NF5: L'avaluació de la intervenció educativa

Natalia Muñoz
Mind Map by Natalia Muñoz, updated more than 1 year ago
Natalia Muñoz
Created by Natalia Muñoz over 5 years ago
81
2

Description

Esquema per al mòdul M7: Suport a la Intervenció Educativa. Realitzat per: Oscar García, Natalia Muñoz i Cesar Lòpez

Resource summary

NF5: L'avaluació de la intervenció educativa

Annotations:

 • Procés intencionat, sistemàtic i continu de recollida d’informació que permeti conèixer la mesura en que és s’estan aconseguint els objectius esperats.
 1. Què és?
  1. Part del procés d'intervenció (Participen tots els professionals que col·laboren la intervenció)
   1. Sistema de control i seguiment que capacita per la pressa de decisions.
   2. Per a què avaluem?
    1. Finalitat
     1. Conèixer amb tots els detalls es necessitats de l’alumne/a i guiar-los en el procés educatiu.
     2. Funcions de l'avaluació
      1. Diagnòstic
       1. Avaluació Inicial Psicopedagògica
        1. Finalitat: Conèixer amb precissió a l'alumne.
        2. Acompliment
         1. Avaluació contínua=Recollida permanent d’informació
          1. Permet orientar, realitzar una correcció prèvia i realimentar el mateix procés educatiu.
           1. Amb alumnes amb NESE
            1. més vigilant i sistemàtica
           2. Disseny
            1. Valoració d'idoneïtat dels elements d'invervenció
            2. Resultats
             1. Estima el resultat final de la intervenció
              1. Comparació amb els objectius previstos
             2. Alumnes amb NESE
              1. Replantejament del plà d'acció
               1. Concretar: Modalitat d'escolarització.
              2. Com obtenim la informació?
               1. Elements d'importància en el disseny
                1. Informació
                 1. Mesura
                  1. Qualificació variables o indicadors
                  2. Criteris de referència
                   1. Comparació dels resultats.
                  3. Primera fase
                   1. Primera Fase
                    1. Eines convencionals per a l'avaluació acadèmica
                     1. Activitats d’avaluació
                      1. Portafolis
                       1. Comportament i actitud
                        1. Rúbriques (conjunt de criteris i estàndards relacionat amb els objectius)
                        2. Tècniques i instruments específics en la investigació social
                         1. Tècniques d’avaluació (Per obtenir informació)
                          1. Instruments (Registre d'aplicació d'activitat)
                        3. Selecció de tècniques en funció de
                         1. Què avaluem? (Objecte)
                          1. Recursos
                           1. Circumstàncies
                           2. Tècniques
                            1. Observació (Escala d'estimació, llistat de control, diari, anecdotari, enregistrament en vídeo

                             Annotations:

                             •   Tècnica d’avaluació que consisteix en la recollida d’informació per diferents mitjans.  
                             1. Com observem?
                              1. Definir l’objecte
                               1. Seleccionar tècniques i l’instrument més adequats
                                1. Tenir en compte aspectes metodològics
                                 1. Sense interferir en l’activitat observada
                                  1. Enregistrar la informació al moment
                                   1. Ordenar, analitzar I elaborar conclusions
                                  2. Entrevista (Guió)

                                   Annotations:

                                   •   Tècnica qualitativa que consisteix en un intercanvi verbal en el qual una de les parts pretén aconseguir informació de l’altre  
                                   1. Alumnes amb NESE(Canal més habitual d'intervenció)
                                    1. Agents
                                     1. Alumne
                                      1. Família
                                       1. Docents
                                        1. Alumnat
                                        2. Pasos
                                         1. 1. Definició d’objectius
                                          1. 2. Preparació: estructura, durada, temes…
                                           1. 3. Elaboració guió
                                            1. 4. Realització entrevista
                                             1. 5. Ordenació, processament i anàlisis de la informació
                                              1. 6. Conclusions
                                             2. Enquesta (Qüestionari, Oral/Escrita, Per telèfon/e-mal)

                                              Annotations:

                                              •   Recollida d’informació a partir de preguntes molt estructurades i de resposta generalment tancades.  
                                              1. Recull:
                                               1. Opinió de persones que formen part del procés Educatiu
                                                1. Avaluació de determinants aspectes del centre
                                                 1. Aspectes de les famílies o de l'alumnat
                                                2. Recopilació documental (Fonts estadístiques informes i estudis de casos similars, memòries, actes de reunions, documents personals

                                                 Annotations:

                                                 •  Obtenció d' informació sobre els diferents fets o realitats en que estan recollits en qualsevol document procedents de les diferents disciplines.
                                               2. Què cal avaluar?
                                                1. Alumant
                                                 1. Què avaluem?
                                                  1. Assoliment objectius i competències
                                                   1. Orientació mesures de reforç/Adaptacions Curriculars.
                                                    1. Alumnat amb NESE (amb principis i estratègies més inclusives)
                                                    2. Com?
                                                     1. Avaluació Estandarditzada (amb criteris i patrons estandaritzats =Discriminatoris front la diversitat)
                                                      1. S'avaluen habilitats i potencialitats
                                                      2. Avaluació Autèntica/Execució/Alternativa

                                                       Annotations:

                                                       • Conjunt d'estratègies orientades a avaluar  les capacitats de l'alumnat en el context real en que aquestes es posen en acció
                                                       1. Característiques
                                                        1. Avalua activitats quotidianes i significatives (prioritza procés a resultats)
                                                         1. Valora el potencial individual de cada alumne=No discriminatòria
                                                          1. Es dirigeix a COM aprenen els alumnes ( Habilitats, estils, preferències, interaccions.)
                                                           1. Utilització de l'aprenentatge col·laboratiu
                                                            1. Alumnat amb NESE:Necessitat d'adequació constant a les seves necessitats = Avaluació de caràcter permanent
                                                            2. Continguts (Amb varietat de tècniques i instruments, participen diferents professionals.)
                                                             1. S'organitza en àrees (Diferents de les convencionals)

                                                              Annotations:

                                                              • -Competències, capacitats i limitacions. -Estils o maneres d’aprenentatge. -Nivell de competència curricular. -Comportaments i actituds. -Capacitat comunicativa. -Desenvolupament sensoriomotor. -Desenvolupament de funcions cognitives.   -Interacció i participació en grup.-Comportament afectiu i emocional. 
                                                           2. Seguiment

                                                            Annotations:

                                                            •   De caràcter permanent per adequar constantment les accions educatives.  
                                                            1. Valora..
                                                             1. La intervenció pedagògica i les millores que aporta.
                                                              1. Funcionalitat d’aprenentatges.
                                                               1. Necessitats d’ajust dels suports.
                                                                1. Temps d’execució de tasques.
                                                                 1. Aplicació dels aprenentatges.
                                                               2. Criteris de Promoció
                                                                1. Alumes amb NESE amb mateixos criteris de la resta, però amb peculiaritats:
                                                                 1. Educació Secundaria Obligatòria
                                                                  1. Avaluacions adaptades a necessitats
                                                                   1. Decisió de promoció dels professors
                                                                    1. Revisió mesures de reforç.
                                                                  2. Educació Primària
                                                                   1. Avaluacions adaptades a necessitats
                                                                    1. Accedeix al curs següent amb el compliment d’objectius i adquisició de competències
                                                                     1. Repetirà només una vegada per etapa
                                                                   2. Educació Infantil
                                                                    1. 1 any més si família accepta
                                                                 2. Processos Educatius
                                                                  1. Característiques
                                                                   1. De caràcter permanent ( es pot redirigir en qualsevol moment)
                                                                    1. Valora
                                                                     1. Objectius corresponents a capacitats.
                                                                      1. Activitats idònies.
                                                                       1. Metodologia
                                                                        1. Recursos adequats disponibles.
                                                                         1. Estratègies i Criteris d’avaluació funcionals.
                                                                         2. Dona resposta a com s’ha ensenyat.
                                                                        2. Acció de l'Equip docent
                                                                         1. Característiques
                                                                          1. La pot fer la pròpia persona.
                                                                           1. És orientativa i genera retroalimentació.
                                                                            1. Alumes amb NESE (Contemplació de la diversitat, la individualització i estratègies inclusives.
                                                                             1. Avalua a cadascun dels professionals docents (selecció d'ctivitats adequades, aplicació correcta, participació amb alumnes i famílies, integració AANESE)
                                                                            2. Administracions educatives
                                                                             1. Elaboren plans d’avaluació dels centres tenint en compte:
                                                                              1. Situacions socioeconòmiques i culturals familiars.
                                                                               1. Entorn del centre.
                                                                                1. Recursos disponibles.
                                                                                2. Avaluació de l'atenció a la diversitat (AANESE)
                                                                                 1. Nivell general->Avalua la gestió de la qualitat (DE LES ACTUACIONS)
                                                                                  1. Nivell específic->Avalua el pla de diversitat
                                                                                 2. Tot el sistema educatiu
                                                                                  1. Es valora l’adaptació a la diversitat dels alumnes desde l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa.
                                                                                   1. Objectiu->Adaptar-se a la diversitat de l'alumnat
                                                                                  2. Com avaluem?
                                                                                   1. 4 moments
                                                                                    1. 1. Avaluació inicial
                                                                                     1. Detecció de necessitats de suport educatiu.
                                                                                      1. Alumnes amb dificultats
                                                                                       1. Mesures poc significatives: ordinàries d’atenció individual.
                                                                                        1. Mesures significatives: específica dels equips d’orientació edutiva
                                                                                       2. 3. Avaluació formativa(Procés d’ensenyament-aprenentatge-avaluació continu.)
                                                                                        1. 2. Avaluació psicopedagògica(la fa Equips Orientació Educativa
                                                                                         1. Recull, analitza i valora les condicions de l’alumne (Personals,Contextuals)
                                                                                         2. 4. Avaluació sumativa
                                                                                          1. En acabar el trimestre
                                                                                           1. En acabar el curs
                                                                                            1. Informe final (del tutor/a)
                                                                                          Show full summary Hide full summary

                                                                                          Similar

                                                                                          Test para gestión de talento humano
                                                                                          CarlosGutiérrez1983
                                                                                          Evaluación de Alumnos para Preparar el Exani-II
                                                                                          Profesor D
                                                                                          Evaluación
                                                                                          lapequeabibi436199
                                                                                          Tipos de Evaluación
                                                                                          Enrique Adolfo Simmonds Barrios
                                                                                          EXAMEN NACIONAL ÚNICO PARA ASPIRANTE A RESIDENCIAS MÉDICAS(ENURM 2016).
                                                                                          Rayner Guerrero Espiritusanto
                                                                                          Evaluación sobre categorias gramaticales
                                                                                          manepe.64
                                                                                          DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS CURRICULARES O DIDÁCTICAS
                                                                                          Sandra Gabriela
                                                                                          Evaluación de Alumnos con GoConqr
                                                                                          Diego Santos
                                                                                          EVALUACIÓN EDUCATIVA
                                                                                          seminarista25
                                                                                          Validez
                                                                                          Miyu López
                                                                                          DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
                                                                                          Sandra Gabriela