Vocabulary/ Getting Started and Unit 1 / 3ESO

Hugo Martí
Note by Hugo Martí, updated more than 1 year ago
Hugo Martí
Created by Hugo Martí over 3 years ago
36
1

Description

Note on Vocabulary/ Getting Started and Unit 1 / 3ESO, created by Hugo Martí on 11/01/2017.

Resource summary

Page 1

GETTING STARTED   1. GEOGRAPHICAL FEATURES   cave= cova beach= platja coast= costa  desert= desert mountain= montanya waterfall= cascada ocean= oceà river= riu rainforest= selva pluvial forest= bosc valley= vall island= illa lake= llac   2. JOBS   actrees= actriu architect= arquitecte/a computer programmer= programador/a engineer= enginyer/a inventor= inventor/a hairdresser= perruquer/a chef= cuiner/a scientist= científic/a judge= jutge/essa lawyer= advocat/ada singer= cantant postman= carter/a sculptor= escultor/a musician= músic/a model= model photographer= fotógraf/a pilot= pilot politician= polític/a TV host= presentador/a de televisió   3. WEATHER   cloudy= nublat rainy= plujós/osa lightning= llamp/s foggy= boirós windy= ventós/osa warm= càlid/a o temperat/ada thunder= tro/ns snow= neu dry= sec sunnny= assolejat/ada writer= escriptor/a   4. VEHICLES   tram= tramvía aeroplane= avió scooter= moto/escúter lorry=  camió helicopter= helicòpter  motorcycle= moto/motocicleta ferry= ferri/transbordador jeep= camioneta/4x4 underground= metro minivan= monovolum yacht= iot (yate en castellà) cruice ship= creuer      

Page 2

UNIT 1   1. PLACES IN TOWN   nightclub= sala de festes car park= aparcament/pàrquing newsagent= quiosc police station= comissaria bowling alley= pista de bitlles market= mercat university= universitat tennis court= pista de tennis footbal pitch= camp de futbol swimming pool= piscina airport= aeroport hospital=hospital hotel= hotel theatre= teatre art gallery= galeria d´art office bloc= bloc d´oficines running track= pista d´atletisme playground= parc/zona de jocs railway station= estació de tren   2. ARROUND TOWN   street= carrer square= plaça fountain= font sign= senyal bicycle lane= carril bici statue= estàtua traffic light= semàfor tower= torre roundabout= rotonda building= edifici bridge= pont zebra crossing= pas de vianants/pas zebra pavement= vorera bank= banc harbour= port     3. GIVING DIRECTIONS   How do I get to (...)?= Cóm arriba a (...)? Turn right at (...)= Gira a la dreta Turn left at (...)= Gira a l´esquerra Take the (third) turning on your (left)= Agafa el (tercer) carrer a la teva (esquerre) Keep going straight unitil you see (a car park) on your (left)= Tot dret fins que vegis (un pàrquing) Pass (the car park)= Passa (el pàrquing) The (cinema) is on your (right)= El (cine) es a la teva dreta It´s at the corner of (Queen Street) and (Palace Road)= És a la cantonada de (Queen Street) amb (Palace Road) Away from (...)= Lluny de (...) Excuse me, please= Disculpa And after that, what should I do?= I després d´aixó, què faig? Is it far?= Està lluny? No, it´s not very far= No, no esta molt lluny   4. ALTRES   view= vista sand= sorra sign= senyal take= durar unforgettable= inolbidable stick= pal site= pàgina web cycle= montar en bici exchange= d´intercanvi landmark= lloc d´interés part= paper plataform= plataforma  

Show full summary Hide full summary

Similar

C1, C2, C3 keywords
Jessica Phillips
GCSE AQA Physics - Unit 2
James Jolliffe
1PR101 2.test - Část 16.
Nikola Truong
NSI / PSCOD/ ASSD
Yuvraj Sunar
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
¿Cómo es la calidad de vida en el ámbito familiar e interpersonal de pacientes que están en geriátricos con EA en fase inicial desde su propia experiencia en la ciudad de Cali?
Matteo Ibarguen
¿Qué es el presupuesto basado en resultados?
Jessica Alvir
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz