Please wait - loading…

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Description

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
Corina Bonhai
Mind Map by Corina Bonhai, updated more than 1 year ago
Corina Bonhai
Created by Corina Bonhai over 6 years ago
14
0

Resource summary

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA :
  1. Òrgans de govern
   1. EIs òrgans de govern vetlaran perquè les activitats del centre es despleguen amb subjecció als principis constitucionals, garantia de la neutralitat ideològica i respecte de les opcions religioses i morals dels pares i mares. Són òrgans col·legiats: - El consell escolar. - El claustre del professorat.
   2. Òrgans pedagògics
    1. Unipersonals:
     1. - Els tutors o les tutores. - Els delegats o les delegades. - EIs vicedelegats i les vicedelegades. - Els o les caps de Departament. - El coordinador o la coordinadora d’ESO.
     2. Col·legiats:
      1. -El Consell Tutorial - La Junta de Delegats i Delegades
     3. Funcionament del consell escolar
      1. És l’òrgan propi de participació dels diferents membres de la comunitat educativa en el govern del Centre. La seva composició, funcions i funcionament respectarà allò establert al Decret de Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’educació secundària.
       1. De convivència - Econòmica - Permanent - De Tutoria
      2. El Claustre de Professors.
       1. És l’òrgan propi de participació del professorat en el govern de l’institut i té la responsabilitat de planificar, coordinar, decidir i , si escau, informar de tots els aspectes docents del centre.
       2. Comissions de tipus permanent
        1. La Comissió de Coordinació Pedagògica. Constituïda pel director o la directora, els/les caps de Departament, el/la cap d’estudis, el professorat coordinador d’ESO i el psicopedagog/a.
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       2. Dret a l’objectivitat en l’avaluació
       Corina Bonhai
       La diabètis
       Corina Bonhai
       La tutoría
       amarcita1116
       Renacimiento - Obras
       José Mencab
       LA TUTORIA COMO GUIA PARA EL ESTUDIO
       Paulina Chavarria
       Fórmulas Estadística y Probabilidad
       Mario Navarro Luna
       LA FUNCIÓN DE LA TUTORIA COMO APOYO EN LA INSERCIÓN A LA DOCENCIA
       CECILIA MARGARITA
       Fernanda y Rodrigo: El retrato de una realidad
       robertocnvs
       NORMATIVO DE TUTORÍA
       Irma Antonio Mendez
       TUTORIA PROYECTO
       daniel_emiliano
       Progressions
       Corina Bonhai