.1.2.3 Freqüència absoluta acumulada
7.1.2.3.1 La suma de freqüències absolutes de tots els valors iguals o inferiors al valor considerat
7.1.2.3.2
7.1.2.4 Freqüència relativa acumulada
7.1.2.4.1 El resultat de dividir la freqüència acumulada entre el nombre total de dades
7.1.2.4.2
7.1.3 ex: en la enquesta tres alumnes han escollit la resposta b.
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
BIOESTADISTICA
Ad Card
Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
Fernando Henao Castaño
Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
Olga sofia Gonzalez
METODOS PROBABILISTICOS
duvan heavy
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS
Edison Andres Pinto
MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Yumary Lima Ruiz
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz
Conceptos de estadística y probabilidad
Diego Santos
PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
jennydaza28
LIDERAZGO, PODER Y AUTORIDAD.
JOSE SAAVEDRA