< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Project Planning

Question 1 of 62

Medal-premium 1

Het gevolg van geen of een slechte planning kan zijn dat het projectteam later veel tijd, geld en moeite moet stoppen in het oplossen van grote problemen

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 62

Medal-premium 1

Planning en projectmanagement zijn overhead en vormen een normaal en noodzakelijk onderdeel van de projectwerkzaamheden.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 62

Medal-premium 1

Wanneer je huiswerk af moet zijn in de agenda zetten is een plan.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 62

Medal-premium 1

Een plan bevat o.a. wanneer iets af moet zijn hoeveel inspanning het nodig heeft en op welke moment je die inspanning gaat doen. Ook is het belangrijk welke werkzaamheden en hoeveel mensen je nodig hebt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 62

Medal-premium 1

Een projectmatige aanpak leent zich het beste voor activiteiten die veelvoudig zijn en die van tijdelijke aard zijn.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 62

Medal-premium 1

De activiteiten in een projectmatige aanpak moeten resulteren in een min of meer goed omschreven product en moet er behoorlijk planmatig kunnen worden gewerkt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 62

Medal-premium 1

Projectmatig werken staat tussen improviserend en routinematige werken

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 62

Medal-premium 1

Een project heeft een tijdelijk karakter: Er is een duidelijk begin (ook wel start-up of kick-off van het project genoemd) en de einddatum is aan het begin nog onduidelijk. De einddatum is onderhandelbaar, maar staat meestal wel vroeg vast. Een project is eindig.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 62

Medal-premium 1

Een product moet groot genoeg zijn om een projectmatig aanpak toe te passen anders is het projectaanpak door zijn organisatorische overhead niet zo zinvol

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 62

Medal-premium 1

Alle leden doen mee tijdens het gehele projectsduur

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 62

Medal-premium 1

Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor het aansturen van het project, de werksfeer en het aanstellen van inzetten en beoordelen van teamleden.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 62

Medal-premium 1

De belbin methode helpt je om de verschillende capaciteiten van de teamleden te benutten.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 62

Medal-premium 1

De opdrachtgever zit altijd buiten de organisatie

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 62

Medal-premium 1

Om het project tot een goed einde te kunnen brengen beschikt de projectorganisatie over een budget

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 62

Medal-premium 1

Een groot project wordt vaak opgesplitst in een aantal fasen, die elk worden afgesloten met een go/no-go beslissing.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 62

Medal-premium 1

Milestones zijn belangrijke momenten of oplevering van deelproducten zonder bijbehorende geplande opleverdatum

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 62

Medal-premium 1

De milestones dienen als ijkpunten voor de planning van het project

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 62

Medal-premium 1

Door middel van een planning worden activiteiten, inzet en kosten zo goed als mogelijk voorspeld en gevolgd om het project eventueel bij te kunnen sturen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 62

Medal-premium 1

In de voorbereidende fase worden de organisatorische aspecten van een project vastgelegd in een projectplan.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 62

Medal-premium 1

Het aantal componenten van een product zegt veel over de complexiteit en de absolute omvang van het product.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 62

Medal-premium 1

Regels code wil niets zeggen over of het product efficiënt is en kwalitatief goed is

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 62

Medal-premium 1

Doorlooptijd is de duur van het project van startdatum tot einddatum.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 62

Medal-premium 1

Doorlooptijd kan worden uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 62

Medal-premium 1

De doorlooptijd is gelijk aan de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om het product te maken.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 62

Medal-premium 1

De kwaliteit van een software-product is uit te drukken in het aantal en aard van de fouten (bugs) die er in zitten

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 62

Medal-premium 1

Kwaliteit als dimensie van een project is geen relatief begrip

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 62

Medal-premium 1

Het aantal arbeidsuren dat verricht moet worden om het project te volbrengen, heet inspanning

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 62

Medal-premium 1

Inspanning is direct te vertalen naar doorlooptijd

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 62

Medal-premium 1

Inspanning is wel heel goed te meten in aantal gewerkte uren

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 62

Medal-premium 1

Productiviteit is niet het gemiddelde werksnelheid

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 62

Medal-premium 1

Projectmanager moet bij productiviteit prijs/kwaliteit afweging maken bij het inhuren van teamleden.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 62

Medal-premium 1

in de voorbereidende projectfase wordt het initiatief tot het project genomen, kunnen haalbaarheidsstudies, contacten met de opdrachtgever, kostenschattingen, schrijven van projectplannen en dergelijke plaatsvinden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 62

Medal-premium 1

Bij de kick-off gaat de planning van het project nog niet in

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 62

Medal-premium 1

De fasering hangt af van het gebruikte lifecyclemodel

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 62

Medal-premium 1

Het is aan de opdrachtgever om een go/no-go beslissing te nemen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 62

Medal-premium 1

Nazorg kan onder andere bestaan uit nacalculatie van de kosten, ondersteuning en onderhoud van het product.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 62

Medal-premium 1

Een correcte planning van software(projecten) zorgt voor realisitsche schatting van de kosten voor de klant

Select one or more of the following:

 • Realistische schatting van de kosten voor de klant.

 • Realistische schatting van de kosten voor het eigen management.

 • Realistisch beeld van de uitvoerbaarheid van het project.

 • Optimale inzet van resources: personeel, hardware, software, ruimte: wanneer is wat nodig, hoeveel, hoelang?

 • Aansturing van het project. Hoe loopt het? Waar liggen eventuele knelpunten?

 • Duidelijkheid naar de projectleden (wat moet ik doen?) en de opdrachtgever (wat spoken ze eigenlijk uit?)

 • Beoordeling van het product

 • Persoonlijke beoordeling(medewerkers)

Question 38 of 62

Medal-premium 1

Het plannen van een project bestaat in het simpelste vorm uit

Select one or more of the following:

 • opdelen in taken -> work breakdown structure

 • In een planning moet het totale project worden opgedeeld in hanteerbare, overzichtelijke stukken, die liefst worden afgerond met een milestone

 • het in de tijd plannen van die taken, waarbij met eventuele afhankelijkheden rekening moet worden gehouden

 • het bepalen van de totale duur van het project ( inspanning, doorlooptijd)

 • Het bepalen wie de lijnmanager is

Question 39 of 62

Medal-premium 1

Plannen word makkelijker als je het werk opdeelt in kleinere taken

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 62

Medal-premium 1

Van elke deeltaak moet de begin- en einddatum vastliggen, de totale effort (hoeveel arbeidstijd in maanden/dagen/uren?) en de eventuele afhankelijkheden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 62

Medal-premium 1

In een planning is de inzet van medewerkers duidelijk en zijn de activiteiten gekoppeld aan personen als dat mogelijk is

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 62

Medal-premium 1

Een criterium is niet dat een taak niet zó groot mag zijn dat hij over diverse projectbijeenkomsten heen loopt. In dergelijke gevallen wordt het risico te groot dat eventuele problemen dan niet tijdig worden geconstateerd.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 62

Medal-premium 1

Je komt tot een preciezere deeltakenlijst als je tijdens het bereken van de tijd onder andere de moeilijkheidsgraad meeneemt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 62

Medal-premium 1

Atomaire taken kunnen maar door een persoon uitgevoerd kan worden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 62

Medal-premium 1

Om een goede planning te maken moeten er eerst deeltaken worden onderscheiden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 62

Medal-premium 1

De deeltaken hoeven niet overzichtelijk te zijn

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 62

Medal-premium 1

Afhankelijkheden van de taken kunnen worden bekeken door te kijken welke andere taken eerst moet afgerond zijn voordat een bepaalde andere deeltaak uitgevoerd kan worden.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 62

Medal-premium 1

het is onverstandig slack time in de planning op te nemen

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 62

Medal-premium 1

Werktijd en doorlooptijd kunnen van elkaar verschillen

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 62

Medal-premium 1

PERT (Program Evaluation and Review Technique) is een projectschatting analyse methode. De methode heeft tot doel om de minimaal benodigde tijd te berekenen om een project te realiseren.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 62

Medal-premium 1

Bij PERT staat O optimistische schatting(LT = Latest Time) W Waarschijnlijke schatting en P Pessimistische inschatting(ET=Earliest Time)

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 62

Medal-premium 1

De kritieke pad-methode wordt vaak toegepast bij projecten met hoge onzekerheden en geringe ervaring. Bij routinematige projecten wordt vaker de toegepast PERT methode .

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 62

Medal-premium 1

In de planning van een project ontstaat een kritiek pad als sommige van de uit te voeren activiteiten (of 'taken') van andere activiteiten afhankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat de ene activiteit pas kan starten nadat een andere activiteit is voltooid.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 62

Medal-premium 1

Activiteiten liggen niet in het kritieke pad, als het schuiven van de activiteit het schuiven van de einddatum veroorzaakt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 62

Medal-premium 1

Het kritieke pad is dynamisch

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 62

Medal-premium 1

Bij een gerichte graaf wijzen de pijltjes maar een kant op

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 62

Medal-premium 1

Het langste pad dat voorkomt in een graaf is niet het kritieke pad

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 62

Medal-premium 1

De planning is gebruikt voor het maken van afspraken en daar zijn kosten en opbrengsten mee verbonden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 62

Medal-premium 1

Bij de 80/20 regel gaat men er van uit dat je het makkelijkste gedeelte van de taken afrond welk de minste tijd nodig hebben. Dus als je zegt bijna klaar te zijn(80%) heb je maar 20% van het werk verricht.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 60 of 62

Medal-premium 1

Het is ideaal om zo min mogelijk slip te krijgen in een slip chart, een rechte lijn is dus beter

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 61 of 62

Medal-premium 1

Bij een Slip-Chart heeft de projectleider grip op het verloop van het project

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 62 of 62

Medal-premium 1

Een burndown-chart lijkt op een omgekeerde slipchart, met dat verschil dat in een burdown-chart al het werk (inspanning) te zien is en geleidelijk afneemt; "taken branden op".

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
Ahmad Rahimi
Quiz by , created almost 3 years ago

Reader 4

Eye 19
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Ahmad Rahimi
Created by Ahmad Rahimi almost 3 years ago
Close