ELEMENTS I COMPOSTOS

marta jornet
Mind Map by marta jornet, updated more than 1 year ago
marta jornet
Created by marta jornet about 6 years ago
46
0

Description

Mind Map on ELEMENTS I COMPOSTOS, created by marta jornet on 03/18/2014.

Resource summary

ELEMENTS I COMPOSTOS
1 LES PARTÍCULES DE L'ÀTOM
1.1 ELECTRÓ
1.1.1 Partícules de càrrega negativa i de molt poca massa que constitueixen els raigs catòdics.
1.2 PROTÓ
1.2.1 Partícules de càrrega positiva i de massa molt més gran que la dels electrons.
1.3 NEUTRÓ
1.3.1 Partícules de massa similar a la del protó, però sense càrrega elèctrica.
1.4 NOMBRES
1.4.1 ATÒMIC, Z
1.4.1.1 Nombre de protons que tenen els nuclis dels àtoms d'un element.
1.4.1.1.1 A = Z + N
1.4.1.1.1.1 A= nombre màssic B= nombre atòmic N= nombre de neutrons
1.4.2 MÀSSIC, A
1.4.2.1 Suma del nombre de protons i de neutrons que té el nucli d'un àtom.
1.4.2.1.1
2 MODELS ATÒMICS
2.1 THOMSON
2.1.1 L'àtom està constituït per una esfera de matèria amb càrrega positiva, el qual hi ha un nombre suficient d'electrons per a neutralitzar-ne la càrrega.
2.2 RUTHERFORD
2.2.1 - La massa del l'àtom i la càrrega positiva es troben en la zona central, el Nucli. - Fora del nucli, els electrons giren en òrbites circulars.
2.3 BHOR
2.3.1 Els electrons, en el seu moviment, al voltant del nucli, havien d'estar distribuïts d'una manera ordenada, es a dir, nivells d'energia.
2.4 ACTUAL
2.4.1 - L'electró es comporta com una ona en el seu moviment al voltant del nucli.
2.4.2 - Orbitals atòmics, ja que no és posible la trajectòria exacte de l'electró.
2.4.3 - Els orbitals s'agrupen en 7 nivells energètics.
2.5 CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA
2.5.1 La configuració o estructura electrónica d'un element és la distribució dels elements dels seus àtoms en els orbitals dels diferents nivells d'energia.
3 ELS SISTEMA PERIÒDIC DELS ELEMENTS
3.1 Permet establir relacions entre els diferents elements i aporta informació molt valuosa sobre les seves propietats i el seu comportament químic.
3.2 GRUPS I PERÍODES
3.2.1 GRUP
3.2.1.1 En cada grup apareixen els elements que presenten el mateix nombre d'electrons en l'últim nivell ocupat o capa de valència
3.2.2 PERÍODE
3.2.2.1 Hi han 7 períodes
3.2.2.1.1 El període 1 conté 2 elements
3.2.2.1.2 Els períodes 2 i 3 contenen 8 elements cadascun
3.2.2.1.3 Els períodes 4 i 5 contenen 18 elements cadascun
3.2.2.1.4 Els períodes 6 i 7 contenen 32 elements cadascun
3.3 REGULARITATS EN EL SISTEMA PERIÒDIC
3.3.1 ELECTRONEGATIVITAT
3.3.1.1 Tendència a treure els electrons d'altres àtoms, pel qual estan enllaçats.
3.3.2 CARÀCTER METÀL·LIC
3.3.2.1 METALLS
3.3.2.1.1 tendència a cedir i a captar electrons amb facilitat.
3.3.2.2 NO METALLS
3.3.2.2.1 Tendència a cedir i a captar electrons amb facilitat.
4 ENLLAÇOS QUÍMICS
4.1 ENLLAÇ IÒNIC
4.1.1 Atracció electrostàtica que apareix entre els ions positius i negatius que consitueixen el compost iònic
4.1.2 FORMACIÓ
4.1.2.1 DELS IONS
4.1.2.2 DE L'ENLLAÇ IÒNIC
4.1.2.3 CRISTALL IÒNIC
4.1.3 PROPIETATS
4.1.3.1 A temperatura ambient són sòlids amb un elevat punt de fusió
4.1.3.2 No condueixen l'electricitat en estat sòlid
4.1.3.3 Són conductors en dissolució o fosos
4.1.3.4 Són fràgils
4.1.3.5 Són solubles amb l'aigua
4.2 Diferents classes de forces que mantenen units, de manera estable, els àtoms en les substàncies.
4.3 ENLLAÇ COVALENT
4.3.1 Unió de dos àtoms que comparteixen un o més parells d'electrons
4.3.2 TIPUS
4.3.2.1 MOLECULARS: formen mol·lècules
4.3.2.1.1 Gasos, líquids i sòlids amb un punt de fusió i d'ebullició baix.
4.3.2.1.2 La majoría són insolubles en aigua i solubles en dissolvents orgànics.
4.3.2.1.3 No condueixen l'electricitat ni en estat pur ni en dissolució.
4.3.2.2 ATÒMIQUES: estructures tridimensionals
4.3.2.2.1 Sòlids amb un punt de fusió alt i molt durs.
4.3.2.2.2 Insolubles en l'aigua i en gairabé tots els dissolvents.
4.3.2.2.3 No condueixen el corrent elèctric.
4.4 FORCES INTERMOLECULARS
4.4.1 Forces atractives existents entre les molècules de les substàncies covalents moleculars.
4.4.2 TIPUS
4.4.2.1 FORCES DE VAN DER WAALS
4.4.2.1.1 Dèbils i de naturalesa electrostática.
4.4.2.1.2 La intensitat augmenta amb la grandària de la molécula.
4.4.2.2 ENLLAÇ D'HIDROGEN
4.4.2.2.1 Enllaç intermolecular més intens que les Forces de Van der Waals
4.4.2.2.2 Punts de fusió i d'ebullició més elevats.
4.5 ENLLAÇ METÀL·LIC
4.5.1 Força atractiva que hi ha en els metalls entre els ions positius i electrons mòbils de valència que els envolten.
4.5.2 PROPIETATS
4.5.2.1 Punt de fusió alt.
4.5.2.2 Densitat elevada.
4.5.2.3 Solubles entre ells en estat fos i formen aliatges.
4.5.2.4 Bons conductors de la calor.
4.5.2.5 Bons conductors de l'electricitat.
4.5.2.6 Quan els apliquem una tensió mecánica, es deformen, sense que el metall es trenqui.
Show full summary Hide full summary

Similar

Atoms and Reactions
siobhan.quirk
Pigeon English - apostrophe practice
Bob Read
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
Characters in "An Inspector Calls"
Esme Gillen
Pathos in Battle
mouldybiscuit
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Specific topic 7.6 Timber (processes)
T Andrews
RESOLUCIÓN 2626
Maria Jose Lozano
Actos humanos
Stevens Guzman
MAPA CONCEPTUAL DE TEORÍAS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Michelle González