Unió Europea

Arnau Gil Sanmartí
Mind Map by Arnau Gil Sanmartí, updated more than 1 year ago
Arnau Gil Sanmartí
Created by Arnau Gil Sanmartí over 3 years ago
15
0

Description

Mind Map on Unió Europea, created by Arnau Gil Sanmartí on 10/20/2016.

Resource summary

Unió Europea
1 Procés de constitució
1.1 1950: Robert Schuman
1.1.1 Presenta una proposta d'Europa unida
1.2 Al 1951 es crea:
1.2.1 Europa del carbó i de l'acer
1.2.1.1 Creat per la RFA
1.3 Al 1957 es crea:
1.3.1 Comunitat Europea de l'energia atòmica
1.3.2 CEE
1.3.2.1 Mercat comú sense fronteres amb mateixa moneda
2 Tractats
2.1 Tractat de Roma
2.1.1 Va ser l'any 1957
2.1.2 Es crea la CEE i la EURATOM
2.1.2.1 Va ser creat per la RFA
2.1.3 La CEE es va anar ampliant fins arribar al que és ara la UE
2.1.3.1 Acrualment té 28 membres i arriba als 500 milions d'habitants
2.1.3.2 Té diferents estats candidats a entrar dins la unió
2.2 A l'’Acta Única Europea de 1987 es volia anar més enllà que una unió econòmica
2.3 Tractat de la Unió Europea
2.3.1 Va ser l'any 1992 a Maastricht
2.3.2 Creació UEM
2.3.3 Creació PESC
2.3.4 Nous drets dels ciutadans
2.3.5 Eleccions amb el Parlament Europeu
2.4 Conveni de Schengen
2.4.1 Preveu la supressió de les fronteres interiors
2.4.2 Major control de les migracions
2.5 Tractat de Niça
2.5.1 Va ser al 2001
2.5.1.1 Reforma de les institucions de la Unió
2.5.1.2 Futura ampliació cap a l’Europa de l’Est.
2.6 Tractat constitucional de Roma
2.6.1 Va ser l'any 2004
2.6.2 Major integració política
2.6.3 Substitució dels tractats anteriors
2.7 Tractat de Lisboa
2.7.1 Va ser al 2009
2.7.2 Modernitza les institucions de la UE
3 Institucions
3.1 Legislatiu
3.1.1 Consell unió Europea
3.1.1.1 Format per
3.1.1.1.1 Caps d'Estat o de govern dels estats
3.1.1.2 Màxim organisme polític de la UE
3.1.2 Consell de ministres
3.1.2.1 Format per
3.1.2.1.1 Representants dels estats que integren la UE
3.1.2.2 Màxim òrgan decisori
3.1.3 Parlament Europeu
3.1.3.1 Es reparteix les competències legislatives
3.1.3.2 Elegit per sufragi universal
3.2 Executiu
3.2.1 Comissió Europea
3.2.1.1 Principal òrgan executiu de la UE
3.2.1.2 Preocupació per l'aplicació correcte de les lleis de la UE
3.3 Judicial
3.3.1 Tribunal de justícia
3.3.1.1 Exerceix la funció judicial
3.3.1.2 Format per un jutge de cada país membre
3.3.2 Tribunal de comptes
3.3.2.1 Controla les despeses de la Unió
3.4 Altres institucions
3.4.1 Òrgans especialitzats
3.4.1.1 Síndic de greuges
3.4.2 Òrgans consultius
3.4.2.1 Comitè de les regions
3.4.2.2 Comitè econòmic i social europeu
3.4.3 Òrgans financers
3.4.3.1 Banc central europeu
3.4.3.2 Banc Europeu
3.4.3.3 Fons Europeu
4 Euro
4.1 Significa:
4.1.1 Eliminació de duanes
4.1.2 Moneda única
4.1.3 Creació BCE
4.1.4 Creació de SEBC
4.2 Per aconseguir l'euro
4.2.1 Inflació < 1,5%
4.2.2 Interès a ll/t < 2%
4.2.3 Deure públic< 60% PIB
4.2.4 Dèficit públic < 3%
4.2.5 Tipus de canvi mantingut durant 2 anys
Show full summary Hide full summary

Similar

SISTEMA INSTITUCIONAL DE LA UNION EUROPEA
jperiago2007
EL BANCO CENTRAL EUROPEO
jperiago2007
Sin título
jperiago2007
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO
jperiago2007
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
jperiago2007
EL CONSEJO
jperiago2007
EL PARLAMENTO EUROPEO
jperiago2007
EL CONSEJO DE EUROPA
jperiago2007
LA COMISION
jperiago2007
Cell Structure
daniel.praecox
Economía Estrategia y Desarrollo Empresarial
MIGEDMEN FANTASMA