< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

B12 - F2014 MCQ eksamen

Question 1 of 52

Medal-premium 1

Hvad hedder en malign neoplasi, som er opstået i kirtelepitel?

Select one of the following:

 • Adenom

 • Planocellulært carcinom

 • Sarkom

 • Adenocarcinom

 • Lymfom

Question 2 of 52

Medal-premium 1

Hvad er baggrunden for, at der kan opstå et planocellulært karcinom i bronkierne, hvor der normalt er cylinderepitel?

Select one of the following:

 • Hyperplasi

 • Atrofi

 • Infektion

 • Inflammation

 • Metaplasi

Question 3 of 52

Medal-premium 1

Rheumatoid arthritis (kronisk leddegigt) er kendetegnet ved:

Select one of the following:

 • at være en monoartrit

 • at være en oligoartikulær artrit

 • at være en polyartikulær perifer artrit

 • at have eklatant effekt af antibiotika

 • at ramme yngre under 35 år

Question 4 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af nedenstående udsagn er rigtigt i forhold til at stille diagnosen rheumatoid arhritis (kronisk leddegigt)?

Select one of the following:

 • C-reaktivt protein skal være forhøjet.

 • Der skal være mindst 1 hævet led.

 • IgM-RF skal være positiv.

 • anti-CCP (også kaldet ACPA) skal være positiv

 • Både IgM-RF og anti-CCP skal være forhøjet.

Question 5 of 52

Medal-premium 1

En sygdom klassificeres som et syndrom. Det betyder?

Select one of the following:

 • Diagnosen stilles ved en kombination af flere fund

 • En tilgrundliggende kromosomfejl

 • Sygdommen er ætiologisk heterogen

 • Sygdommens er navngivet efter den læge, som beskrev sygdommen

 • Sygdommens kliniske billede kan variere

Question 6 of 52

Medal-premium 1

Anæmi (blodmangel) kan opstå som følge af blødning, hæmolyse (nedsat erythrocytlevetid) eller nedsat syntese (knoglemarvsdysfunktion). Hvilket princip er anvendt ved denne inddeling af anæmier?

Select one of the following:

 • Ætiologi

 • Sygdomsgradering

 • Patoanatomi

 • Patofysiologi

 • Kliniske syndromer

Question 7 of 52

Medal-premium 1

En 75-årig mand i behandling for kronisk lymfatisk leukæmi får akut indsættende smerter i venstre knæ, som er hævet, rødt og spændt. Bedste diagnostiske tiltag er nu:

Select one of the following:

 • Røntgen af begge knæ

 • Blodprøver mhp. akut leddegigt

 • MR-scanning af knæet

 • Ledpunktur og dyrkning af ledvæsken

 • Ledpunktur og mikroskopi af ledvæsken

Question 8 of 52

Medal-premium 1

Diagnostisk udredning af en 60-årig kvinde med ikterus og mavesmerter foretages mest hensigtsmæssigt ved:

Select one of the following:

 • Mønstergenkendelse

 • Systematisk anvendelse af blodprøver og billeddiagnostik
  (algoritmemetoden)

 • Bred screening for alle kendte årsager til ikterus (haglbøssemetoden)

 • Kendskab til sensitivitet og specificitet af blodprøver (ALAT, basisk fosfatase, m.fl.)

 • Behandlingsforsøg med galdevejsdrænage (ex juvantibus)

Question 9 of 52

Medal-premium 1

En 53-årig mand bliver opereret for en højresidig coloncancer.
Ved immunhistokemisk undersøgelse af tumor for proteiner i mis-match repair systemet findes manglende ekspression af MLH1. Efterfølgende molekylærbiologisk undersøgelse viser metylering af promoteren for MLH1 genet.
Hvilket af nedennævnte udsagn er mest sandsynligt korrekt?

Select one of the following:

 • Patienten har familiær adenomatøs polypose

 • Tumor er en sporadisk kolorektal cancer

 • Patienten har heriditær non-polyposis kolorektal cancer

 • Tumor er et malignt lymfom

 • Undersøgelsesresultaterne passer ikke sammen

Question 10 of 52

Medal-premium 1

Røntgen af thorax på en 64-årig mand med langvarig hoste viser infiltrat i venstre overlap.
I forhold til klinisk mistanke om lungekræft har mikroskopi af ekspektorat for tumorceller:

Select one of the following:

 • Høj sensitivitet og specificitet

 • Lav sensitivitet, men høj specificitet

 • Høj negativ prædiktiv værdi

 • Høj positiv prædiktiv værdi, men lav sensitivitet

 • Lav positiv prædiktiv værdi

Question 11 of 52

Medal-premium 1

Immunhistokemi benyttes ofte i diagnosticering af neoplasier. Hvor i cellen ses den immunhistokemiske reaktion?

Select one of the following:

 • Altid i kernen

 • Altid i cytoplasma

 • Altid i cellemembranen

 • Reaktionen ses der, hvor antigenet sidder. Det kan være både kerne, cytoplasma eller cellemembran

 • Kerne og cytoplasma

Question 12 of 52

Medal-premium 1

Du er reservelæge på en patologi afdeling og har modtaget en uterus hvor der ses nogle tumorer i den glatte muskulatur. Tumorerne er velafgrænsede og føles fast elastiske. Ved opskæring har de et hvirvlet hvidt udseende. Der er ingen blødning eller mistanke om nekrose centralt i tumorerne. Hvilke tanker gør du dig?

Select one of the following:

 • Der er højst sandsynligt tale om et leiomyom, som er en benign tumor udgået fra glatte muskelceller i uterus

 • Der er højst sandsynligt tale om et leiomyosarkom, som er en benign tumor udgået fra glatte muskelceller i uterus

 • Der er højst sandsynligt tale om et leiomyom, som er en malign tumor udgået fra glatte muskelceller i uterus

 • Der er højst sandsynligt tale om et leiomyosarkom, som er en malign tumor udgået fra glatte muskelceller i uterus

 • Der er højst sandsynligt tale om et leiomyom, som er en benign tumor udgået fra epitelet i uterus

Question 13 of 52

Medal-premium 1

En patient har fået fjernet en lymfeknude på halsen. Ved mikroskopisk undersøgelse ser du maligne celler, der danner små kirtellignende strukturer. Du vælger at benytte immunhistokemisk farvning og ved denne ses det, at de maligne celler er positive for cytokeratin 20 (CK20). Patienten er ikke kendt med cancer. Hvad kan du sige ud fra denne reaktion?

Select one of the following:

 • Der er tale om en metastase fra et intracerebralt glioblastom

 • Det kan være et malignt lymfom

 • Der kan være tale om en metastase fra et adenocarcinom i colon

 • Det er en metastase fra et nævus

 • Det er en metastase fra et adenom

Question 14 of 52

Medal-premium 1

Man kan måle leverfunktionen på flere forskellige måder ved brug af den kliniske biokemi. Hvad måler man typisk med P-bilirubin?

Select one of the following:

 • Antallet af leverceller

 • Galdestase

 • Levercelleskade

 • Leverens evne til at udskille affaldsstoffer

 • Leverens metabolisme

Question 15 of 52

Medal-premium 1

En patient klager over åndenød og et EKG viser hjerteflimren. En blodprøveanalyse viser P-TSH < 0,007 (0,4 – 5 mU/L), P-TT4 = 170 (60-140 nmol/L) og P-TT3 = 3,9 (1,0 – 2,6 nmol/L). Hvad lider patienten af:

Select one of the following:

 • Hypotyreose pga svigt i hypothalamus

 • Angina pectoris

 • Hypertyreose feks. Graves sygdom

 • En TSH producerende tumor i hypofysen

 • Hypertension

Question 16 of 52

Medal-premium 1

Hvilken af de følgende egenskaber er ikke et kendetegn for cancer?

Select one of the following:

 • Differentiering

 • Uafhængighed af vækstsignaler

 • Ubegrænset celledeling

 • Undvigelse af apoptose

 • Upåvirket af anti-vækst signaler

Question 17 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af følgende udsagn er forkert?

Select one of the following:

 • BRCA1/2 mutationer kan nedarves

 • BRCA1/2 mutationer resulterer i cirka 85 % øget risiko for brystkræft

 • BRCA1/2 mutationer gør cancerceller sensitive overfor behandling med PARP-hæmmere

 • BRCA1/2 mutationer fører til hyperaktivering af BRCA1/2

 • BRAC1/2 mutationer resulterer i defekter i reparation af dobbeltstrenget
  DNA

Question 18 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af følgende udsagn er forkert?

Select one of the following:

 • Kromosomale translokationer kan medføre ekspression af fusionsproteiner, der kan agere som onkogener

 • Epitel-til-mesenchymal transition (EMT) medfører mindre aggressive cancerceller

 • VEGF udløser angiogenese, hvilket er kritisk for dannelsen af metastaser

 • BRAF er et typisk onkogen i melanoma

 • “Onko-miRs” kan agere som tumorsuppressorer eller onkogener

Question 19 of 52

Medal-premium 1

Når man får en skade på skeletmuskulaturen bliver satellitcellerne aktiveret, hvorefter de prolifererer og differentierer for derved at regenerere musklen. Hvilke af disse proteiner er essentielle for differentiering af satellitceller?

Select one of the following:

 • Pax7 og Myf5

 • MyoD og pax7

 • Myogenin og Mrf4

 • MyoD og Myf5

 • HGF og Myogenin

Question 20 of 52

Medal-premium 1

Ved sarcopeni ser man bl.a. ændringer i forskellige hormonelle og inflammatoriske faktorer. Hvilken af disse tilstande ses hos en patient med sarcopeni?

Select one of the following:

 • En stigning i IGF1 produktion

 • Et fald i expressionen af IL-6

 • Et fald i mængden af frie radikaler

 • En stigning i ekspressionen af TNF-alfa

 • En stigning i fiberstørrelse

Question 21 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af nedennævnte er en væsentlig risikofaktor for udvikling af blærecancer:

Select one of the following:

 • Rygning

 • Alkoholmisbrug

 • Cystinuri (forhøjet cystinindhold i urinen)

 • Stendannelse i urinvejene

 • Langvarig indtagelse af Paracetamol

Question 22 of 52

Medal-premium 1

Hvor mange dør hvert år af kræft i Danmark?

Select one of the following:

 • Ca. 37.000

 • Ca. 20.000

 • Ca. 16.000

 • Ca. 40.000

 • Ca. 25.000

Question 23 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af følgende udsagn er rigtigt?

Select one of the following:

 • Neoadjuverende kemoterapi gives efter operation

 • Et fasespecifikt cytostatikum virker bedst i høj dosis

 • Et cyclusspecifikt stof virker bedst, når det gives over lang tid

 • Antimetabolitter er cyclusspecifikke

 • Et fasespecifikt stof virker bedst, når det gives over lang tid

Question 24 of 52

Medal-premium 1

Ubalancen mellem hvilke faktorer spiller en hovedrolle i udviklingen af knoglesygdom i forbindelse med kræftmetastaser i knogle?

Select one of the following:

 • OPG og RANKL

 • CTX og bALP

 • OPG og RANK

 • bALP og CTX

 • RANKL og bALP

Question 25 of 52

Medal-premium 1

Hvilket diagnostisk værktøj er særligt velegnet til at diagnosticere osteoporose?

Select one of the following:

 • Knogleskintigrafi

 • CT-skanning

 • Røntgen

 • DEXA

 • bALP

Question 26 of 52

Medal-premium 1

Hvilken biomarkør er særligt velegnet til at måle graden af knoglenedbrydning?

Select one of the following:

 • CTX

 • Sclerostin

 • RANKL

 • bALP

 • OPG

Question 27 of 52

Medal-premium 1

For hvilken kræft sygdom er der i 2014 blevet indført et screeningsprogram?

Select one of the following:

 • Prostatakræft

 • Lungekræft

 • Modermærkekræft

 • Tarmkræft

 • Brystkræft

Question 28 of 52

Medal-premium 1

Hvad er den væsentligste årsag til at man ikke indfører HPV-test som screeningsundersøgelse i stedet for en celleprøve fra cervix uteri?

Select one of the following:

 • HPV-prævalensen er høj hos kvinder < 40 år og der vil derfor blive for mange falsk positive screeningsresultater.

 • HPV-prævalensen er lav hos kvinder < 40 år (uvaccinerede), og der vil derfor blive for mange falsk negative screeningsresultater.

 • HPV-prævalensen er høj hos kvinder > 40 år og der vil derfor blive for mange falsk positive screeningsresultater.

 • HPV-prævalensen er lav hos kvinder < 40 år (uvaccinerede), og der vil derfor blive for mange falsk positive screeningsresultater.

 • HPV-prævalensen er høj hos kvinder > 40 år, og der vil derfor blive for mange falsk negative screeningsresultater.

Question 29 of 52

Medal-premium 1

Hvad kaldes en kræftsygdom, der opstår mellem to screeningsperioder?

Select one of the following:

 • Latent cancer

 • Okkult cancer

 • Metakron cancer

 • Interval cancer

 • Synkron cancer

Question 30 of 52

Medal-premium 1

I hvilke intervaller indbydes kvinder til screening for livmoderhalskræft?

Select one of the following:

 • 23-45 årige hvert 3. år og 46-64 årige hvert 5. år

 • 23-49 årige hvert 3. år og 50-69 årige hvert 5. år

 • 23-49 årige hvert 3. år og 50-64 årige hvert 5. år

 • 23-54 årige hvert 3. år og 55-64 årige hvert 5. år

 • 23-54 årige hver 3. år og 55-69 årige hvert 5. år

Question 31 of 52

Medal-premium 1

Hvilket udsagn er sandt?

Select one of the following:

 • Kvinder, der har fået alle tre injektioner af HPV vaccinationen, er beskyttet mod HPV infektioner, og skal ikke deltage i screeningen for livmoderhalskræft

 • Kvinder, der har fået alle tre injektioner af HPV vaccinationen, skal deltage i screeningen for livmoderhalskræft når de bliver ældre end 40 år, da effekten af vaccinen reduceres med tiden

 • Kvinder, der har fået alle tre injektioner af HPV vaccinationen, er beskyttet mod HPV infektioner, og skal deltage i screening for livmoderhalskræft hvert 6. år

 • Kun kvinder, der ikke er vaccineret mod HPV skal deltage i screeningen for livmoderhalskræft

 • Kvinder, der har fået alle tre injektioner af HPV vaccinationen, bør deltage i screeningen for livmoderhalskræf

Question 32 of 52

Medal-premium 1

Hvad er det almindeligste symptom ved forstadier til livmoderhalskræft?

Select one of the following:

 • Smerter ved samleje

 • Kontaktblødning

 • Tyngdefornemmelse

 • Blodigt udflåd

 • Ingen symptomer

Question 33 of 52

Medal-premium 1

Hvilken screeningsmetode anvendes ved screening for tarmkræft?

Select one of the following:

 • Kikkert undersøgelse af colon og rectum (coloskopi)

 • Undersøgelse af fæces for blod med immunbaseret test

 • Undersøgelse af fæces for blod ved mikroskopi undersøgelse

 • Kikkert undersøgelse af colon sigmoideum og rectum (sigmoideoskopi)

 • Undersøgelse af fæces for kræftceller

Question 34 of 52

Medal-premium 1

Hvordan håndteres CIN3 (cervikal intraepitelial neoplasi grad 3 = svær dysplasi/planocellulært karcinom in situ)?

Select one of the following:

 • Hysterektomi (fjernelse af livmoderen)

 • Konisatio (keglesnit)

 • HPV vaccination efter histologisk biopsi verifikation af læsionen

 • Laser-behandling af slimhinden

 • Kontrol undersøgelse med fornyet biopsitagning 3 mdr. senere

Question 35 of 52

Medal-premium 1

Hvilket af nedenstående spørgsmål er kvalitative metoder IKKE velegnet til at undersøge?

Select one of the following:

 • Hvorledes og i hvilken udstrækning former daglig medicinbrug hjertesvigtspatienters arbejdsliv?

 • Er patienter med hjertesvigt i højere risiko for at blive diagnosticeret med en psykisk sygdom i forhold til den øvrige danske befolkning?

 • Hvordan oplever ægtefæller til patienter med hjertesvigt pårørenderollen?

 • Hvordan praktiserer patienter med hjertesvigt egenomsorg?

 • Hvordan oplever ældre mænd at få en hjertesygdom, at blive syg og leve med kronisk hjertesvigt i hverdagslivet?

Question 36 of 52

Medal-premium 1

Hvilken metode er mest velegnet til at undersøge om patienter, der er sygehusbehandlede for rygskade, har et højere forbrug af receptpligtig smertestillende medicin i forhold til den generelle danske befolkning?

Select one of the following:

 • Fokusgruppeinterview

 • Spørgeskemaundersøgelse

 • Personligt interview

 • Registerbaseret analyse

 • Deltagerobservation

Question 37 of 52

Medal-premium 1

På en CT-scanning beskrives en 4 cm tumor i venstre nyre hos en 51-årig kvinde. Hvilket af nedenstående alternativer er mest sandsynligt:

Select one of the following:

 • rhabdomyosarkom

 • spredning af planocellulært karcinom fra huden

 • Wilms tumor (nefroblastom)

 • spredning af brystcancer

 • spredning af leukæmi

Question 38 of 52

Medal-premium 1

Hvilket er korrekt for sarkomer?

Select one of the following:

 • Sarkomer udgår kun fra knogler eller brusk

 • Alle sarkomer tilsammen udgør den 2. største gruppe af cancer hos voksne

 • Sarkom kan opstå i uterus

 • Sarkom er en af de almindelige undertyper af testistumorer

 • Sarkom er meget sjælden hos børn og unge

Question 39 of 52

Medal-premium 1

En mand på 62 år har haft smerte ved vandladning. Ved cystoskopi (undersøgelse af blæren med et skop) ses et lille, rødt område i blærevæggen. Der tages biopsi tll mikroskopi, hvor der ses blærevæg med mange celler med hyperkromasi i kernerne og øget kerne-cytoplasma ratio. Der er mitoser på forskellige niveauer. Forandringerne er i hele epitelets tykkelse fra overfladen til basalmembranen. Hvad er den mest præcise betegnelse for denne forandring:

Select one of the following:

 • metaplasi

 • hyperplasi

 • dysplasi

 • neoplasi

 • in situ carcinom

Question 40 of 52

Medal-premium 1

Ved gynækologisk undersøgelse pga. trykken i underlivet hos en kvinde på 32 år palperes en tumor ved højre ovarium. Den fjernes kirugisk og er velafgrænset uden vedhæftning til naboorganer. Ved gennemskæring er tumoren delvis cystisk og delvis solid. Mikroskopisk ses kirtelstrukturer med veldifferentieret cylinderepitel, pladeepitel med talgkirtler, brusk og muskelvæv. Hvilken tumortype er der tale om?

Select one of the following:

 • hamartom

 • teratom

 • adenom

 • kondrom

 • mesoteliom

Question 41 of 52

Medal-premium 1

Prostatisme er vandladningsforstyrrrelser med slap stråle, hyppig vandladning og efterdryp, hvilket forekommer hyppigst hos ældre mænd. Der er karakteristiske forandringer i prostata eller i uretra, men hvilket er usædvanligt?

Select one of the following:

 • adenokarcinom i uretra

 • adenomatøs hyperplasi i prostata

 • nodulær hyperplasi i prostata

 • forsnævring af uretra pga. prostatahyperplasi

 • forstyrrelse af den interne sphincter af benign nodulus

Question 42 of 52

Medal-premium 1

Hvilken af de nævnte forandringer er reversibel?

Select one of the following:

 • Lymfom

 • Sarcom

 • Carcinom

 • Leukæmi

 • Hypertrofi

Question 43 of 52

Medal-premium 1

Testiscancer ses typisk hos mænd i en bestemt aldersgruppe og med forøget risiko hos mænd med særlige forandringer af testis. Hvilken kombination af aldersgruppe og testisforandringer er korrekt?

Select one of the following:

 • Yngre mænd og testisagenesi

 • Yngre mænd og kryptorchisme

 • Yngre mænd og torsio testis

 • Ældre mænd og kryptorchisme

 • Ældre mænd og testisagenesi

Question 44 of 52

Medal-premium 1

PCR analyser:

Select one of the following:

 • Bruges kun sjældent indenfor patologi

 • Bruges i nogle tilfælde indenfor targeteret kræftbehandling til at påvise bestemte mutationer

 • Bruges i nogle tilfælde når der er tale om ”fast-track” kræftpakkeforløb

 • Bruges til at stille alle diagnoser indenfor targeteret kræftbehandling

 • Bruges ofte indenfor targeteret kræftbehandling til afklaring af karyotypen

Question 45 of 52

Medal-premium 1

Ved FISH undersøgelse anvendes

Select one of the following:

 • Oligonukleotid prober med fluorescens

 • DNA polymeraser med fluorescens

 • SH-primere med intermedieær fluorescens

 • Antistoffer konjugeret med en kraftig fluorescerence probe

 • TAGS

Question 46 of 52

Medal-premium 1

Hvilken af nedenstående er ikke en non-neoplastisk vækstforstyrrelse:

Select one of the following:

 • Atrofi

 • Metaplasi

 • Hypertrofi

 • Hyperplasi

 • Carcinom

Question 47 of 52

Medal-premium 1

Hvilket udsagn er ikke rigtigt om metaplasi:

Select one of the following:

 • Beskriver ændringer af celler fra en fuldt differentieret type til en anden
  differentieret celletype indenfor samme kimblad

 • Skift af urothel til pladeepitel i bronchier grundet tobaks irritation

 • Sker indenfor samme fundamentale vævsart

 • Giver øget modstandsdygtighed

 • Kan medføre tab af funktioner f.eks slim-sekret eller cilie funktion

Question 48 of 52

Medal-premium 1

Den vigtigste prognostiske faktor for de fleste maligne sygdomme er

Select one of the following:

 • Histologiske type

 • Differentieringsgrad

 • Stadie inddeling

 • Lymfeknude spredning

 • Fjernmetastaser

Question 49 of 52

Medal-premium 1

En 5-årig pige har problemer med synet på højre øje. Ved objektiv undersøgelse findes leukokori (hvid pupil) i højre øje forenelig med en læsion i det bageste kammer. MR-skanning viser en tumor der udfylder næsten hele bulbus. Barnet får fjernet det højre øje. Molekylær analyse af de neoplastiske celler tyder på fravær af begge kopier af et tumorsuppressorgen, der kontrollerer transitionen fra G1 til S-fasen i cellecyklus. Hvilket af de følgende gener har mest sandsynligt den virkningsmekanisme der har produceret denne neoplasi?

Select one of the following:

 • hMSH2

 • K-RAS

 • NF1 (Neurofibromatosis 1)

 • p53

 • RB (Retinoblastom)

Question 50 of 52

Medal-premium 1

Et epidemiologisk studie undersøger de potentielle molekylære forandringer, der måske bidrager til udviklingen af cancer i en befolkning. Analyse af data fra colontumorer viser, at der forekommer molekylære forandringer, der demonstrerer udviklingen fra et colonadenom til en coloncancer.
Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst den mekanisme, der producerer disse forandringer?

Select one of the following:

 • Protoonkogener kan aktiveres af kromosomtranslokationer

 • Malign transformation involverer trinvis akkumulation af mutationer i
  protoonkogener og tumorsuppressorgener

 • Ekstensiv regeneration af væv øger risikoen for cancerforårsagende mutationer

 • Arvelige defekter i DNA-repair øger modtageligheden for cancerudvikling

 • Overekspression af vækstfaktorreceptorgener er forbundet med dårlig
  prognose

Question 51 of 52

Medal-premium 1

En 40-årig mand bemærker tiltagende antal knuder i lyskeregioner og armhuler. Ved objektiv undersøgelse fremtræder han med generaliseret lymfeknudesvulst og hepatosplenomegali. Mikroskopisk undersøgelse af inguinal lymfeknudebiopsi viser en malign tumor bestående af lymfoide celler. Immunhistokemisk farvning viser at tumorcellerne er positive for BCL-2. Hvilken af følgende mekanismer er dermed mest sandsynligt involveret i udviklingen af lymfomet?

Select one of the following:

 • Øget tyrosinkinase-aktivitet

 • Manglende apoptose

 • Genamplifikationer

 • Reduceret DNA-repair

 • Tab af cellecykus-inhibering

Question 52 of 52

Medal-premium 1

Hæmaturi ses ved mange forskellige tilstande. Angiv den mindst hyppige årsag
til hæmaturi:

Select one of the following:

 • Urotelialt karcinom

 • Renalcelle karcinom

 • Cystitis

 • Sten i urinvejene

 • Ukendt årsag

Icon_fullscreen
Joachim Svensson
Quiz by , created about 3 years ago

Quiz on B12 - F2014 MCQ eksamen, created by Joachim Svensson on 07/12/2014.

Eye 557
Pin 1
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Joachim Svensson
Created by Joachim Svensson about 3 years ago
Close