ESTADÍSTICA GRUP_2

marionainformati
Mind Map by marionainformati, updated more than 1 year ago
marionainformati
Created by marionainformati almost 5 years ago
3
0

Description

mapa mental

Resource summary

ESTADÍSTICA GRUP_2
1 POBLACIÓ
1.1 EXEMPLE: Socis d'un club de tenis: 500 persones = N
1.2 Es representa amb la lletra N
1.3 Conjunt d'elements que tenen una característica determinada i dels quals vols obtenir informació
2 MOSTRA
2.1 Es representa amb la lletra n
2.2 Qualsevol subconjunt o part de la població
2.3 EXEMPLE: Ciutadans amb dret a vot (4 milions) N= 4000000 Mostra: 1% població (4 mil persones) n= 4000
3 VARIABLES ESTADÍSTIQUES
3.1 Són cada un dels aspectes que és vol conèixer de la població
3.2 QUANTITATIVES
3.2.1 Es poden contar o medir
3.2.2 EXEMPLE: Nombre de germans
3.2.3 DISCRETES
3.2.3.1 Quan s'agafa un nombre finit de valors (que es poden contar)
3.2.4 CONTINUES
3.2.4.1 Quan pots agafar tots els valors possibles d'un interval (que es poden mesurar)
3.3 QUALITATIVES
3.3.1 Es poden observar o llegir
3.3.2 EXEMPLE: Data de neixement
3.4 Es representen amb:
4 FREQÜÈNCIES
4.1 Són els nombres de indivius que agafen els diferents valors de la variable.
4.2 Freqüència relativa acumulada
4.2.1 Qüocient entre la freqüència absoluta acumulada i el nombre total de dades
4.3 Freqüència absoluta
4.3.1 Número de vegades que es repeteix el valor de la variable
4.4 Freqüènca relativa
4.4.1 Qüocient entre la freqüència absoluta del valor i el nombre total de dades
4.5 Freqüència absoluta acumulada
4.5.1 Suma de les freqüències absolutes dels valors menors o iguals.
5 TAULES D'ESTADÍSTIQUES
5.1 Per contruïr-les es fan en varies columnes
5.1.1 Freqüències absolutes acumulades
5.1.2 Freqüències absolutes
5.1.3 Valors de la variable
5.1.4 Freqüències relatives
5.1.5 Freqüències relatives acumulades
5.1.6 Percentatges
6 GRÀFICS ESTADÍSTICS
6.1 Depenent del tipus de dades, es fan servir diferents tipus de gràfics
6.1.1 Els principals són
6.1.1.1 Diagrama de barres
6.1.1.2 Polígon de freqüències
6.2 Forma més immediata d'entendre la informació estadística
7 PARÀMETRES ESTADÍSTICS
7.1 MESURES DE CENTRALITZACIÓ
7.1.1 Ens indiquen al voltant de quin valor o centre es distribueixen les dades
7.1.2 MITJANA ARITMÈTICA
7.1.2.1 Valor mitjà
7.1.3 MODA
7.1.3.1 Valor que més es repeteix
7.1.4 MITJANA
7.1.4.1 Divideix les dades en dos parts iguals
7.2 MESURES DE POSICIÓ
7.2.1 QUARTILS
7.2.1.1 Dividir les dades en 4 parts iguals
7.2.2 DECILS
7.2.2.1 Dividir les dades en 10 parts iguals
7.2.3 PERCENTILS
7.2.3.1 Dividir les dades en 100 parts iguals.
7.2.4 Divideixen un conjunt de dades en grups amb el mateix nombre d'individus
7.2.5 Per calcular aquestes mesures és necessari que el gràfic estigui ordenat de major a menor.
7.3 MESURES DE DISPERSIÓ
7.3.1 DESVIACIÓ TÍPICA
7.3.1.1 Arrel quadrada de la variància
7.3.2 VARIÀNCIA
7.3.2.1 Mitjana aritmètica del quadrat de les desviacions respecte a la mitjana
7.3.3 DESVIACIÓ MITJA
7.3.3.1 Mitjana aritmètica dels valors absoluts de la desviació respecte a la mitjana
7.3.4 RANG O RECORREGUT
7.3.4.1 Diferència entre la major i la menor dada
7.3.5 Ens informa dels valors que s'allunyen del centre
7.4 Número que s'obté a partir de les dades d'una distribució estadística
7.5 Serveixen per sintetitzar la informació donada d'una gràfica o d'una taula.
Show full summary Hide full summary

Similar

Weimar Revision
Tom Mitchell
Physics 1
Peter Hoskins
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
Les Aliments
dAnn dAnn
1PR101 1.test - 6. část
Nikola Truong
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
SISTEMAS Y RELACIONES
cecy menchaca
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
Como realizar un resumen y la importancia de estrategias de comprension lectora en este proceso
Diana Marcela CONTRERAS RODRIGUEZ
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
PLANEACIÓN DIDÁCTICA
Juan Villegas