compliment del contracte

Miriam Baell
Mind Map by Miriam Baell, updated more than 1 year ago
Miriam Baell
Created by Miriam Baell over 4 years ago
13
0

Description

compliment del contracte i solucions juridiques

Resource summary

compliment del contracte
1 tipus d´incompliment
1.1 incompliment substancial
1.1.1 el gruix de les obligacions del contracte s´han complert pero manca alguna detalle sense importancia
1.1.1.1 soul-lució; reducción del preu
1.2 incompliement esencial
1.2.1 l´incompliment priva a la part agreujada dels beneficis que esperava
1.2.1.1 sol.lucio; extinció del contracte
2 tipus de resolució
2.1 renuncia
2.1.1 quan l´incompliment es menor
2.1.1.1 la part afectada renuncia al dret d´objectar
2.2 Negociar de nou
2.2.1 les parts es senten a negociar una nova data o una nova remesa de mercadería de mes qualitat
2.2.1.1 aquesta negociación va encaminada a evitar el litigi
2.3 resolucio alternativa de les disputes
2.3.1 mediació; manera amistosa de resoldre conflictes amb l´ajuda d´una tercera part que es neutral
2.3.1.1 el resultat de la mediació no es vinculant
2.4 litigi
2.4.1 anar als tribunals
2.4.1.1 l´opció mes costosa i es un procès lent i complicat
2.4.1.1.1 la sentencia es definitiva
2.5 arbitratge
2.5.1 mecanisme que permet que dues persones, naturels o jurídiques, involucres en un conflicte arribin a un acord vinculant anomenat LAUDE
2.5.1.1 ventatges
2.5.1.1.1 cost; inferior a l d´un judici
2.5.1.1.2 rapidesa; entre 6 mesos i 1 any
2.5.1.1.3 experts; els arbitres escollits son experts en la materia
2.5.1.1.4 facilitat llinguistica; les parts poden escollir una llengua comuna
2.5.1.1.5 solución final i definitiva
2.5.1.1.6 execució; mes sencilla que un tribunal gracias a l´existencia de convenios internacionales
3 tipus de solucions;
3.1 reparació económica
3.1.1 el perjudicat rep una indemnización
3.2 extinción del contrate
3.2.1 si l´incomplimetn es molt greu, la part perjudicada te dret a declar resolt el contracte
3.3 compliment estricte de les obligacions;
3.3.1 si una de les parts no compelió ab les obligaciones in tribunal por exigir-li que ho faci
Show full summary Hide full summary

Similar

Essay Writing: My Essay Plan
Andrea Leyden
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
adriana renetria
MAPA CONCEPTUAL DE TEORÍAS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ALMARAZ MORENO CITLALLI 191610299
Aumento de la densidad
julian david ramirez villegas
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO
Martin Guzman
Los ríos y aguas de España
luchifer rrr
Cells And Cell Techniques - Flashcards (AQA AS-Level Biology)
Chelsie Cottingham
CLASES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS
jennifer Garcia buitrago
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz