Proteïnes

Cecilia R.
Mind Map by Cecilia R., updated more than 1 year ago
Cecilia R.
Created by Cecilia R. over 3 years ago
6
0

Description

Esquema proteïnes
Tags

Resource summary

Proteïnes
1 Aminoàcids
1.1 Propietats
1.1.1 molec. polars i solubles H2O sòlids crist., incolors ·f +200ºC comportament quím amfòter
1.2 Tipus
1.2.1 Proteics (20)
1.2.1.1 Apolars/hidròfobs
1.2.1.1.1 cadR--> grup hidròfob (FVdW) Ala, Val, Leu, Ileu, Met, Pro, Trp, Phe
1.2.1.2 Polars/hidrofílics
1.2.1.2.1 cadR--> polar no càrr. (H-H) Ser, Thr, Gln, Asn, Cyr, Tyr
1.2.2 No proteics (150)
1.2.2.1 deriven dels prot. Intermediaris en Rx metab. o cellwall bacteris
1.3 Essencials
1.3.1 no sintetitzats per humans (dieta)
1.3.1.1 Leu, Ileu, Met, Thr, Trp,Phe, Lys +His(lactants)
1.4 comp. org. senzills baix pes molec. -grup carboxil, amino i R (unit a C)
2 Enllaç peptídic aa-->residus
2.1 en.cov. g.carb.--g.amino
2.1.1 deshidr.--> en.amida extrems:N/C-terminal
2.2 Caract.
2.2.1 - +curt que C-N normal -caràcter cov. --> no gira mateix pla, angles fixos....... - C-C i N-C poden girar
3 Pèptis i oligopèp. interès biològic
3.1 f hormonal
3.1.1 oxitocina (contr. úter), ADH(reg. H2O), insulina i glucagó (reg. glucosa)
3.2 f transport
3.2.1 glutatió (aa citos--> out), gramicidina-S i valinomicina (ions través memb.)
4 Estructura
4.1 1a
4.1.1 seq. lineal aa, determinat genètica, canvi--> dif. funció
4.1.2 disp. zigzag / nº polipept.--> 20^n (n=#aa)
4.2 2a
4.2.1 disp. espacial per ser estable --> gir C,aa i H-H
4.2.1.1 - alfa-hèlix --> espiral gràcies a H-H intracat., dextro gir (3,6) direcció C=0 dif. a -NH estabilitat depèn de (hidroxi)/prolina
4.2.1.2 - beta -- vvvv H-H gran estabilitat cad-cad paral·lela (CNCN)/antipar. (CNNC)
4.2.1.3 - hèlix col·lagen --> aa prolina + hidoxipr. espiral (3aa/v) noH-H, sí intercat.
4.3 3a
4.3.1 plegament en espai --> configuració --> determina f i caràcter, estable per unions R-R
4.3.1.1 - H----H -atrac.e´statiques -atrac.hidrofòbiques i FVdW -pontsdisulfurS-S (-enllaç amida)
4.3.2 conf. filamentosa
4.3.2.1 allargada, f esquelètica, insol. H2O
4.3.3 conf. globular
4.3.3.1 "esferes", sol. H2O, f transp,enzimàtica i hormonal
4.4 4a
4.4.1 +2 cad. polipept. --> subunitats/monòmers --> unions dèbils
4.4.2 conf. fibrosa --> brins-fibra / conf. golbular --> hemoglob.
5 Propietats
5.1 solubilitat
5.1.1 en H2O quan -R són a superfície externa
5.2 Desnaturalització
5.2.1 ruptura enll --> pèrdua estruc. 2ª, 3ª, 4ª
5.2.2 provocada per canvis pH, ºC, subst.desnaturalitzants... perd bioact. i sol precipitar, es pot revertir
5.3 Especificitat
5.3.1 de funció
5.3.1.1 seq. condiciona funció
5.3.2 d'espècie
5.3.2.1 algunes prot. exclusives espècie
5.3.2.2 prot. homòlogues
5.4 Capac. amortidora
5.4.1 comportament amfòter àcids/bases--> alliberen/retiren H+ --> amortir canvis pH
6 Funcions
6.1 Reserva --> *clara ou
6.2 Transp
6.2.1 lipoprot. citocroms hemoglob. mioglob. seroalbúmina
6.3 Contràctil *miosina
6.4 Potectora/defensiva *immunoglob.
6.5 Transd. senyals*rodopsina
6.6 Estructural
6.6.1 cell
6.6.2 teixits
6.7 Enzimàtica *hidrolases
6.8 Homeostàtica (regula pH)
6.9 reconeix. senyals quím. *hormones
7 CHON/S/P,Fe,Cu,I,Mg... cad. lineal aa pèptids (<10=oligop., >10=polip.) prot.--> +100 o pes +5000
8 Classificació
8.1 Holoproteïnes (aa)
8.1.1 Fibroses
8.1.1.1 globulars
8.1.1.1.1 activitats biològiques cel·lulars
8.1.1.1.2 actina albúmines globulines histones i protamines
8.1.1.2 col·lagen miosina queratines fibrina elastina
8.1.1.3 f estructural i protectora
8.2 Heteroprot.
8.2.1 grup proteic + prostètic
8.2.1.1 Cromoprot. (pigment)
8.2.1.1.1 Nucleoprot.
8.2.1.1.1.1 Glicoprot.
8.2.1.1.1.1.1 Fosfoprot.
8.2.1.1.1.1.1.1 Lipoprot.
8.2.1.1.1.1.1.1.1 LDL--> transp. colesterol fetge-memb., receptors sintetitzen +/-
8.2.1.1.1.1.1.1.2 HDL--> contrari LDL, transp. colesterol parets arterials--> fetge
8.2.1.1.1.1.1.2 grup prostètic és àcid P
8.2.1.1.1.1.2 glúcid - en.cov. - cad polipept. (importants sang)
8.2.1.1.1.2 ass. à.n.+prot. --> f mantenir ADN, transp. nucli
8.2.1.1.2 porfiríniques / no porfiríniques
Show full summary Hide full summary

Similar

Origen y formación de suelos
Andres Gutierrez
Organización y diversidad de la biosfera
mn24
Riesgos de la Geosfera: Terremotos y Volcanes
Diego Santos
LA CELULA
oscar otavo
BIOMOLECULAS
bachan99
LA HIDROSFERA:EL AGUA
joseee
Pruebas de la evolución
Pedro Luis Ballarin
Pruebas de la evolución
María Concepción Santos Fuertes
TIPOS DE TEJIDOS
Alberto Martínez 2ºA
Los tejidos humanos
Belén Romera Belmonte
Reino Fungi
Neisbell Lazo