< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Actul Juridic Civil

Question 1 of 76

Medal-premium 1

Testamentul este un act juridic

Select one or more of the following:

 • intuitu personae

 • strict personal

 • care poate fi încheiat și prin reprezentare

Question 2 of 76

Medal-premium 1

Contractul prin care avocatul A este angajat să-l reprezinte pe C într-un proces de stabilirea paternității:

Select one or more of the following:

 • este încheiat de C în considerarea calităților avocatului A

 • poate fi încheiat și prin reprezentare

 • este un act juridic strict personal

Question 3 of 76

Medal-premium 1

Contractul de asigurare obligatorie auto este un act juridic

Select one or more of the following:

 • subiectiv

 • de administrare

 • condiție

Question 4 of 76

Medal-premium 1

Neexecutarea fără justificare a obligației de întreținere de către debitorul întreținerii atrage:

Select one or more of the following:

 • nulitatea relativă a contractului de întreținere

 • rezoluțiunea contractului de întreținere

 • repunerea părților în situația anterioară

Question 5 of 76

Medal-premium 1

X, prietenul lui Y, se oferă să-l ducă la aeroport pe acesta din urmă cu autoturismul, proprietatea lui X. Pe drum, autoturismul se defectează și Y pierde avoinul:

Select one or more of the following:

 • X este obligat să plătească lui Y contravaloarea biletului de avion

 • X nu este obligat să-l despăgubească pe Y pentru prejudiciul ce l-a cauzat pentru că s-a oferit din curtoazie să-l ducă la aeroport

 • X nu răspunde pentru prejudiciul cauzat lui Y, deoarece între cei doi nu s-a stabilit un raport juridic

Question 6 of 76

Medal-premium 1

Staționarea unui taxi într-o stație de taximetre

Select one or more of the following:

 • nu are semnificație juridică

 • reprezintă o manifestare de voință neechivocă, printr-un fapt concludent, în sensul de ofertă de a contracta

 • reprezintă o ofertă de a încheia un contract de transport

Question 7 of 76

Medal-premium 1

Eroarea asupra persoanei atrage anularea actului juridic astfel încheiat dacă

Select one or more of the following:

 • identitatea sau o anumită calitate a persoanei cocontractante este cauza determinată pentru care s-a încheiat actul

 • privește propria prestație sau contraprestația

 • este esențială

Question 8 of 76

Medal-premium 1

Persoana A, vrând să încheie un contract de arendare cu X, care avea toate calitățile necesare pentru a executa contractul, contractează din eroare cu Y, fratele lui X, cunoscut în lumea pariurilor. Contractul încheiat este:

Select one or more of the following:

 • lovit de nulitate absolută

 • anulabil

 • valabil încheiat, dacă Y își execută obligațiile corespunzător

Question 9 of 76

Medal-premium 1

Eroarea asumată:

Select one or more of the following:

 • este aceea care privește calitățile esențiale ale obiectului actului juridic

 • conduce la nulitatea absolută a actului juridic

 • nu atrage anularea contractului

Question 10 of 76

Medal-premium 1

Pentru a existența dolului-viciu de consimțământ:

Select one or more of the following:

 • este necesar ca acesta să fi fost determinat la încheierea actului juridic

 • acesta trebuie să provină, întotdeauna, de la cealaltă parte

 • nu este necesar ca eroarea provocată să fie esențială pentru încheierea actului juridic

Question 11 of 76

Medal-premium 1

Atunci când dolul provine de la gerantul afacerilor celeilalte părți, pentru a interveni anularea contractului

Select one or more of the following:

 • gerantul trebuie să fi avut cunoștința de manoperele lui dolozive

 • este suficient ca gerantul să fi lucrat în profitul geratului

 • geratul să fi participat indirect la manoperele dolozive ale gerantului

Question 12 of 76

Medal-premium 1

Partea contractantă, victimă a dolului, poate solicita:

Select one or more of the following:

 • nulitatea absolută a contractului

 • executarea contractului, cu plata de daune-interese

 • anularea contractului și plata de daune-interese pentru prejudiciul care a fost cauzat

Question 13 of 76

Medal-premium 1

Anularea actului juridic pentru dolul provocat de un terț poate avea loc

Select one or more of the following:

 • numai dacă privește un act juridic unilateral

 • atunci când partea în profitul căreia a lucrat terțul a participat indirect la manoperele dolozive

 • atunci când partea în profitul căreia a lucrat terțul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dolul terțului

Question 14 of 76

Medal-premium 1

Pentru ca violența care provine de la cealaltă parte să fie viciu de consimțământ

Select one or more of the following:

 • amenințarea cu un rău trebuie să fie actuală

 • temerea insuflată prin amenințare să fie actuală

 • violența trebuie să fie determinantă pentru încheierea contractului și să fie nelegitimă

Question 15 of 76

Medal-premium 1

Actul juridic încheiat de către una dintre părțile aflată în stare de necesitate

Select one or more of the following:

 • nu poate fi anulat decât dacă cealaltă parte a profitat de această împrejurare

 • este anulabil pentru leziune

 • este anulabil pentru violență

Question 16 of 76

Medal-premium 1

X, în timp ce se plimba cu copilul lui prin parc, a fost acostat de un vânzător ambulant, care i-a oferit o jucărie de calitate îndoielnică la un preț mare. Când X a refuzat s-o cumpere, vânzătorul a insistat, punând jucăria în mâna copilului și urmărind astfel pe cei doi. Deoarece toată lumea privea scena, din teama de a nu fi ridicol, X a cumpărat jucăria. Jucăria s-a stricat a doua zi și X l-a chemat în judecată pe vânzător, solicitând anularea contractului cu repunerea părților în situația anterioară, pe motiv de violență morală. Instanța:

Select one or more of the following:

 • va respinge acțiunea

 • va admite acțiunea, dacă X face dovada violenței morale

 • va admite acțiunea în anulare, dar nu va dispune restituirea prestațiilor, deoarece X nu a fost diligent

Question 17 of 76

Medal-premium 1

Victima violenței, viciul de consimțământ, poate solicita:

Select one or more of the following:

 • anularea actului juridic astfel încheiat

 • anularea actului juridic și daune-interese, dacă a suferit un prejudiciu

 • daune-interese, cu condiția să nu fi confirmat actul juridic anulabil

Question 18 of 76

Medal-premium 1

Atunci când o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu solicită anularea unu act juridic pentru leziune, cererea este admisibilă dacă actul juridic este:

Select one or more of the following:

 • comutativ și real

 • comutativ, oneros și bilateral

 • aleatoriu

Question 19 of 76

Medal-premium 1

Pentru existența leziunii, viciu de consimțământ general, dezechilibrul contractual trebuie:

Select one or more of the following:

 • să existe la data încheierii contractului

 • să apară pe parcursul executării contractului

 • să intervină imediat după încheierea contractului, datorită modificării unei norme imperative

Question 20 of 76

Medal-premium 1

Partea contractantă cu capacitate deplină de exercițiu al cărei consimțământ a fost viciat prin leziune poate cere, la alegerea sa:

Select one or more of the following:

 • rezoluțiunea contractului

 • reducerea obligațiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care a fost îndreptățită

 • anularea contractului, dacă leziunea depășește jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii contractului, prestația promisă sau executată de acesta

Question 21 of 76

Medal-premium 1

Leziunea:

Select one or more of the following:

 • este un viciu de consimțământ general

 • în cazul minorilor, poate fi invocată referitor la orice contract în care se dovedește că există o disproporție între prestații

 • în cazul majorilor, poate fi invocată când disproporția dintre prestații este consecința unei situații speciale în care se afla cel care pretinde că i-a fost viciat consimțământul

Question 22 of 76

Medal-premium 1

Dreptul la acțiunea în anulare pentru leziune se prescrie:

Select one or more of the following:

 • în cazul majorilor, în termen de 6 luni de la data încheierii contractului

 • în cazul minorilor, în termen de un an de la data la care ocrotitorul legal a aflat despre încheierea contractului lezionar

 • în toate cazurile, în termen de 1 an de la data încheierii contractului

Question 23 of 76

Medal-premium 1

Persoana V, în vârstă de 80 de ani, a încheiat un contract de întreținere cu soții M și N. În schimbul întreținerii, aceasta le-a transmis soților dreptul de proprietate asupra unui apartament cu 4 camere (pe care aceștia l-au închiriat lui X). După un an de la data încheierii contractului de întreținere, V i-a chemat în judecată pe M și N, solicitând anularea contractului. V a arătat că valoarea apartamentului a cărui proprietate a transmis este cu mult mai mare decât valoarea întreținerii pe care M și N i-au prestat-o și pe care urmează să i-o presteze până la sfârșitul vieții și că din chiria obținută pe apartamentul ei acoperă toate cheltuielile de întreținere a lui V. Instanța:

Select one or more of the following:

 • admite acțiunea, anulează contractul pentru leziune și pune părțile în situația anterioară

 • respinge acțiunea, deoarece contractul de întreținere este aleatoriu și deci presupune riscul de pierdere sau câștig

 • admite acțiunea, anulează contractul, cu repunerea părților în situația inițială, deoarece lipsește cauza contractului de întreținere

Question 24 of 76

Medal-premium 1

În timp ce se afla la birtul din sat, X îi vinde lui Y calul său pentru 2.500 lei. La data încheierii contractului, calul suferise un accident mortal la o exploatare forestieră unde era folisit de fiul lui X. Când Y nu a putut primi calul, a cerut restituirea banilor. X a refuzat restituirea pe motiv că el nu știa că animalul pierise. Y a sesizat instanța:

Select one or more of the following:

 • cu o acțiune în nulitate absolută, pe motiv că obiectul actului juridic nu exista la momentul încheierii contractului

 • solicitând rezoluțiunea vânzării, cu repunerea părților în situația anterioară, deoarece vânzătorul nu și-a executat obligația contractuală, aceea de predare a bunului vândut

 • solicitând restituirea prețului, iar X s-a apărat invocând faptul că riscul contractului a trecut la cumpărător la data realizării acordului de voințe

Question 25 of 76

Medal-premium 1

X îi dă lui M 10.000 lei în scopul de a o convinge pe fiica lui X să nu se căsătorească cu Y, un personaj cunoscut în lumea interlopă. Căsătoria are loc și X îl cheamă în judecată pe M, solicitând rezoluționarea contractului încheiat între părți, cu restituirea sumei, pentru neîndeplinirea obligației contractuale asumate de M. Instanța:

Select one or more of the following:

 • respinge acțiunea, deoarece sancțiunea este nulitatea, și nu rezoluțiunea

 • admite acțiunea, constată nulitatea contractui pe motiv de cauză imorală și dispune restituirea sumei de 10.000 lui X

 • admite acțiunea și dispune rezoluționarea contractului cu restituirea sumei, deoarece X a făcut dovada că M nu a folosit toate mijloacele posibile pentru a o convinge pe fiica lui să nu se căsătorească

Question 26 of 76

Medal-premium 1

Un contract având ca obiect un bun individual determinat, care aparține unui terț, este:

Select one or more of the following:

 • valabil încheiat

 • nul, pentru că cel care se obligă trebuie să fie titularul dreptului

 • sancționat cu rezoluțiunea,dacă cel care s-a obligat nu a asigurat transmiterea dreptului către cumpărător

Question 27 of 76

Medal-premium 1

X intră în biroul avocatului M pentru a-l angaja într-un proces; în birou se află un coleg al avocatului, cu care X a stat de vorbă crezând că este avocatul M, și pe care l-a angajat. Contractul încheiat este:

Select one or more of the following:

 • un contract de mandat intuitu personae

 • anulabil pentru eroare asupra persoane

 • rezolubil, în cazul în care avocatul angajat nu își execută obligațiile contractuale

Question 28 of 76

Medal-premium 1

X, coproprietar al unei suprafețe de teren, vinde cota sa de 1/2 lui Y și se obligă față de acesta să-l determine pe C, celălalt coproprietar, să vândă și el partea sa din teren, tot lui Y:

Select one or more of the following:

 • obiectul obligației asumate de X față de Y reprezintă un fapt personal al lui X

 • X a încheiat cu Y două contracte: unul de vânzare și un contract de préte-nom

 • X a încheiat cu Y o convenție de porte-fort

Question 29 of 76

Medal-premium 1

Sancțiunea care se aplică în cazul unui act juridic cu cauză ilicită este:

Select one or more of the following:

 • în toate cauzele, nulitatea absolută

 • nulitatea absolută, cu condiția ca ea să fie comună părților sau cel puțin uneia dintre ele

 • nulitatea absolută, cu condiția ca ea să fie comună părților sau, dacă nu este comună, cealaltă parte să fi cunoscut cauza ilicită ori, în funcție de împrejurări, să fi trebuit să o cunoască

Question 30 of 76

Medal-premium 1

Un act juridic civil solemn trebuie să respecte forma:

Select one or more of the following:

 • autentică a actului notarial, sub sancțiunea nulității absolute

 • expres prevăzută de lege, sub sancțiunea nulității absolute

 • expres prevăzută prin voința comună a părților, sub sancțiunea nulității realtive

Question 31 of 76

Medal-premium 1

Forma cerută pentru validitatea actului juridic

Select one or more of the following:

 • constă întotdeauna într-un act solem

 • privește testamentul autentic, dar poate privi și testamentul olograf

 • face actul ineficace, dacă nu este respectată

Question 32 of 76

Medal-premium 1

Forma cerută pentru validitatea actului juridic

Select one or more of the following:

 • este un element constitutiv al actului juridic, în absența căruia actul juridic nu poate fi probat

 • în principiu, este invariabilă pentru același tip de act solemn

 • exclude manifestarea tacită de voință

Question 33 of 76

Medal-premium 1

Forma cerută pentru probarea actului juridic

Select one or more of the following:

 • presupune întocmirea unui înscris

 • dacă nu este respectată, sancțiunea care intervine este imposibilitatea de a proba actul juridic

 • este o condiție de opozabilitate a actului juridic față de terți

Question 34 of 76

Medal-premium 1

Se cere o anumită formă pentru probarea actului juridic în cazul

Select one or more of the following:

 • contractului de depozit voluntar

 • contractului de tranzacție

 • contractului de donație

Question 35 of 76

Medal-premium 1

Actele juridice inseparabile de modalități sunt:

Select one or more of the following:

 • contractele de asigurare

 • actul de opțiune succesorală

 • contractele de rentă viageră

Question 36 of 76

Medal-premium 1

La data de 14 mai 2012, soții A și B au încheiat un antecontract de vânzare cu M, având ca obiect un teren situat în intravilanul localității X, unde intenționau să construiască o casă. La data perfectării antecontractului exista o interdicție temporară de construire referitoare la terenul respectiv. Promitenții-cumpărători au plătit o treime din prețul negociat. În antecontract s-a stipulat următoarea clauză: contractul de vânzare va fi încheiat la data de 1 septembrie 2012, cu condiția că până atunci să se obțină prin grija lui M, promitentul-vânzător, ridicarea interdicției de construire temporară existentă la data încheierii antecontractului, iar în caz contrar, promitentul-vânzător să restituie avansul primit și antecontractul să se desființeze. Clauza inserată în contract este:

Select one or more of the following:

 • o condiție rezolutorie

 • un pact comisoriu expres

 • o condiție suspensivă

Question 37 of 76

Medal-premium 1

Termenul stipulat în favoarea debitorului permite:

Select one or more of the following:

 • să renunțe la el

 • să-și îndeplinească obligația înainte de împlinirea termenului

 • creditorului să solicite plata creanței înainte de împlinirea lui

Question 38 of 76

Medal-premium 1

Obligația de întreținere care rezultă dintr-un contract de întreținere este afectată

Select one or more of the following:

 • de o condiție suspensivă

 • întotdeauna de un termen suspensiv și incert

 • întotdeauna de un termen extinctiv și incert

Question 39 of 76

Medal-premium 1

Termenul suspensiv

Select one or more of the following:

 • afectează validitatea actului juridic

 • întârzie realizarea efectelor actului juridic

 • când este grație, nu împiedică realizarea compensației

Question 40 of 76

Medal-premium 1

X îi vinde lui Y un apartament, cu condiția că Y să obține în termen de 3 luni un credit bancar pentru a putea plăti prețul. Condiția stipulată în contract:

Select one or more of the following:

 • este rezolutorie

 • este suspensivă

 • face ca drepturile și obligațiile părților să fie ineficace până la împlinirea ei

Question 41 of 76

Medal-premium 1

Contractul de donație în care se stipulează că donația se va desființa dacă donatarul moare înaintea donatorului este afectat de o condiție

Select one or more of the following:

 • suspensivă și cazuală

 • rezolutorie și cazuală

 • rezolutorie și mixtă

Question 42 of 76

Medal-premium 1

Donațiile între soți sunt revocabile în timpul căsătoriei, în orice moment, prin voința soțului donator. Acestea sunt afectate deci de o condiție

Select one or more of the following:

 • rezolutorie pur potestativă

 • suspensivă mixtă

 • rezolutorie potestativă simplă

Question 43 of 76

Medal-premium 1

Pendente conditione, persoana care are un drept de creanță afectat de o condiție suspensivă poate:

Select one or more of the following:

 • transmite dreptul prin acte între vii sau pentru cauză de moarte

 • face acte de administrare

 • face acte de conservare a dreptului său

Question 44 of 76

Medal-premium 1

Fructele culese ori încasate înaintea îndeplinirii condiției rezolutorie:

Select one or more of the following:

 • se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie

 • se restituie proprietarului înițial

 • se cuvin proprietarului sub condiție rezolutorie, dacă a fost de bună credință

Question 45 of 76

Medal-premium 1

Sarcina în favoarea dispunătorului poate fi stipulată:

Select one or more of the following:

 • prin donație

 • prin testament, când legatarul urmează să execute o sarcină în favoarea testatorului, la încetarea lui din viață

 • atât prin donație cât și prin testament

Question 46 of 76

Medal-premium 1

Reprezintă o excepție de la principiul forței obligatorii a contractului:

Select one or more of the following:

 • moratoriul legal

 • prorogarea convențională a termenului contractului de închiriere

 • denunțarea unilaterală a contractului

Question 47 of 76

Medal-premium 1

Stipulația pentru altul:

Select one or more of the following:

 • este o excepție de la principiul forței obligatorii a contractului

 • poate fi revocată de stipulant sau de promitent

 • este o excepție de la principiul relativității efectelor actului juridic civil

Question 48 of 76

Medal-premium 1

În cazul stipulației pentru altul, terțul beneficiar:

Select one or more of the following:

 • trebuie să accepte stipulația, pentru a se naște dreptul său

 • dacă nu acceptă stipulația, dreptul său se consideră că nu a exista niciodată

 • poate solicita desființarea contractului dintre stipulant și promitent, dacă promitentul nu-și execută obligația

Question 49 of 76

Medal-premium 1

Aplicarea teoriei impreviziunii presupune existența unui dezechilibru contractual care intervine

Select one or more of the following:

 • la data încheierii contractului

 • întotdeauna ulterior încheierii contractului

 • în urma schimbării împrejurărilor avute în vedere de părți la data încheierii actului juridic

Question 50 of 76

Medal-premium 1

Încetarea contractului de depozit la cererea deponentului reprezintă

Select one or more of the following:

 • O excepție de la principiul relativității efectelor actului juridic

 • o excepție de la principiul irevocabilității actului juridic

 • o măsură de protecție a deponentului, împotriva insolvabilității depozitarului

Question 51 of 76

Medal-premium 1

Din categoria avânziilor-cauză fac parte:

Select one or more of the following:

 • creditorii ipotecari

 • moștenitorii unor bunuri determinate din succesiunea defunctului

 • creditorii gajiști

Question 52 of 76

Medal-premium 1

X îi închiriază lui Y un autoturism pentru 3 luni. După două luni, X vinde autoturismul lui M. M, cumpărătorul

Select one or more of the following:

 • se poate folosi de bunul cumpărat de la data încheierii contractului, deoarece este proprietar

 • are calitatea de având-cauză

 • dobândește la data încheierii contractului de vânzare și obligația de a respecta contractul de încheiere în calitatea lui de proprietar subsecvent

Question 53 of 76

Medal-premium 1

T îi lasă prin testament lui X o casă. După încheierea testamentului (legatului), T face un împrumut la bancă și garantează cu casa (o ipotechează). T nu restituie împrumutul și moare. X :

Select one or more of the following:

 • dobândește casa și nu este obligat să suporte ipoteca

 • este având-cauză

 • dobândește casa liberă de orice sarcini, deoarece încheierea testamentului este anterioară contractului de împrumut

Question 54 of 76

Medal-premium 1

X îi împrumută lui Y 50.000 de euro, care garantează împrumutul instituind o ipotecă mobiliară asupra autoturismului BMW, proprietatea sa. Ulterior, X, având nevoie de bani, transmite creanța sa lui R, pentru suma de 45.000 de euro. În urma cesiunii de creanță, R:

Select one or more of the following:

 • devine creditor chirografar

 • dobândește și obligația care afectează autoturismul, fiind succesorul cu titlu particular al lui X

 • dobândește și dreptul de ipotecă asupra autoturismului

Question 55 of 76

Medal-premium 1

X îl împuternicește pe Y să vândă un imobil al său, iar Y îl cumpără pentru sine. Contractul de vânzare este:

Select one or more of the following:

 • valabil încheiat, când cuprinsul contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese între X și Y

 • anulabil pentru conflict de interese între părțile contractante

 • un contract cu sine însuși

Question 56 of 76

Medal-premium 1

Contractul încheiat de reprezentant în limita puterilor conferite, dar atunci când terțul contractant nu cunoștea și nici nu ar fi trebuit să cunoască faptul că reprezentantul acționa în această calitate

Select one or more of the following:

 • produce efecte numai între reprezentant și reprezentat

 • ca regulă, nu produce efecte asupra reprezentatului

 • obligă numai numai pe reprezentat și pe terț

Question 57 of 76

Medal-premium 1

Reprezentarea frauduloasă constă în

Select one or more of the following:

 • încheierea unui contract de către reprezentant pentru reprezentat, în frauda legii

 • încheierea unui act juridic de către reprezentant în frauda intereselor reprezentatului, cu intenție și în înțelegere cu terțul contractant

 • fraudarea consimțământului reprezentantului la încheierea contractului cu terțul în limitele împuternicirii date de către reprezentat

Question 58 of 76

Medal-premium 1

Reprezentantul răspunde pentru cauzarea de prejudicii reprezentatului în temeiul

Select one or more of the following:

 • contractului de mandat, dacă reprezentantul este tutore și a acționat în numele minorului aflat sub tutela sa

 • răspunderii civile delictuale, dacă a încheiat un contract în calitate de părinte, pentru minorul de 13 ani

 • contractului de mandat, în toate cazurile

Question 59 of 76

Medal-premium 1

Nulitatea absolută poate fi invocată

Select one or more of the following:

 • de oricine

 • de avânzii-cauză

 • de instanța de oficiu, fără a fi obligată în acest sens

Question 60 of 76

Medal-premium 1

Nulitatea absolută nu poate acoperită prin confirmare

Select one or more of the following:

 • în nicio situație

 • decât în cazurile expres prevăzute de lege

 • doar părțile pot reface actul juridic lovit de nulitatea absolută, respectând condițiile impuse de lege

Question 61 of 76

Medal-premium 1

Confirmarea este actul juridic unilateral prin care

Select one or more of the following:

 • cel care îndreptățit să invoce nulitatea relativă renunță în mod expres sau tacit la acest drept

 • reprezentatul devine parte la actul juridic încheiat de reprezentant în afara împuternicirii primite

 • proprietarul bunului declară că este de acord cu vânzarea bunului său încheiată de alte persoane

Question 62 of 76

Medal-premium 1

Pentru a fi valabilă, confirmarea unui act juridic lovit de nulitate relativă relativă trebuie să îndeplinească anumite condiții, prin care:

Select one or more of the following:

 • să provină de la cel al cărui consimțământ a fost viciat

 • confirmarea să fi fost făcută în cunoștință de cauză

 • confirmarea să aibă loc oricând după încheierea actului juridic și până la împlinirea termenului de prescripție extinctivă

Question 63 of 76

Medal-premium 1

În cazul în care natura nulității nu este determinată ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege

Select one or more of the following:

 • se prezumă că actul juridic este lovit de nulitate absolută

 • se prezumă că actul juridic este anulabil

 • se cercetează care este natura interesului ocrotit prin norma încălcată la încheierea actului juridic civil

Question 64 of 76

Medal-premium 1

Nulitatea amibabilă

Select one or more of the following:

 • poate interveni în orice fază s-ar afla procesul în care se judecă nulitatea actului juridic

 • este permisă numai în cazul actelor juridice care pot fi revocate prin acordul părților

 • îmbracă forma unui contract, având ca obiect declararea nulității unui act juridic anterior încheiat între ele

Question 65 of 76

Medal-premium 1

Reprezintă o cauză de nulitate relativă:

Select one or more of the following:

 • dolul, viciu de consimțământ

 • imoralitatea sau ilicitatea cauzei actului juridic civil

 • nerespectarea formei solemne legale

Question 66 of 76

Medal-premium 1

Căsătoria putativă este

Select one or more of the following:

 • căsătoria nulă, la încheierea căreia unul dintre soți a fost de bună-credință

 • o excepție de la principiul repunerii părților în situația anterioară

 • căsătoria nulă, în care soțul de bună-credință își păstrează situația de soț dintr-o căsătorie valabilă până la data introducerii cererii de desființare a căsătoriei

Question 67 of 76

Medal-premium 1

Ca urmare a desființării unui contract, posesorul de bună-credință:

Select one or more of the following:

 • păstrează fructele culese, cel mai târziu până la data introducerii cererii de chemare în judecată

 • restituie fructele culese ulterior bunei sale credințe

 • restituie numai fructele culese ulterior datei la care a rămas definitivă hotărârea de desființare a contractului

Question 68 of 76

Medal-premium 1

X îi vinde lui Y o pereche de cai, pentru 30.000 lei, iar Y îi dă ca dar de nuntă fiului său Z. După nuntă, donația se desființează pentru nerespectarea formei. Contractul de vânzare:

Select one or more of the following:

 • se desființează, datorită legăturii existente între vânzare și donație

 • își produce efectele, ca excepție de la principiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului inițial

 • nu este afectat de nulitatea donației

Question 69 of 76

Medal-premium 1

După rămânerea definitivă a hotărârii declarative de moarte a lui A, moștenitorul M vinde un autoturism moștenit de la A lui X; ulterior A se dovedește a fi în viață și se anulează hotărârea declarativă de moarte, în consecință, A cere restituirea bunurilor sale de la moștenitori; contractul de vânzare dintre X și M:

Select one or more of the following:

 • nu se desființează, dacă se face dovada că X știa la data încheierii contractului că A este în viață

 • nu se desființează, dacă X a fost de bună-credință la data încheierii contractului

 • își produce efectele, M fiind obligat să îl despăgubească pe A prin echivalent

Question 70 of 76

Medal-premium 1

A îi închiriază lui B un apartament, proprietatea sa, și ulterior încheierii contractului de locațiune, se desființează contractul de vânzare prin care A a dobândit apartamentul (din cauza unui viciu de consimțământ). Contractul de locațiune:

Select one or more of the following:

 • se desființează, fiind un act juridic subsecvent celui de vânzare care a fost anulat

 • nu se desființează, continuând să-și producă efectele până la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, cu condiția ca locatarul să fi fost de bună-credință

 • nu se desființează, continuând să-și producă efectele cel mult un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de anularea a contractului de vânzare, cu condiția ca locatarul să fi fost de bună credință

Question 71 of 76

Medal-premium 1

A îi vinde lui B un teren în suprafață de 5.000 mp. Părțile încheie un înscris autentic, în baza căruia B înscrie dreptul de proprietate asupra terenului dobândit în cartea funciară. După două luni de la înscriere, B vinde terenul lui T, care își înscrie și el dreptul de proprietate în cartea funciară. Ulterior ultimei înscrierii, contractul de vânzare dintre A și B se desființează pentru dol. A vânzătorul inițial:

Select one or more of the following:

 • poate introduce o acțiune împotriva lui T, prin care să solicite rectificarea înscrierii în cartea funciară în termenul de prescripție de 3 ani

 • poate introduce o acțiune împotriva lui T prin care să solicite rectificarea înscrierii în cartea funciară în termenul de decădere de 3 ani

 • dacă nu introduce o acțiune în rectificarea înscrierii în cartea funciară împotriva lui T, va fi obligat să respecte dreptul de proprietate al acestuia asupra terenului, care, după împlinirea termenului de prescripție, devin opozabil tuturor, chiar și celui care l-a înstrăinat prin actul inițial

Question 72 of 76

Medal-premium 1

În materia nulității, în categoria excepțiilor de la principiul restitutio in integrum intră, printre altele:

Select one or more of the following:

 • cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, care este obligat să restituie prestațiile primite numai dacă a profitat, integral sau parțial, de ceea ce a primit

 • cazul celui lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, care poate fi obligat la restituirea integrală în cazul în care, cu intenție sau din culpă gravă, a făcut ca restituirea să fie imposibilă

 • cazul contractelor cu executare succesivă

Question 73 of 76

Medal-premium 1

Aplicând principiul conversiunii actului juridic civil

Select one or more of the following:

 • se înlătură nulitatea

 • manifestarea valabilă de voință exprimată într-un act juridic lovit de nulitate poate avea valoare de sine stătătoare, adică poate valora ca alt act juridic

 • are loc repunerea părților în situația anterioară încheierii actului juridic nul

Question 74 of 76

Medal-premium 1

T lasă prin legat lui M o casă. După încheierea legatului, T vinde casa lui Z. Ulterior, contractul de vânzare este lovit de nulitate datorită vicierii consimțământului cumpărătorului prin dol. După ce hotărârea de anulare a rămas definitivă, T decedează. La deschiderea succesiunii:

Select one or more of the following:

 • M dobândește casa prin legatul cu titlu particular, deoarece casa reintră în masa succesorală a lui T, ca efect al desființării contractului de vânzare

 • M nu primește casa, deoarece T a înțeles să revoce legatul

 • M este înlăturat de la succesiune, prin aplicare principiului validității aparenței în drept, conform căruia manifestarea de voință a lui T, deși nulă ca vânzare, valorează ca act de revocare a legatului

Question 75 of 76

Medal-premium 1

Față de cauzele rezoluțiunii, cauzele de nulitate:

Select one or more of the following:

 • pot fi și anterioare sau concomitente cu încheierea actului juridic

 • sunt întotdeauna anterioare, cel mult concomitente cu încheierea actului juridic

 • sunt ulterioare încheierii actului juridic

Question 76 of 76

Medal-premium 1

Într-un contract de locațiune este inclusă clauza potrivit căreia chiriașul se obligă să plătească în avans, cu titlu de reparații locative, sume stabilite pe baza estimărilor făcute exclusiv de locator. Această clauză

Select one or more of the following:

 • este valabilă încheiată

 • face parte din clauzele considerate nescrise

 • dacă este executată, îl oblică pe locator la restituire

Icon_fullscreen

Actul Juridic Civil

Dan Cristian Ilie
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Actul Juridic Civil, created by Dan Cristian Ilie on 26/01/2015.

Eye 297
Pin 1
Balloon-left 0
Tags
Dan Cristian Ilie
Created by Dan Cristian Ilie over 2 years ago
Close