LITERATURA MEDIEVAL CATALANA

Nanina
Note by , created almost 6 years ago

Català Note on LITERATURA MEDIEVAL CATALANA, created by Nanina on 01/14/2014.

752
6
1
Nanina
Created by Nanina almost 6 years ago
LITERATURA
Jose Rodriguez
MORFOLOGIA / CATEGORIES GRAMATICALS
Marc Petit
Els Determinants
Amparo UF
French : l'automne
Anne Claude
How Villainy is Depicted in Macbeth
scarletsnow491
El Barroc a Europa
Adelaida Ibañez Ferrater
EL SUBJECTE I PREDICAT
Sílvia Hernandez
Famílies instrumentals
Eva Pardos Crespo
La o i la u àtones
yago.reab10
El Neoclassicisme Català
alex.sanchez

Page 1

UNITAT 1 – LITERATURA MEDIEVAL CONTEXT * Edat Mitjana --> període des de la caiguda de l'Imperi Romà (s V) fins al principi del Renaixement (s XVI) * Llatí --> llengua de l'Europa romanitzada. * Llatí culte --> llengua de l'Església, l'ensenyament, el govern, la justícia i la literatura. Aparició llengües romàniques: * Procedeixen del llatí vulgar                                              * Sorgeixen al voltant del s. X.                                              * Utilitzades al principi en l'àmbit oral i lentament s'introdueixen en l'escrit. L'escriptura és patrimoni dels eclesiàstics. La majoria de la població no sap no llegir ni escriure. Primers textos escrits en català (s. XII): * Llibre Jutge o Forum Iudicum: fragment d'un codi jurídic.                                                           * Homilies d'Organyà: conjunt de sermons religiosos. La gent estava acostumada a escoltar. La lectura era com un espectacle. Els joglars aprenen d'oïda i reciten de memòria en vers. Joglars --> anaven de castell en castell recitant les històries que trobadors escrivien per als senyors. Trobadors --> escriuen                                                       Joglars --> reciten                                               Llibres o còdex --> manuscrits en pergamí. Sistema molt car i molt llarg. Només estaven a l'abast de monestirs i senyors o burgesos rics. Aparició paper (s. XII-XIII) --> obres més extenses i fa possible el desenvolupament de la narrativa moderna. Aparició de l'impremta (s. XV) --> marca el fi del període medieval en la literatura. Església --> tenia un paper bàsic a l'edat mitjana: * el món girava al voltant de Déu i la religió (teocentrisme)                                                                          * condicionava la literatura, el teatre, i la poesia de l'època.                                                                          * guardaven els llibres als monestirs.                                                                          * tenen el patrimoni de l'ensenyament i de la cultura. Societat feudal: * oratores el que oraven (clergues, mongos...)                        * bellatores el que guerregen (nobles, cavallers, soldats...)                        * laboratores el qui treballen (camperols, obrers, artesans, mercaders...) Cort: el castell feudal és un espai de defensa, centre productor i difusor de la literatura a través de joglars i trobadors (escrivien en occità). * ideal de comportament cortesà. * literatura cortesana. * l'art i la literatura eren utilitzades com a propaganda del poder del rei. * Cancelleria Reial (creada pel rei Pere el Cerimoniós) --> vigila la redacció i uniformitat lingüística dels documents reials Ciutat (evolució i crisis de la societat feudal) --> * a partir del segle XII --> gran activitat econòmica.                                                                      * augment demogràfic.                                                                      * Aparició de la burgesia.                                                                      * Burgesia --> nova literatura. Crisis del pensament medieval: l'humanisme                                   Socialment: * Francesco Petrarca (1304-74) --> poeta intel·lectual.                       * s. XV --> època de grans canvis.                                                   Pare de l'humanisme.                  * Nobles i eclesiàstics perden indència en la * Ideal de que l'edat medieval va ser una època fosca.                         societat a favor de la burgesia. * Llengua i literatura clàssica són el model a seguir.                         * Sensibilitat cultural: teocèntrica --> antropocèntrica * Models a seguir --> Horaci i Virgili                                                   Home centre del món. És la base de l'humanisme.

LA LITERATURA MEDIEVAL CATALANALITERATURA DOCTRINAL. RAMON LLULL.Un dels objectius principals de l'església --> educar: * cristianitzar les classes dominants.                                                                             *predicar entre el poble (analfabets).                                                                             * espectacle teatral --> recurs per assolir l'objectiu.                                                                             * convertir els infidels.La literatura doctrinal --> expressa i defensa les idees cristianes.RAMON LLULL (1232 -1316)- Es considera que és el pare de la literatura catalana en prosa.- Autor per excel·lència de la literatura doctrinal.- Va aprendre àrab per parlar amb els musulmans, per tal de poder convertir-los en cristians.- Va tenir una conversió (va baixar un àngel del cel i li va dir que havia de dedicar la seva vida a cristianitzar als infidels). Es va dedicar a: * convertir infidels * escriure llibres (en diferents llengües). (Va escriure en català i llatí per voluntat propagandística). * fundar escoles i monestirs per formar futurs missioners. Cal donar una explicació raonada de les seves creences i no a través del dogma. Escrits importants:PROSAArt lul·liana: aprèn àrab per fer més fàcil la premsa.* Llibre de contemplació a Déu (1274) --> 1º gran obra en latí, català i àrab. Conté tot el seu pensament.Llibre de l'orde de cavalleria (1276)  - Com havia de ser un bon cristià                                                   - Reivindica el món feudal i el de la cavalleria.Novel·les didàctiques* Llibre d'Evast i Blanquera --> perfecte cristià    * Llibre d'Amic e Amat* Fèlix o Llibre de meravelles --> preguntes i respostes    * Llibre de les bèsties sobre la cristiandat.* Llibre del gentil e dels tres savis --> discussió entre tres savis sobre les tres religions. POESIARerefons autobiogràfic.Era diferent entre l' abans i el desprès de la seva conversió.* Lo desconhort* Cant de Ramon* A vós, dona verge santa Maria* Lo Concili Literatura de Ramon Llull * No té finalitat literària. * Vol portar al lector al terreny ideològic i convèncer-lo  fa servir tots els recursos que té al seu abast. * Domina totes les tècniques literàries i les fa servir per aconseguir els seus objectius.

POESIA TROBADORESCA. AUSIAS MARCHPOESIA TROBADORESCA- S. XII, XIII --> escrita en occità o provençal --> “koiné” utilitzat per poetes occitans, catalans i nord-italians.- Poesia de l'amor cortès: * “fina amors” --> codi amorós, amor espiritual.                                      * amor cortès i poesia trobadoresca --> reflex de la societat feudal [relació de                                        vassallatge entre el poeta (hom --> vassall) i la dona noble (midons)]                                     * Dona sempre casada, i es planteja la relació fora del matrimoni. [personatge del                                       marit (gilós) i els envejosos (lausengiers)]                                    * Dona --> ésser superior, però de carn i ossos, plena de sensualitat.Poesia trobadoresca:* Trobador --> poeta de l'amor cortès --> qui elabora les paraules i la melodia.* Joglar --> encarregat de difondre de cort en cort la poesia dels trobadors.* La poesia pretén difondre una sèrie de valors propis de la noblesa.* Gèneres: * cançó (canso) --> tema amorós, melodia pròpia, 5 a 7 estrofes o cobles amb tornada.                                             Última cobla més curta --> conclusió (a qui va adreçat el poema).                * alba --> tema amorós, tristesa del amants per separar-se.                * pastorel·la --> tema amorós, entre un cavaller i una pastora.                * sirventès --> ple d'intenció satírica, moral i política                * plany -->expressa la queixa per mort d'algú destacat.* Estils: * trobar leu --> poesia senzilla a l'abast de tothom.            * trobar clus --> busca la complicació i dificultat del sentit de les paraules.            * trobar ric --> busca la bellesa i sonoritat dels mots.* Trobadors representatius: * Guillem de Berguedà --> noble altiu i bel·licós. Feia sirventesos (s. XII)                                        * Cerverí de Girona --> molt important a la cultura catalana. Últims temps de                                                                         l'amor cortès. Trobar ric, reflexió moral i religiosa (XIII).AUSIAS MARCH (1400 – 1459)- Gran poeta de la 1ª meitat del segle XV. 1º poeta que supera la tradició trobadoresca i la lírica de l'amor cortès.- Reflecteix la sensibilitat del seu temps i la seva poesia no es convencional.- Jo poètic angoixat entre l'amor físic i espiritual --> l'amor és una malaltia.- Obres amb temàtica amorosa. Senyals per amagar les estimades --> llegat de la poesia trobadoresca.- Intenta allunyar-se dels convencionalisme --> construeix un món poètic propi.- Busca un punt de vista analític i autenticitat dels seus sentiments i pensaments--> es distància de la poesiatrobadoresca.L'amor segons la poesia de March:* 1ª etapa --> lluita entre les dues tendències del comportament amorós: l'amor carnal (bestial) i l'amor                    espiritual (angelical).* 2ª etapa --> intenta unir les dues concepcions amoroses.* 3ª etapa --> analitza l'experiència del dolor.* 4ª etapa --> poesia amb reflexió moral i religiosa, a través del cant espiritual i en la visió de l'allunyamentfísic de l'estimada.Llengua i estil --> han de concordar amb l'experiència que es vol comunicar.* No busca grans elaboracions mètriques, ni accentuar la musicalitat i adopta formes fixes (estrofa 8 versos decasíl·labs) --> no vol          distreure al lector del sentit del poema.* Busca la veracitat en la poesia --> no utilitza llengües falsejades, només català. * Dona precisió intel·lectual al vocabulari i complexitat sintàctica.

LA NOVEL·LA CAVALLERESCA. JOANOT MARTORELL. LES CRÒNIQUES HISTÒRIQUES * Crònica de Jaume I* Crònica de Bernat Desclot * Crònica de Ramon Muntaner * Crònica de Pere el Cerimoniós Redactades entre finals del XIII i al llarg del XIV. Ens serveixen per saber com s'escrivia llavors, i per conèixer moments històrics i com es vivia a la cort. Cròniques escrites pels reis: * Crònica de Jaume I (XIII) * Crònica de Pere el Cerimoniós (XIV) - Memòries personals dels reis (tenen un gran valor documental). - Intenció propagandística i justificació d'activitats polítiques i militars. - Escrites en 1ª persona. Cròniques escrites per Bernat Desclot i Ramon Muntaner: * Crònica de Bernat Desclot (XIII) * Crònica de Ramon Muntaner (XIV) --> volia que fos un exemple a seguir. - Intentaren explicar la vida i els regnats de la dinastia de Barcelona. - Intenció propagandística i històrica. - Escrites en 3ª persona. NOVEL·LA CAVALLERESCA Dues grans: * Curial e Güelfa, anònima                   * Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell Novel·la cavalleresca no és el mateix que Novel·la de cavalleries Novel·la cavalleresca --> Parla de cavallers de veritat, i té versatilitat. Novel·la de cavalleries --> Cavallers d'històries populars (no reals) i els personatges són gairebé perfectes. CURIAL E GÜELFA --> s XV, autor desconegut - Una de les grans obres de les literatures catalana i europea. * Protagonista, Curial, grans qualitats però no és irreal. * novel·la d'amor i armes. JOANOT MARTORELL. TIRANT LO BLANC (1405/10 - 1465) Joanot Martorell --> perfecte cavaller (1405/10 – 1465) [família noble]. Joanot tenia molts deutes, per això li va vendre el Tirant a Martí Joan de Galba, i aquest el publicà amb el nom dels dos, desprès que Joanot morís [Tirant (1490)]. Tirant lo Blanc - És una de les millors novel·les modernes. - Relat biogràfic d'un personatge imaginari que viu en un marc realista i versemblant. - Conté fragments plagiats. - Novel·la total:pels temes (política, militar, d'ambients, de costums, sentimental, eròtica, irònica i d'humor), perquè és realista però idíl·lica, perquè té personatges amb virtuts i defectes... -Té dos tipus de llengües (una col·loquial, realista i directa, i una solemne, culte i recargolada) per això es creia que havia estat escrita a quatre mans. - Té trets propis del valencià, àrab i castellà.

Cançó de gesta En vers, recitada en públic amb recursos per recordar-la. Heroi que lluita per la pàtria, religió, súbdits... Personatges històrics --> constància d'exemplaritat. Roman Cortès En vers, per ser llegida, més llarga. Llegenda del rei Arús i la seva cort (ficció). Finalitat  --> entretenir. La matèria de Bretanya Romans en francès. Protagonista --> cavaller de la cort del rei Artús. Chértien de Troyes --> pare de la novel·la europea. Llibre de cavalleries (producte de la matèria de Bretanya) XII – XIV prosa en francès. Aventures dels cavallers de la cort del rei Artús. Cavaller errant amb molta força que busca honor i virtut. Món ple d'éssers misteriosos i llocs exòtics. Novel·la cavalleresca XV narració en prosa. Arguments realistes, llocs reals... Personatges reals o ficticis basats en reals.

INTRODUCCIÓ

LITERATURA DOCTRINAL. RAMON LLULL

POESIA TROBADORESCA. AUSIAS MARCH

NOVEL·LA CAVALLERESCA. JOANOT MARTORELL