Variació Lingüística

Flor Belda
Mind Map by Flor Belda, updated more than 1 year ago
Flor Belda
Created by Flor Belda over 6 years ago
1995
10

Description

Llengua Catalana per a Mestres Mind Map on Variació Lingüística, created by Flor Belda on 01/22/2014.

Resource summary

Variació Lingüística
1 Diferències derivades dels usos diversos que qualsevol llengua presenta.
1.1 VARIACIÓ.
1.1.1 Diferències de la llengua segons el lloc, l'època i el grup social que la parla
1.2 VARIETAT
1.2.1 Ús específic que es fa d'una llengua d'acord amb la procedència geográfica, històrica o social dels parlants o la funció comunicativa.
1.3 VARIANT
1.3.1 Una expressió diferent d'un altra per la forma, és a dir, la referència a les diverses formes que pot adoptar una unitat llingüística.
1.4 4 Tipus:
1.4.1 DIATÒPICA o geogràfica (lloc)

Annotations:

  • Configura unes maneres de parlar ains entre grups que conviuen per proximitat geogràfica. (dialectes)
1.4.1.1 Milà i Fontanals en Maig de 1861, va establir dos grans blocs dialectals diferenciats

Annotations:

  • 3 estàndard del Català: - Català -Valencià. - Balear.
1.4.1.1.1 BLOC OCCIDENTAL.
1.4.1.1.1.1 Català nord-occidental
1.4.1.1.1.1.1 tancament de “o” àtona en u quan segueix una i tònica (conill-cunill) i l’obertura de “e” en “a” en els grups inicials en-, es- (escala-ascala)
1.4.1.1.1.2 Valencià.

Annotations:

  • SUBDIALECTES:  - Apitxat. - Meridional. - Septentrional. - Alacantí. - Castellonenc
1.4.1.1.1.2.1 El valencià compleix certs requisits com, marcar els finals consonàntics (normalment) i utilitzar una gran varietat de diminutius (xicotet, nuetet), entre altres.
1.4.1.1.2 BLOC ORIENTAL.
1.4.1.1.2.1 Rosellonés
1.4.1.1.2.1.1 Tancament de “o” tònica en “u” (compraré-cumpraré), la construcció d’oracions negatives amb “pas” en lloc de no o utilitzar l’auxiliar “ésser” com a verb i substantiu (ser feliç-ésser feliç)
1.4.1.1.2.2 Català Central
1.4.1.1.2.2.1 Es caracteritza per l’ús regular de les formes reforçades dels pronoms febles davant del verb (em, et, es) i el morfema -u de la primera persona del present d’indicatiu (jo cante-jo cantu)
1.4.1.1.2.3 Balear
1.4.1.1.2.3.1 Amb requisits com la iodització generalitzada (jo-io, aigua-auia), el morfema O de 1ª pers. del present d’indicatiu (jo cante-jo cant), l’ús de l’article salat (el cotxe, es cotxe) o l’ús de l’article personal en i na (na Marta, na Jordana <com a tractament de respecte>)
1.4.1.1.2.4 Alguerés
1.4.1.1.2.4.1 pronuncia l’article lo, com “lu” (el carrer-lu carrer) i el morfema O de la primera persona del present d’indicatiu (jo cante-jo cant).
1.4.1.2 Cal tindre en compte que les fronteres lingüístiques són diferents a les fronteres territorials.
1.4.2 DIACRÒNICA o histórica (temps)

Annotations:

  • Segons el moment històric: - Català preliterari (s. VIII-XIII) - Català medieval (s. XIII-XV). - Català de la Decadència (s.XVI- XIX). - Català de la Renaixença (s. XIX i 1er 1/4 del s.XX). - Català actual.
1.4.3 DIASTRÀCTICA o social (grup social)

Annotations:

  • Es produeix en grups de parlants socialment a fins que generen una fraseologia i unes maneres expressives significatives per a un grup. Aspectes com l’edat, el sexe, l’habitat o professió determinen l’argot utilitzat, és a dir, la lingüística sociocultural , usada molt estretament vinculada a un grup social sovint marginal. 
1.4.4 DISFÀSICA o funcional (àmbit d'ús.

Annotations:

  • presenta unes característiques lingüístiques relatives a un àmbit o context d’ús determinat segons tres factors: el camp (tema què tracta la comunicació), el mode (canal oral o escrit de la comunicació) i el to (nivell de formalitat del text). Així, doncs, es pot distingir tres registres: culte, estàndard i col·loquial
Show full summary Hide full summary

Similar

Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Preposicions
Eva_95
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Paraules que varien de significat segons el gènere
Eva_95
TEATRE MODERNISTA
marta_baltasar
"AIGÜES ENCANTADES"
Eric Martin
LLENGÜES EN CONTACTE
epf1997
Test de comprensió de Terra Baixa
Fernando Álvarez
VOCAL NEUTRA
leoprida
ESSA SONORA (z)
RAQUEL PIZARRO
LA DERIVACIÓ
RAQUEL PIZARRO