ESTADISTICA: Anna Mayora, Blau Pérez, Marina Aubareda i Raül Castro (3r ESO A)

Anna  Mayora Fernández
Mind Map by Anna Mayora Fernández, updated more than 1 year ago
Anna  Mayora Fernández
Created by Anna Mayora Fernández almost 4 years ago
12
0

Description

Treball tema 0

Resource summary

ESTADISTICA: Anna Mayora, Blau Pérez, Marina Aubareda i Raül Castro (3r ESO A)
1 Conceptes bàsics
1.1 Població i mostra
1.1.1 Població: Conjunt d'elements als que s'els fa l'estudi estadístic
1.1.2 Mostra: Conjunt representatiu de la població
1.2 Variables estadístiques
1.2.1 Quantitativa: Es pot contar o medir
1.2.2 Qualitativa: Es pot observar peró no contar
2 Freqüències i taules
2.1 Taula de freqüencies: Ordenació en forma de taula de les dades
2.2 Freqüencia absoluta: Nombrede vegades que apareix un valor
2.3 Freqüencia relativa: Quocuient de la freqüencia absoluta entre el nombre total de dades
3 Gràfics estadísticxs
3.1 Diagrama de barres: Es representen en eixos de coordenades
3.2 Políogons de freqüencies: Unió de els extrems de les barres
3.3 Diagrama de sectors: es representa en un cercle dividit en sectors
4 Mesures de centralització
4.1 Mitjana: És la suma de totes les dades i la posterior divisió entre el nombre total
4.2 Moda: És el valor de la variable que més es repeteix
4.3 Mediana: És el valor que ocupa la posició central una vegada ordenades les dades
5 Mesures de posició
5.1 Quàrtils: Són els tres valors que divideixen les dades ordenades en quatre parts iguals
5.2 Dècil: Són els nou valors que divideixen les dades en deu parts iguals
5.3 Percèntils: Són els 99 valors que divideixen les dades ordenades en cent parts iguals
6 Mesures de dispersió
6.1 Rang: És la diferéncia entre el major i el menor valor
6.2 Desviació mitjana: És la mitjana de les diferències entre la mitjana i les dades.
6.3 Desviació típica: És l'arrel quadrada positiva de la variança.
6.4 Coeficient de variació: És el quocient entre la desviació típica i la mitjana
Show full summary Hide full summary

Similar

EXAMEN DE MATEMÁTICAS 1ER GRADO SECUNDARIA 5to Bim
FELIPE SOLTERO
FRACCIONES...
JL Cadenas
BIOESTADISTICA
Ad Card
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
HABILIDAD MATEMÁTICA 2019
Daniel Valdelamar
Relaciones intraespecíficas
Pedro Luis Ballarin
Reproducción de las plantas: Polinización y Fertilización
D. D.
Requiém apuntes
car gutierrez
Guía de lectura. Coplas a la muerte de su padre. Jorge Manrique.
Eva Sánchez
Estadística Robert, Rubén,Albert, Miquel 3r Eso c
ruben lopez
Estadística (isolda, laia, carles i francesc) 3rA
Carles Puigfel Camarasa