< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Farmacología P2

Question 1 of 221

Medal-premium 1

Quin dels següents fàrmacs pot incrementar la toxicitat de la digoxina?

Select one of the following:

 • Enalapril

 • Valsartan

 • Espironolactona

 • Labetalol

 • Furosemida

Question 2 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents associacions fàrmac-indicació és correcta?

Select one of the following:

 • Atenolol - Hiperplàsia benigna de pròstata

 • Amliodipino - HTA en pt diabètics

 • Enalapril - Insuficiència cardíaca

 • Clortalidona - Angina de pit

 • Hidroclorotiazida - HTA severa

Question 3 of 221

Medal-premium 1

Quin és el fàrmac d'elecció en el tto agut de la angina de pit?

Select one of the following:

 • Nitroglicerina ev

 • Mononitrat d'isosorbide vo

 • Dinitrat d'isosorbide sublingual

 • Dinitrat d'isosorbide vo

 • A i C correctes

Question 4 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents associacions fàrmac - grup farmacològic es correcta?

Select one of the following:

 • Nifedipidina - Antagonista del Calci

 • Verapamil - Antagonista dels receptors de angiotensina II (ARAII)

 • Atenolol - Vasodilatador directe

 • Alisken - Blocador alfa-adrenérgic

 • Losartan - Inhibidor Enzim conversiu de l'Angiotensina (IECA)

Question 5 of 221

Medal-premium 1

Respecte a l'acecumarol, quina de les següents afirmacions es correcta?

Select one of the following:

 • Es un fàrmac antiagregant plaquetari

 • Está indicat en pacients amb hemorràgia activa

 • El seu antidot es la vitamina K

 • Té una acció ràpida i curta que el fa idoni per casos d'urgència

 • Totes son correctes

Question 6 of 221

Medal-premium 1

En relació a la hepaorina sòdica, quina de les següents afirmacions es correcta?

Select one of the following:

 • S'administra per via intravenosa

 • És un fàrmac antifibrinolític

 • Només s'administra per via subcutània

 • Mai necessita controls d'hemostàsia per adjustar dosi

 • A i B correctes

Question 7 of 221

Medal-premium 1

Quin dels següents fàrmacs és un fibrinolític?

Select one of the following:

 • Àcid acetilsalicítil

 • Clopidogrel

 • Tenecteplasa

 • Acenocumarol

 • Dabigatran

Question 8 of 221

Medal-premium 1

Pel que fa al tractament de la gota

Select one of the following:

 • La colchicina està indicada per l'atac agut de la gota

 • L'alopurinol està indicat per l'atac agut de la gota

 • L'alopurinol està indicat per la prevenció de la gota crònica

 • Els AINEs estan indicats per la prevenció de la gota crònica

 • A i C correctes

Question 9 of 221

Medal-premium 1

El síndrome de Cushing és un efecte advers caracteristic del següent fàrmac:

Select one of the following:

 • Aldosterona

 • Progesterona

 • Hormona del creixement

 • Vasopresina

 • Dexametasona

Question 10 of 221

Medal-premium 1

Quin d'aquests fàrmacs es pot utilitzar com a anticonceptiu d'emergència?

Select one of the following:

 • Levonorgestrel

 • Anastrazol

 • Raloxifè

 • Fulvestrant

 • Alendronat

Question 11 of 221

Medal-premium 1

En el tractament de l'hipertiroidisme, quina de les següents afirmacions es correcta?

Select one of the following:

 • Els símptomes poden reduir-se amb tiroxina exògena

 • El carbimaxol inhibeix la síntesi d'hormones tiroidals

 • El tto d'elecció es la L-tiroxina

 • El iode radioactiu no està indicat en el tto definitiu

 • Totes son correctes

Question 12 of 221

Medal-premium 1

En l'hipotiroidisme quina de les següents afirmacions es correcta?

Select one of the following:

 • La Levotiroxina està contraindicada en el ttto del hipotiroidisme

 • La levotiroxina s'administra a dosis estàndard en tots els pacients

 • La levotiroxina (T4) s'ha d'utilitzar amb precausicó en pt amb malaltia cardiovascular

 • Les hormones tiroidees són els fàrmacs d'elecció en les dietes d'aprimament.

 • B i C son correctes

Question 13 of 221

Medal-premium 1

Referent a les insulines

Select one of the following:

 • Són el tto de primera elecció en la DM2

 • Els anàlegs de la insulina tenen l'inconvenient de provocar lipodistròfia a la majoria de pt

 • La insulina detemir es la que presenta un inici d'acció més ràpid

 • La insulina NPH es la més indicada quan s'utilitza una bomba d'insulina

 • La insulina Lispro és un anàleg d'insulina d'acció ràpida

Question 14 of 221

Medal-premium 1

La contracció miocàrdica produïda pels digitàlics és

Select one of the following:

 • Lenta, potent i llarga

 • Lenta i sostinguda

 • Ràpida, llarga i potent

 • Ràpida, curta i potent

 • Cap de les anteriors

Question 15 of 221

Medal-premium 1

De les següents assenyala la resposta correcta respecte als fàrmacs, o grups de fàrmacs, que es poden utilitzar en el tractament de la insuficiència cardíaca

Select one of the following:

 • Nitrats i nitrits

 • Inhibidors de l'enzim convertidor de l'angiotensina

 • Inhibidors de la fosfodiesterasa III

 • Agonistes dopaminèrgics

 • Totes son correctes

Question 16 of 221

Medal-premium 1

Els compostos que contenen òxid de nitrogen (-NO) en la seva molècula, es considera que:

Select one of the following:

 • Estimulen la guaniliciclasa soluble

 • Activen la formació de GMPc intracel·lular

 • Estimulen la proteicinasa fosforilitzadora

 • PRovoquen una disminució de Ca2+ citosòlic

 • Totes son correctes

Question 17 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents son contraindicacions per a l'ús de la quinidina excepte una:

Select one of the following:

 • Glaucoma

 • Hipertròfia prostàtica

 • Miastènia gravis

 • Bloquejos A-V

 • Hipercolesterolèmies

Question 18 of 221

Medal-premium 1

Els blocadors dels canals del Ca, en general, a nivell miocàrdic

Select one of the following:

 • Provoquen major aport d'O2 al miocardi

 • Augmenten la FC

 • Augmenten la demanda de O2 del miocardi

 • Augmenten la contractilitat cardíaca

 • Totes son correctes

Question 19 of 221

Medal-premium 1

L'efecte antiaginós dels beta blocadors es deu, fonamentalment a...

Select one of the following:

 • La disminució de la FC

 • Reducció de la tensió arterial

 • L'augment de la contractilitat cardíaca

 • A i B correctes

 • A, B i C correctes

Question 20 of 221

Medal-premium 1

Dels següents fàrmacs, quin no té propietats antianginoses?

Select one of the following:

 • Verapamilo

 • Propanolol

 • isosorbida 5-mononitrato

 • Salbutamol

 • Nifedipina

Question 21 of 221

Medal-premium 1

L'acció dels nitrats sobre el miocardi es tradueix en

Select one of the following:

 • Abolició del dolor anginós

 • Redistribució del flux sanguini del subepicardi al subendocardi

 • Augment del temps d'exercici

 • Totes son correctes

 • Cap es correcta

Question 22 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents no es una reacció adversa dels nitrats utilitzats per via transdèrmica?

Select one of the following:

 • Cefalea

 • Metahemoglobinèmia

 • Diarrea

 • Taquicardia

 • Hipotensió ortostàtica

Question 23 of 221

Medal-premium 1

En el tractament de la HTA no complicada, es d'elecció

Select one of the following:

 • Indicar dieta hiposòdica

 • Disminuir la ingesta etílica

 • El control del pes corporal

 • Efectuar, de manera regular, exercici isotònic

 • Totes son certes

Question 24 of 221

Medal-premium 1

Assenyala la resposta correcta respecte dels beta blocadors

Select one of the following:

 • Disminueixen la demanda d'O2 mitjançant la disminució de la FC, la contractilitat i la TA

 • Són de primera elecció en angina inestable o estable sempre que no estiguin contraindicats

 • No han de disminuir la FC a menys de 50-60px' en repòs

 • Cal evitar la retirada brusca del beta blocador en malalts coronaris

 • Totes son certes

Question 25 of 221

Medal-premium 1

Els inhibidors de l'encim conversos de l'angiotensina (IECA) actuen:

Select one of the following:

 • Bloquejant el pas d'anguitensina I a angiotensina II

 • Activant la guianililciclasa citosòlica

 • Augmentant la producció de bradicinina

 • Alterant el catabolisme lipídic

 • A i C certes

Question 26 of 221

Medal-premium 1

Els beta bloquejadors poden ser utilitzats en les següents situacions exepte:

Select one of the following:

 • HTA

 • Arrítmies cardíaques

 • Crisis hipertiroïdal

 • Asma bronquial

 • Angor pectoris

Question 27 of 221

Medal-premium 1

El gemifibrozilo es un

Select one of the following:

 • Fàrmac antineoplàsic

 • Antibiótic polipeptídic

 • Fàrmac hipolipemiant

 • Derivat dihidrotiazídic de l'al·lopurinol

 • C i D correctes

Question 28 of 221

Medal-premium 1

En general, el tractament de les hiperlipoproteïnèmies persegueix:

Select one of the following:

 • Prevenir i/o reduir la placa d'ateroma

 • Augmentar la concentració de LDL

 • Augmentar la concentració de HDL

 • Disminuir la concentració de HDL

 • A i C certes

Question 29 of 221

Medal-premium 1

quina de les següents no és una indicació clínica de la vitamina D

Select one of the following:

 • Hiperparatiroïdisme

 • Osteodistròfia renal

 • Raquitisme

 • Osteomalàcia

 • Osteoporosi

Question 30 of 221

Medal-premium 1

La secreció de calcitonina està augmentada en cas de:

Select one of the following:

 • Hipocalcèmia

 • Hipercalcemia

 • Hiperpotassèmia

 • Hipopotassèmia

 • Cap de les anteriors

Question 31 of 221

Medal-premium 1

La vitamina D augmenta l'absorció de

Select one of the following:

 • Ca

 • Fe

 • Vit. B12

 • Aminoàcids

 • Àcid fòlic

Question 32 of 221

Medal-premium 1

Els inhibidors de l'aldosa-reductasa

Select one of the following:

 • Són diürètics de la nansa de Henle que no produeixen hipopotassèmia

 • Actuen d'una manera semblant als inhibidors de la anhidrasa carbònica i són també útils en el tto del glaucoma

 • Inhibeixen la formació de sorbitol i, per tant, podrien ser útils en la prevenció de les complicacions de la diabetis

 • Són útils en el tractament de les hiperlipèmies, associats a l’acepimox o al probucol

 • A i B son certes

Question 33 of 221

Medal-premium 1

De les següents afirmaciona sore els efectes adversos del tractament amb colestiramiana són certes exepte:

Select one of the following:

 • Produeix extrenyiment

 • Produeix elevació important de les tansaminases

 • Interfereix en l'absorció de nombrosos medicaments

 • Produeix nàusees

 • Té molt mal gust

Question 34 of 221

Medal-premium 1

Pacient de 53 anys amb alteracions neurològiques(parestèsies, atàxia, disminució de la sensibilitat vibratòria) entre els antecedents destaca una trombosi mesentèrica intervinguda fa 4 anys amb resecció amplia del budell prim i colon. Les dades analítiques són: Hb baixa, VCM alt, siderèmia normal, ferritina normal, reticulòcits alts i vitamina B12 baixa. Quin tractament seguirà el malalt?

Select one of the following:

 • Sulfat ferros per via oral

 • Ferro dextrà per via IM

 • Vit. B12 per via oral

 • Hidroxicobalamina per via IM

 • Complexe vitamínic que inclogui vit. B12 i àcid fòlic per via oral

Question 35 of 221

Medal-premium 1

La eritropoietina

Select one of the following:

 • Regula el pas d'angiotensina a angiotensina l

 • És un polipèpid de síntesi química

 • És un compost endogen de síntesi al moll d'os

 • Estimula la síntesi de totes les cèl·lules sanguínies

 • Està indicat en l'anèmia d'origen renal

Question 36 of 221

Medal-premium 1

Respecte al tto amb Fe oral, es fals...

Select one of the following:

 • La fempta pot adquirir una coloració negra mentre duri el tto

 • L'absorció disminueix quan el Fe s'administr amb aliments, però se evita així l'efecte irritant sobre la mucosa gstrointestinal

 • El Fe està indicat en pt amb úlcera pèptica activa

 • S'amministra sempre per vo, es sulfat de ferros

 • L'administració continuada, un cop plens els dipòsits de ferro, produeix hemocromatosi

Question 37 of 221

Medal-premium 1

Senyala l'afirmació correcta

Select one of the following:

 • Els corticoides inhalats són d'utilitat en l'asma

 • Els corticoides orals no afecten al creixement

 • Els corticoides tòpics no hinhibeixen l'eix hipotalam-hipòfisi-suprarenal

 • Els tto de corticoides de llarga durada no inhibeixen l''eix hipotalam-hipòfis-suprarenal

 • Totes son correctes

Question 38 of 221

Medal-premium 1

Els corticoides estan indicats en

Select one of the following:

 • Endocarditis reumàtica

 • Colitis ulcerosa

 • Artritis reumatoidea

 • A i B

 • Totes correctes

Question 39 of 221

Medal-premium 1

Respecte a la heparina

Select one of the following:

 • És una molècula antigoagulant utilitzada només in vitro

 • No és útil en tto aguts de tromboembolisme ja que la seva acció no és inmediata

 • S'haurà d'administrar sempre en període de temps no superior a les 12hores

 • Si utilitzem per via e.v s'haurà d'administrar heparina sòdica

 • C i D son correctes

Question 40 of 221

Medal-premium 1

Pel tractament dels coàguls ja formats, que es pot utilitzar?

Select one of the following:

 • Aprotinina

 • Uroquinasa

 • Dipiridamol

 • Activadors del plasmiogen tipus tissular

 • B i D són correctes

Question 41 of 221

Medal-premium 1

Per fer un tto preventiu de les trobosis produïdes per estats d'hipercoagulabilitat, el més correcte serà admnistrar:

Select one of the following:

 • Substàncies que augmentin ots els metabòlits derivts de l'àcid araquidònic

 • Inhibidors de la formació de tromboxans

 • Inhibidors de la degradació de l'AMPc

 • Inhibidors de la formació PGI2

 • B i C correctes

Question 42 of 221

Medal-premium 1

Respecte als diferents tipus d'heparina assenyala la resposta correcta

Select one of the following:

 • L'heparina no fraccionada tan sols es pot administrar per via subcutània

 • L'heprarina de baix pes molescular pot administrar-se en períodes de dosificació més llargs que les heprarines no fraccionadesº

 • L'heparina de baix pes molescular necessita per actuar unir-se a l'antitrombina lll i a la trombina

 • L'heparina no fracciona no es pot utilitzar com anticoagulant in vivo

 • B i C son correctes

Question 43 of 221

Medal-premium 1

Senyala la resposta correcta

Select one of the following:

 • Les hormones tiroïdals participen en la regulació del metabolisme energètic

 • Les hormones tiroïdals contenen iode en la molècula

 • La hipòfisi participa en la regulació delfuncionament del tiroides

 • Es pot produir transtorns per efecte comper excés d'hormones tiroïdals

 • Totes son certes

Question 44 of 221

Medal-premium 1

En el tto de l'hipotiroidisme és cert que

Select one of the following:

 • S'ha d'iniciar el tto en altes dosis

 • La formulació de la tiroxina existent en el mercat espanyol és la levotiroxina

 • La hormona tiroidea s'administra per via IM

 • Són millors els preparats de tiroides dessecat enfront els preparats de la levotiroxina sintètics

 • B i D correctes

Question 45 of 221

Medal-premium 1

En quina de les següents situacions no està indicat l'ús d'hormones tiroidees

Select one of the following:

 • En el hipotiroïdisme d'adults

 • En certs casos d'hipotiroidisme associat a antitiroïdls

 • En l'obesitat com complement a la dieta

 • En el càncer de tiroides

 • En el goll per dèficit de iode

Question 46 of 221

Medal-premium 1

En ralació a la teràpia hormonal substitutiva (THS) en la menopausia, senyala l'opció falsa

Select one of the following:

 • S'utilitza per a reduir el risc de malaltia cardiovascular a la menopausa

 • En dones s'utilitza estrògens sols en forma de pegat transdèmic

 • Prevé l'parició d''steoporosi

 • Els estrògens s'admnistren normalment en forma de pegat transdèrmic

 • Els gestagens es poden administrar per via vaginal. Oral o transdermica

Question 47 of 221

Medal-premium 1

En el tto anticonceptiu, el risc de malaltia cardiovascular augmenta en les dones, senyala l'opció falsa

Select one of the following:

 • Ultilitzant dosis altes d'estrògens

 • Tener hàbit de fumar

 • Presenten obesitat

 • Són de raça caucàsica

 • Son hipertenses

Question 48 of 221

Medal-premium 1

L'oxitocina

Select one of the following:

 • S'administra per vo

 • Es una hormona peptídica

 • S'utilitza en la inducció del part

 • Està especialment indicada en multípares

 • B i C certes

Question 49 of 221

Medal-premium 1

Els efectes osteoporòtics que apareixen durant el tto amb glucocorticoides són deguts a:

Select one of the following:

 • La hiperactivitat osteoblàstica a càrrec de la PTH

 • La hiperactivitat osteoclàstica a càrrec de la PTH

 • Augment en l'absorció intestinal de Ca2+

 • La disminució en l'absorció intestinal de Ca2+

 • B i D correctes

Question 50 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents accions es produirà administrant glucorticoides a dosis terapeutiques

Select one of the following:

 • Estimulació de la producció de glucosa

 • Acció hidroelectrolítica

 • Acció antiinflamatòria

 • A i C correcta

 • Totes son correctes

Question 51 of 221

Medal-premium 1

La cistitis hemorràgica és un efecte advers produït per la ciclofosfamida. Per a evitar aquest efecte es requereix la coadministració d'un altre fàrmac, quin?

Select one of the following:

 • Bicarbonat sòdic 10%

 • Manitol

 • Mesna

 • Àcid ascòrbic

 • Àcid folínic

Question 52 of 221

Medal-premium 1

durant l’administració intravenosa de doxorubicina, per a un limfoma no Hodgkin, la malalta es queixa de molèsties a la zona d’administració. Al revisar el catèter es veu envermelliment i calor al lloc de la punció. Quina actitud s’ha de prendre en aquesta situació?

Select one of the following:

 • Para de manera immediata l'administració

 • Retirar el catèter per no causa més lesió

 • És una reacció normal, s'ha de calmar a la malalta

 • No retirar el cateter

 • A i D correctes

Question 53 of 221

Medal-premium 1

Entre les següents, és possible que hi hagi alguna substància inhibidora de l funció cortico-suprarrenal. Quina és?

Select one of the following:

 • Fludrocortisona

 • Corticina

 • Glutamina

 • Aminoglutetimida

 • Cap de les anteriors

Question 54 of 221

Medal-premium 1

Les sulfonilurees

Select one of the following:

 • Retarden l'absorció dels hidrats de carboni

 • Disminueixen la resistència a la insulina

 • La gliczida és un fàrmac d'aquest grup

 • La metformina es un fàrmac prototip d'aquest grup

 • Són els hipoglucemiants d'elecció en cas de diabetis gestacional

Question 55 of 221

Medal-premium 1

Quin és el fàrmac hipoglucemiant oral d'elecció per un pacient bès amb Diabetis Mellitus tipus ll?

Select one of the following:

 • Pioglitazona

 • Sitagliptina

 • Glibenclamida

 • Metformina

 • Repaglinida

Question 56 of 221

Medal-premium 1

Quina d'aquestes associacions grup terapèutic - fàrmac és correcta?

Select one of the following:

 • Antiemètic - Colestipol

 • Estatines - Simvastatina

 • Fibrats - Acarbosa

 • Resines d'intercanvi iònic - Colestiramina

 • B i D són certes

Question 57 of 221

Medal-premium 1

Pel que fa al tto de la hipercolesterolemia?

Select one of the following:

 • A un pacient amb hipercolesterolèmia, sempre se lo han de prescriure mesures dietètiques i tto farmacològic alhora per disminuir els nivells de colesterol

 • Si un pacient no presenta cap malaltia cardiovascular prèvia, cal valorar-li el seu risc cardiovscular per conèixer si cal iniciar-li tto farmacològic i hipolipemiant

 • Els fibrats són els fàrmacs d'elecció

 • S'han de tenir present que les estatines poden disminuir les transaminases, fet que implca suspendre el tto.

 • L'àcid nicotínic és l'ùnic fàrmac que ha demostrat disminuir la morbimortalitat cardiovascular

Question 58 of 221

Medal-premium 1

El Ca es essencial per

Select one of the following:

 • La conducció nerviosa

 • LA construcció de la matriu òssia

 • L'hemostàsia

 • La contracció muscular

 • Totes son correctes

Question 59 of 221

Medal-premium 1

Assenyala la resposta incorrecta

Select one of the following:

 • La calcitonina provoca disminució de la resorció òssea

 • L'absorció del cali pot ser inhibida pels glucocorticoides

 • L'hormona paratiroidea intervé en el metabolisme del fòsfor

 • L'hormona Paratiroidea invervé en l'eliminació del Ca

 • Als bifosfonats també se'ls anomena fàrmacs resortius

Question 60 of 221

Medal-premium 1

Els tractaments llargs amb corticosteroides no produeixen

Select one of the following:

 • Atrofia de l'escorça suprarenal

 • Úlcera péptica

 • Hiperglucemia

 • Osteoporosis

 • Millora de la cicatrizcació de les ferides de la fragilitat capilar

Question 61 of 221

Medal-premium 1

Assenyala la resposta correcta

Select one of the following:

 • La prolactina s'allibera a la neurohipófisis

 • L'hormona adenorticotropa (ACTH) se segrega a l'escorça suprarenal

 • Dosis elevades i continues d'anàlegs de la GnRH poden inhibir la secreció de FSH i LH

 • La tirotropina (TSH) se secreta a l'hipotàlem

 • L'oxitocina s'emmagatzema a l'adenohipòfisis

Question 62 of 221

Medal-premium 1

Indica quina de les següents afirmacions es correcta

Select one of the following:

 • L'Àcid fòlic s'utilitza en el tto de l'anèmia ferropènica

 • El Fe s'utilitza en el tractament de l'anemia megaloblàstica o perniciosa

 • La vitamina B12 s'utilitza en el tto de l'anèmia microcílica

 • L'Àcid fòlic i la vitamina B12 s'utilitzen en la prevenció de defectes del tub neural en dones en edat fèrtil que hagin planificat un embaràs

 • La vitamina B12 està indicada en l'anemia ferropènica

Question 63 of 221

Medal-premium 1

L'associació d'un vasoconstrictor als anestèsics locals comporta

Select one of the following:

 • Una disminució de l'efecte anestèsic

 • Una disminució de la velocitat d'absorció de l'anestèsic

 • Augmnentar la dosi de l'anestèsic

 • Una disminució del temps d'acció de l'anestèsic

 • Un augment de la toxicitat sistèmica de l'anestèsic

Question 64 of 221

Medal-premium 1

Els medicaments emprats en el tto de l'asma

Select one of the following:

 • Estimulants b2-adrenergics

 • Antigol·linergics

 • Teofil·lina

 • Corticoides inhalats

 • Totes son correctes

Question 65 of 221

Medal-premium 1

Salbutamol és un fàrmac que pertany al grup de:

Select one of the following:

 • Anticolinèrgics

 • b2 agonistes d'acció curta

 • b2 agonistes d'acció llarga

 • Base xàntica

 • glucocorticoides

Question 66 of 221

Medal-premium 1

Son recomanacions al pacient en la prevenció dels efectes secundaris associats als corticoides inhalats

Select one of the following:

 • Rentar la boca amb aigua desprès de cada administració

 • Emprar càmeres espaiadores quan s'utilitzin ihnaladors en pols

 • Tractar la candidiasi de manera profilàctica amb antifúngics

 • Cap resposta es correcta

 • A, B, C son correctes

Question 67 of 221

Medal-premium 1

Els factors que determinen l'efectiitat del tto de la teràpia inhalatòria

Select one of the following:

 • Quantitat d'aerosol produida

 • Flux inspiratori

 • Tamany de la partícula

 • Tècnica d'inhalació

 • Totes son correctes

Question 68 of 221

Medal-premium 1

El mecanisme d'acció dels antiàcids es:

Select one of the following:

 • inhibició de la secreció àcida

 • Neutralització de l'àcid en la llum gàstrica

 • Protecció de la mucosa gàstrica

 • Adsorció de la pepsina i altres enzims proteolítics

 • B i D correctes

Question 69 of 221

Medal-premium 1

L'amalgat és

Select one of the following:

 • Antiàcid sistèmic

 • Antiàcid no sistèmic

 • Protector de la mucosa gàstrica

 • Inhibidor de la bomba de protons

 • Antihistamínic H2

Question 70 of 221

Medal-premium 1

Escull la resposta correcta

Select one of the following:

 • Els antiàcids s'han d'administrar 1h abans dels menjars

 • El sucralfat s'ha d'administrar 1h després dels menjars

 • l'omeprazol s'ha d'administrar 1h abans d'esmorçar

 • La ranitidina s'administra amb el dinar

 • Les sals de bicarbonat s'administren durant els menjars

Question 71 of 221

Medal-premium 1

L'antitussigen sense activitat opioide és

Select one of the following:

 • Metadona

 • Codeina

 • Morfina

 • Dihidrocodeina

 • Dextrometorfà

Question 72 of 221

Medal-premium 1

En cas d'una bradicardia, s'utilitza

Select one of the following:

 • atropina

 • adrenalina

 • acetilcolina

 • salbutamol

 • ipratropium

Question 73 of 221

Medal-premium 1

Els anticolinèrgics estan contraindicats en

Select one of the following:

 • adenoma de prostata

 • glaucoma

 • insuficiència hepàtica

 • asma bronquial

 • A i B correctes

Question 74 of 221

Medal-premium 1

Els antidepressius tenen els següents efectes farmacològics excepte:

Select one of the following:

 • Antidepressiu

 • ansiolític - sedant

 • Antimanías

 • Analgèsic

 • Anti-histamínic

Question 75 of 221

Medal-premium 1

Senyala el mètode directe de determinació de l'adherencia al tractament

Select one of the following:

 • Test de Hayness-Sackett

 • Comptar els comprimits

 • Pesar els inhaladors

 • Test de Morisky-Green

 • Anàlisi de femtes

Question 76 of 221

Medal-premium 1

Els anticolinérgics es poden utilitzar en les següents malalties excepte

Select one of the following:

 • parinson

 • diarrea

 • asma

 • glaucoma

 • còlic renal

Question 77 of 221

Medal-premium 1

El fàrmac d'elecció en el tto del shock anaflàctic és

Select one of the following:

 • Histamina

 • Adrenalina

 • Levarterenol

 • Isoproterenol

 • A i B

Question 78 of 221

Medal-premium 1

La carbidopa i la benseracida són

Select one of the following:

 • Antiparkinsonians directes

 • Antimuscarínics centrals

 • Inhibidors perifèrics de la dopa-descarboxilasa

 • Coadjuvant del tto amb L-dopa

 • C i D correctes

Question 79 of 221

Medal-premium 1

Els antidepressius en general

Select one of the following:

 • Tenen efecte inmediat (hores - dia)

 • Tenen un marge de dosificació ben establert per sota del que no hi ha resposta

 • No hi na problemes si el tractament no es fa de manera continuada

 • Són poc tòxics ja que a mayor eficàcia menor toxicitat

 • Totes son certes

Question 80 of 221

Medal-premium 1

Els agonistes b2 adrenèrgics estàn indicats en

Select one of the following:

 • tto HTA

 • tto hTA

 • tto broncoespasmes

 • tto incontinencia urinaria

 • tto arritimies

Question 81 of 221

Medal-premium 1

La substància a les terminacions nervioses parasimpàtiques postganglionars és la:

Select one of the following:

 • Monoaminooxidasa

 • Acetilcolinesterasa

 • Adrenalina

 • Acetilcolina

 • Cap es correcta

Question 82 of 221

Medal-premium 1

Quin dels següents fàrmacs produeix un bloqueig selectiu dels receptors beta adrenèrgics?

Select one of the following:

 • Guanetidina

 • Propanolol

 • Escopolamina

 • Nicotina

 • Fentolamina

Question 83 of 221

Medal-premium 1

quin dels fàrmacs següents té una acció estimulant tant dels receptors alfa, beta 1 i beta 2 adrenèrgics?

Select one of the following:

 • Adrenalina

 • Isoproterenol

 • Levarterenol

 • Fentolamina

 • Propanolol

Question 84 of 221

Medal-premium 1

el fàrmac d’elecció per confirmar la presència de feocromocitoma en un pacient portador d’hipertensió greu és

Select one of the following:

 • Piperoxan

 • Fenoxibenzamina

 • Histamina

 • Fentolamina

 • Metacolina

Question 85 of 221

Medal-premium 1

l’acetilcolina te dos tipus d’accions colinèrgiques: nicotínica i muscarínica. L’acció muscarínica pot ser bloquejada per:

Select one of the following:

 • Adrenalina

 • Atropina

 • Nicotina

 • Curare

 • C i D correcta

Question 86 of 221

Medal-premium 1

quin d’aquests símptomes és propi de l’intoxicació atropínica?

Select one of the following:

 • Pols lent

 • Pell freda i humida

 • Sequedat de boca i faringe

 • Descens de la Tª corporal

 • Totes son correctes

Question 87 of 221

Medal-premium 1

l’administració de corticoides per al tractament de l’asma es recomana que es faci per via:

Select one of the following:

 • Oral

 • Subcutànea

 • inhalatoria

 • endovenosa

 • Els corticoides no útils en el tractament de l'asma

Question 88 of 221

Medal-premium 1

Respecte a les sals de Mg i Na

Select one of the following:

 • Són compostos antiàcids sistèmics

 • Són laxants formadors de massa

 • Son laxants osmòtics

 • Són laxants del grup bisacodil

 • Totes son falses

Question 89 of 221

Medal-premium 1

respecte a l’omeprazol, dins de quin grup farmacològic l’inclouríeu?

Select one of the following:

 • Antiàcids sistèmics

 • Protectors de la mucosa

 • Inhibidors de la bomba de protons

 • Antihistamínics H2

 • Totes són falses

Question 90 of 221

Medal-premium 1

El laxant que preferentment s'utilitza x preparar el malalt davant una exploració radiològica intestinal és:

Select one of the following:

 • Lactulosa

 • Segó

 • Celulosa

 • No s'utilitza cap, es recomana la ingesta de fibra i aigua

 • Bisacodil

Question 91 of 221

Medal-premium 1

el pacient asmàtic, quin fàrmac té contraindicat?

Select one of the following:

 • Paracetamol

 • AAS

 • Beta bloquejants

 • A i B

 • B i C

Question 92 of 221

Medal-premium 1

quin antiemètic presenta major eficàcia davant els vòmits causats pels antineoplàsics?

Select one of the following:

 • Cleboprida

 • Ondasentrona

 • Dimenhidrinat

 • Morfina

 • A i C

Question 93 of 221

Medal-premium 1

en un cas d’ulcus gastroduodenal ja instaurat, quin dels següents fàrmacs seria més recomanable?

Select one of the following:

 • Prostaglandina

 • Antiinflamatoris no esteroidals

 • Antihistamínics H2

 • Antihistamínics H1

 • Blocdors beta adrenèrgics

Question 94 of 221

Medal-premium 1

quin dels següents fàrmacs no produeix broncodilatació?

Select one of the following:

 • Teofil·lina

 • Blocadors beta adrenèrgics

 • Bromur d'ipratropium

 • Xantines

 • Cap de les anteriors

Question 95 of 221

Medal-premium 1

una de les següents no és una de les accions farmacològiques pròpies de les metilxantines?

Select one of the following:

 • Relaxant de la fibra muscular bronquial

 • estimulació de l'activitat cardíaca

 • Inhibició generalitzada a nivell del sistema nerviós central

 • Estimulacio de la diüresis

 • Relaxant de la fibra muscular llisa vascular

Question 96 of 221

Medal-premium 1

un dels següents fàrmacs no és un fàrmac ni mucolític ni expectorant?

Select one of the following:

 • Tripsina

 • Iodur sòdic

 • Ondasentrona

 • Bromhexina

 • N-acetilciteïna

Question 97 of 221

Medal-premium 1

la cleboprida:

Select one of the following:

 • És un estimulant de la motilitat gastrointestinal

 • És un estimulant de la motilitat gastrointestinal del grup dels parasimpàtico-mimètics

 • És un laxant

 • A i B són certes

 • Totes són falses

Question 98 of 221

Medal-premium 1

quin dels següents fàrmacs és un inhibidor de la secreció àcida gàstrica?

Select one of the following:

 • Sucralfat

 • Almagat

 • Visoprostol

 • Omeprazol

 • C i D

Question 99 of 221

Medal-premium 1

l’antitussigen recomanat en els nens és:

Select one of the following:

 • Codeïna

 • Metadona

 • Noscapina

 • Dextrometorfà

 • Està contraindicat utilitzar antitussígens en els nens

Question 100 of 221

Medal-premium 1

les sals de bismut en el tractament de l’ulcus tenen acció:

Select one of the following:

 • Protecció de la mucosa

 • Neutralitzant de l'àcid

 • Inhibidor del bacteri Helicobacter pylori

 • B i C

 • A i C

Question 101 of 221

Medal-premium 1

un avantatge del gel d’hidròxid d’alumini sobre altres coneguts antiàcids és:

Select one of the following:

 • No produeix alcalinització sistèmica

 • Millora la digestió

 • És més agradable de prendre

 • Té la potència més gran per neutralitzar l'àcid clorhídric

 • És absorbit sistèmicament

Question 102 of 221

Medal-premium 1

El gran ventall de fàrmacs antiemètics engloba els següents fàrmacs excepte:

Select one of the following:

 • Simpaticomimètics

 • Neurolèptics

 • Benzamides

 • Antihistamínics H2

 • Anticolinèrgics

Question 103 of 221

Medal-premium 1

si un pacient no sap utilitzar la via inhalatòria per prendre la dosis de glucocorticoides pel seu tractament de l’asma, les mesures que cal prendre són:

Select one of the following:

 • Passar a utilitzar la via oral a dosis més altes

 • Demanar al servei de la farmàcia que serveixin una altre preparació per tal d'utiitzar un altre

 • Fer una bona educació de l'ús de inhaladors

 • Dir al pacient que consulti de nou al metge

 • A i D

Question 104 of 221

Medal-premium 1

respecte als antihistamínics H1:

Select one of the following:

 • Poden utilitzar-se en el tto de les reaccions anafilactiques

 • N'hi ha qe poden utilitzar-se com a anticinètics

 • Molts d'ells tenen efectes antimuscarínics

 • Poden donar somnolència

 • Totes son correctes

Question 105 of 221

Medal-premium 1

respecte al cromoglicat disòdic:

Select one of the following:

 • És uun antagonista de la serotonina

 • Produeix el mateix efete que la teofil·lina

 • Es un inhibidor de l'alliberament d'histamina

 • Es un agonista H1

 • B i C correctes

Question 106 of 221

Medal-premium 1

La sequedat de boca que pot aparèixer quan s’administra dimenhidrinat és un efecte de tipus:

Select one of the following:

 • Procolinèrgic

 • Antimuscarínic

 • Antihistamínic h2

 • Secundari

 • Totes son falses

Question 107 of 221

Medal-premium 1

Quina de les següents no és una acció farmacològica propis de la morfina?

Select one of the following:

 • Analgèsia

 • Depressió del SNC

 • Relaxació intestinal

 • Augmeent de la FR

 • Nausees i vòmits

Question 108 of 221

Medal-premium 1

els anestèsics locals:

Select one of the following:

 • Actuen a nivell dels canals de Ca de la membrana neuronal

 • Actuen a nivell dels canals de sodi de la membrana neuronal

 • No actuen sobre els canals iònics

 • Tenen receptors propis específics de localització citoplasmàtics

 • Actuen sobre qualsevol tipus de canal iiònic de la membrana neuronal

Question 109 of 221

Medal-premium 1

la durada de l’efecte anestèsic local depèn de:

Select one of the following:

 • De la seva liposolubilitat

 • De la seva estabilitat en front de les esterases tissulats

 • De l'aclariment pasmàtic local

 • Si s'administra un vasoconstrictor conjuntament

 • Totes son correctes

Question 110 of 221

Medal-premium 1

el major perill de la sobredosi per morfina és:

Select one of the following:

 • Anúria

 • Paràlisi

 • Depressió del centre respiratori

 • Colapse cardiovascular

 • Cap de les anteriors

Question 111 of 221

Medal-premium 1

la ketamina és:

Select one of the following:

 • Un antihistamínic

 • Un opiaci

 • anestèsic inhalatori

 • anestèsic endovenós

 • Cap de les anteriors

Question 112 of 221

Medal-premium 1

el xarop d’ipecacuana és:

Select one of the following:

 • Un diürètic

 • antiarrítmic

 • emetitzant

 • narcòtico

 • relaxant muscular

Question 113 of 221

Medal-premium 1

El fentanil és:

Select one of the following:

 • Una benzodiazepina utilitzada en l'anestesia

 • Un analgèsic major dels tipus agonista-antagonista mixt

 • Un antagonista dels analgèsics opiacis

 • Un analgèsic major del grup dels agonistes purs

 • Cap de les anteriors

Question 114 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta incorrecta

Select one of the following:

 • La ketamina produce diaforia y alucinaciones durante la recuperación anestésica en adultos

 • EL propofol se utiliza en anestesia general, tanto en inducción como en mantenimiento

 • El tiopental es muy hidrosoluble y por eso tiene un indicio de acción muy lento

 • Los anestesicos locales se administran frecuentemente con un vasoconstrictor para reducir la absorción sistemica

 • En la neuroleptoanalgesia el paciente no pierde la consciencia y se utiliza un alagesico opiáceo como el fentanilo y un neuroleptico como el droperidol

Question 115 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta correcta

Select one of the following:

 • el dexometrorfano es un mucolitico

 • para reducir la viscosidad de las secreciones bronquiales utilizamos mucoliticos

 • el serum hipotónico estimula la hidratación y ayuda a eliminar la mucosidad

 • B i C

 • A, B i C

Question 116 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace sobre los fármacos del asma, señala la INCORRECTA

Select one of the following:

 • El bromuro de ipatropio es un anticolinérgico que tiene un efecto broncodilatador directo local

 • El salmeterol es un fármaco antagonista de receptores β adrenérgicos

 • El salbuutamol y la terbutalina tienen un inicio rápido y se administran a demanda

 • Los fumadores necesitan más dosis de teofilina porque su metabolismo esta augmentado

 • La teofilna es un fármaco con margen terapéutico estrecho

Question 117 of 221

Medal-premium 1

Respecto a la terapia antiasmática, señala la incorrecta

Select one of the following:

 • Entre los fármacos utilizados en la profilaxis encontramos los corticosteroides y los antagonistas de los mediadores como el comoglicato disodico

 • El ketoliteno es un antihistamínico antiH1 que se administra vo

 • Los antileucotrienos como el montelukast se utilizan en el broncospasmo secundario al AAS

 • Las cámaras espaciadoras reducen las partículas de fármaco en la boca, reduciendo la candidiasi oral

 • La flucticasona por vía inhalatoria se administra 10 minutos antes del broncodilatador β2 adrenergico

Question 118 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta INCORRECTA de la digoxina

Select one of the following:

 • Inhibe las ATPasa Na/K en las fibras de miocardio, incrementando asíi la contractibilidad del corazón

 • Hay que reducir la dosis en pacientes con un aclaraiento de la creatinina disminuido

 • La hiperpotasemia aumenta los signos de toxicidad digitalica

 • El verapamilo aumenta la concentración plasmática de la digoxina

 • En la digitalización rápida se administra l dosis por vía parenteral cada 4-6h

Question 119 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuestra correcta

Select one of the following:

 • los inotrópicos adrenérgicos estimulan los receptores muscarinicos

 • La dopamina es irritante venoso y se ha de ir con cuidado con la extravasación

 • La dopamina y la dobutamina pueden producirse arritmias y se ha de ir con un monitoreo continuo

 • A i B

 • B i C

Question 120 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • el bisoprolol es un bloqueador adrenérgico de solo los receptores β1

 • El labetalol se utiliza por vo en la HTA grave del embarazo

 • El propanolol es un bloqueador β adrenergico no cardioselectivo

 • Los bloqueadores β adrenérgicos se utilizan en la HTA

 • La doxazosina es utilizada en la HPB y se recomienda administrarla por la noche porque puede provocar hTA ortostática al ser un bloqueador alfa afrenérgico

Question 121 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación incorrecta referente a efectos adversos

Select one of the following:

 • Diltiazem - Trastorno del gusto

 • Nitroprusirato - metahemoglobinemia

 • Ibersartan - Angioedema

 • Mononitrato de isosorbide - sufocaciójn facial

 • Enalapril - hipopotassemia

Question 122 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los antagonistas del Ca

Select one of the following:

 • Reducen la contractibilidad y la FC

 • Estan indicados en la IC

 • El dictiazem es un inductor enzimático

 • Se asocia generalmente a bloqueadores β1 adrenérgicos

 • Todas son correctas

Question 123 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación INCORRECTA en referencia a los nitratos

Select one of the following:

 • Via sublingual - crisis anginosa aguda

 • vía transdermic - profilaxis de angor justo antes de un esfuerzo o actividad sexual

 • Perfusión ev - emergencia HTA por infarto

 • vo - profilaxi angor

 • via parenteral -IC congestiva

Question 124 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los antiarrítmicos

Select one of the following:

 • Lo son la lidocaína, la fenitoina y la quinidina

 • los de clase ll (β bloqueadores) pueden dar hTA i bradicardia

 • Al inicio del tto pueden dar cansancio y mareo

 • A y C

 • A, B y C

Question 125 of 221

Medal-premium 1

Referente a la amiodarona

Select one of the following:

 • Es un antagonista del Ca del grupo de las dihidropiridinas

 • Puede producir fotosensibilidad y neumonitis

 • La terapia se inicia generalmente con una pauta cada 8h durante 7-10 dias para pasar a una terapia de mantenimiento que incluye períodos de descanso debido a su larga semivida plasmática

 • B y C

 • A y C

Question 126 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación CORRECTA

Select one of the following:

 • Ácido tranexamico - fibrinolitico

 • Clopidogel - antiagregante plaquetario

 • Enoxaparina - trombolitico

 • Tenecteplasa - antifibrinolitico

 • AAS - anticoagulante oral

Question 127 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta INCORRECTA referente a los cumarinicos

Select one of the following:

 • La wafarina y el acetocumarol son cumarínicos

 • Son anticoagulantes, es decir, evitan la síntesis de coágulos

 • Se utilizan en caso de urgencia

 • Se desaconsejan durante el embarazo

 • El antídoto es la vitamina K

Question 128 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a la heparina

Select one of the following:

 • La heparina sódic se administra en perfusión endovenosa intermitente

 • Las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular se administran por vía im

 • Todas pueden dar trombopenia como efecto adverso

 • El sulfato de protamina neutraliza por completo el efecto anticoagulante de la dalteparina

 • Todas son correctas

Question 129 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los efectos adversos en terapia antiulcerosa, señala la incorrecta

Select one of the following:

 • Bicarbonato sódico - alcalosis sistemica

 • Hidroxido de Magnesio - Restreñimiento

 • Sales de bismuto - coloración negra de las heces

 • Misoprostol - aumento de la contracción uterina

 • Sucralfato - sequedad de boca

Question 130 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los inhibidores de bomba de protones (IBP)

Select one of the following:

 • Provocan un aumento compensatorio de la gastrina, consecuencia de la rreducción de acidez

 • Administrados por vo reducen 95% de la producción de ácido, pero por via parenteral reducen solo el 5%

 • Son el pantoprazol y el lansoprazol

 • A y C

 • B y C

Question 131 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación INCORRECTA

Select one of the following:

 • Somatropina - hormona del crecimiento

 • Mixedema o hipotiroidismo - tto con liotironina

 • Enfermedad de Graves o hipertiroidismo - tto con carbimazol

 • Tiamazol - hiperpigmentación cutánea

 • Levotiroxina - administrar con alimentos

Question 132 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los efectos adversos de los corticosteroides señala la respuesta incorrecta

Select one of the following:

 • a- Provocan aspecto cushingoide

 • Producen osteoporosisi y ulceras pépticas

 • Provocan diseminación de las infecciones

 • Provocan hipoglicemia

 • Pueden provocar hipertensión y glaucoma

Question 133 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación fármaco – indicación incorrecta

Select one of the following:

 • Fludrocortisona – shock anafiláctico

 • Hidrocortisona – insuficiencia suprarrenal aguda

 • Clobetasol – psoriasis

 • Dexametasona – edema cerebral

 • Fluticasona – asma bronquial

Question 134 of 221

Medal-premium 1

Para disminuir la actividad androgenica por ejemplo en el cáncer de próstata se puede

Select one of the following:

 • Bloquear la síntesis de gonadotropinas hipofisarias

 • Bloquear los receptores periféricos de los andrógenos

 • Reducir la síntesis de testoserona

 • Impedir la transformación de testosterona en la forma activa dihidrotestosterona

 • Todas son correctas

Question 135 of 221

Medal-premium 1

Señala la correcta

Select one of the following:

 • Para el bloqueo de la síntesis de gonadotropinas como en la pubertad precoz se utiliza la gonadorelina en administración pulsatil

 • En hipogonadismo masculino primario se utilizan andrógenos como el proionato de testosterona

 • El tamoxifeno, bloqueador de los receptores de los estrógenos, esta indicado en cáncer de mama avanzado en mujeres postmenopausica

 • Los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular

 • La terlipresina en administración endovenosa se utiliza en el tratamiento de varices esofágicas

Question 136 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación incorrecta

Select one of the following:

 • Insulina rápida o regular – inicio de acción a los 30 min

 • Insulina NPH – duración del efecto 4h

 • Insulina aspart – inicio a los 5 min

 • Insulina Giargina – duración efecto 24h

 • Insulina detemir – administrar 2 veces día

Question 137 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los hipoglucemiantes, señala la correcta

Select one of the following:

 • Las sulfolinureas como la glibenclamida, estimulan la secreción de insulina

 • La metformina es una biguanida y actua aumentando la sensibilidad a la insulina en tejuido hepático y periférico

 • La metformina esta contraindicada en insuficiencia renal ya que puede dar acidosis láctica

 • A y B

 • A B y C

Question 138 of 221

Medal-premium 1

Referente al tratamiento de la hiperuricemia señala la incorrecta

Select one of the following:

 • El alopurinol es un fármaco que inhibe la síntesis de acido úrico

 • Diureticos como la hidroclorotiazida disminuyen la excreción de acido úrico

 • La colquicina es un fármaco indicado en la profilaxis de ataque agudo de gota

 • Se ha de interrumpir el tratamiento con colquicina si aparecen vómitos

 • Se ha de ajustar la dosis de alopurinol en caso de Insuf Renal

Question 139 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta de los antiateromatosos

Select one of the following:

 • La pravastatina es la estatina que menos interacciones a nivel metabólico presenta

 • Las estatinas se han de administrar preferentemente por la mañana

 • Las estatinas están contraindicadas durante el embarazo

 • La colestiramina interfiere en la Absorción de vitaminas liposolubles y en la Absorción de medicamenteos durante la circulación enterohepatica

 • Los fibrados como el gemfibrozil pueden provocar dolor muscular, Miositis y rabdomiolisis

Question 140 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • El sevelamero es un fármaco indicado en la hiperfosfatemia

 • Los bifosfonatos como el asadronato están indicados en la hipercalcemia de enfermedades malignas

 • La calcitonina se utiliza para reducir la hipercalcemia urgentemente

 • El cinacalcato se utiliza en el hipotiroidismos

 • En la Hipocalcemia secundaria al hipoparatiroidismo esta indicado administrar calcio

Question 141 of 221

Medal-premium 1

Respecto a los bisfosfonatos la incorrecta

Select one of the following:

 • Se utilizan en osteoporosis de mujeres postmenopausicas y en metástasis óseas

 • Tienen biodisponibilidad oral muy alta y aumenta con los alimentos

 • Después de tomarlos se ha de mantener una posición vertical para evitar erosiones esofágicas

 • Se han descrito asos de osteonecrosis de mandíbula y fracturas de femur

 • El acido zelendronico se administra por parenteral

Question 142 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • La administración de hierro disminuye la Absorción del ciprofloxacino, por lo tanto se han de espaciar las administraciones

 • La forma ferrosa (Fe2+) es la que mejor se absorbe

 • La administración de Ac fólico esta indicado cuando se administran fármacos que interfieren en la síntesis del ac fólico como el trimetoprim – sulfametoxazol

 • El Fe oral se ha de administrar con antiácidos para evitar las molestias GI

 • En los pacientes gastroctomizados la dianocobalomina se ha de administrar por vía parenteral

Question 143 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta incorrecta referente al tratamiento con Fe

Select one of the following:

 • Produce oscurecimiento de heces

 • Por vía parenteral se administra diariamente o cada 12h según el grado de anemia

 • Los preparados de hierro para beber pueden manchar los dientes

 • La extravasación de hierro por vía endovenosa puede provocar manchas permanentes en la piel

 • Por vía parenteral puede producir reacciones alérgicas graves

Question 144 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta incorrecta

Select one of the following:

 • Una mala adherencia al tratamiento puede tener como consecuencia un aumento de la admisión hospitalaria

 • Las terapias empleadas en profilaxis son muy susceptibles a una falta de adherencia.

 • Para determinar la adherencia , un método directo son las encuestas sobre grado de cumplimiento

 • En general , el porcentaje de incumplimiento terapéutico es del 50-60 % para todas las terapias

 • Los métodos directos para determinar la adherencia se usan en los ensayos clínicos, pero no son aplicables a la práctica diaria.

Question 145 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace al SNA simpático

Select one of the following:

 • Los fármacos que actúan en este sistema incluyen los adrenérgicos y antiadrenergicos

 • La Dopamina a dosis bajas, tiene un efecto β, produce vasodilatación y aumenta el flujo plasmático renal

 • La Dopamina a dosis altas aumenta el flujo renal

 • A y B

 • A y C

Question 146 of 221

Medal-premium 1

Señala la respuesta incorrecta:

Select one of the following:

 • La Dobutamina esta indicada en insuficiencia cardíaca porque aumenta la fuerza contráctil del corazón

 • La noradrenalina se administra vía parenteral , preferentemente E V directa (bolus), ya que generalmente se trata de situaciones de urgencia

 • L isoprenalina se utiliza en el bloqueo AV hasta la implantación del marcapasos

 • El tratamiento para la intoxicación de β bloqueadores incluye la Dopamina y fármacos para revertir la hipoglucemia como el glucagón

 • El Salbutamol es útil en la prevención del parto prematuro, por que produce relajación uterina debido a su efecto agonista β2

Question 147 of 221

Medal-premium 1

Señala la correcta:

Select one of the following:

 • El Suxametone o Succinilcolina es un bloqueador de la placa motriz despolarizante

 • Durante el tratamiento con Rocuroni el paciente debe mantener la respiración asistida

 • La Pilocarpina es un colinérgico utilizado en ele tratamiento del glaucoma

 • La Neostigmina es antagonista del Rocuroni

 • Todas son correctas

Question 148 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta:

Select one of the following:

 • Pironisticmina es un anticolenesterasico para miastenias graves

 • La Neostigmina es un anticolinérgico para miastenia graves

 • Los fármacos anticolinérgicos como el Hipatropio o la Escopolamina están contraindicados en HBP

 • Los fármacos colinérgicos pueden producir aumento de secreciones , hipersalivación y sudoración

 • Los fármacos colinérgicos están contraindicados en el asma por que producen bronconstriccción

Question 149 of 221

Medal-premium 1

Referente a los Antiepilepticos:

Select one of the following:

 • La Motrigina inhibe la excitación por inhibición del acido glutámico, abriendo los canales de sodio

 • La Carbamazepina puede agravar los cuadros de ausencia

 • Los barbitúricos como el Fenobarbital o la Primidona no son considerados de primera elección por la sedación que producen

 • Alguno de ellos, como el acido Valproico y la Fenitoina tienen un margen terapéutico estrecho, por lo cual se han de monitorizar los niveles plasmáticos

 • Todas son correctas

Question 150 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • La Carbidopa y la Benselacida atraviesan la BHE e inhiben la Dopadescarboxilasa a nivel del SNC, impidiendo el paso de Levodopa a Dopamina

 • La Cabergolina es un potenciador de la actividad dopaminergica utilizado en Parkinson i tamniene para inhibir la lactancia materna

 • La Levodopa se transforma es Dopamina por la Dopadescarboxilasa

 • La Entacapona es un potenciador de la actividad dopaminergica por que inhibe la enzima Catecoloximetiltranfrasa(COMT)impidiendo así la destrucción de Dopamina

 • El Biperideno es un anticolinérgico indicado en las distinesias agudas iatrogénicas, como por ejemplo el parkinsonismo producido por antieméticos antidopaminegicos

Question 151 of 221

Medal-premium 1

Referente a los antidepresivos señala la respuesta correcta

Select one of the following:

 • La Amitrictilina y la Nortrictilina son inhibidores no selectivos de la recaptación de Monoaminas, denominados antidepresivos triciclicos

 • Los inhibidores de la Monoaminoxidasa (IMAO) disminuyen la cantidad de serotonina disponible

 • Generalmente comienzan a hacer efecto a los 2 o 3 días de iniciar el tratamiento

 • A y B

 • A y C

Question 152 of 221

Medal-premium 1

Respecto a los neurolépticos señala la incorrecta

Select one of the following:

 • Producen parkinsonismo

 • Producen efectos anticolinérgicos como sequedad de boca, estreñimiento y retención urinaria

 • Pueden producir sindrome neuroléptico maligno

 • El haloperidol es un neuroléptico atípico

 • Están indicados en la psicosis que se produce por ejemplo en la demencia

Question 153 of 221

Medal-premium 1

Por lo que hace a los anestésicos inhalados

Select one of the following:

 • El oxido nitroso inactiva la vitamina B12 pudiendo interferir en la producción de hematíes

 • El oxigeno se utiliza para suprimir la acción del oxido nitroso

 • El sevoflurano produce más efectos adversos a nivel cardiaco que el desflurano

 • A y B

 • A, B y C

Question 154 of 221

Medal-premium 1

Son fármacos de primera elección en el tratamiento de IC

Select one of the following:

 • Los diuréticos

 • Antagonistas del calcio

 • IECA

 • Todos los anteriores

 • Ninguno de los anteriores

Question 155 of 221

Medal-premium 1

Cual de las asociaciones fármaco-grupo es correcta

Select one of the following:

 • Enalapril – ARA II

 • Propanolol – Bloqueador α adrenérgico

 • Losartan – Inhibidor IECA

 • Labetalol – bloqueador β adrenérgico cardioselectivo

 • Nifedipino – Antagonista calcio

Question 156 of 221

Medal-premium 1

Cuales de estas asociaciones fármaco- indicaciones es correcta

Select one of the following:

 • Labetalol – antiarritmicos

 • Atenolol – prevencion secundaria IAM

 • Nifedipino – IC

 • Enalapril – Angina pecho

 • Losartan – HPB

Question 157 of 221

Medal-premium 1

Respecto a los antagonistas del calcio

Select one of the following:

 • La nifedipina aumenta la contractibilidad

 • Diltiazem y verapamil tienen efecto inotrópico positivo

 • Su principal indicación es la IC

 • El diltiazem y verapamil se utilizan para ANGOR

 • Producen vasoconstricción arterial

Question 158 of 221

Medal-premium 1

Respecto a nitroprisuitanos la correcta

Select one of the following:

 • Es un potente vasoconstrictor arterial

 • Se administra en forma de parches transdérmicos

 • Se utiliza para emergencias hipertensivas

 • Es antagonista de calcio

 • Todas son falsas

Question 159 of 221

Medal-premium 1

Cual de los siguientes fármacos podemos emplear para tto de coagulos o trombos ya formados

Select one of the following:

 • Clopidogel

 • Uroquinasa

 • Misoprostol

 • Tecneteplasa

 • B y D

Question 160 of 221

Medal-premium 1

La heparina sódica

Select one of the following:

 • Se administra IV

 • Es un fármaco antifibrinolitico

 • Solo se administra SC

 • No necesita controles de hemostasia (pruebas de laboratorio) para ajustar la dosis

 • A y B

Question 161 of 221

Medal-premium 1

Respecto a Vit K es cierto

Select one of the following:

 • Es un fibrinolitico sistémico

 • Tiene un efecto inmediato

 • Esta indicada en casos de hipercoagubilidad

 • La vía de administración más idónea es la intramuscular

 • Todas son falsas

Question 162 of 221

Medal-premium 1

Respecto a acenocumarol (sintron)

Select one of the following:

 • Es un antiagregante plaquetario

 • Esta contraindicado en pacientes con hemorragia activa

 • Su antídoto es el sulfato de protamina

 • Tiene una acción rápida y corta que lo hace idóneo para casos de urgencia

 • Potencia el efecto de la Vit K

Question 163 of 221

Medal-premium 1

Cual de los siguientes acciones se producirá si administramos glucocorticoides a dosis terapéuticas

Select one of the following:

 • Hidroelectrolitica

 • Inmunodepresoras

 • Antiinflamatoria

 • A y C

 • Todas son correctas

Question 164 of 221

Medal-premium 1

No es propio de un tratamiento con corticoides

Select one of the following:

 • Emplear dosis fisiológicas para tratamiento sustiutivo

 • Emplear la técnica de días alternos para finalizar un tratamiento

 • Suspender bruscamente un tratamiento prolongado

 • Que pueda producir alteraciones oculares como cataratas

 • Su administración por vía topica

Question 165 of 221

Medal-premium 1

Respecto a los Mineralocorticoides, es falso que

Select one of the following:

 • Se utilizan en terapia sustitutiva

 • Retienen sodio y agua en el túbulo renal

 • La espironolactona es el antídoto de la aldosterona

 • Todas correctas

Question 166 of 221

Medal-premium 1

Señala la correcta

Select one of the following:

 • La gonadorelina (GnRH) estimula la secreción de LH y FSH

 • La FSH y LH son hormonas que se segregan en las gonadas

 • El estradiol se sintetiza en la adenohipofisis

 • La progesterona se sintetiza durante la primera fase del ciclo menstrual

 • Las concentraciones plasmáticas de FSH y LH son más elevadas durante la 1ª semaa de ciclo menstrual

Question 167 of 221

Medal-premium 1

Señala la correcta

Select one of the following:

 • El etinilestradiol es un progesterano utilizado VO

 • En los anticonceptivos hormonales combinados monofásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo

 • En los anticonceptivos hormonales combinados bifásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo

 • En los anticonceptivos hormonales combinados trifásicos las dosis de estrógenos son variables dependiendo los días de ciclo

 • En los anticonceptivos hormonales combinados bifásicos las dosis de progesteranos son variables dependiendo los días de ciclo

Question 168 of 221

Medal-premium 1

Los fármacos inhibidores de las α glucosidadas

Select one of the following:

 • Son segregadores de insulina

 • Retardan la Absorción de hidratos de carbono

 • Tienen un efecto similar a la insulina

 • Permiten la entrada de insulina dentro de la célula

 • No se pueden combinar con otros antidiabéticos

Question 169 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • Los uricosuricos aumentan la eliminación renal de acido úrico

 • El alopurinol actúa inhibiendo la síntesis de acido úrico

 • La colquicina esta indicada para el tratamiento de la artrosis aguda gotosa

 • La colquicina es un fármaco seguro, casi no presenta efectos adversos

 • Todas son correctas

Question 170 of 221

Medal-premium 1

Cual de estos fármacos no se utiliza para el tratamiento de las dislipemias

Select one of the following:

 • Sertralina

 • Sinvastatina

 • Fenofibrat

 • Colestiramina

 • Atorvastatina

Question 171 of 221

Medal-premium 1

Señala la incorrecta

Select one of the following:

 • La Absorción del calcio puede ser inhibida por glucocorticoides

 • En caso de osteoporosis es suficiente dar altas dosis de calcio

 • La hormona paratiroidea interviene en la eliminación del calcio

 • La Hipocalcemia puede ser debida a un hipoparatiroidismo

 • La calticonina provoca una disminución de la reabsorción ósea

Question 172 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes no es una indicación clínica de la vitamina D

Select one of the following:

 • Hipoparatiroidismo

 • Raquitismo

 • Osteomalacia

 • Osteoporosis

 • Hiperparatiroidismo secundario

Question 173 of 221

Medal-premium 1

Referente a los bifosfonatos, la correcta

Select one of the following:

 • Inhiben la reabsorción ósea

 • La Absorción por vía oral es muy buena

 • Los alimentos no interfieren en la Absorción

 • Se les llama fármacos resortivos

 • Mejor administrarlos con la cena

Question 174 of 221

Medal-premium 1

Mujer de 80 años con anemia VCM alto y anticuerpos antifactor intrínseco positivo. Que le daremos

Select one of the following:

 • Hierro IM

 • Ac fólico

 • Hierro IV

 • Hierro VO

 • Vitamina B12 IM

Question 175 of 221

Medal-premium 1

Dentro de los antiasmáticos cual de los siguientes no se encuentra dentro del grupo de los broncodilatadores

Select one of the following:

 • Teofilina

 • Cromoglicato

 • Terbutalina

 • Salbutamol

 • B y D

Question 176 of 221

Medal-premium 1

En el paciente con EPOC, que fármaco tiene indicado con una sintomatología intermitente

Select one of the following:

 • Cromoglicato

 • Beclometasona

 • Β2 adrenergico

 • Anticolinérgico

 • Montelukast

Question 177 of 221

Medal-premium 1

Que hace el fármaco utilizado en el tratamiento del ulcus gd. Cual es falso

Select one of the following:

 • El bismuto coloidal es un protector de mucosa

 • Respecto a antiácidos, es preferible utilizar los no sistémicos

 • Lansozaprol es un anti H2

 • La pirenzepina es un antimuscarinico

 • El fármaco de primera elección es un antihistamínico

Question 178 of 221

Medal-premium 1

En el ulcus gastroduodenal ya instaurado, cual de los siguientes fármacos seria más recomendable para una embarazada

Select one of the following:

 • Analogo de prostaglandinas

 • Sucralfato

 • Omeprazol

 • Misoprostol

 • Ranitidina

Question 179 of 221

Medal-premium 1

Como se han de administrar los antiácidos compuestos por sales de aluminio y magnesio

Select one of the following:

 • Las dosis prescritas se administran al principio de la comida

 • Las dosis prescritas se administran durante la comida y antes de postres

 • Las dosis se administran entre 1 y 2 horas después de comidas

 • Las dosis se administran a dosis únicas inmediatamente después de comidas

 • Se puede administrar en cualquier momento

Question 180 of 221

Medal-premium 1

Cual es el fármaco de elección en el tratamiento agudo de ANGOR

Select one of the following:

 • Nitroglicerina IV

 • Mononitrato de isosorbide VO

 • Dinitrato de isosorbide vía SL

 • Dinitrato de isosorbide VO

 • A y C

Question 181 of 221

Medal-premium 1

De las siguientes afirmaciones sobre los efectos adversos del tratamiento con colestiramina son ciertos excepto

Select one of the following:

 • Produce estreñimiento

 • Desencadena crisis migrañosas

 • Interfiere en la Absorción de numerosos medicamentos

 • Produce aumento de gases intestinales

 • Produce elevación reversible de las trasnsaminasas

Question 182 of 221

Medal-premium 1

Señala que fármaco no es un hipotensor

Select one of the following:

 • A metildopa

 • Atropina

 • Bloqueadores ganglionares

 • Prazonsin

 • Diuréticos

Question 183 of 221

Medal-premium 1

Señala la correcta

Select one of the following:

 • El alopurinol esta indicado en el tratamiento de la gota aguda

 • Los uricosuricos aumentan la eliminación renal del acido úrico

 • Los uricosuricos disminuyen la eliminación renal del acido úrico

 • La colciquina es un fármaco muy seguro, casi no presenta efectos adversos

 • Todas son falsas

Question 184 of 221

Medal-premium 1

Señala la asociación de fármaco-grupo correcta

Select one of the following:

 • Enalapril – vasodilatador directo

 • Propanolol – bloqueador α adrenérgico

 • Losartan – ARA II

 • Labetalol – antagonista calcio

 • Diltiazem – inhibidor IECA

Question 185 of 221

Medal-premium 1

Cual asociación fármaco - indicación es correcta

Select one of the following:

 • Labetalol – antiarritmico

 • Tamsulosina – HBP

 • Nifedipina – IC

 • Enalapril – Angina de pecho

 • Nitroglicerina – hipotensión severa

Question 186 of 221

Medal-premium 1

Referente a los nitratos la correcta

Select one of the following:

 • El mononitrato de issorbide se utiliza en la prevención de angina de pecho

 • Los parches trasndermicos se aplican de forma continua durante las 24h

 • Uno de los efectos adversos más frecuentes es la hipertensión

 • En caso de crisis anginosa se recomienda tragar el comprimido sin masticas

 • Por vía IV su acción puede durar más de 6h una vez finalizada la perfusión

Question 187 of 221

Medal-premium 1

Que es cierto de la levodopa

Select one of the following:

 • Es util para el parkinson

 • Puede dar discinesias al cabo de unos años

 • Atraviesa la BHE

 • Se administra junto a cabtidopa o benseracida

 • Todas son correctas

Question 188 of 221

Medal-premium 1

En espasticidad

Select one of the following:

 • Hay reflejos tendinosos exagerados

 • El diazepam actúa sobre el SNC

 • La toxina botulimica actúa a nivel muscular

 • Hay implicaos neurotransmisores espinales

 • Todas son correctas

Question 189 of 221

Medal-premium 1

Del diazepam es falso

Select one of the following:

 • Es depresor del SNC

 • La sobredosis revierte con Naloxona

 • Esta indicado para tratar insomnio, ansiedad y convulsiones

 • Actúa a través de GABA

 • Es típico que provoque dependencia y tolerancia

Question 190 of 221

Medal-premium 1

Importante a la hora de tratar ULCUS gástrica

Select one of the following:

 • Prevenir recidivas

 • Cicatrización

 • Aliviar dolor

 • Disminuir el acido en estomago

 • Todas

Question 191 of 221

Medal-premium 1

Cual no es mucolitico ni expectorante

Select one of the following:

 • Tripsina

 • Yoduro sódico

 • Odansentrona

 • Bromhexina

 • N acetilcisteina

Question 192 of 221

Medal-premium 1

La principal complicación de insulina

Select one of the following:

 • Lipodistrofia insulinica

 • Resistencia a insulina

 • Hipoglucemia

 • Alergia a insulina

 • Alteraciones visuales por edema del cristal

Question 193 of 221

Medal-premium 1

Los anticonceptivos hormonales orales están contraindicados en

Select one of the following:

 • Trichomoniasis genital

 • Enfermedad tromboembólica

 • Infección pélvica

 • Cervicitis aguda

 • No se pueden administrar en ninguna de las situaciones anteriores

Question 194 of 221

Medal-premium 1

Los glucocorticoides están contraindicados

Select one of the following:

 • En ulcus gástrica activa

 • En caso de DM inestable

 • En psicosis

 • En glaucoma

 • En todas las anteriores

Question 195 of 221

Medal-premium 1

Efectos secundarios que no aparecen durante el tratamiento con anticonceptivos orales hormonales

Select one of the following:

 • Tension mamaria

 • Hiperglucemia

 • Aumento de peso

 • Cefalea

 • Hipotensión arterial

Question 196 of 221

Medal-premium 1

La acción antiinflamatoria de los glucocorticoides es debida a

Select one of the following:

 • La reducción de numero y actividad de células presentes al locus de la inflamación

 • La inhibiion de la ciclooxigenasa

 • La estimulación de la fosfolipasa A2

 • A y B

 • Ninguna

Question 197 of 221

Medal-premium 1

Indicaciones de los estrógenos, cual no es correcta

Select one of the following:

 • Vaginitis atrófica menopáusica

 • Hemorragia uterina disfuncional

 • Cáncer de próstata androgueno-dependiente

 • Hiperplasia de endometrio

 • Inestabilidad vasomotora menopáusica importante

Question 198 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes asociaciones es incorrecta

Select one of the following:

 • Enalapril - IECA

 • Losartan – antagonista de receptores Angiotensina II

 • Clortalidona – glucocorticoide

 • Hidrocloraciona – diurético

 • Diltiazem – antagonista del calcio

Question 199 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes fármaco-indicacion es incorrecta

Select one of the following:

 • Atenolol – hipertensión arterial

 • Furosemida - Insuficiencia cardiaca

 • Captopril – Insuficiencia cardiaca

 • Titroprusiato sódico – emergencia hipertensiva

 • Todas son ciertas

Question 200 of 221

Medal-premium 1

En que fármacos hay que hacer pruebas hematológicas para ajustar la dosis

Select one of the following:

 • Heparina sódica

 • Clopidogrel

 • Ac. Aminocaproico

 • Acenocumarol

 • A y D

Question 201 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes relaciones es la correcta

Select one of the following:

 • Ranitidina – antihistamínico H1

 • Difenhidramina – hipolipemiante

 • Lactulosa - hipoglucemiante

 • Diclofenaco – ansiolítico

 • Metoclopramida – antiemético

Question 202 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes asociaciones fármaco-indicacion es correcta

Select one of the following:

 • Digoxina – HPB

 • Losartan – hipotensión ortostática

 • Furosemida – edemas

 • Hidroclodracina – angina de pecho

 • C y D

Question 203 of 221

Medal-premium 1

Que fármaco produce hiperpotasemia

Select one of the following:

 • Verapamil

 • Doxazosina

 • Enalapril

 • Furosemida

 • Digoxina

Question 204 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes asociaciones antiadrenergico-patologia es correcta

Select one of the following:

 • Doxazosina – hipotensión

 • Timolol – glaucoma

 • Tamsulosina – HPB

 • Bisoprolol – hipotensión

 • Bisoprolol – hipotensión
  Todas

Question 205 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes afrimaciones para los parasimpaticomimeticos es correcta

Select one of the following:

 • Producen los efectos de la Norepinefrina endógena

 • Producen efectos secuntarios tipo anticolinérgico: rubor facial, sequedad de boca, ret urinaria, estreñimiento…

 • La rivastigmina se utiliza para tratar la miastenia gravis

 • El edrofoni se utiliza para miastenia gravis

 • La fisostigmina se utiliza en la intoxicación por antimuscarinicos

Question 206 of 221

Medal-premium 1

Los antidepresivos

Select one of the following:

 • Su efecto se manifiesta de forma inmediata una vez empezado el tratamiento

 • El citalopram produce muchos efectos secundarios anticolinérgicos

 • Se han de retirar de forma gradual para que no se produzca recaída

 • Su eficacia varia bastante de unos grupos a otros

 • Los IMAO son los más utilizados para tratar cualquier tipo de depresión

Question 207 of 221

Medal-premium 1

Cual asociación fármaco indicación es correcta

Select one of the following:

 • Entacapona – epilepsia

 • Clozapina – depresión

 • Carbamazepina – epilepsia

 • Sertralina – Parkinson

 • Todas

Question 208 of 221

Medal-premium 1

Los antidiabéticos orales

Select one of the following:

 • La rosiglitazona aumenta la acción de la insuilina, por lo que se utiliza en pacientes con resistencia periférica a insulina

 • Se utilizan en DM I cuando los nieveles de glucemia no se consiguen controlar con dieta ni ejercicio

 • A diferencia de la insulina, nunca producen hipoglucemia

 • La glibenclamida disminuye el apetito, por lo que se administra en pacientes diabéticos que son obesos

 • El efecto secundario más grave de la acarbosa es la acidosis láctica

Question 209 of 221

Medal-premium 1

Que combinación es correcta

Select one of the following:

 • Lispro – análogo de insulina humana de acción lenta

 • Hidrocortisona – glucocorticoide con acción mineralocorticoide

 • Alopurinol – uricosurico

 • NPH – insulina humana de acción rápida

 • Metilprenisolona – mineralocorticoide

Question 210 of 221

Medal-premium 1

Que relación antimuscarinico-indicacion es correcta

Select one of the following:

 • Tropicamida- glaucoma

 • Otiloni – ulcera

 • Biperideno – cinetosis

 • Ipatropio – asma bronquial

 • A y D

Question 211 of 221

Medal-premium 1

Las benzodiacepinas

Select one of the following:

 • Tienen acción miorelajante a nivel periférico

 • Desarrollan tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsionantes, a dosis elevadas y en tratamientos prolongados

 • Inhiben la acción del GABA sobre su propio receptor

 • No desarrollan dependencia física ni psicológica, por lo cual se puede interrumpir de golpe

 • El diazepam se utiliza en el tratamiento del incsomnio de conciliación

Question 212 of 221

Medal-premium 1

Cual de estoas asociaciones fármaco – efecto adverso es correcta

Select one of the following:

 • Levodopa – vómitos

 • Acido valproico – amnesia retrograda

 • Pergolida – fluctuaciones de la respuesta (periodos off)

 • Levomepromazina – hiperprolactinemia

 • A y D

Question 213 of 221

Medal-premium 1

Cual de las siguientes asociaciones fármaco-indicacion es la correcta

Select one of the following:

 • Hierro – anemia macrolitica

 • Ac fólico – anemia microlitica

 • Vit B12 – anemia megaloblastica

 • Hierro intravenoso – anemia perniciosa

 • A y C

Question 214 of 221

Medal-premium 1

Cual de los siguientes asociaciones fármaco-indicacion es correcta

Select one of the following:

 • Aripiprazol – epilepsia

 • Citalopram – depresión

 • Clozapina – epilepsia

 • Clometiazol – Insomino

 • B y D

Question 215 of 221

Medal-premium 1

Relación fármaco – indicación correcta

Select one of the following:

 • Codeína – rinitis alérgica

 • Montelukast – Dislipemia

 • Omeprazol – ulcus

 • Isoniazida – tos

 • Loperamida – dolor

Question 216 of 221

Medal-premium 1

Cual es el fármaco de elección en las crisis hipertensivas

Select one of the following:

 • Tamsulodina

 • Captropril

 • Salbutamol

 • Azitromicina

 • Vit K

Question 217 of 221

Medal-premium 1

Si la enfermar tritura comprimidos de mononitrato de isosrbide de liberación sostenida y los administra a un paciente. Que ha de hacer

Select one of the following:

 • Decirlo al medico inmediatamente

 • No hacer nada y continuar con el esquema posológico pautado

 • Administrar un hipotensor inmediatamente

 • Decirlo a la enfermera del turno siguiente porque el paciente se los toma mejor triturados

 • Todas son correctas

Question 218 of 221

Medal-premium 1

Que afirmación es correcta

Select one of the following:

 • La liotironina es la hormona para el hipotiroidismo

 • La levotiroxina se utiliza en hipotiroidismo grave cuando se requiere un efecto rápido

 • El propiiouracilo se utiliza para tratar el hipotiroidismo durante el embarazo

 • El metimazol es un antitiroideo que actúa inhibiendo la enzima peroxidasa tiroidea

 • En la crisis tirotoxica o tormenta tiroidea se utiliza una dosis elevada de liotironina parenteral, para inhibir rápidamente la síntesis endógena de hormonas tiroidales

Question 219 of 221

Medal-premium 1

Que asociación fármaco-indicacion es correcta

Select one of the following:

 • Simvastatina – hipercolesterolemia

 • Gemfivrozil – hipertriglicemia

 • Atorvastatina – hiperlipemia mixta

 • Colestiramina – hipercolesterolemia

 • Todas son correctas

Question 220 of 221

Medal-premium 1

Que asociación fármaco – indicación es correcta

Select one of the following:

 • Propanolol – HPB

 • Doxazosina – tratamiento de arritmias

 • Verapamil – IC

 • Ramipril – IC

 • B y C

Question 221 of 221

Medal-premium 1

Ante un paciente anginoso tratado con nitratos para la prevención de ANGOR que afirmación es correcta

Select one of the following:

 • El tratamiento ha de ser continuo para mantener su eficacia (administración continua de nitratos lleva a la perdida de efecto)

 • Instruir al paciente para triturar los comprimidos de liberación sostenida para facilitar la deglución

 • Para la prevención de angina de pecho, la vía de administración de elección es la buslingual

 • La nitroglicerina se ha de conservar el blíster en un lugar protegido de la humedad y el calor

 • Ninguna es correcta

Icon_fullscreen

Farmacología P2

Bea BeHappy
Quiz by , created over 2 years ago

Preguntas de parcial dos de farmaco

Eye 390
Pin 2
Balloon-left 0
Bea BeHappy
Created by Bea BeHappy over 2 years ago
Close