Dân số Việt Nam

Trang Nguyen0349
Mind Map by Trang Nguyen0349, updated more than 1 year ago
Trang Nguyen0349
Created by Trang Nguyen0349 about 4 years ago
4
1

Description

Mind Map on Dân số Việt Nam, created by Trang Nguyen0349 on 02/12/2016.

Resource summary

Dân số Việt Nam
1 Khái niệm cơ bản (chỉ nêu khái niệm)
1.1 Dân số
1.2 Quy mô dân số
1.3 Cơ cấu dân số
1.4 Cơ cấu dân số già
1.5 Phân bố dân cư
1.6 Chất lương dân số
1.7 Di cư
1.8 Kế hoạch hoá gia đình
1.9 Chỉ số phát triển con người (HDI)
1.10 Dịch vụ dân số
2 Quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư (đưa ra số liệu và đánh giá)
2.1 Quy mô dân số
2.1.1 Đưa ra biểu đồ dân số Việt Nam trong 1 khoảng thời gian và so sánh với các nước khác
2.2 Cơ cấu dân số
2.2.1 Phân tích về dân số trẻ, dân số già, dân số vàng, chênh lệch giới tính. Cơ hội, thách thức
2.3 Phân bố dân cư
2.3.1 Giữa các vùng, tỉnh thành
2.3.2 Nông thôn và thành thị
2.3.3 Đồng bằng và miền núi
3 Tác nhân ảnh hưởng đến phân bố dân cư - chất lượng dân số
3.1 Tác nhân ảnh hưởng
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.2 Lịch sử lãnh thổ
3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội
3.2 Chất lượng dân số
3.2.1 Trình độ lao động, sức khoẻ người dân, cân bằng giới tính, mức sống. ..v..v..,
4 Ảnh hưởng của thực trạng phân bố dân cư tới phát triển ở VN
4.1 Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
4.1.1 Tích cực
4.1.2 Tiêu cực
4.2 Ảnh hưởng đến môi trường
5 Biện pháp thúc đẩy phân bố dân cư hợp lí
5.1 Quy hoạch, kế hoạch phát triển dân số
5.2 Xã hội hoá công tác, hợp tác quốc tế
5.3 Nghiên cứu khoa học về dân số
5.4 Cơ chế khen thưởng, xử phạt
Show full summary Hide full summary

Similar

What were the Cause and Consequences of The Cuban Missile Crisis October 1962
matthewnr73
Forces and their effects
kate.siena
Resumo para o exame nacional - Felizmente Há Luar!
miminoma
Know the principles of electricity
Vito Martino
TOEFL English Vocab (A - M)
Ali Kane
NEW: ExamTime's Mind Map Maker
Andrea Leyden
Business Studies Unit 1
emily.mckechnie
GCSE AQA Physics Unit 2 Flashcards
Gabi Germain
RadioTelefonia
Adriana Forero
Test Primer Parcial - Tecnologías de la Información I
Ing. José Luis A. Hernández Jiménez