Estadística

joan.corderroure
Mind Map by joan.corderroure, updated more than 1 year ago
joan.corderroure
Created by joan.corderroure over 6 years ago
9
0

Description

Joan Corderroure, Mariona Barcells, Maria Capdevila i Paula Argelich

Resource summary

Estadística
 1. conceptes bàsics
  1. població
   1. conjunt de tots els elements als que es somet un estudi estadístic
   2. variables estadístiques
    1. tota característica dels elements d'una població
     1. qualitativa
      1. no es poden mesurar
      2. quantitativa
       1. continua
        1. qualsevol número comprés entre dos
        2. discreta
         1. número determinat de valors
         2. valors que poden agafar són números
        3. mostra
         1. part de la població que s'estudia
          1. futbolistes de primera divisió
        4. taules i freqüències
         1. organitzar dades d'una variable estadística
          1. continua
           1. agrupació de valor en intervals de igual a amplitud
           2. discreta
            1. conjunt de dades petites, que es formen amb dos columnes
           3. tipus freqüència
            1. relativa
             1. quocient entre freqüencia absoluta i número total de dades
             2. absoluta
              1. conjunt de dades en el numero de vegades que es repeteix cada valor
            2. gràfics estadístics
             1. representar la infomació de les taules
              1. discretes
               1. diagrama de barres
                1. s'utilitza per representar dades qualitatives o quantitatives
                2. polígon de freqüències
                 1. aquelles que tenen valors aïllats. Exemple: 1
                 2. continues
                  1. histograma
                   1. manera de representar gràficament dades quantitatives
                   2. polígon de freqüències
                    1. s'obté al unir dos punts mitjos dels costats superiors del rectangle de histograma
                    2. aquella que pot tenir valors compresos entre dos números. Exemple: 1.5
                   3. mesures de centralització o de posició
                    1. valors que resumeixen la mostra
                     1. tipus
                      1. moda
                       1. valor de la variable que més es repeteix
                       2. mitjana
                        1. quocient entre la suma de tots els valors i el número d'aquets
                        2. mediana
                         1. mesura estadística que resumeix un conjunt de nombres ordenats
                       3. mesures de dispersió
                        1. tipus
                         1. desviació mitjana
                          1. mitjana dels valors absoluts de les desviacions
                          2. variança
                           1. mitjana aritmètica dels quadrats de les desviacions
                           2. desviació típica
                            1. arrel quadrada positiva de la variança
                           3. indiquen el grau d'agrupament de valors
                           Show full summary Hide full summary

                           Similar

                           MAPA MENTAL ESTADISTICA
                           fidel451
                           Ecuaciones Estadísticas
                           Diego Santos
                           BIOESTADISTICA
                           Ad Card
                           Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
                           Saddy Jair Aragon Pimentel
                           GRAFICOS EN ESTADISTICAS
                           Adriana Cortes Barbosa
                           Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
                           Fernando Henao Castaño
                           Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
                           Olga sofia Gonzalez
                           PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
                           Edison Andres Pinto Forero
                           METODOS PROBABILISTICOS
                           duvan heavy
                           MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
                           Yumary Lima Ruiz
                           Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
                           bruceepz