เพศกับวัฒนธรรมไทย

Description

ผลงานของนางสาวพรสวรรค์ ปะติตังโข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่ 15 รายวิชาสุขศึกษา เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

เพศกับวัฒนธรรมไทย
 1. ค่านิยมในเรื่องเพศ
  1. ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด การให้คุณค่าหรือเชื่อถือที่มีต่อสิ่งหนึ่งค่านิยมทางเพศจึงเป็นเรื่องของความรู้สึก การให้คุณค่า ดังนั้น วัยรุ่นจึงให้ความสนใจและทำความเข้าใจในเรื่องเพศและ ค่านิยมทางเพศ
  2. 1.เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์
   1. เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตั้งแต่กำเนิด ดังนั้นเรื่องเพศจึงไม่ใช่เรื่องนารังเกียจหรือเลวร้ายไม่สามารถนำมาสนทนาได้ แต่เราควรกล่าวในทางสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงในการปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศหรือ ในทางลามกอนาจาร
   2. 2.เพศชายและเพศหญิงและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
    1. ในอดีตสงคมไทยให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพราะบทบาทในการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน จัดเตรียมอาหาร ดูแลบุตร แต่ในปัจจุบันเพศหญิงมีโอกาสในการได้รับการศึกษา การประกอบอาชีพและสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกับเพศชาย ดังนั้น เราจึงควรเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองเช่นเดียวกับการเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีของเพศตรงข้าม
    2. 3.ค่านิยมทางเพศอาจแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม ประเพณี และ วัฒนธรรม
     1. สังคมจะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ วิถีการดำเนินชีวิตและองค์ประกอบอื่นๆ ของสงคมที่แตกต่าง เนื่องจาบุคคลในสังคมก็มีความแตกต่างกัน รวมทั้งค่านิยมใน เรื่องเพศค่านิยมบางอย่างอาจมีความเหมาะสมกับอีกสงคมหนึ่งอาจ ไม่เหมาะสมกับอีกสังคมหนึ่ง ดังนั้นการจะรับค่านิยมทางสังคมและ วัฒนธรรมอื่นมาใช้ต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ ว่าค่านิยมนั้นเหมาะสมและเป็นการยอมรับของสังคมไทยหรือไม่
     2. 4.ในสังคมเดียวกันอาจมีความเชื่อ ค่านิยมทางเพศ และการแสดงออกในเรื่องเพศที่แตกต่างกัน
      1. การที่คนเรามีความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งมีการอบรมจากครอบครัว มีสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ทางเพศที่ต่างกัน ทำให้บุคคลมีการแสดงออกทางเพศที่ต่างกัน ดังนั้นนักเรียนควรใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่เหมาะสม
      2. 5.การแสดงออกของการกระตุ้นทางเพศของมนุษย์
       1. แต่ทุกคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นดังกล่าวให้เหมาะสมกับตน เช่น ในบุคคลที่ยังไม่สมรสก็ไม่ควรตอบสนอกการกระตุ้นโดยการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งก็จะทำให้ตนเองและครอบครัวเกิดความเดือดร้อน และเป็นทุกข์ จึงควรหาทางออกที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น การเล่นกีฬา
       2. 6.ปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศและมีพฤติกรรมทางเพศทางเพศ ควรสอดคล้องกับจารีตประเพณีของสังคม
        1. ในสังคมทุกสังคมจะมีข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติตนใน เรื่องเพศตามธรรมนองครองธรรม เพื่อความดีงามและความสงบ เรียบร้อยของสังคม เช่น ในสังคมไทยจะมีสำนวนโวหารที่แสดงถึง ค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคม เช่น การรักนวลสงวนตัวเข้าตามตรอก ออกตามประตู เป็นต้น
        2. 7.ควรตระหนักว่าเรื่องเพศนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต
         1. มีความหมายกว้างขวางเกี่ยวกับคนเราในหลายมิติ ทั้งด้านเสรีวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา และจริยธรรม เรื่องเพศมิได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องระบบสืบพันธุ์ และการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น
         2. 8.การมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาทางเพศ
          1. การมีพฤติกรรมทางเพศที่เกินวัยจะก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบตามมาหลายประการ เช่น นักเรียนหญิง ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนควรหลีกเลี่ยงการแต่งกายที่รัด รูปหรือเปิดเผยจนเห็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่น การใส่ เสื้อเอวลอย สวมกระโปรงหรือกางเกงเอวต่ำจนเกินไป การนุ่งสั้นหรือใส่เสื้อเกาะอก เพราะการแต่งตัวเช่นนี้เป็น การยั่วยุอารมณ์และอาจก่อให้เกิดปัญหาทางเพศตามมา
          2. ค่านิยมเรื่องเพศและวัฒนธรรมไทย
           1. 1.ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง
            1. การรักนวลสงวนตัว การเข้าตามตรอก ออกตามประตูการมีรักเดียวใจเดียว การไม่ชิงสุกก่อนห่าม ชายไทยต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว
            2. 2.ค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง
             1. การพูดหรือสื่อสารในเรื่องเพศเป็นเรื่องหยาบคาย หรือ น่าอับอายการไม่เผยแพร่ความจริงในเรื่องเพศ การยกย่องให้คุณค่าเพศชายเหนือกว่าเพศหญิง การใช้ถุงยางอนามัยถูกตีค่าในด้านลบว่าเป็นการไม่ไว้ใจกัน
            3. ค่านิยมเรื่องเพศในสังคมตะวันตก
             1. การนัดพบหรือการออกเดท การทดลองอยู่ด้วยกัน การแสดงออกความรักใคร่อย่างเปิดเผย
             Show full summary Hide full summary

             Similar

             การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
             plaifa sangsooK
             การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
             เชาวรัตน์ เเสงกล้า
             การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
             อุทุมพร ดงหิงษ์
             ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
             jomjam buddee
             เซต
             surasit sadlan
             หลีกเลี่ยงความรุนแรง
             Pawadee Chaiyasa
             ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
             patchara katkong
             ระบบเลขฐาน
             supaporn somparn
             โรคไต
             Suwat Singthong
             ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
             patchara katkong