Tema 1 - ESTRUCTURES I ESFORÇOS MECANICS

Resource summary

Tema 1 - ESTRUCTURES I ESFORÇOS MECANICS
 1. Forces
  1. Una força es un acció de produir una deformació en un cos o modificar-ne l'estat de repòs o de moviment
  2. Esforços
   1. L'esforç es la força a la qual es sotmesa una peça en una secció determinada i que tendeix a estirar-la, aixafar-la, corbar-la, torçar-la o tallar-la
    1. L'esforç de tracció es produeix quan dues forçes oposades actuen sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allargar-lo
     1. Lèsforç de compressió es produeix quan un objecte es empes per dues forçes que actuen en sentits oposats, les quals tendeixen a aixafar-lo o a escurçar-lo.
      1. El vinclament es la deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressio quan son llargs i prims.
      2. L'esforç de flexió es produeix quan les forces que actuen sobre una peça s'apliquen en el seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la
       1. L'esforç de torsió consisteix en l'aplicació de dues forçes en sentits oposats que tendeixen a girar o a retorçar un cos.
        1. Esforç de tallat o de cisallament es produeix quan dues forçes oposades son aplicades en la mateixa zona de l'objecte, intentant tallar-lo
       2. Propietats mecàniques dels materials
        1. Les propietats mecaniques determinen el comportament dels materials quan estan sotmesos a esforços
         1. Anomenem resistencia a la capacitat que te un material de suportar esforços sense deformar-se excessivament ni trencar-se
          1. La teniacitat es la propietat que tenen alguns materials de suportar forçes i cops sense trencar-se. Es la capacitat de resistencia de xoc.
           1. La fragilitat es la propietat contraria a la tenacitat. Els materials fragils trenquen facilment en rebre cops o xocs
            1. La elasticitat es la propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma original despres de'haver estat deformats per un esforç.
             1. La duresa es la propietat que indica l'oposició que ofereix un material a ser ratllat o tallat.
              1. La plasticitat es la capacitat que te un material per adquirir deformacions permanents sense trencar-se
               1. La ductilitat es la propietat dalguns materials en deformarse permanent ment en forma de fil prim sense trencar-se
                1. La maleabilitat es la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de làmina molt fina sense trencar-se
               2. Estructures
                1. Una estructura es un conjunt de peces o d'elements resistents units entre si que serveixen de suport i d'esquelet d'alguna cosa amb la funcio basica de suportar forçes
                 1. Ha de ser: resistents, rigides i estables
                  1. Els elements son: fonaments / elements evrticals: columnes, pilars, murs... / Elements horitzontals: bigues, travessers / tirants / arcs voltes i cupules / perfils.
                   1. Tipus d'estructures: estructures d'armadura: estructures tramades / estructures triangulades / estructura penjants
                    1. Estructures laminars o carcassa
                     1. Estructures massives
                      1. Altres tipus d'estructures
                     2. Diseny
                      1. Materials
                       1. Forma
                        1. Estabilitat
                      2. Solucions constructives amb estructures
                       1. Salvar accidents geografics, emmagatzemar aliments i materials, cobrir espais, crear superficies utilitzables, construccions verticals, generar espais buits, proporcionar suport i protecció.
                       2. Simulació digital d'estructures
                        1. La simulació digital es la reproducció artificiald'un sistema real basat en l'execució dun programa en un ordinador, per realitzar experiments i observar el comportament davant de diferents situacions
                        Show full summary Hide full summary

                        Similar

                        Chemistry General Quiz - 2
                        lauren_johncock
                        Kwasi Enin - College Application Essay
                        philip.ellis
                        English Literary Terminology
                        Fionnghuala Malone
                        Ionic Bonding
                        Evangeline Taylor
                        B3, C3, P3
                        George Moores
                        PSBD TEST # 3
                        Suleman Shah
                        untitled 2
                        lola_smily
                        MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
                        John O'Driscoll
                        Specific topic 7.7 Timber (tools/equipment/processes)
                        T Andrews
                        Study tips/hacks
                        Sarah Biswas
                        TISSUE TYPES
                        Missi Shoup