< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Bina Yönetim Sistemleri 1. Ünite

Question 1 of 20

Medal-premium 1

“Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapı” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Select one of the following:

 • Yeri

 • Bina

 • Tesis

 • Kuruluş

Question 2 of 20

Medal-premium 1

Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında aşağıdakilerden hangilerinden faydalanılır?

Select one of the following:

 • Yönetmelik

 • TS 500

 • Yönetmelik ve TS 500

 • Hiçbiri

Question 3 of 20

Medal-premium 1

Bina ve iş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının nasıl olması gerekir?

Select one of the following:

 • Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek engel bulunabilir.

 • Acil çıkış yolları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaretlenir.Bu işaretlerin kalıcı olması gerekmez.

 • Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

 • Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi hâlinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur.

Question 4 of 20

Medal-premium 1

Kaç kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için, bir kabin vepisuvar, her 25 kadın işçi için de en az bir kabin (hela) hesap edilecek,100’den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile hela bulundurulacaktır?

Select one of the following:

 • 10

 • 50

 • 100

 • 150

Question 5 of 20

Medal-premium 1

İş yerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde ne yapılır?

Select one of the following:

 • İtfaiyeye haber verilir.

 • Bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

 • İş güvenliği uzmanı göreve çağırılır.

 • ÇSGB’de bulunan İş Teftiş Kurulu göreve çağırılır.

Question 6 of 20

Medal-premium 1

Binalarda, acil çıkış zorunluluğu için aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • Mevcut yapılarda, her bir çıkışın genişliği 200 cm’yi aşmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.

 • Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamak üzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığı yerlerde en az iki çıkış kapısı bulunur.

 • 600 kişinin aşıldığı yerlerde en az üç çıkış kapısı bulunur.

 • 1000 kişinin aşıldığı yerlerde en az beş çıkış olması şarttır.

Question 7 of 20

Medal-premium 1

Genişliği kaç santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulmalıdır?

Select one of the following:

 • 100

 • 150

 • 175

 • 200

Question 8 of 20

Medal-premium 1

Kaçış rampalarının eğimi yüzde kaçtan daha dik olamaz?

Select one of the following:

 • 5

 • 10

 • 15

 • 20

Question 9 of 20

Medal-premium 1

Bölünmemiş mekânlarda kapılar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Select one of the following:

 • en uzun köşegenin 1/3 ünden

 • en uzun köşegenin 1/4 ünden

 • en kısa köşegenin 1/3 ünden

 • en kısa köşegenin 1/4 ünden

Question 10 of 20

Medal-premium 1

Herhangi bir yerindeki eğimi ne kadardan daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli yapılabilir?

Select one of the following:

 • 1/5

 • 1/10

 • 1/12

 • 1/15

Question 11 of 20

Medal-premium 1

İş yerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatılarının ısı geçiren sac ve benzeri malzemeyle örtülmesi hâlinde çatılar, en az ne kadar yükseklikte olmalıdır?

Select one of the following:

 • 300 cm

 • 350 cm

 • 400cm

 • 500 cm

Question 12 of 20

Medal-premium 1

Mevcut yapılarda, her bir çıkışın genişliği kaç cm’yi aşmayacak şekilde çıkışsayısı bulunur?

Select one of the following:

 • 100

 • 200

 • 300

 • 400

Question 13 of 20

Medal-premium 1

Bir katta veya katın bir bölümünde, hesaplanan değerden az olmamaküzere 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerlerde ve 60 kişinin aşıldığıyerlerde en az kaç çıkış olması şarttır?

Select one of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

Question 14 of 20

Medal-premium 1

Bina Tabanlarında Uyulması Gereken İSG Kurallarından hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • İş yerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, sağlam, kuru, mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli olmalıdır.

 • Yapılan işe göre, tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır.

 • Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu yerlerde, açık ateş veya alevle çalışmalar yapılacaktır.

 • İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu,havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunlarınkenarları, sağlam bir korkulukla çevrilecek veya ağızları kapakla örtülecektir.

Question 15 of 20

Medal-premium 1

Bina Koridor ve Geçişlerinde Uyulması Gereken İSG Kurallarından hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgâhlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 60 cm olacaktır

 • Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler hariç) serbest bulunan bütün tarafları, en az 90 cm yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilmelidir.

 • Köprü şeklindeki asma geçitler, üzerinden geçirilecek en ağır yüke göre hesap edilerek sağlam bir şekilde inşa edilmeli ve buralarda kaymaları önleyecek tedbirler alınmış olmalıdır.

 • Taşıma bantlarının (konveyör) veya diğer makinaların üzerinden geçen bütün geçitlerin açık bulunan tarafları, uygun korkuluk ve eteklerle çevrilmelidir

Question 16 of 20

Medal-premium 1

Bina Kapı ve Pencerelerinde Gereken İSG Kurallarından hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya korkulukları bulunmalıdır.

 • İş yerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, iş yeri taban yüzeyinin en az 1/15 oranında olmalıdır.

 • Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı, pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.

 • Dış pencere ve menfezler iş yerine ışığı, bol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılacaktır.

Question 17 of 20

Medal-premium 1

Binalarda Gürültü Konusunda Uyulması Gereken İSG Kurallarından hangisi doğrudur?

Select one of the following:

 • Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 90 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

 • Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

 • Gürültü derecesi 90 desibeli geçmeyecektir.

 • En düşük maruziyet eylem değerleri ise 80 dB’dir ve ayrıca maruziyet sınır değerleri ise 95 dB’dir.

Question 18 of 20

Medal-premium 1

Binalarda İçme Suyunun Temizliğinde Uyulması Gereken İSG Kurallarından hangisi yanlıştır?

Select one of the following:

 • iş yerlerinde, insanların kolaylıkla faydalanabileceği serin içme suyu bulundurulacaktır. Bu uygunluk, mahalli resmî makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir

 • İçme suyu, gerek taşınmasında ve gerekse kullanılmasında, her türlü bulaşmadan korunmuş olacak ve içine doğrudan doğruya buz atılmayacaktır.

 • İçme suyu tesisatı veya kapları, kullanma suyundan ayrı olacak ve üzerine, "İçilecek Su" işareti konulacaktır.

 • Şehir suyunun sağlanması mümkün olmayan hâllerde, mevcut sular, su dezenfeksiyonu usullerine uygun olarak dezenfekte edilmeden kullanılacaktır.

Question 19 of 20

Medal-premium 1

İş yerlerinde işçilerin daimî olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

Select one of the following:

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Question 20 of 20

Medal-premium 1

İş yeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olmalı ve metrekarede en az kaç kilogram yük taşıyabilmelidir?

Select one of the following:

 • 4-500

 • 2-800

 • 6-400

 • 8-400

Icon_fullscreen

Bina Yönetim Sistemleri 1. Ünite

atauniisg
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Bina Yönetim Sistemleri 1. Ünite, created by atauniisg on 27/11/2014.

Eye 81
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
atauniisg
Created by atauniisg over 2 years ago
Close